Københavnermærket

Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer

Høringen skal bidrage til at kvalitetssikre arbejdet med minimering af affald fra arrangementer og sikre dialog med arrangører og borgere.

Høringsfrist:

1. marts 2019
Indsendt af:
Randi Sørensen
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Formand brugerbestyrelsen i Amager Kulturpunkt
By:
København S
Postnr.:
2300
Løsninger før krav! Initiativet yderst positivt, men for nærværende uigennemførligt med mindre man vil tage livet af mange offentlige begivenheder i byen Københavns Kommune skal ikke indføre et krav, før kommunen har udtænkt brugbare løsninger – og en finasiering af disse. Mange arrangementer på offentlige pladser og stræder i byen gennemføres af arrangører, der i større eller mindre omfang benytter sig af frivillig arbejdskraft. Nogle afholder fx et enkelt arrangement, andre 1-2 arrangementer om året. Det er svært for disse arrangører at indkøbe og rengøre de genanvendelige plastglas løbende under en festival og ikke mindst opbevare dem til næste gang. For ikke at glemme vanskeligheden ved at finansiere miljøinitiativet. Den økonomiske indtjening på øl/vand, der ofte gør et foreningsstyret arrangement muligt, forsvinder, hvis man skal imødekomme dette forslag. Københavns Kommune bør indkøbe glas og mobile vaskestationer, man kan låne mod et depositum (og anvise adgang til vand, afløb og strøm). Når et sådan et tilbud er på plads, kan man stille krav til arrangørerne om at bruge det. Noget af udgiften til indkøb af ovennævnte kan modregnes i den forventede mindre udgift til oprydning i det offentlige rum, som forslaget også nævner. Resten må kommunen påregne som en udgift ifm opnåelsen af en CO2 neutral by. Københavns Kommunes størrelse og indflydelse vil sikkert kunne fremme leverandørerne af drikkevarers (oftest de store bryggerier) lyst til at fremstille genanvendbare plastbægere til en rimelig pris. Det er fint, at BR-medlemmerne miljøbevidste, men det er ikke rimeligt, at man overlader det til foreningsdanmark at udtænke og betale for deres principielle holdninger. Gennemføres forslaget vil det betyde, at kun de professionelle aktører kan gennemføre events i byen. Det synes jeg min by bliver meget fattig af. Som skrevet: Løsninger før krav…. Stil udstyret til rådighed gratis eller næsten gratis. Det vil bevise, at I mener det seriøst. Jeg har lavet mange offentlige aktiviteter på Amager gennem årene i frivilligt regi. Det vil ikke praktisk være muligt fremover, hvis BR vedtager dette forslag. Vi skal beskytte miljøet, men ikke lægge gift ud for frivilligheden.
Læs høringssvar fra Randi Sørensen
Indsendt af:
Miljøpunkt Amager
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede høringssvar fra Miljøpunkt Amager.
Læs høringssvar fra Miljøpunkt Amager
Indsendt af:
HORESTA
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HORESTA
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1900
Kommentarer til forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (i første omgang kopper) HORESTA og erhvervet er imødekommende overfor tiltag, der kan være med til at minimere de miljømæssige konsekvenser, der findes ved anvendelsen af engangsplast og emballage i Københavns Kommune. Pantsystemet er med til at minimere mængden af engangsplast og emballage, og det bidrager til at holde København renere og pænere. Pantløsningen er allerede godt integreret i vores branche i forhold til flasker, dåser mm., og nogle af vores medlemmer for attraktioner har etableret deres egen interne ordning – men i afgrænsede områder, hvor der er entre. Mange af vores medlemmer er berørte af arrangementer afholdt i København – både positivt i form af øgede antal gæster og liv i byen. Men de også berørt af gener, når affald efterlades på pladser og i gaden. Derfor bakker HORESTA op om en udvidelse af pantsystemet for arrangementer af en vis størrelse. Vi har dog behov for en definition af hvilke arrangementer, som kan blive undtaget. Det fremgår, at Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at det gælder for alle arrangementer, som Københavns Kommune giver tilladelse til på offentlige veje. Derfor må og skal mindre arrangementer fra udskænkningssteder med udebevilling være undtaget. Desuden ønskes det i første omgang at gælde for større arrangementer og aflukkede steder med entre, hvor det er muligt at håndtere en pantløsning. Men indsatsen kan ikke stå alene, og det er fortsat vigtigt at kommunen er på forkant og er hurtige til at rydde efter arrangementer og håndtere det øvrige affald, og at kommunen har opsat tilpas og ekstra affaldsstativer til at håndtere en øget affaldsmængde. Mange undersøgelser viser, at affald avler mere affald, så det er vigtigt med en hurtig indsats. Mange drikkevarer samt mad og snack, som medbringes til arrangementer, er købt i detailhandlen. Kommunen bør ligeledes iværksætte initiativer overfor emballage fra disse virksomheder – især hvis det kommer til andre emballagetyper, som ikke er omfattet af den eksisterende landsdækkende pantordning. Ellers vil det ende med en ulig konkurrence, hvis forbud kun gælder for udskænknings- og spisesteder og ikke detailbutikker. Kommunen bør også tænke på, hvordan det undgås at arrangementerne udvikles til et cirkus og konfliktsted for flaske- og glassamlere, som kan ødelægge arrangementer. Vores branche oplever stigende gener og konflikter fra gruppen af indsamlere, når de enten kæmper om panten eller ønsker panten før, gæsterne er færdige. Ligeledes bør Københavns Kommune hjælpe med at finde ordninger og igangsætte initiativer, så arrangører og udskænkningssteder ikke står med problemet selv. Det vil som nævnt være hensigtsmæssigt med udlejningsordning for både glas og pantsystem. HORESTA er enig i, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal være i løbende dialog med arrangører om fremtidige muligheder og evaluerer ordningen efter et år. Hvis I har nogle spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig på holt@horesta.dk. Med venlig hilsen Mikal Holt Jensen Miljøchef, HORESTA
Læs høringssvar fra HORESTA
Indsendt af:
Michael Folmer Wessman
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Live
By:
København V
Postnr.:
1610
Dansk Lives høringssvar vedr. forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer 1. marts 2019 Hermed fremsendes høringssvar fra Dansk Live til forvaltningens forslag om at stille krav til arrangører om ikke at benytte engangsplastbægre til arrangementer. Som interesseorganisation for små og store danske festivaler og spillesteder finder Dansk Live, at der til forslaget, selv om det umiddelbart fremstår ganske sympatisk, knytter sig en række udfordringer, når der stilles så restriktivt et krav til plastgenbrug, der af flere forskellige årsager kan være både vanskelige, komplekse og byrdefulde for såvel store som små arrangører at løfte. Vi vil derfor på vegne af arrangørmiljøet i København gerne opfordre TMU til at gå yderligere i dialog med de mange arrangører omkring udviklingen af beslutningsgrundlaget, så ambitionen på sigt kan indfries på betryggende vis for både arrangør, borgere og kommune. Vi er i Dansk Live naturligvis enige i præmissen om, at vaskbare genbrugsbægre har en langt lavere klimapåvirkning end engangsbægre, men om det praktisk kan lade sig gøre i gennemsnit at genbruge bægre 2,8 gange på tværs af den mangfoldighed af arrangører og arrangementer som benytter sig af offentlige pladser og rum, stiller vi os noget tvivlende overfor. Ikke mindst ift. åbne arrangementer, hvor der er fri adgang ift. at tilgå arrangementet. Samtidig er det Dansk Lives vurdering, at udviklingen på plastkrusmarkedet endnu mangler det sidste i forhold til at være modent nok, således at det forslåede vilkår kan indføres uden væsentlige og urimelige økonomiske og organisatoriske (fx i forhold til at sikre tilstrækkelig frivillig opbakning) omkostninger for arrangøren. Desuden mener vi, at forlaget konkret vil medføre en række lagrings- og håndteringsproblemer samt udfordringer til fx pantindløsning, som ikke vil være i balance med det grundlag, som der pt. kan arrangeres under i København. Samtidig vil der være behov for en markant kommunikationsindsats overfor publikum, som i tillæg til ny dialog med leverandører osv. også vil skulle løftes af arrangørerne. Det vil således være meget byrdefuldt for såvel store som små arrangører at skulle tænke det nye vilkår ind i planlægningen, hvor man i forvejen skal forholde sig til en lang række komplekse lovkrav fx ift. sikkerhedstiltag, lydpolitik osv. samtidig med at det ofte kan være vanskeligt at få økonomien til at balancere bare nogenlunde. Vi anerkender naturligvis at Haven som testarrangment kan fungere som et udmærket udgangspunkt ift. at gøre sig nogle indledende erfaringer, men det er efter vores vurdering slet ikke er tilstrækkeligt i forhold til at indføre et fast krav omkring genbrug af plastglas, til alle der ønsker at arrangerer koncerter eller lignende på offentlige pladser fra 2020. Samtidig er der et stykke vej fra Haven til de helt store arrangementer som fx Grøn koncert på Amager og i Valbyparken, der tiltrækker 35.000 publikum og gæster, og vi stiller os tvivlende overfor om erfaringerne uden videre kan skaleres på den måde, som det er tiltænkt i beslutningsgrundlaget. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke bør være en grøn og bæredygtig ambition om at benytte genbrugsglas i København. Vi oplever blot, at mange arrangører er organiseret med frivillige kræfter, og derfor mener vi at et yderligere fast krav omkring genbrug af plastkrus nærmere sig de berømte dråber, der kan få et i forvejen byrdefuldt bæger til at flyde over, således at mange arrangører i fremtiden vil finde det for vanskeligt at komme i gang. I stedet mener vi at kommunen bør værne mere om det frivillige foreningsdanmark og finde andre og gerne frivillige måder, der kan engagere arrangørerne, så man i fællesskab kan bidrage til at indfri en mere bæredygtige ambition. Vi opfordrer derfor til, at kommunen fortsat har fokus på nedbringelsen af miljøbelastningen fra arrangementer, fx via genbrugsordninger, men at man i endnu højere grad inddrager de mange og forskelligartede arrangører, så der i fællesskab kan skabes løsninger og ambitioner, der også kan realiseres på tilfredsstillende og betryggende vis for alle parter. Det vil samtidig være en anledning til at tænke og diskutere bæredygtige løsninger i sin helhed, så man ikke blot kommer engangsplastproblematikken til livs, men får tænkt hele den cirkulære økonomi ind i arrangementerne fremadrettet. I forhold til videre dialog herom stiller Dansk Live sig naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Esben Marcher Dansk Live
Læs høringssvar fra Michael Folmer Wessman
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 1. marts 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar som vedtaget på lokaludvalgsmøde den 28. februar 2019.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Dennis Grønfeldt
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1650
Intentionen og forslaget om at minimere plastikaffald ved arrangementer har jeg ud over rosende ord også nedenstående bemærkninger til. Forbyd også engangsplastik til shotsrør og shotsglas Ved dialogmødet om forslaget blev der talt om, at det vil blive vanskeligt at finde alternativer på markedet til shotsrør og shotsglas af plastik, og derfor bliver de nok ikke omfattet af forslaget. Det mener jeg dog, at de skal. Det kan nemlig være med til at sende et signal om, hvilken form for festlige arrangementer, man som kommune ønsker i det offentlige rum – festligheder hvor spiritus spiller en mindsket rolle. Det vil øge forslagets miljømæssige profil og samtidig give det en social profil. Derfor bør denne form for engangsplastikbægre ikke blive omfattet af muligheden for dispensation, som der lægges op til i forslaget (i kraft af at der endnu ikke findes gode alternativer). Uanset hvad der bliver besluttet, er det dog vigtigt, at det bliver klart defineret, hvad der menes med engangsplastikbægre i forslaget. Implementeringen af forslaget Kommunen bør sætte datoen for forslagets ikrafttræden, til kort før at kommunen selv arrangerer eller er medarrangør af et arrangement, som bliver ramt af forslaget. På den måde kan kommunen gå foran som det gode eksempel og vise, at det er muligt at føre forslaget ud i praksis og den vej igennem inspirere andre arrangører til, hvordan man kan løse udfordringerne i forhold til at minimere plastik. Opret et initiativ som bidrager til flere arrangementer Ved arrangementer hvor kommunen er arrangør eller medarrangør, skal kommunen lave en pantløsning, som gør det muligt for folk at donere deres pant fra genanvendelige drikkebægre til et initiativ, som sender pengene tilbage til byen/borgerne ved at bruge de donerede midler på nye arrangementer/som tilskudsmidler til andre arrangementer. En model kunne f.eks. være, at initiativet har et besluttende organ, som udvælger, hvad de donerede midler skal bruges til. Organet kan f.eks. sammensættes af ansatte i kommunen (f.eks. fra TMF), byens lokaludvalg og byens store arrangører af events/brancheforening(er) indenfor eventvirksomhed. På den måde kan det være, at andre arrangører også vil vælge at bruge donationsløsningen ved deres arrangementer. Med sådan et initiativ undgår man bl.a. også, at kommunen direkte favoriserer enkelte velgørende organisationer, når den vælger at bruge donationsprincippet ved arrangementer. Samarbejdspartner for kommunen og andre arrangører Jeg ser Cph Volunteers som en god samarbejdspartner som kan stilles til rådighed i forhold til at hjælpe både kommunen og andre arrangører med at skaffe frivillige til deres arrangementer. Noget som der bliver brug for ifølge flere af høringssvarene, når genanvendelige former drikkebægre skal implementeres til kommende arrangementer. Måske kan det endda hjælpe med til, at små arrangementer bliver (mere) økonomiske rentable med genanvendelige drikkebægre.
Læs høringssvar fra Dennis Grønfeldt
Indsendt af:
Lars Nissen
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Sparta Atletik og Motion
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Sparta Atletik og Motion støtter naturligvis op omkring tankerne om at arrangementer i Københavns Kommune skal være fri for engangsplast – men vi vil dog i denne sammenhæng gerne have lov til at tilføje et … på sigt. Sparta afholder hvert år flere løbsarrangementer i København – hvor de største og mest kendte er Telenor Copenhagen Marathon, DHL Stafetten og Copenhagen Half Marathon. Vores forbrug af engangsplast har til disse arrangementer hovedsageligt drejet sig om de plastkrus vi benytter ved vores væskedepoter undervejs på ruten rundt om i byen. Det primære alternativ til engangsplast er i dette forslag en pantløsning med kopper/krus der skal vaskes og genanvendes. Dette kan desværre ikke benyttes til vores væskedepoter til løbene – da det rent sikkerhedsmæssigt er vigtigt at kopperne er lavet af blød plast, da kopper i et hårdt materiale vil være direkte farlige at løbe igennem. Og et andet problem som jeg gerne vil løfte, er at en pant løsning meget hurtigt kan bringe andre problemer med sig. Til DHL Stafetten i Fælledparken har vi hvert år problemer med flaskesamlere, der går ind i mellem teltene og skaber utryghed. Det er lykkes for os at holde problemet nede på et tåleligt niveau, da vi så vidt muligt opfordre alle til ikke at bringe pant med ind i parken. I dette forslag bliver der henvist til erfaringer fra Haven Festival med en pantordning på krus. Jeg synes det kunne være en god erfaring for alle parter at lave samme forsøg til et ”åbent” arrangement hvor man ikke på samme måde kan styre alt salg af drikkevarer. Jeg ser at dette forslag kan give store udfordringer – også økonomiske, for arrangementer i ”åbne” byrum, hvor arrangementernes salg af drikkevarer skal konkurrere med kiosker, supermarkeder mv. og hvor man ikke har et lukket areal hvor man kan planlægge alt logistik omkring pantindsamling, vask, genopfyldninger osv. Og nu hvor jeg så småt er kommet ind på økonomien – så er det jo ikke en hemmelighed at de grønne alternativer er dyrere produkter for arrangørerne. Jeg er sikker på at mange, inkl. os selv, gerne vil gå meget langt for at vælge de mere miljøvenlige alternativer. Men på et tidspunkt bliver vi alle også nødt til at kigge på den økonomiske bæredygtighed af vores arrangementer. Vi kan alle se at markedet for mere bæredygtige alternativer er i rivende vækst, og vi ser også at priserne på de bæredygtige produkter falder år for år. Og samtidig med at priserne falder – så bliver selve produktet faktisk også bedre og mere holdbare! Vi har haft flere alternativer til engangsplastkrus til test hos os, og vi har desværre ikke endnu fundet et alternativ som vi kan stå inde for i afviklingen af vores væskedepoter. Jeg fornemmer også at der mangler engangsalternativer på f.eks. ølkrus. Vi vil alle komme store skridt nærmere en løsning, hvis de store bryggerier, når de kommer med øllet – leverer engangsbiokrus i stedet for krus i engangsplast. Så er man også ude over pantproblematikken. Som jeg skrev i indledningen, så bakker vi 100 % op omkring ambitionerne og hensigterne med forslaget, men føler også at vi, som arrangører, stadig ikke har redskaber og alternativer nok til at kunne efterleve et komplet forbud på nuværende tidspunkt. Men stor ros til Københavns Kommune for at bringe forslaget på banen, og starte dialogen med os arrangører – det har helt sikkert sat en masse tanker i gang hos os omkring hvordan vi kan nedbringe brugen af engangsplast til vores arrangementer. Tak for at give os muligheden for at blive hørt – og vi vil med stor interesse følge den videre behandling.
Læs høringssvar fra Lars Nissen
Indsendt af:
Nanna Manbjerg
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Muskelsvindfonden
By:
Aarhus
Postnr.:
8000
Høringssvar – Grøn Koncert Grøn Koncert, ved Muskelsvindfonden takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovenstående forslag. Grøn Koncert har som landets største koncertturné i mere end 30 år opbygget en væsentlig viden omkring afvikling af enkeltdagsarrangementer. Sidste år alene deltog mere end 190.000 gæster i de 8 koncerter, hvoraf 2 blev afholdt i Københavns Kommune. Til disse to koncerter var der tilsammen 50.000 gæster (Amager 15.000 og Valby 35.000). Grøn Koncert har gennem flere år opbygget erfaring omkring genbrug af kander, som et led i en grønnere profil. Vores erfaring siger dog, at det er svært at få gæsterne til at indlevere kanderne igen, enten tager de den med hjem, kanderne går i stykker eller gæsterne smider dem ud. Hertil kommer det store logistiske arbejde der ligger i at fragte kanderne rundt og få dem vasket og herefter retur til koncerterne. Det har vist sig ud fra vores erfaringer, at der er flere udfordringer med genanvendelige krus og kander - både praktisk, oplevelsesmæssigt, miljømæssigt og økonomisk, som bør tages i betragtning: Økonomi: Der er en betydelig kapitalbinding i at erhverve kander til afvikling af et arrangement. Vi forestiller os, at mindre aktører vil opleve vanskeligheder ved at påtage sig en udgift af den størrelse. Der bør derfor overvejes, om der fra kommunens side kan tilbydes en praktisk udlåns- eller lejeløsning, så også mindre aktører kan løfte økonomien og praktikken. Særligt hvis aktøren afvikler et enkeltstående arrangement og ikke som Grøn arbejder med en flerårig strategi. Logisitik: Logistikken omkring vask af kander har vi på Grøn løst gennem en tredjepart. Kanden bliver indleveret af koncertgæsten, klargjort til transport, transporteret til vaskestedet, for til sidst at blive returneret til genanvendelse på Grøn. Vi forestiller os, at vask af krus vil foregå på samme vis. Alternativt skal der arbejdes med en transportabel vaskeløsning. For begge løsninger gælder det, at der kræves ekstra mandskab til håndtering af emballage før, under og efter et arrangement. I den transportable vaskeløsning vil dette også kræve trænet mandskab, adgang til vand og el, hvor arrangement afholdes. Igen en betydelig udgift. Oplevelse: Genanvendelse for emballagen ser Grøn Koncert styret af to faktorer: - Den brugerbetalte pant. Denne skal være så tilpas høj, at der for gæsten ser et incitament til at returnere emballagen. Men det betyder også, at gæsten vil opleve en højere pris på drikkevarer til koncerten. - Indføring af pant på krus, vil sandsynligvis bidrage til at gæsten bidrager til renholdelse af pladsen, hvilket vil have positiv indflydelse på oplevelsen. Det kræver dog, at vi som arrangører opstiller rammerne for at gæsten kan indlevere krus med pant – det kræver øget plads i barer, ekstra bemanding og pantboder til håndtering af genanvendelige krus. Det er besværligt og dyrt, men for Grøn Koncert er det muligt, da det afholdes på et aflukket område. For arrangementer som er åbne, vil i endnu højere grad være udfordrede på dette område. Miljø: ‘Ud fra den udarbejdede LCA-rapport fra Force Technology, er der en beregning på at et krus som minimum skal anvendes 2,77 gang før der er opnået en miljømæssig fordel. Vi kan have vores tvivl ift., om det er realistisk at opnå en så høj genanvendelsesfrekvens. Det er vores holdning, at Københavns Kommune bør afdække det miljømæssige regnskab yderligere i 2019. Da vi ikke mener, at der er tilstrækkelig evidens for, at det er den miljømæssigt bedste løsning. Grøn Koncert vil gerne indgå i et testforløb for at opnå yderligere afklaring af dette. Der er planlagt i alt 8 enkelte dagskoncerter i 2019, hvoraf to afvikles i København. Det vil derfor være muligt i et testsamarbejde at se nærmere på de logistiske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Vi er nervøse for lovmæssigt at sætte os selv i en spændetrøje. Vi anbefaler derfor, at der tænkes et alternativ ind i forslaget. Da plastikforurening generelt har stor opmærksomhed internationalt og nationalt, er der stor sandsynlighed for at flere af de plastalternativer som findes i dag, bliver udviklet yderligere inden for en overskuelig fremtid. Disse alternativer kan både vise sig at være billigere og bedre for miljøet end en genanvendelig løsning. Afslutningsvis vil vi sige, at vi ser det som en vigtig opgave at få løst problematikken, og vi ser en stor værdi i at Københavns Kommune sætter fokus på den miljøbelastning plastik er. Men vi håber også at se en velvilje til samarbejdet, og en forståelse for de økonomiske konsekvenser det vil have for os som arrangører. Derfor glæder vi os til at indgå i dialog med Københavns Kommune og sammen se på muligheden for at afsætte ressourcer og teste løsningen i de kommende år. På den måde kan vi sammen gøre os erfaringer og opnå ny viden på området. På vegne af Grøn Koncert Nikolai Milman, Projektleder
Læs høringssvar fra Nanna Manbjerg
Indsendt af:
Anna Sofie Steincke
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Copenhagen Cooking & Food Festival
By:
Valby
Postnr.:
2500
Copenhagen Cooking & Food Festival støtter Teknik-og miljøforvaltningens hensigt om at minimere affald og engangsplast, som er i overensstemmelse med festivalens fokus på bæredygtighed. Vi ser udfordringer i det konkrete forslag, som kan være svære at løse ved åbne arrangementer og festivalpladser. Testen ved Haven Festival, som foregik i et lukket miljø, mener vi ikke kan være direkte sammenligneligt med åbne arrangementer. De tre største udfordringer er 1) markedsudbud, 2) salg, 3) praktik og 4) glasaffald. 1) Det nuværende markedsudbud for genbrugsglas er begrænset i Danmark. Vi foreslår at indføre en prøveperiode dels for at forsøge at øge udbuddet i takt med en øget efterspørgsel dels for at hjælpe festivalerne til gøre sig erfaringer med et nyt system. Vi forslår, at man i testperioden kræver, at festivalerne kun bruger 100% bionedbrydelige glas, og at man kræver, at alle laver mindre forsøg med genbrugsglas, så alle kan gøre sig erfaringer med arbejdet med disse. 2) Vores festival indeholder flere store åbne arrangementer som fx festivalpladsen på Israels Plads. En del af økonomien er bundet op på et øl- og vandsalg, men pladsens centrale placering øger muligheden for at gæsten foretager sit køb i en nærværende butik i stedet, hvis omkostningen er for stor ved genbrugsglas. 3) Udfordringen med at opbevare mange genbrugsglas og den generelle manglende viden om håndtering ift. pantsystemer er en problematik, som også kunne afhjælpes af en prøveperiode, hvor det blev muligt at erfaringsudveksle mellem Københavnske aktører. 4) Vi er bekymrede for smadrede genbrugsglas, både ift. gæstesikkerhed og øgede omkostninger til renhold. Vi er positive over det generelle fokus på minimering af engangsplast, og vil meget gerne indgå i en fremtidig fælles dialog. På vegne af Copenhagen Cooking & Food Festival, projektleder Anna Sofie Steincke
Læs høringssvar fra Anna Sofie Steincke
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Vesterbro Lokaludvalg mener, at det selvfølgelig er vigtigt at minimere mængden af affald og brugen af engangsplast. Ved større arrangementer og festivaler vil det være en glimrende idé at forlange, at der ikke må benyttes engangsplastikbægre til drikkevarer, og at der i stedet benyttes genbrugsbægre med en pantordning. At det også kan nedsætte gadeaffaldet som f.eks. efter ”Distortion”, hvor der er alt for meget gadeaffald, kan vi kun bifalde. Derimod synes Vesterbro Lokaludvalg ikke, at der skal indføres tvungent krav om genbrugsbægre til mindre arrangementer, hvor det vil være direkte umuligt for arrangører at få det til at hænge sammen økonomisk, hvis de skal tvinges til at benytte genbrugsbægre. Håndteringen vil blive uforholdsmæssig dyr med bl.a. en vaskeplads med vand til at rengøre bægrene. De vil også være nødt til at skaffe genbrugsbægre enten ved indkøb eller leje. Hvis man vil tvinge arrangører af mindre arrangementer med 2-5.000 serveringer (bægre), kan vi risikere, at de mister lysten til at gennemføre sådanne mindre arrangementer, hvilket vil være meget uheldigt. Eksemplerne fra ”Haven 2018” ser jo lovende ud, hvor et stort flertal f.eks. accepterer en pant på 5 kr. (som man ikke kan få tilbage). Men man skal huske, at dette er en festival for livsnydere og feinschmeckere, hvor maden laves af Claus Meyer og øllet kommer fra Mikkeller, så derfor er økonomien noget bedre end på en almindelig festival. Man skulle nok i stedet have lavet en analyse fra et arrangement/festival med et publikum, som ikke er så velstillede. Med venlig hilsen Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Danmarks Naturfredningsforening synes at forslaget til minimering af plastaffald ved store arrangementer er en rigtig og nødvendig vej at gå. Men forslaget løser kun noget af problemet og DN vil derfor foreslå nogle yderligere initiativer. Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Corentin Bauer
Dato: 14. februar 2019
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2300
Forbyde engangsplast til offentlige arrangementer OG kommunale institutioner, samt uddele betydelige bøder til personer der smider affald og cigaretskoder på offentlige arealer.
Læs høringssvar fra Corentin Bauer
Indsendt af:
John Fatum
Dato: 14. februar 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Slangerup
Postnr.:
3500
Vil forslå at man til sports begivenheder benytter sin egen folde kop, som man skal tilkøbe. Koppen er let genanvendelig fold bar, og miljø venlig. Den bruges til andre løb i DK
Læs høringssvar fra John Fatum
Indsendt af:
PP
Dato: 14. februar 2019
Svarnummer:
5
By:
Kbh. S.
Postnr.:
2300
KK bør satse på en investeringsmodel og businesscase med inspiration fra Tivolis genanvendelige plastickopper. En model hvor der opstilles pantautomater rundt om i byen på steder, hvor der oftest afholdes sociale happenings. Fx i parker, på større pladser, promenader mv. Lidt som de offentlige skraldespande, som også kræver vedligehold, men bare færre antal. Dertil skal det - som et supplement til et forbud mod engangsplastic - gøres muligt for arrangører af happenings at indkøbe genanvendelig plastickopper, som brugerne derpå betaler pant for, og som så tilbagebetales ved returnering af koppen i automaterne (via fx indscanning af QR-kode på en til formålet udviklet KK-pant-app, eller via alm. betalingskort eller som mønt).  De genanvendelige krus skal distribueres af KK på tilsvarende vis som ordningen med de grønne bioaffaldsposer, og vedligehold vil skulle ske på tilsvarende vis som affaldstømning af skraldespande rundt om i byen mv.  Modellen vil kræve en investering, særligt til etablering og vedligehold af pantautomaterne, men bør være rentabelig på sigt, da dels affald på gaderne vil minimeres, og dels vil det generelle miljøregnskab på sigt stabiliseres. 
Læs høringssvar fra PP
Indsendt af:
Mikkel Sander
Dato: 13. februar 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Wonderful Copenhagen
By:
Copenhagen K
Postnr.:
1165
Tak for invitationen til høring omkring forslag til minimering af engangsplast til begivenheder. Wonderful Copenhagen støtter op om det konkrete forslag til minimering af engangsplastik til drikkevarer til begivenheder på kommunale arealer. Det er helt i tråd med i Wonderful Copenhagens strategi for bæredygtig turisme Tourism for Good, som blandt andet indeholder ambitioner for bæredygtige events i byen. Vi håber det konkrete forslag er en god start på en større bæredygtig omstilling af byens begivenheder. Vi se gerne yderligere skridt i den retning og deltager gerne i dette arbejde. Vi oplever forslaget som værende i tråd med den måde flere og flere af de store eventarrangører og internationale rettighedshavere tænker i begivenheder. Når der indføres krav til begivenheder i byen, er det vigtigt at huske balancen mellem krav til begivenhederne og tilgængelig rådgivning/hjælp. At begivenhederne har reelle muligheder for at imødekomme de krav der bliver stillet, er centralt for forslagets succes. I relation til dette forslag, er det vigtigt at få stimuleret et marked for løsninger med vaskbare krus til events, da det er et meget umodent marked i Danmark pt. Vi vil også gerne benytte denne lejlighed til at opfordre til at Københavns Eventråd bliver inddraget i arbejdet med kommende krav og rådgivning til begivenheder. Wonderful Copenhagen deltager gerne i rådgivningen af byens begivenheder.
Læs høringssvar fra Mikkel Sander
Indsendt af:
Lars Henriksen
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Copenhagen Pride
By:
Kbh V
Postnr.:
1553
Copenhagen Pride takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovenstående forslag. Vi er, som festivalarrangører, som anvender byrummet og som en organisation, som arbejder med værdier som respekt, ansvarlighed og beæredygtighed som del af vores selvforståelse, helt enige med udvalgets mål med forslaget, om det ønskelige i at komme overforbruget af plastic til livs i så mange sammenhænge, som muligt. Vi er således allerede for år tilbage ophørt med at bruge sugerør til vores festival, ligesom vi opfordrer vore deltagere til at tænke bæredygtighed ind i deres deltagelse i vore aktiviteter, f.eks. ved at bruge bæredygtig glimmer. Vi vil således vældig gerne indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om at finde løsninger, der både gør det muligt for os som festivalarrangører at gennemføre vore aktiviteter, samtidig med at vi tager hånd om miljøet. At gennemføre et forbud mod engangsplasticemballage, sådan som det er foreslået her, er imidlertid ikke en sådan løsning, men tværtimod et tiltag, som vil betyde uløselige udfordringer for os som festival, eller påføre os udgifter og logistiske problemer, som vil være en bombe under vores økonomi og vores afvikling. Der findes simpelthen ikke på markedet, som det ser ud i Danmark lige nu, et alternativ til plastic engangsemballage, som både kan håndteres i et åbent festivallandskab, og som er økonomisk tilgængeligt for os. Vi foreslår, at Teknik og Miljøforvaltningen sætter sig i spidsen for en koordineret indsats, hvor Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Roskilde Kommune samt de største festivaler i disse kommuner, herunder os, i fællesskab retter henvendelse til de store bryggerier, Carlsberg/Tuborg og Royal Unibrew, som er dem, der producerer plastickrusene og leverer dem, sammen med drikkevarerne, til os, der arrangerer festivalerne. Gennem en sådan koordineret indsats, hvor vi samlet, som storforbrugere (fordi vi er mange) af plastickrus, vil vi kunne have den tilstrækkelige vægt i samtalen til, at det kan blive interessant (og nødvendigt) for bryggerierne at indføre pris- og kvalitetsalternativer til plastic. Samarbejde med Bæredygtig Bundlinje Det har været et ønske fra Copenhagen Pride i årevis at finde en god løsning, som både kan minimere vores renholdsopgave og vores miljøbelastning. Fra 2017 indgik vi således i et projekt under Bæredygtig Bundlinje, hvor vi, sammen med BB og firmaet Nordic Redesigners, holdt en lang række møder for at afdække, hvilke muligheder, der var, for at finde en anden løsning end den nuværende, hvor vi sælger vore drikkevarer i plasticemballage, som er leveret fra vores drikkevareleverandør. Den første henvendelse var naturligvis til leverandøren for at høre, om de havde et alternativ, som enten var lavet i et materiale, som ikke på samme måde, som plastic, var miljøbelastende, eller om der fandtes et krus i et genbrugsmateriale. Ingen af disse to alternativer var mulige at få fra drikkevareleverandøren og med det forbrug af krus, vi, som festival har, målt op mod den samlede produktion af krus hos det pågældende bryggeri, var der ikke noget incitament til at skabe et alternativ for vores skyld. Copenhagen Pride er en ”åben” festival med fri adgang for alle byens borgere og ingen adgangskontrol. Det betyder, at folk har mulighed for at medbringe egne drikkevarer, købt andre steder end hos os. Vi ser denne åbenhed som en fuldstændig central del af vores inklusionsindsats – når pladsen er åben, og alle kan deltage frit og med drikkevarer købt, hvor de er billigst, giver vi alle borgere, uanset socio-økonomisk baggrund lige deltagelsesmuligheder. Vi gør dette i fuld bevidsthed om, at det koster os penge. Det er imidlertid en afgørende del af Copenhagen Prides identitet, som vi ikke ønsker at give køb på. Adgangskontrol, billetter og krav om køb af vore drikkevarer er ekslusionsparametre. Vi håber ikke, Teknik- og miljøudvalget, gennem sit nuværende forslag, vil medvirke til at tvinge os til at bryde med dette princip og gøre Copenhagen Pride til en festival for de, som har råd. Vi så derefter på en løsning med pant på enten engangskrus eller genanvendelige krus. Begge løsninger byder på nogle logistiske problemer: • En pantløsning forudsætter at vi kan håndtere udbetaling af pant, hvilket stiller øgede krav til kontanter i barerne, hvilket er noget, vi, af hensyn til vore frivilliges tryghed, søger at minimere. • En pantløsning vil betyde et markant øget behov for frivillige, idet det enten vil medføre en fordobling af antallet af ekspeditioner, eller at vi skal opstille særlige pantboder, som udelukkende skal tage sig af tilbagebetaling af pant. • I 2013 forsøgte Copenhagen Pride sig med en pant på plastickrus, men det medførte utryghed hos vore gæster, da pantsamlere fra hele byen flokkedes på pladsen og var i indbyrdes konkurrence om den eftertragtede pant. Vi er glade for de pantsamlere, som kommer hos os nu, som er behjælpelige med at nedbringe affaldsmængden, når de indsamler de pantflasker og dåser, som folk har medbragt udefra, og som vi så ikke skal rydde op bagefter. Vi synes balencen er god, som den er og er glade for, at den åbne plads giver mulighed for, at der er nogle, som, gennem festivalens aktiviteter, får adgang til en indtægtskilde, de ellers ikke vil have. At tillade pantsamlere på pladsen er faktisk en del af vores sociale ansvar. • En løsning med genanvendelige krus byder, udover de ovennævnte udrfordringer, på et lagrings- og håndteringsproblem. Typisk er krusene af en langt mere solid udforming, hvilket gør pladskravet til at opbevare dem større før anvendelse, og byder på den ekstra udfordring at lagre dem efter anvendelse og indtil de kan sendes til vask. • Der er desuden en udfordring med håndtering af logistikken bag at sende og modtage krus til og fra vask samt med fordelingen ud til salgssteder, når eksempelvis Rådhuspladsen er fuld af gæster • Sluttelig betyder den åben plads, at vi ikke kan forvente at krusene, som det ville være tilfældet på f.eks. Haven ( som i TMFs eksempel er brugt som case), som er et lukket kredsløb, alle vil forblive i systemet. Genanvendelige krus koster samtidig betydeligt mere end engangskrus og der vil blive pålagt os en betydelig udgift for krus, som folk tager med bort fra pladsen og som de ikke returnerer til vask. Det kan naturligvis argumenteres, at denne ekstra udgift kan pålignes panten, men hvis det betyder, at vi skal pålægge vore drikkevarer en pant på 10-15 kr. pr. krus, vil det have en alvorlig og negativ indvirkning på vores samlede salg, fordi vore gæster simpelthen vil købe deres drikkevarer hos billigere alternative sælgere, hvilket vil forringe vore indtægtsmuligheder og øge vores affaldsmængde med stigende renholdsudgifter til følge. Og som det må være en hver åbenbart, er kombinationen af forringede indtægter og øgede udgifter er en bombe under enhver økonomi. Vi skal derfor advare teknik- og miljøudvalget mod at indføre regler, der skaber krav til os som festival, som der ikke findes brugbare og mulige løsninger til at vi kan leve op til, og at man gennem et i øvrigt sympatisk initiativ, tager livet af os som festival, fordi vi ikke har mulighed for at følge påbuddet. Til gengæld er vi 100 % indstillede på at indgå i et samarbejde med kommunen om at skabe en fælles og gennemtænkt løsning på denne fælles udfordring – og når løsningen foreligger vil vi fuldt og helt støtte det foreslåede forbud, som vi finder fornuftigt i sin intention, men ikke i sin konsekvens. Vi beder derfor TMU om at udsætte forbuddet og sætte sig i spidsen for en fælles henvendelse til de store bryggerier, således at der, forhåbentlig, kan findes en løsning, som er god for alle parter, som medtænker de praktiske udfordringer, vi står med som arrangører og ikke mindst løser dem. På vegne af Copenhagen Pride Lars Henriksen Forperson
Læs høringssvar fra Lars Henriksen
Indsendt af:
Copenhagen Summer Festival v/Poul Rosenbaum
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Copenhagen Summer Festival anvender ikke engangsplast. Bidrager derfor ikke til affaldsproblem.
Læs høringssvar fra Copenhagen Summer Festival v/Poul Rosenbaum
Indsendt af:
poul holst
Dato: 22. januar 2019
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Our Copenhagen
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Overordnet synes vi, at ideen om genbrugskrus er super, idet eengangskrus er den suverænt største kilde til affald fra vores events. Vi foreslår, at man laver en standardkop med teksten "Ren kærlighed til København". Synes det er oplagt, da dette eksisterende slogan appellerer til borgerne om at passe på deres by ved at rydde op og nu opstår også muligheden for at passe på byen(og planeten) ved at bruge genbrugs- krus. En betydelig del af udgifterne til genbrugskrus udgøres af frem og tilbagetransport af disse. Specielt for en lille aktør som os er det da oplagt, at vi selv får muligheden for at tage os af denne transport, såvel frem som tilbage. Derved vil vi spare betydelige udgifter. Dette er således et ønske fra os. Med venlig hilsen Poul Holst
Læs høringssvar fra poul holst