Københavnermærket

Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer

Høringen skal bidrage til at kvalitetssikre arbejdet med minimering af affald fra arrangementer og sikre dialog med arrangører og borgere.

Høringsfrist:

1. march 2019
Indsendt af:
Corentin Bauer
Dato: 14. february 2019
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2300
Forbyde engangsplast til offentlige arrangementer OG kommunale institutioner, samt uddele betydelige bøder til personer der smider affald og cigaretskoder på offentlige arealer.
Læs høringssvar fra Corentin Bauer
Indsendt af:
John Fatum
Dato: 14. february 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Slangerup
Postnr.:
3500
Vil forslå at man til sports begivenheder benytter sin egen folde kop, som man skal tilkøbe. Koppen er let genanvendelig fold bar, og miljø venlig. Den bruges til andre løb i DK
Læs høringssvar fra John Fatum
Indsendt af:
Pernille Gry Petersen
Dato: 14. february 2019
Svarnummer:
5
By:
Kbh. S.
Postnr.:
2300
KK bør satse på en investeringsmodel og businesscase med inspiration fra Tivolis genanvendelige plastickopper. En model hvor der opstilles pantautomater rundt om i byen på steder, hvor der oftest afholdes sociale happenings. Fx i parker, på større pladser, promenader mv. Lidt som de offentlige skraldespande, som også kræver vedligehold, men bare færre antal. Dertil skal det - som et supplement til et forbud mod engangsplastic - gøres muligt for arrangører af happenings at indkøbe genanvendelig plastickopper, som brugerne derpå betaler pant for, og som så tilbagebetales ved returnering af koppen i automaterne (via fx indscanning af QR-kode på en til formålet udviklet KK-pant-app, eller via alm. betalingskort eller som mønt). De genanvendelige krus skal distribueres af KK på tilsvarende vis som ordningen med de grønne bioaffaldsposer, og vedligehold vil skulle ske på tilsvarende vis som affaldstømning af skraldespande rundt om i byen mv. Modellen vil kræve en investering, særligt til etablering og vedligehold af pantautomaterne, men bør være rentabelig på sigt, da dels affald på gaderne vil minimeres, og dels vil det generelle miljøregnskab på sigt stabiliseres.
Læs høringssvar fra Pernille Gry Petersen
Indsendt af:
Mikkel Sander
Dato: 13. february 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Wonderful Copenhagen
By:
Copenhagen K
Postnr.:
1165
Tak for invitationen til høring omkring forslag til minimering af engangsplast til begivenheder. Wonderful Copenhagen støtter op om det konkrete forslag til minimering af engangsplastik til drikkevarer til begivenheder på kommunale arealer. Det er helt i tråd med i Wonderful Copenhagens strategi for bæredygtig turisme Tourism for Good, som blandt andet indeholder ambitioner for bæredygtige events i byen. Vi håber det konkrete forslag er en god start på en større bæredygtig omstilling af byens begivenheder. Vi se gerne yderligere skridt i den retning og deltager gerne i dette arbejde. Vi oplever forslaget som værende i tråd med den måde flere og flere af de store eventarrangører og internationale rettighedshavere tænker i begivenheder. Når der indføres krav til begivenheder i byen, er det vigtigt at huske balancen mellem krav til begivenhederne og tilgængelig rådgivning/hjælp. At begivenhederne har reelle muligheder for at imødekomme de krav der bliver stillet, er centralt for forslagets succes. I relation til dette forslag, er det vigtigt at få stimuleret et marked for løsninger med vaskbare krus til events, da det er et meget umodent marked i Danmark pt. Vi vil også gerne benytte denne lejlighed til at opfordre til at Københavns Eventråd bliver inddraget i arbejdet med kommende krav og rådgivning til begivenheder. Wonderful Copenhagen deltager gerne i rådgivningen af byens begivenheder.
Læs høringssvar fra Mikkel Sander
Indsendt af:
Lars Henriksen
Dato: 31. january 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Copenhagen Pride
By:
Kbh V
Postnr.:
1553
Copenhagen Pride takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovenstående forslag. Vi er, som festivalarrangører, som anvender byrummet og som en organisation, som arbejder med værdier som respekt, ansvarlighed og beæredygtighed som del af vores selvforståelse, helt enige med udvalgets mål med forslaget, om det ønskelige i at komme overforbruget af plastic til livs i så mange sammenhænge, som muligt. Vi er således allerede for år tilbage ophørt med at bruge sugerør til vores festival, ligesom vi opfordrer vore deltagere til at tænke bæredygtighed ind i deres deltagelse i vore aktiviteter, f.eks. ved at bruge bæredygtig glimmer. Vi vil således vældig gerne indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om at finde løsninger, der både gør det muligt for os som festivalarrangører at gennemføre vore aktiviteter, samtidig med at vi tager hånd om miljøet. At gennemføre et forbud mod engangsplasticemballage, sådan som det er foreslået her, er imidlertid ikke en sådan løsning, men tværtimod et tiltag, som vil betyde uløselige udfordringer for os som festival, eller påføre os udgifter og logistiske problemer, som vil være en bombe under vores økonomi og vores afvikling. Der findes simpelthen ikke på markedet, som det ser ud i Danmark lige nu, et alternativ til plastic engangsemballage, som både kan håndteres i et åbent festivallandskab, og som er økonomisk tilgængeligt for os. Vi foreslår, at Teknik og Miljøforvaltningen sætter sig i spidsen for en koordineret indsats, hvor Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Roskilde Kommune samt de største festivaler i disse kommuner, herunder os, i fællesskab retter henvendelse til de store bryggerier, Carlsberg/Tuborg og Royal Unibrew, som er dem, der producerer plastickrusene og leverer dem, sammen med drikkevarerne, til os, der arrangerer festivalerne. Gennem en sådan koordineret indsats, hvor vi samlet, som storforbrugere (fordi vi er mange) af plastickrus, vil vi kunne have den tilstrækkelige vægt i samtalen til, at det kan blive interessant (og nødvendigt) for bryggerierne at indføre pris- og kvalitetsalternativer til plastic. Samarbejde med Bæredygtig Bundlinje Det har været et ønske fra Copenhagen Pride i årevis at finde en god løsning, som både kan minimere vores renholdsopgave og vores miljøbelastning. Fra 2017 indgik vi således i et projekt under Bæredygtig Bundlinje, hvor vi, sammen med BB og firmaet Nordic Redesigners, holdt en lang række møder for at afdække, hvilke muligheder, der var, for at finde en anden løsning end den nuværende, hvor vi sælger vore drikkevarer i plasticemballage, som er leveret fra vores drikkevareleverandør. Den første henvendelse var naturligvis til leverandøren for at høre, om de havde et alternativ, som enten var lavet i et materiale, som ikke på samme måde, som plastic, var miljøbelastende, eller om der fandtes et krus i et genbrugsmateriale. Ingen af disse to alternativer var mulige at få fra drikkevareleverandøren og med det forbrug af krus, vi, som festival har, målt op mod den samlede produktion af krus hos det pågældende bryggeri, var der ikke noget incitament til at skabe et alternativ for vores skyld. Copenhagen Pride er en ”åben” festival med fri adgang for alle byens borgere og ingen adgangskontrol. Det betyder, at folk har mulighed for at medbringe egne drikkevarer, købt andre steder end hos os. Vi ser denne åbenhed som en fuldstændig central del af vores inklusionsindsats – når pladsen er åben, og alle kan deltage frit og med drikkevarer købt, hvor de er billigst, giver vi alle borgere, uanset socio-økonomisk baggrund lige deltagelsesmuligheder. Vi gør dette i fuld bevidsthed om, at det koster os penge. Det er imidlertid en afgørende del af Copenhagen Prides identitet, som vi ikke ønsker at give køb på. Adgangskontrol, billetter og krav om køb af vore drikkevarer er ekslusionsparametre. Vi håber ikke, Teknik- og miljøudvalget, gennem sit nuværende forslag, vil medvirke til at tvinge os til at bryde med dette princip og gøre Copenhagen Pride til en festival for de, som har råd. Vi så derefter på en løsning med pant på enten engangskrus eller genanvendelige krus. Begge løsninger byder på nogle logistiske problemer: • En pantløsning forudsætter at vi kan håndtere udbetaling af pant, hvilket stiller øgede krav til kontanter i barerne, hvilket er noget, vi, af hensyn til vore frivilliges tryghed, søger at minimere. • En pantløsning vil betyde et markant øget behov for frivillige, idet det enten vil medføre en fordobling af antallet af ekspeditioner, eller at vi skal opstille særlige pantboder, som udelukkende skal tage sig af tilbagebetaling af pant. • I 2013 forsøgte Copenhagen Pride sig med en pant på plastickrus, men det medførte utryghed hos vore gæster, da pantsamlere fra hele byen flokkedes på pladsen og var i indbyrdes konkurrence om den eftertragtede pant. Vi er glade for de pantsamlere, som kommer hos os nu, som er behjælpelige med at nedbringe affaldsmængden, når de indsamler de pantflasker og dåser, som folk har medbragt udefra, og som vi så ikke skal rydde op bagefter. Vi synes balencen er god, som den er og er glade for, at den åbne plads giver mulighed for, at der er nogle, som, gennem festivalens aktiviteter, får adgang til en indtægtskilde, de ellers ikke vil have. At tillade pantsamlere på pladsen er faktisk en del af vores sociale ansvar. • En løsning med genanvendelige krus byder, udover de ovennævnte udrfordringer, på et lagrings- og håndteringsproblem. Typisk er krusene af en langt mere solid udforming, hvilket gør pladskravet til at opbevare dem større før anvendelse, og byder på den ekstra udfordring at lagre dem efter anvendelse og indtil de kan sendes til vask. • Der er desuden en udfordring med håndtering af logistikken bag at sende og modtage krus til og fra vask samt med fordelingen ud til salgssteder, når eksempelvis Rådhuspladsen er fuld af gæster • Sluttelig betyder den åben plads, at vi ikke kan forvente at krusene, som det ville være tilfældet på f.eks. Haven ( som i TMFs eksempel er brugt som case), som er et lukket kredsløb, alle vil forblive i systemet. Genanvendelige krus koster samtidig betydeligt mere end engangskrus og der vil blive pålagt os en betydelig udgift for krus, som folk tager med bort fra pladsen og som de ikke returnerer til vask. Det kan naturligvis argumenteres, at denne ekstra udgift kan pålignes panten, men hvis det betyder, at vi skal pålægge vore drikkevarer en pant på 10-15 kr. pr. krus, vil det have en alvorlig og negativ indvirkning på vores samlede salg, fordi vore gæster simpelthen vil købe deres drikkevarer hos billigere alternative sælgere, hvilket vil forringe vore indtægtsmuligheder og øge vores affaldsmængde med stigende renholdsudgifter til følge. Og som det må være en hver åbenbart, er kombinationen af forringede indtægter og øgede udgifter er en bombe under enhver økonomi. Vi skal derfor advare teknik- og miljøudvalget mod at indføre regler, der skaber krav til os som festival, som der ikke findes brugbare og mulige løsninger til at vi kan leve op til, og at man gennem et i øvrigt sympatisk initiativ, tager livet af os som festival, fordi vi ikke har mulighed for at følge påbuddet. Til gengæld er vi 100 % indstillede på at indgå i et samarbejde med kommunen om at skabe en fælles og gennemtænkt løsning på denne fælles udfordring – og når løsningen foreligger vil vi fuldt og helt støtte det foreslåede forbud, som vi finder fornuftigt i sin intention, men ikke i sin konsekvens. Vi beder derfor TMU om at udsætte forbuddet og sætte sig i spidsen for en fælles henvendelse til de store bryggerier, således at der, forhåbentlig, kan findes en løsning, som er god for alle parter, som medtænker de praktiske udfordringer, vi står med som arrangører og ikke mindst løser dem. På vegne af Copenhagen Pride Lars Henriksen Forperson
Læs høringssvar fra Lars Henriksen
Indsendt af:
Copenhagen Summer Festival v/Poul Rosenbaum
Dato: 23. january 2019
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Copenhagen Summer Festival anvender ikke engangsplast. Bidrager derfor ikke til affaldsproblem.
Læs høringssvar fra Copenhagen Summer Festival v/Poul Rosenbaum
Indsendt af:
poul holst
Dato: 22. january 2019
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Our Copenhagen
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Overordnet synes vi, at ideen om genbrugskrus er super, idet eengangskrus er den suverænt største kilde til affald fra vores events. Vi foreslår, at man laver en standardkop med teksten "Ren kærlighed til København". Synes det er oplagt, da dette eksisterende slogan appellerer til borgerne om at passe på deres by ved at rydde op og nu opstår også muligheden for at passe på byen(og planeten) ved at bruge genbrugs- krus. En betydelig del af udgifterne til genbrugskrus udgøres af frem og tilbagetransport af disse. Specielt for en lille aktør som os er det da oplagt, at vi selv får muligheden for at tage os af denne transport, såvel frem som tilbage. Derved vil vi spare betydelige udgifter. Dette er således et ønske fra os. Med venlig hilsen Poul Holst
Læs høringssvar fra poul holst