Distriktsændringer for skoleåret 2025/2026

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2025/2026.

Høringsfrist:

17. maj 2024
Indsendt af:
Siri
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
61
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi har for nyligt købt hus i Brønshøj og dermed også en forventning om at vores børn skulle starte i Brønshøj skole, som vi har set frem til. Vi er meget imod at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole i Vanløse grundet især trafikforhold og tilhørsforhold til Brønshøj.​ Vi håber meget at forslaget om at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole i Vanløse ikke bliver besluttet. 
Læs høringssvar fra Siri
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. distriktsændringerne for skoleåret 2025-26 er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
gustav brade
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
59
By:
brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg bakker stærkt op om forvaltningens forslag til at løse kapcitetsudfordringerne på Brønshøj skole. Jeg mener at det ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt kun kan give mening at flytte rode 277 tilbage til bellahøj Skole. Denne flytning vil give børn i denne rode en MERE SIKKER vej til skole, og for langt størstedelen også en KORTERE vej til skole end de har idag. Oveni disse tungtvejende argumenter skal de tpåpeges at løsningen også vil bidrage positivt til Bellahøj Skole, som netop har oplevet et svigtende børnetal sfa. blandt udflytninger fra Bellahøj Nord mm.  Jeg noterer mig, at flere forældre i roden er kritiske overfor flytningen, og truer med at flytte deres børn i privatskole hvis flytningen træder i kraft. Den form for trusler finder jeg både selvmodsigende og dybt asociale. Selvmodsigende fordi deres støtte til den Københavnske Folkeskole tilsyneladende kun går så langt som deres egen næsetip, og asocial fordi man ikke vil give en fantastisk skole med dejlige børn, en super kompetent ledelse og dejlige rammer en chance.   Jeg håber virkelig ikke, at Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen vil lade sig true af en snæver gruppe priviligerede forældre med asociale egentinteresser til ikke at træffe den beslutning der åbenlyst og strukturelt er den mest hensigtsmæssige for begge skoler og for Brønshøj som helhed.  I den forbindelse vil jeg henvise til begge skolelederes gentagelse henvendelser til forvaltningen om at gennemføre netop denne flytning. Jeg er selv forælder til to børn på Bellahøj og har været dybt imponeret over det høje pædagoiske og falige niveau og den stærke ledelse på skolen.   
Læs høringssvar fra gustav brade
Indsendt af:
Martin
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
58
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er store modstandere af forslaget om at ændre skoledistriktet i rubrik 277. Man bør overveje, at de socioøkonomiske udfordringer løses på anden vis. Erfaringer fra andre skoledistrikter viser, at tilgangen med at fordele de mindre ressourcestærke områder, bidrager mere positivt til at få løst de socioøkonomiske udfordringer.   For os var en af de vigtige årsager, da vi købte hus i rubrik 277, at vi netop ville høre til Brønshøj skole. Vi har også valgt børnehave ud fra den præmis, at de fleste børn i børnehaven, hører til Brønshøj skole og derved vil kunne følges ad og få en god skolestart, baseret på den sociale vennekreds der er etableret. Der udover vil dette ændrings forslag bevirke at børnen i rubrik 277 får en længere vej til skole med flere vej krydsninger uden skolepatrulje Jeg mener, at fristen for at lave denne distriktsændring er alt for kort, da det er for sent at gøre sig forhåbninger om en plads på en friskole/privatskole, i tilfælde af, at man ikke ønsker Bellahøj skole som skolevalg.
Læs høringssvar fra Martin
Indsendt af:
Theis
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
57
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Jeg skriver for at udtrykke min bekymring og modstand mod den foreslåede flytning af rude 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole. Forslaget bygger som udgangspunkt på forvrænget data. Det er anslaget at 12 børn står til at skulle starte i Brønshøj skole, men dette tager ikke hensyn til søskende garanti og ved yderligere granskning står det klart at der som et maksimum er tale om 8 børn i rude 277, og med hensyn til at omkring 20% vælger privatskole, så ligger vi på omkring 6 børn. Alene at hele forslaget er udarbejdet ud fra skæv data, bør være nok til at forslaget bliver trukket tilbage. Desuden har jeg selv et barn i rude 277, og jeg ønsker ikke, at hun skal flyttes til Bellahøj Skole af flere grunde: Tryghed: Vi har specifikt valgt at bosætte os her i Brønshøj pg.a. Brønshøj skole. Da vi skulle flytte besøgte vi skolen flere gange og har haft mange snakke med vores datter om, at her skal hun gå i skole. Vi flyttede for at give vores børn villavej, hus, have og en god skole at gå på. Det føles utroligt utrygt at noget vi så sikre på, lige pludselig står på et bræt. Vi føler os som brikker i et spil, som man bare kan rykke rundt. Det fratager os reelt muligheden for selv at træffe et valg, når vi med så kort et varsel skal tage stilling til om vi ønsker Bellahøj skole eller om vi vil skrive op til en privatskole, da man må forvente venteliste til sidstenævnte. Skoleveje: Vi bor klods op af Brønshøj torv og kan se Brønshøj skole fra vejen. Der er længere til Bellahøjskole og vores børn ville skulle krydses flere veje for at komme til deres skole. Det synes helt forkert at skulle gå ud om morgenen, kunne se Brønshøj skole, og så gå i stik modsatte retning. Kortsigtet løsning: Flytningen af rude 277 fremstår som en kortsigtet løsning på kapacitetsproblemer. Tidligere forslag om kapacitetsafhjælpende foranstaltninger og klassesammenlægninger bør genovervejes i stedet for at foretage en distriktsændring. Manglende transparens: Det er bekymrende, at et lignende forslag blev forkastet for to år siden på grund af manglende opfyldelse af principper for mindste indgriben og kapacitetsbehov. Gentagelsen af dette forslag uden substantielle ændringer skaber mistillid til forvaltningens processer. Jeg opfordrer til, at forslaget om at flytte rude 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole forkastes, og at der i stedet fokuseres på langsigtede og bæredygtige løsninger, som tager hensyn til børnenes trivsel.
Læs høringssvar fra Theis
Indsendt af:
Tobias Bühring
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
56
By:
Brønshøj
Postnr.:
2400
Angående forslaget om at flytte Karré 27921-27925 og karré 30714B til Utterslev Skole fra Bellahøj Skole Distriktsændringen betegnes som en tilbagerulning, men det er helt meningsløst at kalde det for en tilbagerulning. Man kan ikke tilbagerulle børn, og slet ikke i familier som vores hvor børnene er startet på Bellahøj Skole efter den seneste distriktsændring. Her skaber det bare et dilemma omkring hvilken skole, børnene skal gå i. Vi har siden den seneste distriktsændring, der ændrede vores skoledistrikt fra Utterslev til Bellahøj, ventet på at kommunen som lovet ville etablere en tryg og sikker overgang over Hareskovvej for områdets skolebørn. Det venter vi stadig på her fire år efter. Vi er meget bekymrede for, at den såkaldte tilbagerulning vil medføre, at kommunen ikke føler sig forpligtet til at etablere en sikker skolevej for de børn, der allerede går på Bellahøj skole. En skole som vi er glade for og hvor vores barn trives både fagligt og socialt. Vi vil på det kraftigste opfordre til at tage hensyn til de børn, der som følge af kommunens beslutning for fire år siden, hver dag krydser Hareskovvej. Derfor håber vi, at vi ikke fortsat skal vente forgæves på den sikre skolevej som blev lovet i beslutningsgrundlaget, for den seneste distriktsændring.   Med venlig hilsen Louise Kastrup og Tobias Bühring Stubbevangen 3 Forældre til to børn på 7 og 4 år.  
Læs høringssvar fra Tobias Bühring
Indsendt af:
Stine Skouby Asnæs
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
55
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar ang. omlægning af skoledistrikt for Bellahøj og Brønshøj skoler Vi er forældre til et barn i 0. klasse på Bellahøj Skole, og vi støtter fuldt ud op om indstillingen til at ændre skoledistriktet mellem de to skoler, således at rode 277 fremover vil høre til Bellahøj Skole, med udgangspunkt i følgende argumenter: Bred elevsammensætning, som i højere grad afspejler lokalområdet: Kommende elever fra rode 277 bor tættere på Bellahøj Skole end elever bosat i flere af de andre roder i distriktet. Derudover ligger roden meget tæt på Bellahøj Skole, og den ligger tættere på Bellahøj Skole end Brønshøj Skole.  Det vil endda være endnu mere trafikalt forsvarligt at gå fra rode 277 til Bellahøj Skole end til Brønshøj Skole. Det er for os svært at se, at der findes saglige argumenter imod forslaget, bortset fra folks personlige præferencer om at tilhøre en bestemt skole.   12 nye elever vil gøre en kæmpe, positiv forskel for en skole med faldende elevtal: Genhusning af familier i Bellahøjhusene har formentlig betydet, at den/de kommende årgang 2024/2025 er ca. 20 elever færre end den nuværende 0. årgang 2023/2024. Tilførsel af 12 nye elever vil gøre en kæmpe forskel for en skole med kun to spor, hvor de på den nye, kommende årgang ikke engang er fyldt op. Hvis ikke distriktsændringen vedtages, er vi overbeviste om, at det vil have en negativ påvirkning på Brønshøj som helhed over relativt kort tid. Vi ønsker, at der er to sidestillede, gode skoler i Brønshøj, men vi risikerer – ved ikke at gribe ind – at der på sigt kommer en endnu større forskel i antal elever, en større socio-økonomisk forskel, og at skolerne kommer til at repræsentere to verdener, der ikke mødes. Det vil være utrolig usundt for et så lille område som Brønshøj. Vi er også fortalere for en større indgriben ved fx at omdanne den ene skole til fx indskoling og den anden til fx mellemtrin og udskoling. Vi takker for, at forslaget om ændring af skoledistriktet er indstillet igen. Med venlig hilsen Per Kæmpe og Stine Skouby Asnæs
Læs høringssvar fra Stine Skouby Asnæs
Indsendt af:
Adam Kromann
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
54
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tak for muligheden for at få indflydelse.  Vi støtter ikke forslaget om at ændre på distriktsinddelingen for Rode 277 mhp. at udjævne kapaciteten mellem Brønshøj Skole og Bellahøj Skole for skoleåret 2025/2026. Ændringsforslaget strider med forvaltningens egne principper om ’kontinuitet og transparens’. Da et tilsvarende forslag om ændring af skoledistriktet for Rode 277 var i høring og sidenhen frafaldt for 2 år siden fremgik det af referat fra BUF 6.4.2022: ”Forvaltningen anbefaler ikke løsningen, da distriktsændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov. Med den nuværende befolkningsprognose forventes det, at Brønshøj Skole uden ændring af distriktet igen vil komme ned på optag af fire 0. klasser fra 2024/25. Skolen vil derved kun overskride dens fastsatte kapacitet ved næste skoleindskrivning. Det ekstra antal klasser skal i stedet håndteres via en klassesammenlægning på de senere årgange eller ved kapacitetsafhjælpende foranstaltninger”. Det kan undre, at man ikke har bedre forudsætninger for at opstille retvisende prognoser. De seneste års forslag efterlader derfor, betragtet i en sammenhæng, et indtryk af, at kapacitetsudfordringen har karakter af enkeltstående, og at den foreslåede ændring af distriktet dermed er en kortsigtet løsning. Det fremgår desuden heller ikke klart, hvorfor det potentielt ekstra antal klasser for skoleåret 2025/2026 ikke kan håndteres via en ’klassesammenlægning på de senere årgange eller ved kapacitetsafhjælpende foranstaltninger’, som ellers var Forvaltningens argumentet i 2022. Oplevelsen af manglende kontinuitet og transparens underbygges yderligere ved at Københavns Kommune, sideløbende med høringen om distriktsændringen for Rode 277, har indstillet, at fem daginstitutioner i lokalområdet lukkes, da prognoserne viser et faldende børnetal. Det kan med andre ord virke paradoksalt, at netop kapacitetsudfordringer fremhæves som et væsentligt parameter for ændring af skoledistrikter samtidig med at områdets borgere orienteres om, at et faldende børnetal gør sig gældende som begrundelse for lukning af dagtilbud i lokalområdet.    Ændringsforslaget er udmeldt med for kort varsel. Et år er i mange sammenhænge lang tid, men ikke i skolemæssig sammenhæng. Forældre som ikke ønsker at følge forslaget, har få eller i praksis ingen andre muligheder. De fleste privatskoler har ventelister, og det er svært indenfor et år at finde et alternativ, hvor placeringen passer til hverdagen i den enkelte familie.  En del forældre har købt ejendom i rode 277 med forventning om, at deres barn skulle gå på Brønshøj Skole. For nogle er det decideret udslagsgivende for adressen. Ændringen med så kort varsel skaber således usikkerhed for forældre og kommende forældre, der ønsker at bosætte sig i Københavns Kommune. Børn, der i dag går i daginstitution sammen og/eller bor dør om dør, vil blive fordelt på de to skoler, da nogle er omfattede af søskendegarantien og derfor forventeligt vil blive indskrevet på Brønshøj Skole, mens andre uden ældre søskende vil blive indskrevet på Bellahøj Skole. Flere af børnene, der står til skoleoptagelse i 2025/2026 har desuden allerede tætte venskaber med de af kvarterets børn, der er begyndt i skoleåret 2024/2025. Det betyder i praksis, at de børn, der står til optagelse i skoleåret 2025/2026, allerede har orienteret sig mod at skulle begynde på Brønshøj Skole. Konsekvensen heraf er, at flere af kvarterets børn meget pludseligt skal omstille sig til endnu en ny situation oveni i alt det nye, der i forvejen følger med skolestarten, hvor de ikke kan læne sig op ad deres allerede etablerede og velkendte sociale kontakter, som kan bidrage til en styrket start på skolelivet.    Ændringen løser ikke det bagvedliggende problem, som er, at mange forældre i distriktet fravælger skolen til fordel for navnlig privatskoler, hvilket også var et tungtvejende argument i den politiske behandling i 2022. Vi er ikke i stand til at vurdere, om Bellahøj Skole er en bedre eller dårligere skole end de andre skoler i området. Vi kender både forældre og børn, som er glade for at gå på skolen, men vi har også hørt fra andre forældre, at skolen har markante udfordringer. Vi tror dog ikke på, at den forslåede ændring vil bidrage til at løse de socioøkonomiske problemer, som er nævnt i indstillingen. I overensstemmelse med vores egne overvejelser for skolevalg, frygter vi blot, at forældrene i endnu højere grad vil vælge alternativer, fx i form af privatskoler, hvilket vi har hørt allerede er tilfældet for nogle af de mindre skoleklasser, hvor et anseeligt antal børn har skiftet til andre skoler. Dette underbygges desuden af, at Bellahøj Skole jf. de oplyste data i forslaget har oplevet et lavere gennemsnitligt elevoptag siden forslaget for 2022 blev præsenteret. Bellahøj Skole, forvaltningen og politikerne bør derfor i stedet sætte fokus på at sikre et stærkt skoletilbud og skabe opbakning til tilbuddet indenfor de distrikter, der i forvejen hører til skolen. Således vil man også bidrage til, at man som forældre til kommende skolebørn aktivt kan vælge Bellahøj Skole til og dermed undgå en potentiel lokal skævvridning af skoletilbud.   Med venlig hilsen Anna og Adam
Læs høringssvar fra Adam Kromann
Indsendt af:
Sune Stolborg Vuorela
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
53
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er som udgangspunkt modstander af at justere skoledistrikter da rigtig mange vælger bosætte sig og stifte familie i forhold til hvilken skole er den lokale.   Når det så er sagt, så bakker jeg helt og aldeles op om at tilbageføre karreerne fra Bellahøj Skole til Utterslev Skole så der ikke længere er krydsning af Hareskovvej som skolevej.   Vedr Brønshøj Skole, hvis de virkelig er over kapacitet og det er nødvendigt at flytte et område, så mener jeg at det fra et trafikmæssigt synspunkt er bedre at rode 277 ikke længere skal krydse Brønshøjvej end at rode 256 skal til at krydse Slotsherrensvej. Derudover mener jeg også at børn fra Brønshøj bør gå i skole i Brønshøj da det er her deres fritidssliv ofte er centreret. Det vil sige at rode 256 bør blive på Brønshøj skole. p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.1in; background: transparent }
Læs høringssvar fra Sune Stolborg Vuorela
Indsendt af:
Dan Skou Hansen
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
52
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Quinto
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Børne- og Ungdomsudvalg, Hermed sendes vores høringssvar på vegne af Grundejerforeningen Quinto, som omfatter i alt 176 matrikler fordelt på vejene Højstrupvej, Havdrupvej, Sonnerupvej, Lindholmsvej, Edelsmindevej, Lilliendalsvej og Tårnholmsvej i Brønshøj. Vi har med stor bekymring læst forslaget om at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole i Vanløse grundet især følgende forhold: i vores område kan børnene gå eller cykle i skole uden at skulle krydse den meget trafikerede indfaldsvej Slotsherrensvej, som adskiller Brønshøj og Vanløse. Flyttes skoledistriktet vil dette betyde en stigning i børn som nødvendigvis skal køres med bil i skole grundet den øgede afstand og de usikre trafikale forhold, hvilket vil belaste trafikken og klimabelastningen i og omkring Kirkebjerg Skole i Vanløse yderligere børnene og voksne i vores område har fritidsliv i og omkring Brønshøj Skole, hvorfor en ændring af skoledistriktet vil skabe usammenhæng i skole- og fritidsliv grundejerne i vores område har en berettiget forventning om tilhør til Brønshøj Skole og har tilrettelagt fritidsliv og arbejdsliv herefter. Dette er et langsigtet valg, som på ingen måde bør kunne ændres for skoleåret 2025 forældre i vores område har sociale relationer på kryds og tværs, som bidrager til et stærkt, lokalt fællesskab i Brønshøj. Der er ingen umiddelbar fornuft i at knytte vort nærområde til Kirkebjerg Skole i Vanløse Med dette høringssvar opfordrer vi således kraftigt til at forkaste forslaget om at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole i Vanløse. Venlig hilsen Bestyrelsen på vegne af Grundejerforeningen Quinto.dk, cvr. 33620721
Læs høringssvar fra Dan Skou Hansen
Indsendt af:
Hemle
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
51
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Børne- og Ungdomsforvaltningen overholder ikke de forvaltningsretlige grundsætninger, når de igen i år fremsætter samme forslag om, at rode 277 flyttes fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole. I september 2022 blev nøjagtigt samme forslag (på nøjagtigt samme grundlag) stemt ned i Borgerrepræsentation, idet en ændring af skoledistriktet primært på baggrund af kapacitetsudfordringer, ikke var nødvendig (Det kan i tillæg hertil desuden bemærkes, at Brønshøj Skole hverken i 2023 eller 2024 har optaget mere end de forventede 4 børnehaveklasser). Det er derfor dybt usagligt og udemokratisk, at BUF fremsætter samme forslag så kort tid efter. Forvaltningens påståede problemstilling om kapacitetsudfordring i de kommende år er ikke underbygget i høringsmaterialet (de eneste tal der fremgår, er gennemsnitligt antal optag i børnehaveklassen de foregående 2 år). Udregningen af antal ”flytbare” børn med skolestart i 2025/2026 fra rode 277 er desuden forkert (der tages ikke højde for søskendegarantien). Det tenderer til magtfordrejning, når samme forvaltning samtidig i pressemeddelelse af 6. maj 2024 skriver, at en ny prognose viser, at antallet af børn i byen falder mere end først antaget – hvorfor 33 daginstitutioner i byen skal lukke. 
Læs høringssvar fra Hemle
Indsendt af:
Anja Ravn Schmidt Joensen
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen Bellahøj Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Skolebestyrelsen på Bellahøj Skole, maj 2024 Høringssvar vedr. Ændring af skoledistrikt mellem Brønshøj Skole og Bellahøj Skole  Resume Skolebestyrelsen på Bellahøj Skole sender hermed høringssvar på BUU’s forslag indstilling om ændring af skoledistrikter for skoleåret 2025/2026. Indstillingen indeholder to indstillinger, som vedrører Bellahøj Skole, som vi beskriver hver for sig.  Skolebestyrelsen støtter forslaget om at lade rode 277 overgå fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skoledistrikt. Vi mener, at forslaget understøtter BUU’s fire principper for skoleomlægninger, og ser, at det kan bidrage til at fortsætte den gode udvikling, vi oplever at Bellahøj Skole er i.  Skolebestyrelsen ærgrer sig over forslaget om at lade Karré 27921 -27925 og karré 30714B flytte til Utterslev Skole. For kun fire år siden optog vi området i Bellahøjs skoledistrikt, og vi oplever, at der ikke er blevet leveret de trafikale forbedringer for en sikker skolevej, som blev stillet i udsigt ifm. omlægningen.  Sammenfattende kan det siges, at Bellahøj Skole er udfordret på elevtal. Vi optager omkring halvdelen af de børn, skolen er normeret til. Derfor er vi kritiske overfor et scenarie, hvor skoledistriktet mindskes ved at lade en del gå til Utterslev, uden at der tilføres yderligere elevoptag ved omlægning af rode 277 til Bellahøj. Det vil gøre det særdeles vanskeligt at drive god skole, hvis forvaltningen på den måde strukturelt begrænser vores optagemuligheder.  Samlet set er det vores klare overbevisning, at forslaget med at flytte rode 277 vil understøtte BR’s fælles dagsorden om en blandet folkeskole og trygge skoleveje. Samtidig vil ændringen afhjælpe en akut problemstilling på Brønshøj Skole, som har meget store og fyldte klasser, og bidrage til en positiv retning for Bellahøj Skole. Området har tidligere været underlagt Bellahøjs Skoledistrikt, og vi ser det derfor som naturligt at det falder tilbage til skolen.  Nedenfor uddyber vi vores synspunkter.     Omlægning af Brønshøj Skoles skoledistrikt Vi har vurderet forslaget om at gennemføre en omlægning af rode 277 til Bellahøj Skoledistrikt ud fra BR’s egne principper nedenfor: Kapacitetsudnyttelse Brønshøj Skole og Bellahøj Skole står overfor to modsatrettede udfordringer. Begge skoler er normeret og har driftsbudgetter til 4 spor. Men overbelægningen på Brønshøj Skole medfører store, fulde klasser i 4 og 5 spor i de kommende år. Tilsvarende har Bellahøj i en periode oplevet svigtende optag og udfylder pt. kun ca 50% af sin kapacitet i indskolingen. Det skyldes dels for få elever i distriktet, men også at mange børn i distriktet søger andre skoler, herunder især mindre privatskoler. Det er et kæmpe ressourcespild at lade en helt nyrenoveret skole stå klar med så få elever. Samtidig udfordrer de lave optag driftsøkonomien og den langsigtede planlægning for skoleledelsen. En omlægning af rode 277 vil derfor være et positivt bidrag til Bellahøj, samtidig med at kapacitetsudfordringer på Brønshøj Skole løses.  Kontinuitet og transparens   Det er aldrig let at lave skoledistriktsomlægninger og vi anerkender forældrene i rode 277s bekymringer omkring kontinuitet og transparens. Området har tidligere været en del af Bellahøj Skoles skoledistrikt, men blev omlagt til Brønshøj for 15 år siden. Forrige år blev det foreslået at lægge området tilbage til Bellahøj skole pga Brønshøj skoles overkapacitet. Det er altså en kendt problemstilling, som der desværre ikke foreligger optimale løsninger på. Bellahøj Skole gik dengang i aktiv dialog med forældre i roden - en positiv og konstruktiv dialog, som fjernede mange bekymringer og fik et antal forældre i roden til at vælge Bellahøj Skole til - på trods af omlægningen ikke trådte i kraft. Vi vil naturligvis gøre en rigtig stor indsats for at skabe de bedste rammer for områdets børn og forældre igen.  Sikre skoleveje Langt størstedelen af rode 277 ligger tættere på Bellahøj Skole end på Brønshøj Skole.  Med forslaget vil børn i rode 277 kunne komme til Bellahøj Skole via en fredelig sti på tværs af parcelhuskvarteret. Dermed skal de ikke krydse Brønshøjvej, som ifølge Teknik- og Miljøforvaltningens Trafiktællinger er en meget trafikeret vej med over 5.000 køretøjer dagligt, heraf over 10% tung trafik, hvor både linie 2A og 10 kører højfrekvent og skærer ned mellem rode 277 og Brønshøj Skole. Bred elevsammensætning Vi har gennem flere år i skolebestyrelsen diskuteret den negative udvikling, vi ser i Bellahøj Skoles distrikt – i disse år er der tendens til, at skolens tiltrækningskraft og attraktivitet er dalende, og der har været en nedgang i antallet af familier i grunddistriktet, som vælger Bellahøj Skole som 1. prioritet. Det er bekymrende. Dertil kommer, at skolen i øjeblikket har én af de laveste socioøkonomiske scores i kommunen – som trækker både attraktivitet og brug af ressourcer i negativ retning. Denne udvikling står i kontrast til Brønshøj Skole, som er inde i en glædelig udvikling med stor tiltrækningskraft og et markant højere gennemsnitligt socioøkonomisk niveau og flere ressourcestærke familier. Konkret vurderer forvaltningen, at Brønshøj Skoles socioøkonomi ligger på 0,4 mens Bellahøj Skoles ligger på -0,4. Det er jo helt tosset for to skoler, der ligger 1 kilometer fra hinanden.  Det fremgår af BUF’s indstilling, at socialøkonomien på Bellahøj vil blive forbedret til -0,2 hvis rode 277 overføres til skolen, mens Brønshøjs forbliver uændret. Ændringen vil derfor understøtte den politiske dagsorden om mere blandede skoledistrikter, og derfor hilser vi den velkommen. På Bellahøj Skole bliver der bygget stærke børnefællesskaber op ved skolestart, det er skolen i dag rigtig god til. Disse børnefællesskaber kan nu blive beriget af, at børn fra de fire børnehaver i rode 277 (på Håbets Allé og Tuxensvej) fremover vil have større sandsynlighed for at kunne følge hinanden fra børnehave til skole og dermed tage de etablerede trygge relationer med sig. Sammenfattende for forslaget om at overføre rode 277 kan det siges at: Forslaget vil understøtte 1) en mere blandet skole, hvor det socioøkonomiske indeks for Bellahøj skole bringes tættere på Københavner-normen. 2) En sikrere skolevej for børnene i rode 277. 3) Bedre udnyttelse af kapaciteten, hvor Bellahøj er meget underbelagt, og Brønshøj overbelagt. 4) Samarbejde med daginstitutioner i området.   Vedr forslag om flytning af karre 27921 -27925 og karré 30714B Skolebestyrelsen er ærgerlige over, at dette forslag er blevet fremlagt. For fire år siden bød vi velkommen til nye elever fra kvarteret, og skolen har knoklet for at skabe gode meningsfyldte relationer til med de nye børn, som vi er meget glade for at have på skolen. Vi er dog samtidig meget opmærksomme på, at Hareskovvej ikke er en sikker skolevej. Ved distriktsomlægningen i 2020 blev der afsat midler til trafikforbedringer, der skulle sikre overgange over Hareskovvej for bløde trafikanter, så eleverne kunne komme sikkert i skole. Den løsning venter eleverne og forældrene i området stadig på, og vi er uforstående overfor, at der endnu ikke er kommet nogen tiltag. Det mener vi er under al kritik.  En flytning af karréerne til Utterslev Skole vil ikke løse problemet for de nuværende elever fra området, som går på Bellahøj. Det gælder også for de børn, der netop er startet som majbørn - børn der trods ledig kapacitet på Utterslev har valgt Bellahøj Skole til. Vi undrer os ligeledes over, at flytningen kan give udslag i en negativ udvikling i socioøkonomi på både Bellahøj og Utterslev skole. Det giver logisk set ikke mening. Vi mener ikke, at forslaget om at føre området fra Bellahøj til Utterslev harmonerer med BRs principper for skoledistriktsomlægninger. Der er hverken kontinuitet eller transparens, og kapaciteten udnyttes ikke, da man fjerner børn fra en skole i børneunderskud og tilfører til Utterslev skole, der ikke har kapacitetsudfordringer.  Uanset udfaldet af beslutningen er det vigtigste for skolebestyrelsen på Bellahøj Skole, at der fortsat arbejdes for en sikker skolevej over Hareskovvej for de elever, der i de seneste fire år er blevet optaget på Bellahøj - den distriktsskole kommunen har udpeget til dem. Initiativ til dialog Afslutningsvist vil vi fra Skolebestyrelsens side opfordre til, at forvaltningen tænker i holistiske og langsigtede løsninger for skoledistrikterne i Brønshøj. Bellahøj Skole står i akutte problemer, men de skal løses med et langt sigte, der skaber en bæredygtig balance omkring skolen – geografi, elevsammensætning på skolen og ressourcer hos forældrene.  Vi har deltaget aktivt i dialog med lokaludvalget, men var ærgerlige over at se, at de ikke kunne komme til enighed om at løse vores og Brønshøj Skoles problemer med et åbenlyst greb, der vil skabe ro omkring begge skoler. Temaet har været oppe mange gange. Så måske var det på tide at gøre noget ved problemerne i stedet for at skyde dem til hjørne.  Vi elsker vores skole, og er stolte over den. Både de skønne unger og smukke nyrenoverede rammer. Og vi tror på, at vi kan drive en verdensklasse skole, men det kræver et skub i den rigtige retning. Det håber vi, BR vil hjælpe os med, og vi ser frem til en god dialog med alle de dejlige forældre i rode 277 og deres børn.    På vegne af skolebestyrelsen på Bellahøj Skole Anja Ravn Schmidt Joensen Forperson for skolebestyrelsen
Læs høringssvar fra Anja Ravn Schmidt Joensen
Indsendt af:
Emil Pedersen
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
49
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er med stor bekymring og ikke mindst nervøsitet, at vi har erfaret at Københavns Kommune overvejer at foretage en skoledistrikt-ændring, som vil medføre at rode 256 flyttes fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole. Vi har et barn, der står til at starte skoleåret 25/26.  Vi mener ikke, at det på nogen måde er hensigtsmæssigt at foretage sådan en ændring af flere grunde:  1) For det første er det med utrolig kort varsel, at denne ændring skal træde i kræft. Vi har et barn, der nu skal i skolegruppe og her er børnene allerede yderst bevidste om, hvilken skole de skal gå på. Vores søn glæder sig til at starte på Brønshøj skole, fordi store dele af hans venner og sociale fællesskaber skal det samme samt at vi allerede nu bruger skolens faciliteter, da vi bor et stenkast derfra.  Vi mener altså med andre ord ikke at det på nogen måder er hensigtsmæssigt med en eventuel ændring med så kort varsel, da børnene allerede nu snakker om skolestart. Det går ud over børnetrivsel og tanker om det gode børneliv.  2) At en eventuel ændring vil medføre at børnene skal krydse en yderst befærdet vej - noget som jeres forslag allerede adresserer, og alene af den grund burde dette forslag ikke gennemføres. Vi har netop bosat os her med den drøm om, at vores børn kan cykle til skole af den lille korte og meget lidt trafikkeret vej, der er fra vores bopæl til Brønshøj Skole. Dette vil ikke være muligt, hvis forslaget gennemføres. Derudover ser vi det også som problematisk, at det i så fald skulle være i en hel anden bydel, end vi har bosat os i.  3) Fra tidligere møder kan det læses, at den demografiske udvikling vurderes til kun at være midlertidig, hvorfor det ikke giver mening at lave denne ændring. 4) I følge jeres forslag vil en flytning af rode 256 ikke have en tilstrækkelig socioøkonomisk virkning på skolerne - det vil med andre ord blot flytte 12 elever, der bor klods op af Brønshøj skole til en hel anden skole, hvor de fleste ikke har tilknytning til.  5) Det står også paradoksalt for os, at I har til hensigt at lukke en række dagsinstitutioner grundet faldende antal børn, mens I samtidig vil foretage distriktsændring - dette burde understrege, at det er midlertidigt, hvorfor så indgribende et forslag ikke bør gennemføres.  6) Vi er store tilhængere af folkeskolen, hvorfor vi blandt andet har bosat os stort set ved siden af Brønshøj skole. En ændring af rode 256 vil desværre få os til at overveje privatskole tættere på, da vi også har en hverdag med arbejde og hentning af børn, der skal fungere.   Vi mener altså ikke, at det på nogen måde er hensigtsmæssigt at flytte rode 256 af overnævnte grunde - det vil skabe øget trafikusikkerhed og ikke have nogen socioøkonomisk virkning på skolerne, som I selv adresserer i jeres bilagsmateriale. Hilsen Emil Pedersen og Ingrid Soldal Eriksen      
Læs høringssvar fra Emil Pedersen
Indsendt af:
Marianne Kjær
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brug Folkeskolen
By:
København NV
Postnr.:
2400
Brug Folkeskolens høringssvar om distriktsændringer for skoleåret 2025/2026  I Brug Folkeskolen arbejder vi for at byens skoler bliver mere blandede, og at der ikke skal være få skoler der løfter meget store opgaver. Derfor er vi optagede af skolernes socioøkonomiske tal, så de bliver jævnt fordelt blandt byens skoler, hvis det kan lade sig gøre i forhold til skoledistrikter og kapacitet. I denne høring er vi især bekymrede for at de foreslåede distriktsændringer ikke tager nok højde for hhv. Nørre Fælled Skoles og Skolen på Amagerbros socioøkonomi og lave indskrivningstal, når der skal flyttes rundt på roder både på Nørrebro og på Amager.  Nørrebro  Vi mener ikke, at der skal foretages de ændringer, der er foreslået på Nørrebro. Hvis Nørre Fælled Skole får tilført rode 159, vil gøre at skolen får en lavere socioøkonomisk sammensætning end den har i forvejen (den vil ændres fra –0,31 til –0,36). Da Nørre Fælled Skole er den folkeskole, der har den markant laveste socioøkonomi blandt folkeskolerne på Nørrebro, mener vi at rode 159 fortsat skal høre til Rådmandsgade Skole, der har en socioøkonomi lidt over 0 (byens gennemsnit). At flytte karréer fra Rådmandsgade Skole til Guldberg Skole vil gøre Guldberg Skoles socioøkonomi højere, og desuden er der i forvejen sket en del ændringer i det distrikt i forvejen.   Hvis der skal laves distriktsændringer, der er retfærdige for skolernes elevsammensætning, må der laves en større rokade af skoledistrikter i området, der omfatter flere skoler, dog uden at skabe for meget utryghed i områder, hvor det ikke skaber mere lige forudsætninger for skolernes elevsammensætning, og hvor man i forvejen har oplevet mange og nylige distriktsændringer. Det kan skabe usikkerhed i bydelen, og mindske søgningen til folkeskolen.  I øvrigt er Nørre Fælled Skoles socioøkonomiske tal misvisende, da de tal både inkluderer de elever, der kommer fra nærområdet og de elever, der går på skolens idrætslinje. At idrætslinjens socioøkonomiske tal er med i statistikken gør, at skolens tal ser bedre ud, end de reelt er for alle andre klasser. Derfor burde man i disse overvejelser bede om socioøkonomiske data for Nørre Fælled Skole, hvor idrætslinjen er separeret. Eleverne fra idrætslinjen går kun på skolen i udskolingen, og de har deres egne klasser på skolen.  Brønshøj  Vi bakker op om forslaget om at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole, da det bidrager positivt til en mere lige elevsammensætning på skolerne, samt fordi skolevejen er sikker og skolelederne selv har foreslået ændringen tidligere.  Amager  Det er beklageligt at Nordøstamager Skole allerede nu har for lidt kapacitet, men samtidig er det en mulighed for at se på de omkringliggende skoler, der har for meget kapacitet. Skolen på Amagerbro har en lav indskrivningsprocent og lav socioøkonomisk sammensætning, og har desuden plads til flere elever. Større rokader af skoledistrikter kan være svære, men for de enkelte familier er det ikke værre, når der er flere skoler involveret. Derfor gælder det samme på Amager, som vi skriver om Nørrebro, nemlig at der bør laves distriktsændringer, der er retfærdige for skolernes elevsammensætning i bydelen, og at der derfor må laves en større rokade af skoler i området. Det er vigtigt at alle skoler i nærheden tænkes ind. Skolen på Amagerbro burde kunne tilgodeses i dette puslespil, både i forhold til øget rekruttering og til højere socioøkonomi. Vi samarbejder med Skolen på Amagerbro om rekruttering til skolen, og der er en ny, men positiv udvikling i forhold til indskrivning og idrætslinje, samtidig med at skolen har plads til flere elever. Derfor burde Skolen på Amagerbro få gavn af at Nørdøstamager Skole nu ikke har kapacitet nok.  Forslaget om at flytte rode 371 samt to karréer fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole er ikke med til at ændre markant ved elevsammensætningen på de to skoler, men det ville være oplagt at samtidig flytte en rode fra Lergravsparkens Skole til Skolen på Amagerbro.   I det hele taget bakker vi i Brug Folkeskolen op om at folkeskoler i samme kommune og i samme bydel bør være solidariske med hinanden, og at forvaltning og politikere bør bakke alle skoler op, så der ikke er nogle få skoler der løfter de mest udsatte børn. Skolerne bør kunne løfte i flok.     
Læs høringssvar fra Marianne Kjær
Indsendt af:
Nichlas Larsen
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
47
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
I lighed med rigtig mange andre vil jeg også anmode om at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole frafaldes. Der er rigtig mange argumenter for hvorfor at det ikke giver mening at flytte rode. Herunder er blot enkelte af dem: 1) Det vil for mange skolebørn give en både længere og farligere skolevej 2) Den demografiske udvikling blev på mødet i BUU 6/4 2022 vurderet til kun at være en midlertidig udfordring, og dermed giver det ikke mening at lave en så indgribende ændring 3) Det vil medføre en værdiforringelse af ejendommene i rode 277 eftersom Brønshøj Skole anses som værende betydeligt mere eftertragtet end Bellahøj Skole, hvilket er urimeligt for samtlige ejere af ejendomme i rode 277, uanset om de har skolebørn eller ej 4) Flytningen af de pågældende 12 børn fra rode 277 vil ikke være tilstrækkeligt til at forbedre Bellahøj Skoles socioøkonomi væsentligt i forhold til de mange negative konsekvenser det vil have 5) Den socioøkonomieske effekt må derudover forventes at blive endnu mindre end beregnet da mange beboere i rode 277, inklusiv min hustru og jeg på trods af at være store tilhængere af folkeskolen, vil vælge Bellahøj Skole fra og i stedet benytte en privatskole 6) Beslutningen om at købe bolig i rode 277 og deraf tilknytningen til Brønshøj Skole var af afgørende betydning da vi flyttede til Brønshøj. At vi nu står i denne situation igen efter afvisningen af et lignende foreslag i 2022 er ualmindeligt frustrerende.   Der bør kunne findes en løsning på problemet der betyder at rode IKKE skal rykke tilhørsforhold fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole. Med tanke på den store mængde af høringssvar der deler denne overbevisning så kan BUF simpelthen ikke sidde alle disse overhørig!   Hilsen, Kristina og Nichlas Larsen  
Læs høringssvar fra Nichlas Larsen
Indsendt af:
Simon
Dato: 15. maj 2024
Svarnummer:
46
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi anmoder om at forslaget om skoledistriksændring for rode 277 skal frafalde. Det er kun to år siden at forslaget om skoledistriktsændring blev nedstemt. Ligesom for nuværende, var de mange høringssvar fra 2022 i langt, langt overvejende grad negativt indstillede overfor en skoledistrikstændring fra Brønshøj til Bellahøj skole for rode 277. For undertegnede fremstår det mærkværdigt at der på ny, så kort tid efter at forslaget om skoleændringen frafaldt, nu opstilles et identisk forslag. Dette taler også i den grad imod princippet om ”Kontinuitet og transparens”. Det kan aldrig, og skal aldrig være enkelte familier i en tilfældig rude, som skal gøre op med Københavns Kommunes socioøkonomiske udfordringer. Ændringen af skoletilhørsforholdet for rude 277, med kun 12 børn for skoleåret 2025/2026 og en minimal ændring i skolerne socioøkonomi, virker på undertegnede desværre i høj grad som en teoretisk skrivebordsløsning og ikke en konkret løsning som reelt vil have nogen effekt. Desuden må en tilflytning til områdets privatskoler forventes, hvilket også understreges af flere høringssvar, hvorfor den socioøkonomiske ændring af skolerne bliver endog endnu mindre. En skoleændring for skoleåret 2025/2026 vil naturligvis betyde at den lokale sammenhængskraft på vejen mindskes betydeligt, b.la. pga. søskendegaranti til Brønshøj Skole.  Værdien i at have sine børn gående i samme skole som de jævnaldrende børn på vejen tror jeg ikke kan overdrives. Endvidere formoder jeg, at vi som familie ikke er de eneste som har valgt børnehave og vuggestue ud fra hvor størstedelen af de øvrige børn skal gå i Folkeskole. Ved en skoledistriktsændring betyder det, at børn gående i en børnehave hvor langt de fleste er tilknyttet Brønshøj Skole, nu skal bryde sociale relationer oparbejdet gennem flere år. Det er ikke fair overfor de implicerede børn eller familierne som helhed. I flere tidligere høringssvar er der udtrykt forslag om en mere gennemgribende løsning, som potentielt vil have en reel effekt på den manglende tilslutning til Bellahøj Skole. Vi ser naturligvis positivt på mulige velovervejede forslag, men det nuværende forslag mener vi blot skaber utryghed og usikkerhed for beboere i rode 277, uden forventning om at forslaget vil have den ønskede effekt.    Med venlig hilsen Simon og Caroline, Tuxensvej.
Læs høringssvar fra Simon
Indsendt af:
Andreas Skak Ermler
Dato: 15. maj 2024
Svarnummer:
45
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. at rykke Rode 256 fra Brønshøj skole til Kirkebjerg skole Vi har med stor nervøsitet læst forslag om at flytte Rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole, som vi finder meget uhensigtsmæssigt. Det er der særligt tre grunde til: 1) Ændringen vil medføre at de berørte børn skal krydse en stærkt trafikeret vej. Forvaltningen beskriver tilmed selv forslaget som mindre hensigtsmæssigt i forhold til sit eget kriterie om trafiksikkerhed! 2) Ændringen vil fjerne børnene fra deres lokaler venner og gøre dem udsatte ift. at danne tætte relationer i skolen, da de vil bo langt væk fra de fleste af deres klassekammerater. 3) Hvis der generelt tegner sig et billede af faldende børnetal i Brønshøj, er tiltaget så overhovedet nødvendigt? Det lever i hvert fald ikke op til forvaltningens eget kriterie om kontinuitet. Dette er uddybet nedenfor: Vi er en ung børnefamilie, som er flyttet til Brønshøj sidste efterår. Vores ældste datter skal netop starte i skole i 25/26. I vores valg af hus har det betydet meget for os, at vi kom til at bo tæt på den lokale skole – i vores tilfælde Brønshøj skole, så vores børn tidligt selv ville kunne cykle til og fra skole. Det er dermed meget utrygt, at I har et forslag på bordet som vil betyde, at hun hver dag skal krydse en stærkt trafikeret vej. Det vil også forlænge perioden med flere år, hvor hun vil være afhængig af voksenopsyn under transport. Det var på ingen måde det ønske vi havde for hende, da vi købte vores hus for under et år siden. Vi havde ganske enkelt ikke købt huset. Derudover har det været afgørende for os, at vores børn skulle vokse op i et lokalmiljø og få en tæt relation til deres skolekammerater, da tætte relationer er afgørende for børns trivsel og indlæring. Disse relationer er allerede under opbygning, da vores datter går i en børnehave, hvor hovedparten af børnene hører til Brønshøj skole. Vores tanke med dette har været at sikre hende kontinuitet og tryghed i overgangen fra førskolebarn til skolebarn. Samtidig er vi meget nervøse for, om hun vil få svært ved at skabe tætte relationer i en klasse, hvor hun måske er den eneste elev, som bor på Brønshøjsiden af Slotsherrensvej - langt væk fra hendes klassekammerater. Sidst men ikke mindst - så virker det ærlig talt tragikomisk, at Københavns Kommune med den ene hånd foreslår at flytte rundt på børnene pga. for mange børn i skolen imens i med den anden hånd foreslår at lukke vores datters børnehave, pga. faldende børnetal i Brønshøj (et fald som forvaltningen forventer vil fortsætte i en årrække). Det efterlader en med den tanke, at forvaltningen ikke tager opgaven seriøst og at politikerne bliver sat til at træffe nogle meget store beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Hvordan er de prognoser som danner grundlag for de to tiltag tænkt sammen? Vil vores datters lillebror blive flyttet tilbage til Brønshøj skole, når han skal starte i 29/30 pga. mangel på børn i Brønshøj? Mvh. Julie og Andreas Skak Ermler
Læs høringssvar fra Andreas Skak Ermler
Indsendt af:
Henriette
Dato: 15. maj 2024
Svarnummer:
44
By:
København S
Postnr.:
2300
Som mor til et kommende skolebarn bekymrer det mig, at man vælger at ændre distriktsområdet for Nordøstamager Skole med så kort varsel. Vi har netop valgt en børnehave af hensyn til, at vores datter kan følges med sine kammerater ved senere overgang til skole. Den såkaldte byudvikling som der refereres til som årsag til distriktsændring hænger ikke sammen med KK egen statusrapport der antager, at der fra 2022 til 2032 forventes en kraftig stigning på 58 procent i antallet af borgere over 80 år. mens tilvæksten af 0 til 17­årige vil være nogenlunde stabil frem mod 2032. Dermed ser jeg ikke incitamentet til at ændre på skoledistriktet for Nordøstamager Skole. Ligeledes har der siden 2021 været en negativ nettotilflytningen fra andre kommuner til København samtidig men en øget fraflytning til andre kommuner. Særligt ses der en markant fraflytning i aldersgruppen 0-14 år og 28-50 år. Såfremt kommunen ønsker at gå videre med ændring af skoledistriktet for Nordøstamager Skole kan I notere yderligere stigning i fraflytning fra kommunen herfra.  
Læs høringssvar fra Henriette
Indsendt af:
Kamille Godrim Jakobsen
Dato: 15. maj 2024
Svarnummer:
43
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen Utterslev Skole
By:
København NV
Postnr.:
2400
Bestyrelsen på Utterslev Skole ser positivt på, at den justering af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022, der medførte at karré 27921-27925 og karré 30714B blev flyttet fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole tilbageføres, sådan som dette forslag lægger op til. Denne tidligere justering af skoledistriktet for Utterslev Skole medførte, at flere skolebørn, skal krydse Hareskovvej, som er en af kommunens mest trafikerede indfaldsveje. Den daværende justering fik også negativ indvirkning på den lokale sammenhængskraft i kvarteret, fordi børnene i samme nabo-distrikt blev fordelt på forskellige skoler. Derfor imødekommer bestyrelsen på Utterslev skole den fremlagte justering. Vh Kamille Godrim Jakobsen Skolebestyrelsen Utterslev Skole
Læs høringssvar fra Kamille Godrim Jakobsen
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 15. maj 2024
Svarnummer:
42
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Marie Frank-Nielsen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
41
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg ønsker hermed at give min støtte til de mange, øvrige høringssvar, der udtrykker modstand mod forslaget om at at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole.  Forslaget er problematisk af en lang række årsager, men for mig at se bør følgende tillægges særlig vægt: Løsningen vil kræve, at en masse skolebørn fremover hver dag skal transportere sig fra Brønshøj til Vanløse henover den voldsomt trafikerede Slotsherrensvej. Disse børn kan i dag finde vej til Brønshøj Skole uden at krydse nogle store veje.   Udformningen af rode 256 gør, at mange børn bosat i roden i dag er bosat markant tættere på Brønshøj Skole end på Kirkebjerg Skole. Fra vores egen adresse er der eksempelvis ifølge Google Maps 350 meter til Brønshøj Skole og mere end 7 gange så langt til Kirkebjerg Skole. Da vi købte vores hus for 3 år siden var det også en ting der vægtede tungt - tæt ved den lokale skole og en sikker vej at færdes for små størrelser.   Endelig er fritidslivet er for mange børne i Rode 256 naturligvis centreret omkring 2700 Brønshøj og ikke Vanløse.   Udover ovenstående vil jeg gerne henvise til de mange øvrige velargumenterede høringssvar der er er indgivet angående dette og opfordre udvalget til at se bort fra denne løsning, hvilket tilsyneladende også er den faglige indstilling fra forvaltningen.   Udover ovenstående er der som bekendt også en høring igang ang. lukning af en række daginstitutioner, hvor vi også vil blive ramt. Hvis man fra kommunens side ønsker at Kbhs kommune skal være et attraktivt sted for børnefamilier, bør man lytte til de mange bekymrede stemmer der råber op nu.
Læs høringssvar fra Marie Frank-Nielsen
Indsendt af:
Andreas Melson Gregersen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
40
By:
København
Postnr.:
2200
Forslag om midlertidig dispensationsmulighed:   Jeg anmoder om, at der indskrives mulighed for at søge dispensation, hvis ens barn skal begynde skole i 2025 og går i en børnehave, som er beliggende inden for det eksisterende skoledistrikt. Som eksempel kan nævnes børn, der er indskrevet i Børnejunglen (Rådmandsgade/Nørrebro) men som på grund af deres bopælsadresser med det nye forslag ikke længere tilhører Rådmandsgades skole. Her mener jeg, at det må være muligt at søge om dispensation således, at de børn som skal starte skole i 2025 alligevel kan begynde på Rådmandsgades skole. Dispensationen kan også snævres yderligere ind, så den kun indbefatter børn, som går i børnehaver X antal meter fra den skole, som de qua deres bopælsadresser tilhører i det nuværende skoledistrikt. Herigennem tilgodeses børnenes tarv, da de hermed får mulighed for at starte skole med deres børnehavevenner, hvor af mange – alt andet lige – må forventes at starte i den nærliggende skole. Muligheden for at starte skole med sine børnehavevenner letter skolestarten betydeligt. Det gør overgangen fra børnehave til skole mere tryg for børnene og må derfor vægte højt i vurderingen af nye skoledistrikter. 
Læs høringssvar fra Andreas Melson Gregersen
Indsendt af:
Wickie Iversen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
39
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg støtter forslag (a) om distriktsændringen for Brønshøj Skole, som indebærer at flytte område 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole.   Politikerne har ikke tids nok reageret på faldende elevtal på Bellahøj. Konsekvensen er, at Brønshøj skole nu er overfyldt, mens Bellahøj kører under halv kapacitet. Det vil være meget mere meningsfyldt, at udnytte kapaciteten i skolevæsnet bedre. Samtidig prioriteres sikre skoleveje, hvilket er afgørende for elevernes tryghed og trivsel. Ændringen vil også give en bredere elevsammensætning på de to skoler. Lige nu er der en uacceptabel forskel i demografi på to folkeskoler med så kort geografisk afstand mellem dem. Bellahøj er en god skole, med dejlige børn og dygtige lærere. Jeg håber, at politikerne denne gang har mod nok til at ændre skoledistriktet og sikre, at der også i fremtiden er et bæredygtigt elevgrundlag på Bellahøj Skole. Jeg håber, at politikerne denne gang har mod til at vægte hensynet til de mange frem for de få.  
Læs høringssvar fra Wickie Iversen
Indsendt af:
Peter Nøhr Christensen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
38
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg støtter hermed forslag (a) om distriktsændringen for Brønshøj Skole, som indebærer at flytte område 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole. Denne ændring burde have været gennemført langt tidligere, men da dette ikke er sket betyder det nu at Brønshøj Skole er overbelagt, mens Bellahøj Skole i øjeblikket kører langt under kapacitet. Bellahøj skole er en glimrende skole med masser af plads og muligheder for skolebørnenes udfoldelser, det eneste den mangler er flere elever. Ved den foreslåede ændring sikres en mere effektiv udnyttelse af i forvejen knappe ressourcer i skolevæsnet. Samtidig prioriteres sikre skoleveje, hvilket er afgørende for elevernes tryghed og trivsel. Endvidere muliggør ændringen en bredere elevsammensætning på de to skoler, hvilket adresserer den helt uacceptable forskel i demografi og elevernes socioøkonomiske baggrund på to folkeskoler med så kort geografisk afstand mellem dem. 
Læs høringssvar fra Peter Nøhr Christensen
Indsendt af:
Bjarne Oppelstrup
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kirkebjerg skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se vedlagte dokument
Læs høringssvar fra Bjarne Oppelstrup
Indsendt af:
Anders Stigsgaard-Larsen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
36
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er modstander af den foreslåede skoledistriktsændring, der vil flytte tilhørsforholdet for rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole, på grund af følgende argumenter: 1) De fleste børn med bopæl i rode 277 bor tættes på Brønshøj Skole og vil få en længere skolevej til Bellahøj Skole, ligesom de vil skulle benytte den meget trafikerede Frederikssundsvej som skolevej. Dette vil medføre at passere det meget trafikerede og farlige hjørne uden cykelsti ved Brønshøj Torv/SuperBrugsen, udkørsler fra sideveje med dårligt udsyn og hvor der i de senere år har været dødsulykker, samt at skulle krydse Frederikssundvej to gange på tilbagevejen. 2) Af referatet fra mødet i BUU d. 6. april 2022 fremgår det at, ”Forvaltningen anbefaler ikke løsningen, da distriktsændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov. Med den nuværende befolkningsprognose forventes det, at Brønshøj Skole uden ændring af distriktet igen vil komme ned på optag af fire 0. klasser fra 2024/25. Skolen vil derved kun overskride dens fastsatte kapacitet ved næste skoleindskrivning. Det ekstra antal klasser skal i stedet håndteres via en klassesammenlægning på de senere årgange eller ved kapacitetsafhjælpende foranstaltninger”. Den demografiske udvikling forudsiges altså at ville afhjælpe problemet, hvorfor argumentet for distriktsændringen om manglende kapacitet på Brønshøj Skole ikke virker plausibelt. 3) Alene at flytte elever fra det ene distrikt til det andet for at hæve det socioøkonomiske gennemsnit vil næppe have nogen gavnlig effekt, hvis ikke det følges op af faglige og pædagogiske tiltag - og det er der ingen meldinger om vil følge med efter en eventuel distriktsændring. På baggrund af ovenstående, anbefaler jeg derfor Børne- og Ungdomsudvalget IKKE at vedtagne den foreslåede distriktsændring. Med venlig hilsen   Anders Stigsgaard-Larsen
Læs høringssvar fra Anders Stigsgaard-Larsen
Indsendt af:
Michael Mårtensen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
35
Virksomhed / Organisation :
Lokalbolig Brønshøj
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Til den rette vedkommende,   Jeg finder det uforståeligt, at man overvejer at ændre skolegrænserne, som har fungeret effektivt i mange år. Det virker meningsløst at flytte en gruppe børn til et nyt område, hvor de skal krydse en stor vej for at nå skolen. Desuden deltager mange af børnene i fællesaktiviteter med kammerater fra deres eget område, såsom fodbold og dans. Den glæde ved at opbygge stærke relationer med andre børn vil gå tabt, hvis børnene flyttes til Kirkebjerg Skole i Vanløse postnummer. De vil sandsynligvis stadig deltage i fritidsaktiviteter i nærheden af deres hjem i Brønshøj og gå i skole et andet sted, hvilket vil underminere fællesskabet. Desuden leger mange børn på tværs af vejene i nærområdet omkring Brønshøj Skole, hvilket styrker deres relationer både i og uden for skolen. Dette vil også gå tabt, hvilket er meget uheldigt. Endelig vil en ændring af skoledistriktet have en betydelig indflydelse på værdien af ejendomme, især i Rode 256. Husene i dette område vil blive mindre værd, hvis skolegrænserne ændres, hvilket er uretfærdigt over for de, der har købt ejendomme under de nuværende forhold. Det vil medføre en betydelig værdiforringelse hvilket jeg kan bekræfte som ejer af ejendomsmægler forretning Lokalbolig Brønshøj gennem 10 år. Vi ønsker, at Rode 256 forbliver tilknyttet Brønshøj Skole og ikke flyttes til Kirkebjerg Skole.   Med venlig hilsen, Michael Mårtensen / Tine Højer Havdrupvej 66
Læs høringssvar fra Michael Mårtensen
Indsendt af:
Jannie Bruun Andersen
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
34
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen, Skolen på Amagerbro
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Skolen på Amagerbro vedr. Distriktsændring for Nordøstamager Skole Forslag om at flytte rode 371 og karré 37413C og 37415A fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole   Vi vil gerne indledningsvis anerkende behovet for distriktsændringen, der foreslås på baggrund af, at Nordøstamager Skole forventes at overskride sin kapacitet på baggrund af byudviklingen i skolens distrikt.  Vi forstår og respekterer nødvendigheden af at tilpasse distriktsgrænserne i overensstemmelse med ændringer i befolkningssammensætningen og de gældende principper i Københavns kommune. Vi mener dog også, at det er væsentligt, at alle skoler i området modtager den nødvendige opbakning og prioritering fra kommunen, især når det drejer sig om distriktsændringer, der kan påvirke skolens elevgrundlag og ressourcer. Det kan på den baggrund undre os, hvorfor Skolen på Amagerbro ikke tilgodeses i denne sammenhæng. Det kunne have været en oplagt mulighed for at øge distriktet og skolens mulighed for større optag. Som bekendt har Skolen på Amagerbro modsat Nordøstamager Skole ikke problemer med for lille kapacitet – men tværtimod plads til flere børn. I den kontekst vil vi gerne gøre opmærksom på, at Skolen på Amagerbro er inde i en positiv udvikling, hvor vi samarbejder med daginstitutioner i lokalområdet, med de lokale idrætsforeninger om bl.a. om at oprette idrætsklasser og netop er blevet ambassadørskole for Red Barnet. Alt sammen initiativer, der skal bidrage til at tiltrække flere af distriktets børn og styrke skolen. Hvis den positive udvikling skal fortsætte, har vi brug for politisk opbakning og at der sendes et tydeligt signal til distriktets børnefamilier om at skolen prioriteres. Vi opfordrer derfor Københavns Kommune til at tage hensyn til Skolen på Amagerbro i fremtidige distriktsændringer og sikre, at vi modtager den støtte og opbakning til at fortsætte den positive udvikling vi er i gang med.   Med venlig hilsen Forældrene i Skolebestyrelsen, Skolen på Amagerbro  
Læs høringssvar fra Jannie Bruun Andersen
Indsendt af:
Lars Bojsen-Møller
Dato: 13. maj 2024
Svarnummer:
33
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg kan godt forstå tanken om at flytte elever fra den overfyldte Brønshøj Skole til en naboskole, hvis længden af skolevejen er nogenlunde den samme. Men idéen om at flytte rode 256 til Kirkebjerg Skole har jeg derimod svært ved at finde mening i: Mine børn ville f.eks. få 5 gange så langt til skole. Det kan da umuligt være dem, som det giver bedst mening at flytte? Mvh Lars Bojsen-Møller
Læs høringssvar fra Lars Bojsen-Møller
Indsendt af:
Marcus Mølbak Ingholt
Dato: 13. maj 2024
Svarnummer:
32
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi opfordrer Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) til ikke at gennemføre distriktsændringen for rode 277 mellem Brønshøj Skole og Bellahøj Skole. Distriktsændringen virker kortsigtet, og den lever ikke op til Børne- og Ungdomsforvaltningens egne principper om bred elevsammensætning, sikre skoleveje samt kontinuitet og transparens. Distriktsændringen vil af flere årsager formentlig betyde, at flere ressourcestærke familier søger mod lokale privatskoler, fx Vanløse Friskole (i Vanløse) og Den Lille Skole (i Brønshøj). Bred elevsammensætning: Flytningen af en enkelte rode (12 børn) vil ikke være tilstrækkeligt til at forbedre Bellahøj Skoles socioøkonomi væsentligt. Vi forventer, at distriktsændringen medfører, at forældre til de påvirkede børn i rode 277 fravælger folkeskolen og søger over imod privatskoler. Dermed bliver den socioøkonomiske udjævning endnu mindre end forudsat i forslaget. Det er derudover ikke rimeligt at bruge 12 tilfældigt udvalgte børn som redskab til at løse Københavns Kommunes socioøkonomiske udfordringer. Hvis Københavns Kommune ønsker en bredere elev sammensætning, vil en sammenlægning af Bellahøj Skole og Brønshøj Skole til én skole med ind- og udskoling på forskellige lokationer være mere effektivt. Sikre skoleveje: Teknik- og Miljøforvaltningen redegør i indstillingen ikke for, hvorfor den ikke ser ”nogen udfordringer ved ændringerne ift. sikre skoleveje”. Børn fra rode 277 vil benytte Frederikssundsvej som transportvej til og fra skole. Frederikssundsvej er en stærkt trafikeret vej, og området mellem Brønshøj Torv og Bellahøj Skole har været ramt af alvorlige ulykker (inkl. dødsulykker) de senere år. Til sammenligning kan børn fra rode 277 i dag gå til Brønshøj Skole på gåben via Brønshøj Torv uden at benytte eller krydse større veje. Børn fra rode 277 vil ligeledes kunne gå eller cykle til privatskolen Den Lille Skole uden at benytte eller krydse større veje, hvorfor tilgangen fra rode 277 til privatskoler formentlig vil vokse med forslaget. Lokalt tilhørsforhold: Vi er bosiddende ved Brønshøj Torv med udsigt til Brønshøjgårdvej, som Brønshøj Skole ligger på. Det virker ulogisk, at vi skal sende vores børn til en skole væsentligt længere væk, når der ligger en skole så tæt på. Eftersom vi er nytilflyttere og ikke kan gøre brug af fx søskendegaranti, vil forslaget betyde, at vores børn bliver ekskluderet fra de øvrige børns fællesskab på vejen. Kontinuitet og transparens: Et forslag om at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole blev behandlet og afvist for to år siden. Det virker utrygt og uforståeligt, at vi skal igennem denne proces igen. Vi ved ikke, hvor vi hører til i Københavns Kommune. Af referatet fra mødet i BUU d. 6. april 2022 fremgår det at, ”Forvaltningen anbefaler ikke løsningen, da distriktsændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov. Med den nuværende befolkningsprognose forventes det, at Brønshøj Skole uden ændring af distriktet igen vil komme ned på optag af fire 0. klasser fra 2024/25. Skolen vil derved kun overskride dens fastsatte kapacitet ved næste skoleindskrivning. Det ekstra antal klasser skal i stedet håndteres via en klassesammenlægning på de senere årgange eller ved kapacitetsafhjælpende foranstaltninger”. Det er uklart, hvad der har ændret sig, siden forvaltningen i 2022 vurderede, at der ikke var behov for at ændre distrikterne. Hvordan kan der ”regnes forkert” med børneantallet med kun to år imellem? Hvis man i 2022 ikke kunne se problemer for årgangen 2025/2026, hvordan kan vi så være sikre på, at der er regnet korrekt i de nye fremlagte beregninger?   På baggrund af ovenstående vil vi anbefale, at forslaget om distriktsændringen for rode 277 frafaldes.   Med venlig hilsen Josefine Britze og Marcus Mølbak Ingholt
Læs høringssvar fra Marcus Mølbak Ingholt

Sider