Godsbaneterrænet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet på Vesterbro.- indkaldelse af idéer og kommentarer.

Høringsfrist:

30. august 2021
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
119
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening - København
By:
Valby
Postnr.:
2500
SE OGSÅ VEDLAGTE FIL Vesterbro har altid været en tæt bydel med underskud på områder til både natur/parker og grønne arealer til idræt. De bydele der de sidste 2 årtier er skudt op rundt om Vesterbro har samme mangler på natur/parker og grønne arealer til idræt som Vesterbro. Der er i det fire nye store bydele tæt ved Godsbaneterrænet – Carlberg, Sluseholmen, Teglholmen og Enghave Brygge ikke tilføjet nye områder til natur/park og idræt. Det forstærker underskuddet på grønne arealer. For hele København gælder det at skulle grønne arealer være fulgt med befolkningsudviklingen de sidste 10 år - hvor København er vokset med ca. 100.000 indbyggere - så skulle der have været udlagt i størrelsesorden 350 ha nye grønne områder. Det er ikke sket. Omkring Godsbaneterrænet er sket en stor byudvikling uden nye blot lidt større grønne områder. Det gør det relevant at kompensere for den tætte byudvikling ved at prioritere plads til grønne områder (til idræt og natur/park) på Godsbaneterrænnet højt. Det er væsentligt, at placeringen af diverse mindre pladskrævende funktioner ikke kommer til at ødelægge mulighederne for at skabe sammenhængende områder med natur. Derfor bør planlægningen tage udgangspunkt i de muligheder i Godsbaneterrænet har for sammenhængende grønne områder. Og så derefter vurdere placeringen af andre funktioner. Det samlede areal til natur/park bør være mere end de 12 ha, der er nævnt i kommuneplanen. Skal det have en funktion, som natur/parkområde for bydelene omkring, bør det ikke være under 20 ha. Der bør være store natur/parkområder i den nordlige halvdel af terrænet. I området syd for banen bør der som minimum være et bredt natur/parkareal, der kan skabe en grøn forbindelse til Sydhavnen. Græsarealer til idræt og områder med natur har to markant forskellige funktioner i et byområde. Det bør være plads til begge dele, men de bør betragtes som to forskellige slags områder. De natur/parkområder der etableres bør være med natur, hvor der gives rammer for høj biodiversitet – og være natur, hvor naturen kan udfolde sig og med gode fødekæder. Arealer til idræt bør være med græs og ikke kunststofbaner. Godsbaneterrænet har en historie, som bør afspejle sig i arkitekturen for bygningsmassen, så det nye får det historiske til at træde frem. Det bør afspejle sig i bygningernes form og bygningsmassens højde, der bør være lav. Bydelen skal gerne med sin bygninger, naturområdet og historie fortsat være en oase i storbyen. Det er væsentligt, at Godsbaneterrænet forbindes med en sti over banen, så kvarterne kommer til at hænge sammen og så natur/parkarealerne bliver tilgængelige for Vesterbros borgere.    Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Formand, DN København    
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Louise Dyhre Helles
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
118
By:
Copenhagen V
Postnr.:
1654
Jeg håber kommunen vil priotere bæredygtighed og grønne områder. Giv plads til at børnene kan gå på opdagelse som de gør nu, på stier i den tætte bevoksning. Vi har så få grønne områder her på Vesterbro og Området omkring Otto Busses vej er virkelig blevet en oase i en ellers tæt befolket bydel. Særligt for os der har børn i skole i dette fantatiske område kan dette sted noget ganske særligt. Vi håber alle at Byens Steiner skole får mulighed for at blive på området og bidrage til livet i den "nye" bydel.
Læs høringssvar fra Louise Dyhre Helles
Indsendt af:
Christian Melgaard
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
117
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København K
Postnr.:
1302
Kommentar til forudgående offentlighed om Kommuneplantillæg for Jernbanebyen På Jernbanebyens hjemmeside (www.jernbanebyen.dk) kan man læse hvad grundejernes visioner er, og man kan se hvordan arkitektfirmaet COBE har bearbejdet visionerne i deres helhedsplan. Derigennem får man et godt indtryk af, hvad det er for en bydel grundejerne ønsker at udvikle Jernbanebyen til. Der tegner sig et visionært billede af noget helt nyt: En meget grøn by, en meget blandet by, en bilfri by, en fantastisk blanding af gammelt og nyt, en miljøvenlig og bæredygtig by, hvor både området og de enkelte bygninger lever op til DGNB-guld standard. En by uden højhuse, men med enkelte, velplacerede høje bygninger, som er en naturlig del af den blandede by. Hvis COBE’s helhedsplan bliver realiseret, vil resultatet blive en helt unik bydel i sin egen ret – ikke en del af Vesterbro og ikke en del af Kgs. Enghave, men en bydel, der først og fremmest udvikles for de mange nye beboere der kommer til at leve her – men også en bydel, hvor alle er velkomne. Kort sagt en helt unik bydel. Der er mange emner der kan diskuteres i relation til Jernbanebyen, og høringen inviterer interesserede til at komme med ideer og kommentarer 4 konkrete emner, hvoraf jeg vil begrænse mig til at kommentere på de 2: Det grønne og de høje huse. Det grønne element i COBE’s helhedsplan er en vigtig signatur for Jernbanebyen, og planen mere end opfylder de kvantitative krav der stilles i kommuneplanen. Selv om helhedsplanen ikke bruger IUCN Urban Alliance’s 3:30:300 strategi, så flugter visionerne for Jernbanebyen næsten perfekt med strategien (se fx iucnurbanalliance.org), hvor indholdet er: at alle boliger skal have udsigt til mindst 3 træer, at trækroner skal dække mindst 30% af Jernbanebyens samlede areal samt at der maksimalt må være 300 meter eller maksimalt 5-10 minutters gang fra alle boliger til et sammenhængende grønt parkareal på mindst 1 hektar. I COBE’s helhedsplan bæres det grønne element af en kombination af større parkarealer, mindre lommeparker, grønne sportsarealer og ikke mindst et grønt væv, som muliggøres af bydelens specielle infrastruktur med bilfri gadeforløb og et net af grønne gang- og cykelstier.  COBE’s helhedsplan indeholder ingen egentlige højhuse, som de kendes fra andre nye bydele, men derimod udvalgte høje bygninger, der tilfører flere vigtige kvaliteter til bydelen: De danner et naturligt port-motiv eller ankomstpunkt til Jernbanebyen. De danner en overgang fra de høje bygninger langs Kalvebod Brygge til en skala, der mod syd er tilpasset den nye bebyggelse langs Vasbygade og mod nord er tilpasset de bevaringsværdige industribygningers mere beherskede skala, og endelig er de sammen med en lav bebyggelsesprocent med til at skabe plads til flere grønne friarealer. Helhedsplanen er under fortsat bearbejdning, og høringsprocessen lægger op til flere kommentar og inviterer til ønsker om flere justeringer. På denne baggrund vil jeg henlede opmærksomheden på en gammel sandhed, som tilsiger, at man skal vide hvornår nok er nok – hvornår nye ændringer ikke længere er forbedringer, men risikerer at blive det modsatte. Helhedsplanen skal være i balance, og den balance kan ikke imødekomme alle ønsker 100%, men alle eller de fleste vil formentlig kunne tilslutte sig væsentlige dele af planen. Min opfordring til Københavns Kommune er derfor at lade grundejerne folde helhedsplanen ud efter de intentioner der er lagt ned i den. Giv dem plads til at realisere visionen om en enestående bydel – vis dem tillid og lad eventuel tvivl komme dem til gode. Mit gæt er, at det vil komme byen til gode. Afslutningsvis er det vigtigt at tilføje, at der allerede udfolder sig et rigt liv i Jernbanebyen, hvor nye funktioner rykker ind efterhånden som DSB ikke længere har brug for pladsen: Nogle af de bedste eksempler er den prisbelønnede BaneGaarden og de bæredygtige ungdomsboliger – og hertil kommer en lang række små og mellemstore erhvervslejere indenfor kreative erhverv og start-up virksomhed. For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg til daglig arbejder med udviklingen af Jernbanebyen, men det er vigtigt at understrege, at jeg afgiver dette høringssvar som borger og privatperson. Christian Melgaard,  Dronningens Tværgade 36, 5. 4.,  1302 København K.
Læs høringssvar fra Christian Melgaard
Indsendt af:
Stine Guldmann
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
116
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Byens Steinerskole
By:
København SV
Postnr.:
2450
Byens Steinerskole i Godsbaneterrænet   I det her høringssvar vil vi fortælle, hvordan Byens Steinerskole og Godsbaneterrænet er som skabt til hinanden. Født af de samme visioner, idealer og drømme. Og fortælle, hvorfor Byens Steinerskole har brug for både plads og en permanent placering for at kunne få vores fælles drømme til at blive til virkelighed.    Lidt baggrund  Byens Steinerskole er en ny grøn og bæredygtig friskole. Skolens fokus er på natur, nærvær og nysgerrighed, og det pædagogiske udgangspunkt er at tolke Rudolf Steiners 100 år gamle tanker til den moderne verden.   Ved skolestart i 2021 har skolen tredoblet sit elevtal til 160 og er samtidig lykkedes med at etablere en tilhørende børnehave med 21 børn. Vi er et tydeligt attraktivt lokalt tilbud for borgerne omkring Godsbaneterrænet idet 90% af vores børn kommer fra Vesterbro og Sydhavnen.   Vi er kommet langt med pionerånd, gejst og samarbejdsvillighed fra lærere og forældre. Men for at videreføre drømmen på længere sigt, har vi behov for et permanent rum at vokse i og med.   Byens Steinerskole er som skabt til Godsbaneterrænet  Når vi ønsker mere og permanent plads i Godsbaneterrænet er det fordi vi kan se, at de to projekter er skabt af de samme tanker og idealer:    Grøn profil, grønne visioner  Ligesom Godsbaneterrænet er Byens Steinerskole bygget på bæredygtighed. Steinerskoler har rødder i biodynamisk jordbrug og en pædagogik som forbereder børnene til selvstændigt og kreativt at kunne fungere selvforsynende.    Vi arbejder aktivt med at flytte undervisningen ud af klasselokalet og ind i naturen. Vores elever har en aktivitetsbaseret hverdag med pasning af have, høns og bier. Alle børn er med i tilberedning af det daglige økologiske og vegetariske måltid og får i praksis kendskab til råvarernes vej fra jord til bord. Skolens elever vil være de ideelle ambassadører for den grønne omstilling der ønskes i Godsbaneterrænet og bidrage til at højne den grønne profil for området.    Fællesskab og synergi  Vi ser skolen som en del af sin omverden. En skole er et komplekst system af relationer og fællesskaber, som rækker langt ud over dens egne fysiske rammer, og som både farver og farves af sit lokalmiljø. En skole er ikke en lukket enhed, men en levende organisme, i samspil med sin omverden.    Byens Steinerskole samarbejder aktivt med sit lokalmiljø, og vores visioner er i høj grad formet med Godsbaneterrænet i sigte. Med planer om at dyrke relationerne, skabe samarbejde og synergi. Vi er allerede startet med Aarstiderne og Banegaarden, og vi ser frem til lærings- og kundskabsrelationer forankret i både baneområdets og virksomhedernes særpræg og glæder os til at åbne dørene og invitere til en svingom til vores sæsonfestivaler, julebasar og koncerter samt tilbyde relevante foredrag og workshops for voksne som børn.    Mangfoldighed og international profil  Ligesom Godsbaneterrænet ser Byens Steinerskole diversitet som en ressource og en værdi i sig selv. Med både en dansk og en international linje har skolen en mangfoldig profil, med børn og forældre fra hele byen, og fra mange forskellige nationaliteter og baggrunde. På længere sigt arbejdes der på at etablere en ungdomsuddannelse i samarbejde med steinerskoler i norden.    Kreativitet og håndværk  Med stærke traditioner inden for de håndværksmæssige og kreative fag vil Byens Steinerskole støtte op om Godsbaneterrænets historie og identitet, og vil med sine værksteder, musikliv og åbne arrangementer være en integreret del af livet i bydelen.   Et konkret eksempel på, hvordan Byens Steinerskole kan bidrage til områdets identitet er, at eleverne på skolen bliver undervist i smedning, hvilket forbipasserende vil kunne følge med i. Vi vil åbne dørene for byen og har blandt andet etableret et samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Mangholm økologisk besøgsgård - og disse organisationer vil naturligt bidrage til hverdagen i den fremtidige Godsbaneterrænet.    Iværksætterånd  Vi kommer med et ukueligt, kreativt og stærkt iværksætter bagland. Byens Steinerskole har allerede vist, at den bygger på et fællesskab af ildsjæle, som både kan og vil drive skolens visioner og idealer om fællesskab, samarbejde, miljøbevidsthed og kulturelt udsyn videre. Ikke bare fra skolens ledelse og administration, men også i det engagement, der findes i forældrene. I Steinerskolen er alle aktive deltagere, og alle hjælper til - om der skal slæbes møbler, males hegn eller skures toiletter. Den iværksætterånd og det engagement er drivkraften i et projekt som Godsbaneterrænet.    Fleksible rammer  Byens Steinerskole vil størrelsesmæssigt og identitetsmæssigt vokse organisk med bydelen, og vil igennem fleksibelt og transformativt byggeri dynamisk kunne tilpasse sig fysisk til omgivelserne i takt med at bydelen udvikledes og dermed bidrage med flere skole- og børnehavepladser samt på sigt et gymnasium i et hastigt voksende miljø.    Det er tydeligt, at Godsbaneterrænet og Byens Steinerskole er som skabt til hinanden. Født af de samme idéer, drømme og idealer. Vi vil kunne supplere hinanden på grønneste vis i målet om at få vores fælles visioner til at manifestere sig i den virkelige verden.    Vores bøn til jer er blot, at vi får den permanente plads der er behov for, for at drømmen kan blive til virkelighed.  Med venlig hilsen   på vegne af Byens Steinerskole   Henrik Nielsen, Bestyrelsesformand bestyrelsen@byenssteinerskole.dk            og   Frederikke Larsson, Skoleleder frederikke.larsson@byenssteinerskole.dk
Læs høringssvar fra Stine Guldmann
Indsendt af:
Alexander Rasten Rydberg
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
115
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Frie Promotere
By:
KBH K
Postnr.:
1432
Hvordan man kan indtænke kultur og natteliv i udvikling af Godsbaneterrænet Godsbaneterrænet har i mange år huset en sprudlende og alternativ vækstlagskultur, drevet af unge ildsjæle og kreative entreprenører. Med omtanke på hvordan disse aktiviteter fremtidigt får sværere vilkår i Godsbaneterrænet, anbefaler Københavns Frie Promotere at man undersøger muligheden for at understøtte vækstlagskulturen gennem oprettelsen af kultur- og nattelivszoner.   Med zonerne forstås kategoriseringen af permanente og/eller midlertidige områder på Godsbaneterrænet, der kan anvendes til koncerter, udstillinger og andre kulturelle arrangementer drevet af unge kulturskabere.   Det kunne være med inspiration fra Kedelcentralen i Roskilde Kommune og Volume Village I Aarhus Kommune, der har fået tildelt zoner hvor unge iværksættere kan drive kulturarrangementer. I stedet for at soundbokse og spontane fester opstår utilsigtet på tværs af Godsbaneterrænet, kan man med zonerne skabe mere klarhed over hvilke områder kultur- og nattelivsaktiviteter kan afholdes uden at være til gene for naboer.   Zonerne bør eksempelvis tage hensyn til: Støj og gener: Afstanden til nærmeste beboelse. Der bør være passende afstand, så gener i forbindelse med musik og publikum begrænses. Placeringen af lydsystem. Anlæg mm. bør være rettet mod publikum i stedet for omgivelser for at begrænse støj.   Placering Zonerne kan med fordel placeres i områder domineret af serviceerhverv, industri og tekniske anlæg. Zonerne kan med fordel placeres i områder domineret af institutioner og fritidsformål, der primært anvendes i dagstimer og hverdage.   Et område med større kulturel kant Hvis Godsbaneterrænet fremtidigt skal udvikle sig til en eksperimenterende og mangfoldig byområde, bør der gøres en indsats mod at forbedre rammerne for de kreative kræfter og det kulturelle entreprenørskab, der eksisterer blandt områdets ungdom i forvejen.   Et fokus på kultur- og nattelivszoner giver mulighed for at eksperimentere med byudvikling på Godsbaneterrænet og herigennem give plads til små kulturaktører og de frivilligdrevet kunstneriske fællesskaber.   Forslaget om zonerne er blot et udkast til hvordan man bedre kan indtænke kultur og natteliv i udvikling af nye byområder. Københavns Frie Promotere stiller sig gerne til rådighed, i dialogen omkring specificering af bygninger og områder, der kan anvendes til fordel for et fremtidigt sundt og balanceret kultur- og natteliv på Godsbaneterrænet.   På vegne af Københavns Frie Promotere Anders Marc Jørgensen og Alexander Rastén Rydberg http://www.k-f-p.dk/
Læs høringssvar fra Alexander Rasten Rydberg
Indsendt af:
Anne-Marie Sindballe
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
114
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er et fantastisk dejligt område, en skjult perle. Bevar det unikke og landsbyagtige ved området, vi mangler variation i alt det nybyggede. Ikke flere højhuse og mastodontbyggerier, men gerne tæt/lav bebyggelse, der giver plads til boliger med fællesskab udenfor egen dør. Den gule by viser vejen, og bydelen bør matche den. Livet omkring de gamle lader gror - lad dem blive. Bevar området som grønt, giv gerne plads til Steinerskolen eller og/eller andre institutioner for børn, det skaber også liv og fællesskab. København bliver så kedelig, hvis ikke vi bebygger med respekt for de sidste unikke områder. Må vi bede om en ny plan med mere originalitet.
Læs høringssvar fra Anne-Marie Sindballe
Indsendt af:
Stig Kammersgaard
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
113
By:
Valby
Postnr.:
2500
Husk at tænke en cykel- og gangforbindelse fra Valby via Jernbanebyen og til Indre By og Vesterbro ind i projektet. Gerne som supercykelsti og gerne langt fra de store indfaldsveje. Gode gennemgående stier for bløde trafikanter vil både forbedre mobiliteten og skabe mere liv, når flere mennesker passerer igennem området.
Læs høringssvar fra Stig Kammersgaard
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
112
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Søren Husted
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
111
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Det nye forslag er ikke visionært nok - læner sig alt for meget op af den uheldige byudvikling vi allerede har set i f.eks. Nordhavn, domineret af flade firkantede etageejendomme opført i beton og beklædt med billige skalmure som ikke overlever mere end ca. 50 år før det hele må rives ned  - fordi materialerne er for dårlige - forslaget mangler æstetik som kan overleve på den lange bane og ikke mindst bæredygtighed. Ikke flere arkitekttegnede firkantede kasser i København, byg bæredygtigt af bæredygtige materialer - flere natursten, mere træ, mere tegl - materialer der patinerer smukt som årene går. IKKE FLERE FIRKANTEDE KASSER MED FLADE TAGE PLEASE !!
Læs høringssvar fra Søren Husted
Indsendt af:
Kirsten Sandvad Hansen
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
110
By:
København sv
Postnr.:
2450
Jeg har et stort ønske om at min datters skole, Byens Steinerskole kan forblive i Jernbanebyen. Vi er en friskole, som jeg mener passer rigtig godt ind i de visioner jeg kan læse der er for området.  For det første er vi en nystartet skole med den pionerånd der som regel findes i opstart fællesskaber af enhver art. Vores profil er international med udsyn og grøn, med fokus på bæredygtig ansvar og økologi.  Vi vil leve og have det så godt her, men Jernbanebyen vil også nyde gavn af vores tilstedeværelse i området. Vi ønsker et tæt medspiller forhold til det lokalmiljø vi befinder os i. Vi har rigtig meget godt at tilbyde fællesskabet udover mange nationaliteter har vi konservatorieunserviste elever i eget symfoniorkester. Vi har kunsthåndværk og andet håndværk. Og vi lader det gerne flyde ud i vores lokalmiljø. Vores kærlighed til det grønne og bæredygtige med bl.a. havebrug på skemaet vil selvsagt spille godt sammen med den grønne profil, som Jernbanebyen har som et omdrejningspunkt.  Med ønsket om et tæt og frugtbart fælleskab.  Kirsten Sandvad Hansen
Læs høringssvar fra Kirsten Sandvad Hansen
Indsendt af:
DSB Ejendomsudvikling & Freja Ejendomme
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
109
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
DSB Ejendomsudvikling & Freja Ejendomme
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme.
Læs høringssvar fra DSB Ejendomsudvikling & Freja Ejendomme
Indsendt af:
Jens Fink-Jensen
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
108
By:
Skovlunde
Postnr.:
2740
Det er godt, at der er tænkt varierede bygningshøjder ind i planen. Det vil skabe dynamik rent arkitektonisk og oplevelsesmæssigt, og de højeste af husene (på minimum 30-40 etager) vil kunne fungere som pejlemærker i hovedstadens skyline og vil i den (set på afstand) danne en forbindelse mellem Carlsbergbyen og de kommende højhuse i Postbyen ved Hovedbanegården. Det vil dog samtidig være godt at lægge mere vægt på karrédannelse, så der dannes offentlige byrum i form af torve og pladser i forbindelse med et intimt gadenet og mere private gårdrum for beboerne inde i karréerne.
Læs høringssvar fra Jens Fink-Jensen
Indsendt af:
Jens Andersen Grymer
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
107
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ørsted A/S
By:
Gentofte
Postnr.:
2820
Høringssvar på vegne fra Ørsted A/S/H. C. Ørsted Værket findes vedhæftet. 
Læs høringssvar fra Jens Andersen Grymer
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
106
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Trafikselskabet Movia (Christine Hammer, Rådgivningschef)
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
105
Virksomhed / Organisation :
Trafikselskabet Movia
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet i Københavns Kommune Københavns Kommune har den 08.06.2021 indbudt offentligheden til at komme med forslag og ideer til revision af kommuneplanens rammer for Godsbaneterrænet. Movia kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til den kommende planlægning af Godsbanearealet og dermed bidrage til at styrke sammenhængen mellem byplanlægning og udviklingen af den kollektive mobilitet. Movia har i juni 2021 deltaget i en rundvisning på Godsbaneterrænet, samt efterfølgende læst og analysereret den helhedsplan, som ligger tilgængelig på www.jernbanebyen.dk. Det fremgår af indkaldelsen af ideer og kommentarer, at kommunen har fire overordnede hoved-spørgsmål i høringen, hvor særligt spørgsmålet ”Hvordan kan Godsbaneterrænets forbindelser med den omkringliggende by styrkes?” er et fokuspunkt for Movia i forhold til planlægningen for den eksi-sterende og kommende kollektive transport i København SV og på Vesterbro. Nedenfor fremhæves derfor en række betragtninger og hensyn, som Movia anbefaler indgår i den videre planlægning.   Overordnet plan / Igangværende planlægning af kollektiv mobilitet Movia og Københavns Kommune v/ Økonomiforvaltningen har i foråret 2021 startet et analysearbejde med henblik på at tilvejebringe en overordnet plan for busbetjeningen i hele Sydhavnen. Det sker som optakt til ibrugtagelsen af Sydhavnsmetroen i 2024, som vil medføre en betydelig tilpasning af bus-nettet i området. Udover Godsbaneterrænet er der andre byudviklingsområder i Sydhavnen, som har og vil bidrage til et endnu større transportbehov, herunder de nyligt udbyggede områder Teglholmen, Sluseholmen og Enghave Brygge. Derudover bør de kommende udviklingsområder ved Stejlepladsen og Bådehavnsgadekvarteret også tages i betragtning ved en langsigtet planlægning af den samlede kollektive mobilitet og mobiliteten i øvrigt i området. Samlet set betyder ovenstående, at Movia anbefaler et styrket samarbejde for udarbejdelsen af en overordnet plan for den samlede mobilitet for hele Sydhavnen i tæt samarbejde med Københavns Kommune v/ Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Metroselskabet.   Knudepunkter og forbindelser Med åbningen af Sydhavnsmetroen i 2024 ændres rejsemønstre i bl.a. hele Sydhavnen, hvilket også vil præge udviklingen af Godsbaneterrænet. Særligt de to nye stationer Havneholmen og Enghave Brygge vil betyde ændringer af den kollektive mobilitet i området, hvorfor adgangen til disse stationer bør afspejle kommuneplanens intentioner om at opprioritere bæredygtige rejseformer . Derudover vil den kommende udvikling af Godsbaneterrænet med bl.a. boliger, sports- og fritidsfaciliteter, liberale erhverv og institutioner tiltrække borgere fra bl.a. de omkringliggende bydele og derved skabe et behov for at se på nye forbindelser i og til/fra området. For at betjene disse kommende rejsestrømme med klimavenlig transport foreslår Movia at se på mu-lighederne for etablering af en centralt beliggende buskorridor i området, hvilken fx kunne ske langs med metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), som i forvejen bidrager til en barriereeffekt i området, der skal håndteres. En sådan central korridor kan åbne muligheden for en hurtig og direkte forbindelse til de omkringliggende kvarterer og Indre By samt understøtte passagernes adgang til områdets metrostationer. Hvordan en sådan korridor bedst betjenes i forhold til bl.a. koblingen til øvrige attraktioner, det kollektive net i øvrigt i området, forslås som nævnt at ske i et styrket samar-bejde om for hele Sydhavnen.  Godsbaneterrænet vil fungere som et stort opland til den omkringliggende kollektive trafik, hvilket vil medføre en anseelig til- og frabringertrafik til/fra knudepunkterne. Disse bør derfor sikres med gode adgangsveje til/fra Godsbaneterrænet og gode muligheder for omstigning mellem forskellige mobili-tetsformer. Erfaringer viser, at det at etablere gode adgangsforhold ud af et afgrænset området til fx kollektiv transport kan være en vanskelig øvelse. Med gode adgangsforhold kan denne barriere mindskes. Movia opfordrer derfor til, at der generelt fokuseres på den nærmere indretning af byrummene ved knudepunkter og stoppesteder i og omkring Godsbaneterrænet for facilitering af gode adgangsfor-hold og omstigningsforhold. I den forbindelse opfordres derfor også til at se nærmere på de områ-der, der grænser op til Godsbaneterrænet, og som skal fungere som forbindelser til/fra området for den samlede mobilitet og til resten af byen. Movia har noteret sig, at det foreliggende oplæg for Godsbaneterrænet beskriver området som bilfrit og skal derfor henlede opmærksomheden på, at der formentlig stadig skulle være adgang for brand- og redning, renovationskøretøjer o.l., hvilket i givet fald kan samtænkes med den foreslåede buskor-ridor, herunder også eventuelle veje i.ø. der skal anvendes til disse formål. Elbusser, som udbydes nu og i fremtiden, vil være med til at understøtte den grønne og bæredygtige profil af området. Samlet set anbefaler Movia således, at der indtænkes muligheder for busbetjening af Godsbaneter-rænet bl.a. gennem etablering af en buskorridor fra Gammel Vasbygade til Otto Busses Vej/Carsten Niebuhrs Gade.   Førerløse busser I grundejernes oplæg til disponering af Godsbaneterrænet udgøres busbetjeningen af en intern buslin-je betjent af førerløse busser, som bringer passagerer til de omkringliggende stationer Sydhavnen og Havneholmen. Movias skal gøre opmærksom på, at de indledende erfaringer med drift af førerløse busser viser, at områder med høj grad af opdelte vejarealer og ingen eller meget få forandringer i det miljø bussen passerer virker bedst. Det betyder, at områder med høj grad af omskiftelighed som fx byggepladser, fodgængere, cyklister eller vajende grene fra træer er vanskelige miljøer for den fører-løse teknologi på nuværende tidspunkt. Movia skal derfor gøre i forhold til den videre planlægning gøre opmærksom på, at den førerløse teknologi vil møde et komplekst miljø i et udviklingsområde som Godsbaneterrænet, hvilket gennem en længere årrække vil kunne udfordre den daglige drift og rejsehastighed. Samtidig er den førerløse busdrift et felt, som er præget af en hastig teknologisk udvikling. Vurderingen er således, at der på længere sigt vil kunne være fordele i den førerløse busdrift, der kan bidrage til at skabe mere levende bymiljøer. Movia vil meget gerne, som nævnt ovenfor, indgå i et tæt samarbejde med Københavns Kommune m.fl. omkring udvikling og indretning af den samlede mobilitet, herunder også den nærmere infra-struktur og drift af førerløse busser, og håber således på at indgå i et kommende spændende sam-arbejde.  
Læs høringssvar fra Trafikselskabet Movia (Christine Hammer, Rådgivningschef)
Indsendt af:
Amalie Loft
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
104
By:
København
Postnr.:
2100
Her er en unik chance for ikke at bygge et nyt kvarter bestående af kedelige punkthuse, boligblokke og højhuse. Boliger på samlebånd som vi har set mange steder nu. Se rundt i byen på hvilke kvarterer, der er de mest populære og charmerende - og gør kunsten efter (indre Nørrebro, Christianshavn, dele af Østerbro, Vesterbro ved Sdr. Boulevard, Frederiksberg ved Værnedamsvej, kvarteret bag det Kongelige Teater).  Der er brug for byliv, det fås ved karréer  af forskellige huse som harmonerer uden at være helt ens, små pladser, veje der ikke ligger helt lineært,  lavere bebyggelse - selv noget så banalt som sprossede vinduer giver bedre bymiljø. Der er så mange charmerende bygninger i kvarteret i forvejen for det gamle DSB. Byg noget der passer til dem i stedet. Det vil blive en kæmpe succes. Lad nu være med at forspilde denne chance for en ny spændende bydel med at lave noget, der ligeså vel kunne ligge i Herlev eller en anden forstad. Der er nok af kedelige monotone kvarterer i byen nu - til folk der ønsker den slags. Her er en unik chance for ikke at bygge et nyt kvarter bestående af kedelige punkthuse, boligblokke og højhuse. Boliger på samlebånd som vi har set mange steder nu. Se rundt i byen på hvilke kvarterer, der er de mest populære og charmerende - og gør kunsten efter (indre Nørrebro, Christianshavn, dele af Østerbro, Vesterbro ved Sdr. Boulevard, Frederiksberg ved Værnedamsvej, kvarteret bag det Kongelige Teater).  Der er brug for byliv, det fås ved karréer  af forskellige huse som harmonerer uden at være helt ens, små pladser, veje der ikke ligger helt lineært,  lavere bebyggelse - selv noget så banalt som sprossede vinduer giver bedre bymiljø. Der er så mange charmerende bygninger i kvarteret i forvejen fra det gamle DSB. Byg noget der passer til dem i stedet. Det vil blive en kæmpe succes. Lad nu være med at forspilde denne chance for en ny spændende bydel med at lave noget, der ligeså vel kunne ligge i Herlev eller en anden forstad. Der er nok af kedelige monotone kvarterer i byen nu - til folk der ønsker den slags. 
Læs høringssvar fra Amalie Loft
Indsendt af:
Robert Schweizer
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
103
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Jeg ønsker ikke højhuse bygget på jernbane arealet. Det vil gøre området til et forstads lignende område, uden nærvær og sammenhold. Planerne skal flugte med den bygningshøjde, der i forvejen eksisterer på det gamle Vesterbro. Med byliv, forretningsliv med nærbutikker, pladser til ophold og grønne områder. Planerne med højhuse, er menneskefjenske og ingen gider opholde sig i skyggen af et højhus. Bibehold en hushøjde på 5-7 sal.
Læs høringssvar fra Robert Schweizer
Indsendt af:
Christian N
Dato: 30. august 2021
Svarnummer:
102
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Socialdemokratiet, 9. kreds, Vesterbro/Kgs. Enghave
By:
København V
Postnr.:
1799
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Christian N
Indsendt af:
Benedikte Granvig
Dato: 29. august 2021
Svarnummer:
101
By:
København V
Postnr.:
1671
Vi mangler desperat grønne områder i byen, særligt på Vesterbro. Gør det til en prioritet! Og i den grad der skal bygges boliger: højhuse skaber intet bymiljø. Kig på de brokvarterer vi har og efterlign dem: byg ikke højt - højhuse og punkthuse, men byg med karréer med gårdmiljøer, pladser og liv.
Læs høringssvar fra Benedikte Granvig
Indsendt af:
Lone G. Anderberg
Dato: 29. august 2021
Svarnummer:
100
By:
Kbh V
Postnr.:
1764
Nej tak til højhuse og punkthuse i Jernbanebyen. Nej tak til at bruge området til mere forstadsbebyggelse. Ja tak til rekreativt, klimavenligt biodiverst naturområde, en andelsgård og andre kooperativer. Ja tak til innovative projekter der har udgangspunkt i de 17 verdensmål.
Læs høringssvar fra Lone G. Anderberg
Indsendt af:
Mette M. Skovbo Silbiger
Dato: 29. august 2021
Svarnummer:
99
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældre på Byens Steinerskole
By:
København V
Postnr.:
1720
Læs høringssvar fra Mette M. Skovbo Silbiger
Indsendt af:
Pernille Falcon
Dato: 29. august 2021
Svarnummer:
98
By:
København V
Postnr.:
1719
Området er en unik mulighed for at tilføre Vesterbro flere grønne og rekreative områder, og de faciliteter Vesterbro mangler (institutioner mm). Arealet til park, boldbaner og grønne byrum bør udvides markant fra de 9 - 12 hektar så også udfoldelse og vild natur bedre kan sikres. Bebyggelsesprocenten er for høj - den bør nedsættes. Højhuse og punktuhuse over 4 etager bør ikke indgå i planen. Udemiljøet omkring højhusene bliver erfaringsmæssigt forblæst og uattraktivt. Også sporene fra Carlsbergbyen skræmmer. I stedet bør der vælges et mere børnevenlige boligformer, hvor der også er plads til alternative boformer.  Der bør sikes adgang på tværs af baneterrænnet via stibroer der kan forbinde området med Vesterbro og havneområdet. Der er i en tidlig fase lavet en række gode forslag (bl.a. Lokaludvalget for Vesterbro og Remiseparkens venner) der bør indtænkes istedet.  
Læs høringssvar fra Pernille Falcon
Indsendt af:
Josefine Møbius
Dato: 29. august 2021
Svarnummer:
97
By:
København V
Postnr.:
1720
Hvor ville det være fantastisk, hvis der (næsten) midt på stenbroen var et lille grønt åndehul, fx en friskole som Byens Steinerskole, initiativer som Aarstiderne mm., hvor nogle af Københavns børn, unge og voksne har mulighed for at fordybe sig i naturen, være en del af forpligtende fællesskaber og mærke den samhørighed, det er med til at skabe mellem jord og menneske og mennesker imellem...  I denne verden og i vores elskede København, bør der tænkes i samhørighed, bæredygtighed og klima ved enhver beslutning, der tages i forhold til nytænkning af vores byrum - ikke kun økonomisk profit, der kun er en kortsigtet investering, og ikke en investering i fremtiden for vores by.  Kære beslutningstagere, vær modige og vær med til at skabe gode betingelser for nogle af de grønne åndehuller i byen, det er en bæredygtig investering i Københavnerbørnenes fremtid og i vores allesammens by.
Læs høringssvar fra Josefine Møbius
Indsendt af:
Astrid Nora Lössl
Dato: 29. august 2021
Svarnummer:
96
By:
Kbh v
Postnr.:
1631
Bevar Byens Steinerskole på Godsbaneterrænet! Byens Steinerskole er en grøn og bæredygtig friskole, med internationale klasser og dermed børn fra hele verden. Alle børn er lige, børnenes ses som unikke individer og udvikles uden fokus på internationale tests. Det er en mobilfri skole og børnene skal ikke forholde sig til SoMe og presses af det karakterræs, der giver mange børn og unge stress og angst. Vi har længe ønsker at vores to piger skulle gå på en Steinerskole, og da Byens Steinerskole blev etableret var det som en drøm der gik i opfyldelse. Vi har valgt skolen, selvom vi kun har sikkerhed for at den kan blive på Godsbaneterrænnet i 3 år, men det ville være katastrofalt at flytte skolen igen. For det første passer den perfekt ind hvor den ligger nu, naturen og de bæredygtige naboer, skolen trækker mange ressourcestærke familier til området fra hele København, og skolen har selvfølgelig brugt uanede ressourcer på at etablere skolen hvor den er nu, både med hjælp fra ledelsen, lærerne og mange forældre, der også har deltaget aktivt i at bygge skolen op hvor den ligger nu. Skolen har desværre haft nogle hårde start-år med to flytninger på to år, hvilket har medført at den del elever og familier er faldet fra grundet disse flytninger.  Godsbaneterrænnet er 3. lokation, og det er den perfekte beliggenhed for skolen midt i det grønne, væk fra byens hektiske puls, så der er tid til fordybelse, kreativitet, og udvikling i og med naturen. Tanken om at skolen skule flytte igen er ubærlig. Børnene er vores fremtid og med en uddannelse på Byens Steinerskole får vi nogle utrolig stærke, selvstændige, kreative børn og unge, der kan være med til at bære og udvikle fremtiden bæredygtigt. Det er afgørende at vi beskytter dem og giver dem plads. Hermed et inderligt håb og ønske om at I tænker Byens Steinerskole ind i den kommende byplan for området, så den kan blive og udvikle sig hvor den ligger nu.
Læs høringssvar fra Astrid Nora Lössl
Indsendt af:
Marie-Louise Riis
Dato: 28. august 2021
Svarnummer:
95
By:
København V
Postnr.:
1620
Et oplagt sted til rekreation/sportsfaciliteter og grønt åndehul på Vesterbro, noget vi virkelig mangler i bydelen!
Læs høringssvar fra Marie-Louise Riis
Indsendt af:
Gerda Bredvig
Dato: 28. august 2021
Svarnummer:
94
By:
Kbh. V
Postnr.:
1732
Nej til punkthuse og højhuse - gentag ikke Carlsberg med alt for høje bygninger.
Læs høringssvar fra Gerda Bredvig
Indsendt af:
Morten Fischer-Bonde
Dato: 28. august 2021
Svarnummer:
93
By:
København
Postnr.:
1727
Vi mangler grønne områder på Vesterbro, vi har ingen åndehuller i vores bydel. Der bliver bygget over alt, uden tanke for hvor lidt grønt vi har i København. Der bliver ikke tænkt på livskvalitet for borgerne
Læs høringssvar fra Morten Fischer-Bonde
Indsendt af:
Molly høm carlsen
Dato: 28. august 2021
Svarnummer:
92
By:
Kbh v
Postnr.:
1655
nej tak til højhuse og punkthuse. nej til mere forstadsbebyggelse. Giv Kbh. En bygge time out. Magthaverne er ved at kvælen byen med mere by. Byens mennesker har brug for frie arealer, lys og grønne områder. Alt det vi frarøves hver gang kommunen går betonamok og bygger huse høje, som til månen. Det er ikke så kompliceret. Respekter byrum og områder med vigtige historiske rids. Skaler byen efter mennesker.
Læs høringssvar fra Molly høm carlsen
Indsendt af:
Torben Dybdahl
Dato: 28. august 2021
Svarnummer:
91
By:
København V
Postnr.:
1738
Jeg bruger området ret tit, og nyder netop stemningen og roen omkring Den Gule By. En unik, skøn oase, som jeg synes skal bevares og prioriteres. Tegningen er smurt ind i høje bebyggelser. Det bliver for meget - og ødelægger den nuværende stil. Der mangler en stor park på tegningen, og een der ikke ligger lige ud til Vasbygade. Jeg synes det er fint og dejligt med byggeri, hvis der tages kraftigt hensyn til det nuværende, og bebyggelsen holdes i max 3 etager. Området har en god københavner historie, den skal vi passe på - og værne om. Det kan blive en rigtig fin oase, med luft, en grøn park og lavt bebyggelse.
Læs høringssvar fra Torben Dybdahl
Indsendt af:
Lærke Bjorholm
Dato: 28. august 2021
Svarnummer:
90
By:
København V
Postnr.:
1665
Mere grønt område, sammenhængende og ikke grønne pletter i et bebygget område
Læs høringssvar fra Lærke Bjorholm

Sider