Distriktsændringer for skoleåret 2023/2024

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2023/2024.

Høringsfrist:

20. maj 2022
Indsendt af:
Jacob Willemoes Poulsby
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
18
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tak for muligheden for at få indflydelse. Vi støtter ikke forslaget fra skolelederne om at ændre på distriktsinddelingen mellem Brønshøj Skole og Bellahøj Skole. Ændringsforslaget har ikke opbakning fra forvaltningen, da det ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov Det bekymrer os, at skolelederne prøver at løse et problem stik modsat anbefalingen fra forvaltningen, som har til opgave bl.a. at sikre sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og kapacitet på folkeskolerne. Vi konstaterer også, at Brønshøj Skole har ledig kapacitet eller kommer til at overskride kapaciteten så marginalt, at det er muligt at løse det i praksis. De kommende årgange til skolestart bliver de kommende år mindre, så kapacitetsudfordringen bliver løst af sig selv. Den sociale sammenhængskraft i rode 277 risikerer at blive forringet Da forslaget om en ændring af skoledistrikt i rode 277 ikke ændrer ved søskendegarantien, er vi bekymret for den sociale sammenhængskraft børnene imellem i rode 277. Hvis forslaget træder i kraft, vil vi stå i en situation, hvor nabo-børn af samme alder og klassetrin går på to forskellige skoler, hvis et af disse børn har en ældre søskende født før 2017. Dette mener vi ikke fordrer til en barndom, hvor man kender børnene på vejen og leger med hinanden. Dette er unægtelig en vigtig del af både børns og forældres trivsel.  Ændringen løser ikke det bagvedliggende problem, som er at mange forældre i distriktet fravælger skolen Vi er ikke i stand til at vurdere, om Bellahøj Skole er en bedre eller dårligere skole end de andre skoler i området. Vi kender både mange forældre og børn, som er glade for at gå på skolen, men vi har også hørt fra både forældre og ansatte på skolen, at skolen har markante udfordringer. Vi tror ikke på, at den forslåede ændring vil bidrage til at løse de socioøkonomiske problemer, som er nævnt i indstillingen. Vi forventer blot, at forældrene i endnu højere grad vil vælge alternativer. I stedet bør Bellahøj Skole, forvaltningen og politikerne i stedet sætte fokus på at sikre et stærkt skoletilbud og skabe opbakning til tilbuddet indenfor de distrikter, der i forvejen hører til skolen. Og måske kunne lidt oplysning og en invitation til forældre i nærområdet, herunder rode 277, til en informationsaften på skolen gøre Bellahøj til et tilvalg og ikke et fravalg. Med venlig hilsen Line Willemoes Poulsby og Jacob Willemoes Poulsby, Tuxensvej 30, 2700 Brønshøj Caroline Taksøe-Vester og Simon Jønck, Tuxensvej 27, 2700 Brønshøj
Læs høringssvar fra Jacob Willemoes Poulsby
Indsendt af:
Katrine Færch-Jensen
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
17
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tak for muligheden for at give vores mening til kende. Vi støtter ikke forslaget fra skolelederne om at ændre på distriktsinddelingen mellem Brønshøj Skole og Bellahøj Skole og opfordrer Børne- og Ungdomsudvalget til ikke gennemføre distriktsændringen. Vores primære anke mod forslaget er, at konsekvenserne ved ændringen ikke står mål med det (et-årige) problem, der søges løst. At ændre på skoledistrikterne, og splitte legekammerater på vejen op på to skoler, er et indgribende skridt at tage for de børn og familier, det drejer sig om. Det forekommer ikke proportionalt at ændre skoledistrikterne varigt, når der er tale om en et-årig ubalance. Samtidig vil en ændring skabe usikkerhed om, hvorvidt skoledistrikterne vil blive justeret igen om få år, givet der ikke er tale om et varigt kapacitetsproblem.   Vi vil gerne understrege, at vores modstand ikke er et udtryk for manglende tillid til Bellahøj Skoles ledelse eller de børn og familier, der hører til skolen. Vores to børn går i institution på Bellahøj, og vi har kun godt at sige om de børn og familier, vi dagligt omgås der. Samtidig anerkender vi også, at der kan være behov for at ændre skoledistrikterne, hvis der sker strukturelle demografiske forskydninger, der betyder, at der er skoler, hvis kapacitet ikke slår til. Dette skal selvfølgelig ske med respekt for de børn og familier, det berører – og i øvrigt være i overensstemmelse med BUU’s vedtagne principper for skoledistriktsændringer. Det er vores vurdering, at den foreslåede ændring ikke lever op til princippet om forældres forventning (mindste indgreb), som indebærer, at forældre og børn i så god tid som muligt skal vide, hvilken skole deres børn hører til, hvorfor der foreslås så få og så små ændringer som muligt. Vi kan samtidig konstatere, ændringsforslaget ikke har opbakning fra forvaltningen. På vores vej bor tre piger dør om dør, der alle – som distrikterne ser ud nu – skal starte på Brønshøj Skole næste år. Det er noget, de allerede er opmærksomme på og taler om. Såfremt distriktsændringen tiltrædes, skal de to på Bellahøj Skole, mens den sidste, der har ældre søskende, skal på Brønshøj Skole.  En beslutning, der vel at mærke først vil blive truffet, når der er under et år til skolestart. Det synes vi er rigtigt ærgerligt. Det er vores ønske, at vores børn vokser op i et stærkt lokalt fællesskab. Og et fælles tilhørsforhold til den lokale skole er en del af det, der bygger et fællesskab op. Vi opfordrer således udvalget til ikke at træffe en beslutning om en skoledistriktsændring, der ikke lever op til udvalgets egne kriterier herfor, og som vil være uforholdsmæssigt indgribende for de omfattede familier i Rode 277.   Med venlig hilsen Anders Borup Christensen og Katrine Færch-Jensen, Svend Gønges Vej 26
Læs høringssvar fra Katrine Færch-Jensen
Indsendt af:
Jens og Lea Munk Nordentoft
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
16
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi er store modstandere af forslaget om at ændre skoledistriktet i rubrik 277. Vi mener ikke at argumentet omkring de socioøkonomiske fordele holder vand, da det fremgår af forslaget, at det drejer sig om 14 børn på en enkelt årgang. Hvis man formoder, at Brønshøj skole vil være tilbage ved normal kapacitet i skoleåret 2024/2025, bør man overveje, at de socioøkonomiske udfordringer løses på anden vis. Erfaringer fra andre skoledistrikter viser, at tilgangen med at fordele de mindre ressourcestærke områder, bidrager mere positivt til at få løst de socioøkonomiske udfordringer.   For os var en af de vigtige årsager, da vi købte hus i rubrik 277, at vi netop ville høre til Brønshøj skole. Vi har også valgt børnehave ud fra den præmis, at de fleste børn i børnehaven, hører til Brønshøj skole og derved vil kunne følges ad og få en god skolestart, baseret på den sociale vennekreds der er etableret. Vi mener, at fristen for at lave denne distriktsændring er alt for kort, da det er for sent at gøre sig forhåbninger om en plads på en friskole/privatskole, i tilfælde af, at man ikke ønsker Bellahøj skole som skolevalg.
Læs høringssvar fra Jens og Lea Munk Nordentoft
Indsendt af:
Francisca Nordfalk
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
15
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som mor til en dreng på Bellahøj skole (og én der starter i 2024) og nærmeste nabo til rode 277, er jeg stor fortaler for forslaget om distriktændringer således at børnene i området bliver mere ligeligt fordelt mellem Bellahøj Skole og Brønshøj Skole. Bellahøj skole er en vidunderlig skole, hvor jeg oplever engagerede voksne og søde børn. Det vil vi selvføglig meget gerne dele med vores naboer. Det giver ingen mening, at have to skoler så tæt på hinanden, uden at fordele børnene bedre. Hvis det samtidig kan være med til at løfte det socio-økonomiske niveau i klasserne på Bellahøj, virker det som noget nær en optimal løsning. Og jeg er helt overbevist om, at de børn der skulle have været på Brønshøj skole, men nu i stedet vil skulle gå på Bellahøj skole, vil få mindst lige så god en skoletid, forhåbentlig med forældre der støtter op om deres lokale folkeskole. Endelig giver sti-systemet fra Tuxensvej til Bellahøj Skole en rigtig fin vej for børnene (og deres forældre). Min søn følges ofte med andre fra skolen og det giver et hyggeligt sammenhold at kunne følges i skole. Heldigvis ligger rode 277 stadig stadig så få hundrede meter fra Bellahøj Skole, at det giver en fin, kort og sikker gåtur. Så kære BUF og ikke mindst kære forældre i rode 277, vi håber, at I vil være med til at støtte op omkring Bellahøj Skole og den fine udvikling skolen er i disse år. Det skal nok være rigtig godt, også for jeres børn.
Læs høringssvar fra Francisca Nordfalk
Indsendt af:
Lisbeth Sundin
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
14
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg er modstander af forslaget om at rykke rode 277 fra Brønshøj skole til Bellahøj skole. - Argumentet om de socioøkonomiske effekter af forslaget fremstår utroværdigt. Hvis man reelt har et ønske om at rykke ved den socioøkonomiske ubalance i områdets skoledistrikter, har forvaltningen forhåbentlig en anden strategi, end at rykke en enkelt rode fra Brønshøj skole til Bellahøj skole. Hvis der er én eneste i BUU der reelt tror på, at denne manøvre korrigerer nævneværdigt på den socioøkonomiske balance, så er man naiv. Forvaltningen opererer forhåbentligt med mere langsigtede strategiske løsninger for denne ubalance ved at rykke roder fra Bellahøj skole også. Desuden kan de to skoler vel ikke være de eneste i en sådan analyse, hvor Tingbjerg skole, Husum skole, Korsager skole samt Rødkilde skole også er centrale aktører. Det kan og må aldrig være løsningen at fremsætte et pludseligt forslag, hvor 14 børn og familier, der allerede forventer at skulle gå på Brønshøj skole, pludselig får at vide, at de skal på Bellahøj skole. Man savner en mere gennemarbejdet analyse af den socioøkonomiske ubalance på tværs af bydelens skoler. På baggrund af de allerede indkomne høringssvar, er det således tydeligt, at en vedtagelse af forslaget ikke ville leve op til de etablerede principper for ændring af skoledistrikter. Der er her tale om markant indgriben i forældres og børns forventninger. - I indstillingen står der desuden følgende: ”Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) ser ikke nogen udfordringer ved ændringen ift. sikre skoleveje.”, uden yderligere uddybning. Her savner man i høringsmaterialet en egentlig analyse af dette, da man, blot ved at se på et kort, kan se at den del af rode 277, der ligger tættest på Brønshøj Skole, vil få betydeligt længere til skole – dels via Frederikssundsvej og dels gennem et utal af villaveje med livsfarlig højre vigepligt i samtlige kryds. Tages der hensyn til dette i Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering? Hvis ikke, kan princippet om trafiksikkerhed ifm ændring af skoledistrikter heller ikke betragtes som opfyldt i det givne forslag.
Læs høringssvar fra Lisbeth Sundin
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. distriktsændring af rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole Brønshøj-Husum Lokaludvalg har drøftet sagen på lokaludvalgsmødet den 28. april 2022.  Overblik over københavnerinddragelse Til lokaludvalgsmødet var to forældre fra rode 277 fremmødt for at overvære lokaludvalgets drøftelse af sagen. Derudover har lokaludvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra 12 forældre fra rode 277 om sagen, som også er indsendt på blivhørt.kk.dk.  Derudover har lokaludvalget kommunikeret bredt ud i bydelen, at sagen er i offentlig høring – både via annonce i Brønshøj-Husum Avis, facebook og mails til grundejerforeningerne i rode 277 – for at gøre alle opmærksomme på, at de selv kan tilkendegive deres holdning om forslaget på blivhørt.kk.dk.  Lokaludvalget har også taget kontakt til skolelederne på Brønshøj Skole og Bellahøj Skole for at høre deres baggrund for at sende forslaget i høring.  Bekymrede forældre De 14 forældre fra rode 277, som har henvendt sig til lokaludvalget, ønsker ikke, at distriktsændringen gennemføres. Argumenterne imod distriktsændringen er bl.a., at løsningen virker kortsigtet og ikke pro-portionelt med problemet, da det fremgår af høringsmaterialet og befolkningsprognoserne, at det forventes kun være i skoleåret 2023/24, at Brønshøj Skole vil skulle optage fem 0. klasser og dermed overskride deres kapacitet, og at skolen fra skoleåret 2024/25 igen forventes at komme ned på optag af fire 0. klasse uden distriktsændringen.  Det er et stort ønske fra forældrene, at deres børn kan starte på Brøns-høj Skole som kvarterets øvrige børn, så der skabes de bedste forudsætninger for gode sociale relationer i kvarteret. Forældrene stiller sig derudover kritiske overfor, at forslaget vil udjævne socioøkonomiske forskelle mellem de to skoler, og mener at det bør være et fælles ansvar, og ikke de berørte 14 børnefamiliers ansvar at bidrage til at løse problemstillingen om socioøkonomiske forskelle. Dialog med skoleledere Lokaludvalget har også været i dialog med skolelederne på Brønshøj og Bellahøj Skole om forslaget og udfordringerne med kapacitet på skolerne. Skolelederne beretter om et mere generelt problem med elevoptag og kapacitetsudfordringer på de to skoler.  Lokaludvalget vil meget gerne indgå et samarbejde med skoleleder-ne om langsigtede løsningsmuligheder på skolernes udfordringer. Lokaludvalgets svar Lokaludvalget har stor forståelse for, at skolesammenlægninger og distriktsændringer betyder meget for de berørte forældre.  Lokaludvalget mener, at det er vigtigt, at børn kan indskrives på den nærmest beliggende skole og gå i samme skole, som kvarterets øvrige børn. Samtidig bemærker lokaludvalget også, at det store elevoptag på Brønshøj Skole potentielt kan føre til store klasser eller klassesammenlægninger, hvilket ofte heller ikke er uproblematisk for forældre og elever. På baggrund af henvendelserne fra berørte forældre, dialog med skolelederne samt Børne- og Ungdomsforvaltningens bemærkning om, at distriktsændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov, kan lokaludvalget ikke umiddelbart bakke om forslaget om at ændre skoledistriktet fra Brønshøj Skole til Bella-høj Skole for rode 277.  Lokaludvalget konstaterer, at der er en udfordring ift. kapacitet og elevoptag på de to skoler, hvor Brønshøj Skoles kapacitet er tæt ved at fuld, mens Bellahøj Skole ikke har et stort elevoptag og dermed har ledig kapacitet. Lokaludvalget foreslår, at der bliver arbejdet strategisk med at finde langsigtede fælles løsningsmuligheder for skolernes elevoptag. Et arbejde som lokaludvalget meget gerne vil deltage i.  Venlig hilsen Christoffer Rosenkrands Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 17. maj 2022
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Svaret er angivet i uploadede pdf.
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Gustav Brade
Dato: 17. maj 2022
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg mener, at forslaget om at lade rode 277 overgå til Bellahøjs koledistrikt er en fremragende ide. Ikke alene vil forslaget understøtte BR’s fælles dagsorden om en blandet folkeskole og trygge skoleveje, det vil også afhjælpe Brønshøj skoles overfyldte klasselokaler, samt bidrage til en positiv retning for Bellahøj Skole. Området har tidligere været underlagt Bellahøjs Skoledistrikt, og det er derfor som naturligt at det falder tilbage til skolen. Bellahøj Skole har gentagne gange anmodet om, at gennemføre denne ændring. Socioøkonomisk udvikling Bellahøj Skole er i en bekymrende udvikling med et dalende elevtal og en af kommunens laveste socioøkonomiske scorer – som trækker både attraktivitet og brug af ressourcer i negativ retning. Denne udvikling står i stærk kontrast til eksempelvis Brønshøj Skole, som er inde i en glædelig udvikling med stor tiltrækningskraft og et markant højere gennemsnitligt socioøkonomisk niveau og flere resursestærke familier. Det fremgår af BUF’s indstilling, at socioøkonomien i distriktet til Brønshøj Skole er væsentligt bedre end i distriktet til Bellahøj Skole. Rode 277 er blandt de socioøkonomisk stærkeste roder i distriktet til Brønshøj Skole, og ændringen vil derfor understøtte den poltiske dagsorden om mere blandede skoledistrikter. Bellahøj Skoles socioøkonomiske scorer ligger på -0,42, mens Brønshøj Skoles ligger på +0,44. En meget markant forskel, på trods af, skolerne kun ligger med 600 meters afstand. Det mener jeg ikke, at Københavns Kommune kan være bekendt.  Bellahøj blev sidste år optaget på listen over udsatte boligområder, og 2/3 af skolens distrikt kommer herfra. Skolen er for nyligt kommet på kommunens liste over udsatte skoler, og der skal nu iværksættes en faglig handlingsplan. En ændring af distriktet vil bidrage til at sætte positivt skub i skolen.  En sikrere skolevej for børnene i rode 277 Med forslaget vil børn i Rode 277 kunne komme til Bellahøj Skole via en fredelig sti på tværs af pracelhuskvarteret. Dermed skal de ikke krydse Brønshøjvej, som ifølge Teknik- og Miljøforvaltningens Trafiktællinger er en meget trafikeret vej med over 5.000 køretøjer dagligt, heraf over 10% tung trafik. Både linie 2A og 10 kører højfrekvent på vejen, som skærer sig imellem Rode 277 og Brønshøj Skole.   Bedre udnyttelse af kapaciteten Brønshøj Skole og Bellahøj Skole står overfor to modsatrettede udfordringer. Begge skoler er normeret og har driftsbudgetter til 4 spor. Men overbelægningen på Brønshøj Skole medfører store, fulde klasser i 4 og 5 spor i de kommende år, mens Bellahøj langt fra har elever nok i distriktet. Samtidig er der som nævnt mange børn i distriktet, som ikke søger ind på skolen. På Bellahøj er der for få uger siden lavet klassesammenlægning i Børnehaveklassen, hvor der nu er to klasser med sammenlagt ca. 50 børn.  Ligeledes er der netop lavet klassesammenlægning i 7. klasse, som nu har kun to spor. På Brønshøj Skole er der over 100 børn i Børnehaveklassen. Det er ikke holdbart for skolen, som har kapacitet til 4 spor, og står nyrenoveret og funklende klar til at modtage en masse søde børn. Samtidig er det en stor udfrodring ift. driftsøkonomien og den langsigtede planlægning for skoleledelsen.  Jeg noterer mig, at BUF ikke anbefaler at gennemføre ændringen med henvisning til, at Brønshøj Skole på sigt vil falde tilbage i normalt niveau med 4 fulde klasser i indskolingen. Men samtidig skrives der i indstillingen at ”Ændringen forventes at medføre, at Brønshøj Skole i skoleåret 2023-24 og i de efterfølgende år danner fire 0. klasser til hvert skoleår, svarende til skolens kapacitet.” Således forventes ændringen altså ikke at have negativ kapacitetsmæssig påvirkning på Brønshøj Skole. Dertil vil den bidrage til, at den ledige kapacitet på Bellahøj kan udnyttes i større grad.   Understøtte børnefællesskaber fra før-skolen De fire børnehaver i Rode 277 (på Håbets Allé og Tuxensvej) spreder i dag børn til både Bellahøj og Brønshøj skoler. Ved at underlægge Rode 277 vil flere børn kunne følge hinanden fra Børnehave til indskoling, og dermed knytte stærke relationer, der kan understøtte trygge fællesskaber i indskolingen.    
Læs høringssvar fra Gustav Brade
Indsendt af:
Anja Ravn Schmidt Joensen
Dato: 17. maj 2022
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen på Bellahøj Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedhæftet er høringssvar om ændring af skoledistrikt fra skolebestyrelsen på Bellahøj Skole. Dbh Anja Ravn Schmidt Joensen Skolebestyrelsesformand
Læs høringssvar fra Anja Ravn Schmidt Joensen
Indsendt af:
Ivan Jespersen
Dato: 16. maj 2022
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1809
Københavns Lærerforening vil henvise til skolernes høringssvar.
Læs høringssvar fra Ivan Jespersen
Indsendt af:
Ida-Marie Lindequist
Dato: 12. maj 2022
Svarnummer:
8
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg synes, det giver rigtig god mening at ændre på skoledistriktet, så fordelingen mellem Bellahøj og Brønshøj Skole bliver mere lige - både ift. fordelingen af antallet af børn i hver klasse og ift. fordelingen af ressourcestærke børn og familier. Som forældre til et kommende skolebarn, der hører til Bellahøj skole, mener jeg, det er dybt problematisk, at de socioøkonomiske forskelle er så store skolerne imellem. Ved at ændre på distrekterne, vil forskellene blive mindre, og sammensætningen af elever mere blandet. Det ser jeg kun som en fordel for sammenhængskraften i lokalsamfundet. Desuden vil andelen af børn, der flyttes fra Bellahøj Skole til privatskole formentlig også blive mindre, og kommunen vil dermed spare udgifter hertil.    Jeg synes, det er værd at bemærke, at de to skoleledere anbefaler ændringen af skoledistrikterne. Det vejer ud fra min optik tungt, da det er skolelederne der har deres daglige gang på skolerne, og også dem der har en faglig indsigt i, hvordan kapacitetsudfordringen i 23/24 bedst kan imødekommes.
Læs høringssvar fra Ida-Marie Lindequist
Indsendt af:
Rie Teglberg Jensen
Dato: 12. maj 2022
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Monsieur Mini
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. ændring af skoeldistrikt i netop vores område. Vi er tilflyttet for næsten 2 år siden. Vi valgte netop adressen engelholmvej 15, for at være tæt på brøshøj skole, som vores søn forhåbentligt skal gå på om nogle år. Vi kommer fra frederiksberg og har et barnstadigvæk gående der, fordi han er så glad for skolen. Og derfor er det også vigtigt for os, vores lille søn ikke skal længere væk og i den anden retning nu hvor vi bor 2 min væk. En stor prioritet som familie, da de skal i begge retninger, hvis netop vores skoledistrik skal ændres. Det virker det ikke som den rigtige løsning at ændre skoledistrikterne, men bare en nem og hurtig løsning for at blande distrikterne, fordi ballahøj skole har lidt problmer med at fylde klassen efter et lidt kedeligt ry de sidste år. Jeg synes, det vil være bedre og langtidsholdbart at arbejde på en genoprettelse af en god skole, fra ledelsen og hele vejen ned i skolen. Genoprette et godt ry, som den tidligere har haft, give den nogle konkrete spor som fx. tidligere idræt el andet, der lokker folk til og blander tilgangen til denne og et aktivt valg om netop denne skole. Jeg vil godt nok være ked af hvis vi efter vores aktive valg om lige her, nu ikke kan få vores søn på Brønshøj skole. Derfor håber jeg i vil genoveje en anden og god plan om skoledistrikterne, og ikke mindst genoprettelse en velfungerende Bellahøj skole.   Walther, Melvin, Thomas og Rie, engelholmvej 15
Læs høringssvar fra Rie Teglberg Jensen
Indsendt af:
Mathilde og Henrik Nygaard Sundin
Dato: 9. maj 2022
Svarnummer:
6
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som familie i det berørte område er vi store modstandere af det konkrete forslag. Baggrunden for vores modstand er følgende: Konkret bor vi 400 meter fra Brønshøj Skole, hvortil vores børn ville have en tryg og sikker rute. Med den foreslåede ændring ville den hurtigste vej til skole for vores børn være 1 km ned ad Frederikssundsvej til Bellahøj Skole. En rute langs en utryg, trafikeret vej.  Alternativt ville vores børn skulle vælge en endnu længere rute gennem villakvarterer, hvor der skal krydses en lang række veje med dårligt udsyn for gående såvel som bilister. Uanset hvilken rute ville ændringen således betyde en markant mindre tryg vej til skole for vores børn.   Varslingen for ændringen af skoledistrikt er ekstremt kort. Som børnefamilie, der flytter til et specifikt skoledistrikt, forholder man sig til skolerne i nærområdet langt tidligere end ét år inden skolestart. Overvejelser om fx opskrivning til privatskole m.m. foretages således langt tidligere end ét år inden skolestart. Derfor er varslingen af den påtænkte ændring i høj grad asynkron ift børnefamiliens planlægning af børnenes skoleliv.   Ifølge høringsbrevet skal der træffes beslutning om forslaget omkring august 2022, hvilket er 9 måneder inden skolestart. Børn i børnehavealderen begynder at pejle mod skoletiden og en specifik skole længe inden. Vi har, siden vi flyttede til Brønshøj, hyppigt besøgt Brønshøj Skoles legeplads og snakket med vores ældste barn (som skal starte i skole til næste år) om, at det er den skole, han hører til, og hvem fra hans børnehave, der også skal gå her. Pludselig at få at vide med så kort varsel, at man nu skal gå på en helt anden skole, vil opleves som utrygt og uforståeligt for vores søn såvel som for de andre berørte børn. Hvis beslutningen vedtages med så kort varsel, vil det være en markant indgriben i vores dagligdag.   Når det fremgår af høringsbrevet, at der ikke er tale om et strukturelt problem, og at forvaltningen ikke anbefaler, at forslaget vedtages, bliver forslaget endnu mere meningsløst. Hvordan skal de berørte familier forholde sig, hvis det viser sig, at der kommer ændringer igen om få år? Der har tidligere været lignende enkeltstående kapacitetsmæssige udfordringer på Brønshøj Skole, som ikke behøvede en sådan radikal løsning. Vi anerkender ønsket om at finde en løsning på et pludseligt opstået og midlertidigt problem, men vi tror afgjort ikke på en forhastet løsning, hvor hensynet til de berørte børn og familier skubbes i baggrunden. Med venlig hilsen Mathilde og Henrik Nygaard Sundin
Læs høringssvar fra Mathilde og Henrik Nygaard Sundin
Indsendt af:
Jane Bentholm
Dato: 7. maj 2022
Svarnummer:
5
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som påvirket af det ændringsforslag, kommunen kommer med, føler vi behov for at ytre vores bekymring. Indledningsvis anerkender vi et behov for at regulere på det pågældende. Vi har førstebarnet på Brønshøj Skole, og vi har bemærket den max-belastning, der er kommet til sidste 1-2 år på anden årgang. Vores bekymring går på, om søskendegarantien vil finde anvendelse, for det kan vi ikke få et helt klart svar på. Vi vil på det kraftigste opfordre til dette, således at familier ikke skal hente/bringe på to forskellige skoler. Med venlig hilsen Thyge og Jane
Læs høringssvar fra Jane Bentholm
Indsendt af:
Mads Tarp
Dato: 6. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar på forslag om Distriktsændringer for skoleåret 2023-24 (2022-0052890) Med henvisning til høring af forslag om ændring af skoledistrikt fra Brønshøj til Bellahøj Skole skal vi hermed på det kraftigste anbefale, at Børne- og Ungdomsudvalgets (herefter benævnt BUU) indstillede ønske om at ændre skoledistriktet for rode 277 afvises. For det første virker det særdeles ugennemtænkt og kortsigtet at lave ændringen på basis af et argument om, at antallet af elever ikke er tilstrækkeligt på Bellahøj Skole for ét givet skoleår. Det anføres af Børne- og Ungdomsforvaltningen (herefter benævnt BUF), at det med den nuværende befolkningsprognose forventes, at Brønshøj Skole uden ændring af distriktet igen vil komme ned på optag af fire 0. klasser fra 2024/25. Skolen vil derved kun overskride dens fastsatte kapacitet for ét enkelt års skoleindskrivning. Hertil kommer for det andet, at der fra BUU’s side planlægges indgreb på trods af, at ’Forvaltningen anbefaler ikke løsningen, da distriktsændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov’, jf. ’Distriktsændringer for skoleåret 2023/24 – indstilling, beslutning samt bilagsmateriale’ s. 3. BUU’s forslag fremtræder derfor uproportionalt, og vi ser det som et udtryk for en total manglende forståelse for de konkrete konsekvenser, det vil indebære for de påvirkede børn og deres familier. For eksempel vil forslaget rent konkret for os som familie betyde, at vores børn ikke vil gå på den samme skole som lokalkvarterets øvrige ældre børn. Dette er dybt beklageligt ud fra et ønske om, at vi gerne vil sikre vores børn de bedste forudsætninger for gode sociale relationer til kvarterets øvrige børn. For det tredje anføres det af BUU i høringen, at ’… ændringen vil bidrage til at udjævne socioøkonomiske forskelle mellem de to skoler og bidrage til mere blandede skoledistrikter’. Dette argument mener vi ikke holder. Dels er den forventede reduktion af antal elever på Brønshøj Skole for skoleåret 2023/2024 alene 14 børn, jf. høringsmaterialet s. 20. Og dette er endda før evt. yderligere fravalg af folkeskolen. Den marginale udjævning af de socioøkonomiske forskelle mellem de to skoler må derfor formodes at være ubetydelig. Antallet af berørte børn er så lille, at det selv på sigt ikke vil udjævne. Endvidere må man forvente, at forældre til de påvirkede børn i rode 277 - i den grad det er muligt – fravælger folkeskolen og søger over imod privatskoler, idet vi bliver bedt om at løfte en utidig samfundsmæssig udfordring. Vi har et stort ønske om, at vores børn skal gå på den lokale folkeskole – Brønshøj Skole – sammen med kvarterets øvrige børn. Bliver dette ikke en mulighed vil vi – meget mod vores vilje – søge andre muligheder for vores børn. BUU bruger i vores perspektiv forældre og deres børn i rode 277 i et politisk spil omkring socioøkonomiske udfordrede områder i København. Disse udfordringer skal ikke løses af 14 børnefamilier. Derimod bør kommunens politikere finde andre langt mere fundamentale løsninger på de eksisterende problemer, som bl.a. sker på baggrund af dårlig boligplanlægning. Politikerne lægger med dette forslag op til at behandle vores familier og børn som pakker, der kan flyttes efter forgodtbefindende fremfor at udvise politisk ansvarlighed og følge forvaltningens indstilling om ikke at ændre skoledistrikterne. Vi er ikke pakker. På baggrund af ovenstående vil vi derfor – på det kraftigste – anbefale at forslaget om distriktændringen for rode 277 frafaldes. Med venlig hilsen Mads Tarp og Nicoline Thorup (Svend Gønges Vej 11), Ingrid Stiansen og Thomas Knudsen (Svend Gønges Vej 12), Jakob Oxenvad og Solvej Vinther Christensen (Svend Gønges Vej 8), Ane Winkel Krarup og Mathias Krog Holt (Svend Gønges Vej 28), Søren Bak Sommer og Laura Krone Larsen (Svend Gønges Vej 34), Mona Ameri Chalmer og Thor Ameri Chalmer (Håbets Allé 40)
Læs høringssvar fra Mads Tarp
Indsendt af:
Martin Nilsson
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Privatperson
By:
København N
Postnr.:
2700
Tak for muligheden for at afgive et høringssvar. Jeg er beboer  i rode 277  og far til to, den ene er skolebarn på brønshøj skole den anden er børnehavebarn. Jeg er meget negativt indstillet over for distriksændringen fra Brønshøj skole til Bellahøj skole. Vi har købt hus i området på grund af områdets tilhørsforhold til Brønshøj skole. Et køb som i høj grad også var præget af at vi tidligere oplevede omlægninger med kort varsel af skoledistrikter på indre nørrebro. Vi vurderer den foreslåede ændring vil medføre en række negative påvirkninger, dels af området, og dels af vores børn og unge (listen er ikke udtømmende): - I dag nyder vejens børn bl.a. stor glæde og tryghed i et fællesskab og kendskab på tværs af årgange på Brønshøj skole, som ved den foreslåede ændring vil blive ødelagt. - Børnene vil få længere til skole, og vil skulle krydse langt flere veje. Det er utrygt. - Denne høring/forslag sker med så kort varsel, at det ikke er muligt at skrive ens børn op til en privat skole, eller på anden måde tilpasse sig. - Den foreslåede ændring vil sandsynligvis påvirke området negativt økonomisk jf. forventet faldende huspriser - Forslaget vil betyde at nogle børn ikke vil kunne starte i skole sammen med deres venner fx hvis de ikke er omfattet af søskendegaranti. Vi mener ikke forslaget er proportionalt jf. ovenstående negative forventede konsekvenser holdt op mod, at forslaget reelt kun løser et problem der gør sig gældende i 23/24, eftersom det med den nuværende befolkningsprognose forventes, at Brønshøj skole allerede fra 2024/25 vil være nede på et optag svarende til skolens kapacitet. Dertil det faktum, at distriksændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov.
Læs høringssvar fra Martin Nilsson
Indsendt af:
Anja Gylling
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tak for muligheden for at afgive et høringssvar. Vi er som beboere i rode 277 meget negativt indstillet over for distriksændringen fra Brønshøj skole til Bellahøj skole. Vi har købt hus i området på grund af områdets tilhørsforhold til Brønshøj skole. Vi vurderer den foreslåede ændring vil medføre en række negative påvirkninger, dels af området, og dels af vores børn og unge (listen er ikke udtømmende): I dag nyder vejens børn bl.a. stor glæde og tryghed i et fællesskab og kendskab på tværs af årgange på Brønshøj skole, som ved den foreslåede ændring vil blive ødelagt. Børnene vil få længere til skole, og vil skulle krydse langt flere veje. Det er utrygt. Denne høring/forslag sker med så kort varsel, at det ikke er muligt at skrive ens børn op til en privat skole. Den foreslåede ændring vil sandsynligvis påvirke området negativt økonomisk jf. forventet faldende huspriser Forslaget vil betyde at nogle børn ikke vil kunne starte i skole sammen med deres venner fx hvis de ikke er omfattet af søskendegaranti. Vi mener ikke forslaget er proportionalt jf. ovenstående negative forventede konsekvenser holdt op mod, at forslaget reelt kun løser et problem der gør sig gældende i 23/24, eftersom det med den nuværende befolkningsprognose forventes, at Brønshøj skole allerede fra 2024/25 vil være nede på et optag svarende til skolens kapacitet. Dertil det faktum, at distriksændringen ikke lever op til principperne for mindste indgriben og kapacitetsbehov.
Læs høringssvar fra Anja Gylling
Indsendt af:
Tobias Sonne
Dato: 21. april 2022
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
I mine øjne vil det give meget mere mening, at tildele Brønshøjskole en del af Ballahøj-husene, og øge Bellahøjskoles den "anden vej" - for der igennem at skabe større lighed de to skoler imellem. 
Læs høringssvar fra Tobias Sonne