Grøn hverdag og livskvalitet

'Grøn hverdag og livskvalitet' er kommunens Agenda 21-plan. Den sætter fokus på københavnernes muligheder for en grønnere hverdag og en bedre livskvalitet i byen.

Høringsfrist:

30. august 2012
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 13. september 2012
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 13. september 2012
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1758
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 13. september 2012
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn
Dato: 13. september 2012
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1550
Læs høringssvar fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 28. august 2012
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 27. august 2012
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 24. august 2012
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 24. august 2012
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Erik Jørgensen
Dato: 20. august 2012
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
MiljøPunkt Nørrebro
By:
København n.
Postnr.:
2200
Høringssvar til Grøn hverdag og livskvalitet – Agenda 21-plan for 2012 - 2015 Generelt Nørrebro Lokaludvalg mener, at agendaplanen kan være et vigtigt redskab til at engagere borgerne lokale og globale miljøudfordringer. Derfor undrer det os, at agendaplanen ikke er mere Borgerrettet I overvejende grad synes agendaplanen primært at have til formål at informere borgere og virksomheder om miljøudfordringerne i København, og i mindre grad at være et redskab til at engagere borgerne. En mere tydelig sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer, vil også være en fordel. Der er nogle generelle overvejelser om sammenhængen med kommunens øvrige planer, men de konkrete mål under de enkelte aktiviteter er kun uklart beskrevet. Hvad er succeskriterierne for de enkelte aktiviteter? Hvor meget CO2 forventes aktiviteten ”Spar på energien i hjemmet” at kunne fortrænge? Og hvor meget betyder det for kommunens klimaplan? Det er selvfølgelig forhold, som er svære at sætte præcise tal på, men ikke desto mindre er det en forudsætning for at kunne vurdere, om agendaplanen lever op til egne målsætninger og hvordan den bidrager til kommunens øvrige planer. I forlængelse her af vil det være relevant at udarbejde en årlig status med henblik på at igangsætte ekstraordinære og forstærkede initiativer, såfremt aktiviteterne ikke udvikler sig som forventet. Nørrebro Lokaludvalg savner initiativer om skolehaver, stop af madspild, kemikalier og sænkning af vandforbruget, De økonomiske rammer Forudsætningen for at kunne afgive et sammenhængende høringssvar er at de økonomiske rammer for agendaplanen er anskueliggjort. Det er desværre uklart hvilke ressourcer der er afsat til realisering af agendaplanen. Dette høringssvar forholder sig derfor ikke til omkostningsniveauet og derfor heller ikke til hvorledes kommunen prioritere mellem de enkelte aktiviteter, men et forsigtigt skøn, for en optimal agenda 21 plan, kunne være i omegnen af 20 mill. årligt. Det organisatoriske greb Nørrebro Lokaludvalg vil gerne fremhæve vigtigheden af at samarbejde om grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Derfor inviterer Nørrebro Lokaludvalg Københavns Kommune til at samarbejde med de lokale miljøpunkter i København om at realisere ideerne i Grøn hverdag og livskvalitet. Miljøpunkterne i København har en lokal forankret arbejdsform og et meget konkret indblik i de lokale udfordringer og muligheder på miljøområdet i København. Samtidig vil der med vilje og samtænking kunne indhentes fonds- og puljemidler til lokale miljøindsatser sammen med miljøpunkterne Generelt bør agendaplanen inddrage de lokale miljøambassadører i de konkrete aktiviteter. Miljøambassadørerne har gennemført et uddannelsesforløb, hvor de har lært om ressourcekredsløb, energiforbrug og miljøfremmedstoffer. Et oplagt redskab i agendaplanen kunne være at sikre midler til uddannelse af flere miljøambassadører, der kan spille en stor rolle i forankring af miljøindsatsen lokalt, flerkulturelt og socialt. Aktiviteter under ”Hjemme” Nørrebro Lokaludvalg anerkender, at kommunen vil gøre en indsats i den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med energiforbrug, energirenovering og klimatilpasning. Inddragelse af rådgivning og ekspertviden er ofte en forudsætning for at få gennemført de rette tiltag. Disse informationsindsatser bør dog i langt højere grad suppleres med anvendelse af de lokale miljøkompetencer, herunder miljøambassadørerne, der har det nødvendige lokale kendskab og netværk, der gør det muligt at komme i direkte dialog med borgere, boligforeninger, boligselskaber og grundejerforeninger. Der er en reel risiko for, at aktiviteterne falder på gulvet, hvis ikke den lokale forankring forfølges mere ambitiøst. Nørrebro Lokaludvalg vil i øvrigt anbefale at kommunen tilbyder lånefinansiering til grundejer- og boligforeninger samt sikrer tilbagebetaling af tilslutningsafgiften til kloaknettet fra København Energi. Ofte opgives fælles klimatilpasningsinitiativer, fordi foreningerne ikke kan skaffe finansiering på kort sigt til gode langsigtede initiativer. Med aftalen om kommunernes økonomi i 2013, hvori midlerne fra vandafledningsafgiften vil tilgå tiltag for klimatilpasning, vil det være nærliggende at etablere lokale LAR centre, styret af lokaludvalg og miljøpunkter. Dette vil give mulighed for at sikre en langt mere målrettet og borgerinvolverende klimatilpasningsindsats fra kommunens side. Aktiviteter under ”Ressourcer” Alt for ofte bliver der i planlægningen af nye byområder ikke gjort plads til andet affald end almindelig usorteret husholdningsaffald (småt brændbart) fra husstanden Der bør derfor stilles højere krav om affaldssortering i flere fraktioner. Og der bør i lokalplaner bør stilles krav om affaldssortering, samt forbud mod gammeldags affaldsskakte. I forbindelse med initiativet ”Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne”, tror Nørrebro Lokaludvalg ikke, at kommunen får mange frivillige til affaldssortering, hvis det er et krav at borgerne skal ansøge om, at være med i et forsøg om affaldssortering, vi ønsker ikke forsøg men handling. I stedet bør miljøpunkterne/lokaludvalg involveres i at finde egnede forsøgsområder. I forbindelse med initiativet ”Det kreative ressourceværksted” vil vi anbefale, at Miljøpukt Nørrebro involveres ud fra deres store arbejde med Nørrebro Affaldsmodel og den store viden og opbygget erfaring, som er opsamlet gennem årene, samt etablering af de 3 nærgenbrugsstationer på Nørrebro. Aktiviteter under ”Byrum” Nørrebro Lokaludvalg er stor tilhænger af byrumsprojekter der fremmer mangfoldighed, grønne initiativer og frivillighed. Af Nørrebros lokale grønne initiativer kan der med fordel hentes inspiration fra DYRK, ByOasen, Hans Tavsens Park, Kapelvej 44, Nørrebroparken mv. Det vil være oplagt, om kommunen i højere grad forpligtede sig på at understøtte eksisterende lokale initiativer. Flere lokale initiativer er beskrevet i den kommende Bydelsplan/Byrumsplan. Aktiviteter under ”Transport” Nørrebro Lokaludvalg anbefaler at kommunen arbejder målrettet med borgernes transportmiddelvalg i eksisterende og nye byudviklingsområder. Der bør ved udvikling af nye byområder arbejdes langt mere aktivt for alternativer til personbilen. Cykelfaciliteter, delebiler og kollektiv transport skal sammentænkes i byens infrastruktur så borgerne sikres en høj mobilitet. I den sammenhæng er en tilflytterpakke til nye borgere i et lokalområde en god start. Indsatsen for at udbrede elbiler, kan med fordel samtænkes med indsatsen for få flere til at gøre brug af deleordninger. Elbiler i deleordninger giver borgerne adgang til elbil, uden at skulle investere store summer i en, for borgerne, endnu uprøvet transportteknologi. Miljøpunkt Nørrebro har de seneste år samarbejdet med delebilfonden og Det Økologiske Råd om fremme af elbiler i deleordninger. Københavns Kommune kunne med fordel indgå aktivt i dette samarbejde. Aktiviteter under ”Tværfagligt tema” I forbindelse med aktiviteterne rettet mod de københavnske virksomheder vil vi anbefale at inddrage erfaringerne fra mobility management initiativet ”KørSmart”. KørSmart hjælper virksomheder på Amager og deres ansatte med at omlægge deres transportvaner til en billigere, grønnere og mere miljøvenlig transport. Især erfaringer med at få virksomhederne til at prioritere indsatsen, er værdifulde og bør indtænkes i udmøntningen af agendaplanen. KørSmart bør udbredes til hele byen. Nørrebro Lokaludvalg bifalder ideen om at uddanne Klimaambassadører på byens folkeskoler. Det vil i den sammenhæng være oplagt at gøre brug af miljøpunkternes erfaringer med miljøaktiviteter på de københavnske folkeskoler.
Læs høringssvar fra Erik Jørgensen
Indsendt af:
Claus Knudsen
Dato: 20. august 2012
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Amager
By:
København S.
Postnr.:
2300
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Claus Knudsen
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 20. august 2012
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj Husum Lokaludvalg vil indledningsvist udtrykke sin tilfreds-hed med, at udkastet til den kommende Agenda 21-plan har direkte fo-kus på konkrete borgerrettede aktiviteter. ”Grøn hverdag og livskvalitet” ligger således fint i tråd med Lokal Agenda 21-tanken og spiller i udgangspunktet fint sammen med den miljø- og klimaopgave, som lokaludvalgene fik ansvar for i 2011. I det hele taget synes denne plan at rette sig mod netop lokaludvalg, områdefornyelser, miljøpunkter mv., der arbejder professionelt med projektudvikling i de københavnske bydele, frem for til byens borgere, som det ellers indikeres i borgmesterens forord. I sidste ende er det selvfølgelig byens borgere, der skal opleve, at det som følge af en serie konkrete handlemuligheder bliver nemmere og måske også sjovere at handle i hverdagen på en måde, der gør en forskel på miljø og klimaområdet. Når processen er kommet dertil, hvor aktiviteterne kan virkeliggøres, vil det være oplagt med en tryksag eller anden form for formidling, der enkelt og ligetil præsenterer dette katalog af muligheder for københavnerne. Sådan som Agenda 21 planen fremstår i nærværende høringsudkast, skal der først gennemføres en hel del udvik-lingsarbejde og tests, ligesom der skal findes den nødvendige økonomi, førend de 17 aktiviteter bliver så konkrete, at byens borgere kan få direkte glæde heraf. Vi vil derfor anbefale at Agenda 21 planen bliver tilrettet, så den i langt højere grad fremstår som en direkte invitation til lokaludvalg, områdefornyelser og miljøpunkter, virksomheder og organisationer om sammen med de respektive forvaltninger at byde ind i forhold til at dele erfaringer og i det hele taget kvalificere aktiviteterne og gennemføre lokale forsøg i enkelte bydele. Det vil også give Agenda 21 planen mulighed for at blive styrket med den pulje af professionel viden og erfaring på agenda 21 området, som ikke er blevet inddraget i den hidtidige proces. Lokaludvalgene nævnes som ’aktører’ i 14 af de 17 aktiviteter. På den ene side ser vi det som både positivt, at lokaludvalgene skal spille en central rolle i projektudviklingen og –gennemførelsen, hvilket jo også er meget naturligt al den stund, at lokaludvalgene har et ansvar for det lokale miljøarbejde i kommunen. På den anden side giver det dog også grobund for en del bekymring i forhold til ressourcetrækket og den økonomiske belastning af lokaludvalget, såfremt det kræves at lokaludvalget engagerer sig i en del af planens aktiviteter. Det lokale miljøarbejde er jo de facto blevet nedskåret fra 1.7 2011, således at lokaludvalget alene råder over en enkelt miljømedarbejder og ingen aktivitetsmidler. Muligheden for at indarbejde de for bydelen relevante aktiviteter fra Agenda 21 planen i planlægningen af det lokale miljøarbejde for det eller de kommende år, og på denne facon bidrage til at gennemføre de pågældende aktiviteter, er betinget af, hvad man i bydelsplanerne har valgt at fokusere på. Lokaludvalget er nu ved af afslutte en bydelsplansproces, der på miljø og klimaområdet har indkredset fem projekter, som i årene frem vil dominere indsatsen. De enkelte aktiviteter Da Lokaludvalget som sagt anbefaler at indlede et tættere samarbejde med de professionelle agenda 21 ansatte, boligsociale medarbejdere, områdefornyelserne, sociale entreprenører, og anden ekspertise i forhold til at kvalificere de enkelte aktiviteter, vil vi ikke i dette høringssvar gå i dybden med de enkelte aktiviteter ud over nogle enkelte kommentarer. 1. ”Spar på energien i hjemmet”, som er den første aktivitet i planen, er en udmærket og vigtig indsats, der bygger videre på forvaltningens egne erfaringer fra KlimaKBH, ligesom der i regi af miljøpunkterne og energitjenesterne har været arbejdet i årevis med forskellige tilgange til dette emne. Det undrer os i Lokaludvalget i denne forbindelse, hvorledes man tænker gennemføre kursusaktiviteter i forhold til andelsboligforeninger, da man typisk ikke har viceværter eller ejendomsfunktionærer tilknyttet. Måske skulle titlen ændres til ”Spar på energien i lejligheden”, da akti-viteten alene fokuserer på boligtyper med ansatte ejendomsfunktionærer/viceværter. 2. ”Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter” er én af tre projekter i planen, der ikke har lokaludvalgene nævnt som aktører. Det er ellers et af de områder, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en del fokus på og arbejder med ikke mindst i relation til Utterslev Mose, hvor netop frivillighed i naturpleje, overvågning og –genopretning er i fokus. Således har vi netop været med til at opstarte et bilaug i Utterslev Mose. 3. Noget af det, der i hverdagslivet kan medfører tvivl og vanskeligheder i forhold til, hvordan man kan gøre en forskel for miljø og klima er i indkøbssituationen. Således nævnes også usikkerhed omkring ens kødforbrug i tre af de seks hverdagsfortællinger bagest i Agenda 21 planen. Det kan derfor undre, at ikke en eneste af de 17 aktiviteter handler om dette emne. Det må være muligt at understøtte aktiviteter på dette område uden at komme i klammeri med kommunalfuldmagten, og vi forestiller os at der kan udvikles spændende aktiviteter på dette område. Med venlig hilsen Christian Hesselberg Formand for lokaludvalget Anders Pedersen Formand for Miljøudvalget Freddy Ingvorsen Formand for Byudviklingsudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Kjeld A. Larsen
Dato: 18. august 2012
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Rådet for Bæredygtig Trafik
By:
København
Postnr.:
2200 N
Jeg skal blot pointere, at Rådet for BæredygtigTrafik fuldt ud støtter det høringssvar, som er indsendt af Lars Barfred d. 17. august. Lars Barfred er medlem af bestyreslsen for Rådet for Bæredygtig trafik. mvh Kjeld A. larsen formand for RBT
Læs høringssvar fra Kjeld A. Larsen
Indsendt af:
lars barfred
Dato: 17. august 2012
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh. Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til ” Grøn hverdag og livskvalitet” Af Lars Barfred, Vognmandsmarken, København Ø Jeg forstår ærlig talt ikke pointen med at blive ved at lave alle disse greenwashing planer, når man så snart de er lavet vender ryggen til og investere penge i bilisme. Hvis kommunen i stedet, kiggede i referaterne fra 1997, og fandt beslutningen, hvor man trak en streg i sandet. Hvor man satte foden ned og sagde, at biltrafikken ikke måtte overstige 1996 niveau. Hvis man begyndte at arbejde på at opretholde denne beslutning, ville man sparer milliarder af kommunens penge, og milliarder af borgernes husleje. …Og det ville være langt mere effektivt, end støjhandlingsplan, grønmobilitetsplan, Grøn hverdag og livskvalitet osv. osv. VI kan kun reducere luft & støj forureningen, og få plads til flere grønne områder, lokalafledning af regnvand, sikre skoleveje, levende bydele, hvis vi tør begrænse biltrafikken. I dag kan cyklisme kan kun få bedre forhold, hvis det ikke går ud over parkeringspladser og bilernes fremkommelighed. Flere og flere parkeringspladser anlægges på fortove i boligkvartere, med foringet forhold for gående og cyklisme som følge. Kvarterene ligner parkeringspladser med spredt beboelse, og de naive restauratører der prøver at åbne en café, må hurtigt sande at de ikke kan overleve, fordi kvarterene efterhånden er tappet for alt gadeliv. Byen er blevet dræbt af gratis parkering i overflod. 3,6 parkeringspladser pr. bil. Politikkerne har taget et kvælertag på byen, det hedder flere og flere parkeringspladser. Københavns Borgerrepræsentation ynder at sole sig i den international interesse der er for cykelbyen København, men sandheden er at de bruger alle kræfter på ikke bare at beholde bilismen, men øge den. I de sidste 10 år har Kommunen brugt over 1.2 milliarder på parkeringspladser, eller mere end fire gange så meget som på cyklisme totalt, og når man bygger en Nordhavnsmotorvej, som blokere for cyklisterne, kaldes broen over, for en satsning på cykeltrafikken, som om en eneste cyklist, skulle være glad for at han fremfor at kører på sin vanelige cykelsti, nu skal over en bro i stedet. Man soler sig i Bryggebroen, og glemmer at fortælle at man brugte langt flere penge på de omkringliggende bilveje. Hver gang der bliver brugt en krone på ny cykelsti, bliver der brugt 11 kroner på nye veje og parkeringspladser, hver gang der bliver brugt en krone på vedligehold på cykelstierne, bliver der brugt 8 på veje og parkeringspladserne. Mens man skal bruge meget færre penge på både anlæg af vej og vedligehold, jo flere der cykler, fordi cyklisme er 5 gange så areal effektivt til persontransport, og vejsliddet næsten udelukkende skyldes vejret, en cykels slid på vejbanen er under en hundredel promille af en person i bils slid. Det samme forhold gælder naturligvis fodgængere og løbere. For hver plads der er i et cykelstativ i betalingszonerne, er der 2,5 parkeringspladser til biler, selvom der er 6 gange så mange cykler og cyklister i byen som der er biler og bilister. Tilgengæld garantere jeg der er et ”cykler-fjernes-uden-ansvar” skilt, for hver cykel i ”cyklernes by” Parkeringspladser langs vejen er hellige og kan ikke nedlægges, hvilket ofte betyder der ikke kan etableres tilfredsstillende sikre skoleveje og cykelstier der vitterligt har den kapacitet, der er behov for. Nyt byggeri pålægges at bygge meget høje kvoter af p-pladser, som ikke kan afsættes til omkostningspris. I de senere år har kommunen forlangt at der ved nybyggeri er blevet etableret over 33.000 nye parkeringspladser til en etableringsomkostning i omegnen af 10 mia. Disse p-pladser koster typisk omkring 350.000 at etablere (kommunens eget estimat) det er op mod 10 mia. kroner, pladserne kan dog typisk ikke sælges til den pris, når man køber en VW Up til 80.000,- er man naturligvis ikke frisk på at hoste op med yderligere 350.000,- for en p-plads. etableringsomkostningen bliver derfor dækket af det samlede byggeri og inkluderet i lejlighedsprisen eller huslejen, uanset om beboerne har bil eller ej, om det er privat byggeri eller almennyttigt. Køber du derfor en ny lejlighed har kommunen lagt en ”parkerings-skat” oveni i lejlighedens pris på en kvart mill. uanset om du har bil og har adgang til at benytte en parkeringsplads, dog skal du dog typisk betale yderligere betale p-pladsen, så der er dog en lille andel brugerbetaling. I nogen ejendomme, på f.eks. Ydre Østerbro prøver man at lade bilisterne betale en lille andel af parkeringspladsomkostningen, ved at opkræve kr. 500,- i leje om måneden. Det er der meget få der vil betale, når kommunen tilbyder gratis parkering lige ude på gaden. De dyrt etablerede parkeringskældre står derfor i vidt omfang tomme. Kommunens parkeringsnorm, der bestemmer hvor meget parkering der skal etableres, har betydet at der i dag er ca. 3,6 parkeringspladser per bil i kommunen. Typisk bliver en P-plads nemlig kun brugt en del af døgnet, og mange steder kun en del af ugen. I Ørestad har man gjort det lidt smartere, så alle parkeringspladser kan bruges af virksomhederne om dagen, og beboerne om aftenen, men dette mønster er helt atypisk. Når et kontorbyggeri skal inkludere 1 p-plads pr. 100 etagemeter, bliver pladserne typisk kun brugt indenfor normal kontortid. Men så tjener man da til gengæld en masse penge på parkering, vil mange sige, men rent faktisk medregnes de fleste af kommunens omkostninger til parkering ikke når man ser på resultatet af center for parkering. Omkostninger til etablering og de endeløs hektarer dyre københavnergrund, medregnes ikke. Hvis Parkering København fulgte normale regnskabsnormer, ville det give et årligt underskud i størrelsesordnen en kvart milliard. Det store underskud skyldes af størstedelen af den kommunale parkering er gratis, da betalingszonerne kun udgør en lille del af byen. Dernæst er betalingen for størstedelen af p-pladserne i betalingszonerne under 2 kroner om dagen i form af en beboerlicens, det er dermed billigere at parkere for beboerne på nogen af landets dyreste adresser, end i resten af landet. Tænk at man kan opmagasinere sin bil ved siden af Amalienborg for 710 kroner om året! Eksisterende byggeri, må ikke nedlægge eksisterende P-pladser til fordel for legepladser eller grønne områder, hvilket bl.a. umuliggør at der frivilligt anlægges lokalafledning af regnvand, som igen medfører at byen vitterligt drunker ved skybrud, med milliard omkostninger for private, virksomheder og kommunen selv. Man vil have mere cyklisme, men det må for enhver pris ikke gå ud over bilismen. senest har en cykelsti langs rådhuset, der skulle afløse den malede cykelbane, krævet at man matte inddrage noget af rådhushaven og fælde nogen af træerne, for det var utænkeligt at man kunne inddrage en af de 10 vej og parkeringsbaner forbeholdt biler, og etablere cykelsti i begge sider af vejen, som er en af nordens mest befærdede af såvel biler som cykler. Lidt længere ude af same vej, er det utænkeligt at man ved Rosenørns Allé kan lade cyklister krydse Åboulevarden på same normale måde som man gør i stort set alle andre T-kryds, for det vil koste 15% af den uvurderlig biltrafikkapacitet. Forvaltningen skriver selv at hvis man reducere vejkapacitet på de store veje, vil man sprede den til beboelseskvarterer. En nærliggende tanke, hvis trafik var vand. Det er det ikke, der sidder mennesker inde i den, og hvis biltrafik bliver for langsomt, besværligt og for dyrt, skifter menneskerne til noget andet der passer dem bedre. Det viser al forskning, og undersøgelser, ift udvidelse og indragelse af transportkapacitet for biler. Men måske var det ikke bare urimeligt, men direkte hensigtsmæssigt for byen, hvis vi reducerede trafikken på Danmarks mest befærdede vej med 15%, når den nu Krydser et beboelseskvarter, Søerne, Rådhuspladsen, Tivoli, Havnen og Christianshavns Voldanlæg. Man kunne faktisk sige at 15% var et mål der var besluttet i Borgerepræsentationen i 1997, da man besluttede at biltrafikken ikke måtte stige over 1996 niveau, siden er den steget 20%. Men som man skriver i Teknik og Miljøforvaltningen, ” det er blot en intention, ikke et konkret tiltag”, underforstået, det er ikke et mål der skal tages alvorligt af byens administration. Nye bydele indrettes som om de var en amerikansk forstad, der bliver bygget et stort shoppingcenter som Fields (Ørestad), Fisketorvet (Islands Brygge, Teglholmen, Sluseholmen) og man venter kun på at de nye bliver annonceret i Nordhavn og på Carlsberg. Store indkøbscentre er designet til at gøre det nemt for bilister at komme fra nær og fjern. Samtidig udkonkurrere de alle butikker i miles omkreds, så der intet liv er i terræn niveau i de nye bydele. De nye bydele har intet at tilbyde cyklisten eller fodgængeren, andet end anonyme lukkede facader. På Sluseholmen, har man trods de høje parkeringsnormer for 350.000 kroners parkeringspladser der sælges for under kr. 100.000,- fra kommunens side valgt at den allermest attråværdige dele af jorden, de sidste 5 meter ud til kanalen, skal bruges til endnu flere parkeringspladser. De gamle kvartere har ogs mistet alt liv; I kommunens iver til at presse flere og flere parkeringspladser. Parkeringspladser anlægges på fortove i boligkvartere, med foringet forhold for gående og cyklisme som følge. Kvarterene ligner parkeringspladser med spredt beboelse, og de naive restauratører der prøver at åbne en café, må hurtigt sande at de ikke kan overleve, fordi kvarterene efterhånden er tappet for alt gadeliv. Byen er blevet dræbt af gratis parkering i overflod. 3,6 parkeringspladser pr. bil. I dag har vi indrettet samfundet i en grad, hvor ikke bare er by og land først og fremmest indrettet til biler og sekundært mennesker og natur. Ovenstående illustreret med enkelte billeder, kan downloadse som .pdf
Læs høringssvar fra lars barfred
Indsendt af:
Jan Koed
Dato: 13. juli 2012
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
En afgørende forudsætning for at kunne realisere de ambitiøse målsætninger om højere livskvalitet og et rigere byliv er, at al gennemkørende biltrafik fjernes fra Indre By. Hvordan vil byen kunne opleves, hvis al uvedkommende biltrafik er fjernet, og byens store trafikåre, H. C. Andersens Boulevard, er leveret tilbage til fodgængerne og cyklisterne? Vedlagte essay bringer et øjebliksbillede af Rådhuspladsen i 2020 uden gennemkørende trafik og med ny metrostation.
Læs høringssvar fra Jan Koed
Indsendt af:
Lars Rimfalk Jensen
Dato: 26. juni 2012
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE AGENDA 21-PLAN 2012-2015, GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Amager Vest Lokaludvalg takker Teknik og Miljøforvaltningen for at blive inddraget i høringen vedrørende Agenda 21-planen for 2012-2015. Lokaludvalget finder det positivt, at kommunen har ambitiøse visioner for miljø og klima og mener, at Agenda 21-planen kan gøres til et vigtigt redskab for at oplyse om grønne handlemuligheder i hverdagen i en lokal kontekst. Men dokumentet kunne med fordel have været mere borgerrettet. Desuden ville en mere direkte forbindelse mellem Handlingsplan for Grøn mobilitet og Agenda 21-planen være ønskværdig, eksempelvis ved at initiativerne fra Handlingsplan for Grøn Mobilitet var gengivet i Agenda 21-plan i en mere borgerrettet version. Lokaludvalget savner i Agenda 21-planen initiativer om skolehaver, lokal affaldssortering og stop af madspild. Energi renovering og klimatilpasning Lokaludvalget bifalder, at kommunen tager hånd om den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med energiforbrug og klimatilpasning. Rådgivning og ekspertviden er meget efterspurgt af borgerne i Amager Vest vedrørende spørgsmål til energirenovering og klimatilpasning. For at kommunens højt prioriterede klimamål skal blive realiseret via lokale tiltag i boligforeninger og grundejerforeninger, opfordrer lokaludvalget til, at kommunen tilbyder lånefinansiering til grundejer- og boligforeninger samt sikrer tilbagebetaling af tilslutningsafgifter fra København Energi. Ofte fal-der ideerne nemlig, fordi foreningerne ikke kan skaffe finansiering på kort sigt til gode langsigtede initiativer. Med aftalen om kommunernes økonomi i 2013, hvori midlerne fra vandafledningsafgiften vil tilgå tiltag for klimatilpasning, vil det være nærliggende at etablere lokale LAR centre, styret af lokaludvalg og miljøpunkter. Affaldssortering Det er Amager Vest Lokaludvalgs holdning, at der bør stilles højere krav til affaldssortering i flere fraktioner i nyere byudviklingsområder. Ofte bliver der i planlægningen af de nye byområder ikke gjort plads til andet affald end almindelig usorteret husholdningsaffald (småt brændbart) fra husstanden. For at opfordre til at generere mindre skrald bør man betale efter vægt frem for antal skraldespande. Boligforeninger, der genererer mindre affald, bør belønnes ved at få penge tilbage. I forbindelse med initiativet ”Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne”, tror lokaludvalget ikke, at man får mange frivillige til affaldssortering, ved at borgerne skal ansøge om forsøget med affaldssortering. Derimod anbefales det, at lokaludvalgene i samarbejde med miljøpunkterne sætter forsøgsprojekter i gang med affaldssortering. I forbindelse med initiativet ”Det kreative ressourceværksted” vil vi anbefale, at miljøambassadørene involveres, gerne med afsæt i Hørgården Nærgenbrugsstation. Generelt ønskes det, at kommunen understøtter det vigtige miljø- og socialarbejde, miljøambassadørene udfører i boligforeningerne. Grøn frivillighed og lokal byøkologi Amager Vest Lokaludvalg bifalder initiativet om grøn frivillighed, som vi forventer, især skoler og institutioner vil få meget ud af. Dog synes vi, der mangler konkrete tiltag for den grønne frivillighed. Af Amagers lokale grønne frivillige initiativer kan der med fordel hentes inspiration fra Bybi, Prags Have og ByHøst. Desuden savnes kommunens egne ambitioner og tiltag for at styrke byens mangfoldighed af dyr og planter. Lokaludvalget glædes over, at kommunen ønsker at etablere lokale grønne partnerskaber, hvor tiltag til at begrønne byen kan støttes økonomisk af kommunen. Vi oplever i Amager Vest stor efterspørgsel på mindre nyttehaver, især i Ørestad og på Islands Brygge. Det vil være nærliggende at etablere mindre nyttehaver på det allerede i "Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad, Revideret Udviklingsplan 2010-14" udlagte areal på Amager Fælled. Vi håber kommunen også vil være med til at understøtte organisering af nye byhaver og netværket af byhaver. Desuden mener lokaludvalget, at det vil være hensigtsmæssigt at udpege potentielle områder til grønne initiativer i hele kommunen. Hertil vil vi ger-ne anbefale Amager Vest som testområde for Københavns første urbane landbrug. Grøn mobilitet Amager Vest Lokaludvalg vil fremhæve vigtigheden af, at kommunen stiller høje krav til bæredygtighed for de nye byudviklingsområder i Københavns Kommune. De nye byområder bør have parkering for elbiler. I forbindelse med tiltaget om ”Klimabevidst arbejdskultur for virksomheder” vil lokaludvalget gerne henlede opmærksomheden på et initiativ fra Miljøpunkt Amager, ”KørSmart”, hvor hovedformålet er at hjælpe virksomheder i Amager Vest og deres ansatte med at omlægge deres transportvaner til en billigere, grønnere og mere miljøvenlig trans-port. Lokaludvalget ser positivt på tiltaget om ”Cykel-være-værksteder” og syn-es, konceptet vil passe godt ind i Urbanplanen. Lokaludvalget og Miljøpunkt Amager vil gerne støtte op om dette tiltag. Vi vil gerne fremhæve vigtigheden af at samarbejde om grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Derfor er lokaludvalget i samarbejde med Miljøpunkt Amager beredvillige for lokalt at arbejde mod de fælles løsninger for et grønnere København. Med venlig hilsen Formand for Amager Vest Lokaludvalg Lars Rimfalk Jensen
Læs høringssvar fra Lars Rimfalk Jensen
Indsendt af:
Marianne Pedersen
Dato: 17. juni 2012
Svarnummer:
6
By:
København Ø
Postnr.:
2100
I Københavns Kommunes Strategi om Grøn Hverdag og Livskvalitet fremgår, at man sigter på at fodgænger trafikken skal stige med 20% frem mod 2015. Skal dette lykkes er det efter min opfattelse nødvendigt, at se nærmere på, hvordan det kan blive attraktivt at færdes i byen som fodgænger. De seneste år har fokusset på at styrke cyklismen i byen, som i øvrigt er positivt og bør forstsættes, medført en kulturændring blandt cyklister. Udover på de forbedrede og udbyggede cykelstier færdes cyklister nu overalt på fortove, fodgængerovergange og på parkstier. F.eks. er det vanskeligt at gå en rolig tur i Fælledparken på Østerbro eller langs søerne, fordi man bliver ringet af eller anråbt med skældsord af cyklister, der vil frem. Og det er vel at mærke på gangarealerne. Skal det blive attraktivt at færdes til fods i København igen og endda styrke antallet af gående, er det derfor bydende nødvendigt, at der tænkes over, hvordan man kan adskille de to trafikformer. Cyklister og fodgængere har så forskelligt tempo, at det ikke er muligt at færdes samtidig på samme arealer. Herfor må arealer til de to trafikformer adskilles bedre og mere synligt med forbudt cykelskilte og/eller barrierer på gangarealer forbeholdt fodgængere. Med venlig hilsen Marianne Pedersen
Læs høringssvar fra Marianne Pedersen
Indsendt af:
Susan Green
Dato: 15. juni 2012
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh.Nv.
Postnr.:
2400
Som tilflytter til byen fra en lille by i provinsen.Har det virket oplagt for mig at der meget hurtigt kunne sættes lokale tiltag igang som både den enkelte borger og kommunen kunne have stor og fælles glæde af. Drømmescenariet ville være : STEP 1.Neutralisering af CO2 URBAN GARDENING :plant træer ,så blomster og nytteafgrøder overalt hvor der er den mindste m2 jord både i jordplan ,men i særdeleshed også i højden .Altsammen bygget op på økologiske principper. Borgerne tilbydes inspirations/sæt igang kurser .Kommunen har mange nedrivnings tompter som egner sig til ,med hjælp fra borgerne at blive udlagt m. ny jord ,græs,beplantning og kunne på en enkelt sommer forvandles og indbyde til åndehuller og ....til menneskemøder. Måske et billigt alternetiv til den mangel på æstetisk der udstråler fra en nedrivningsplads.Måske også en mulighed for et samarbejde med jobcentre og et meningsfyldt arbejde for mennesker på overførselsindkomst,hvis liv i mange tilfælde er gået i stå. STEP 2. AFFALDSSORTERING : Vores alle sammens affald kunne sorteres meget mere specifikt end kravene er dag. Hvis det virkelig skulle batte noget skulle vi allesammen igennem krav fra kommunen tvinges og opdrages til at sortere vores affald meget grundigere end vi gør .1 organisk køkkenaffald til kompost (til vores byhaver)2 papir, pap, 3 metal ,4batterier ,5 glas og meget meget mere. Nogle flere lokale genbrugsstationer kunne være hensigtsmæssigt .Evt. kunne ovennænte nedrivnigspladser også oprettes som små genbrugspladser.Genbrug er det rene "guld",både som rent genbrug,men også som materialegenanvendelse. STEP 3. Transport . Varelevering ,taxakørsel, bustransport i indre by foregår i elbiler og co2 neutrale køretøjer og med ladcykler,der kan komme ind selv på de smalleste gader .Flere gader spærres helt eller delvis ,så der kun er tilladt kørsel med offentlige transportmidler af hensyn til børnefamilier og gangsvage personer der skal stadig være mulighed for at kunne blive transporteret over større afstande . Med venlig hilsen Susan Green
Læs høringssvar fra Susan Green
Indsendt af:
Anja Kiersgaard
Dato: 13. juni 2012
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1313
generelt/overordnet holdning til planens indhold: Kunne ønske, at agendaen indeholdt planer om begrønning af byen og planer om brug af byens ude-rum til gode for byens borgere og brugere. Hvorfor arbejdes der ikke med biofaktorberegning; flere, grønnere byrum med fysisk aktivitet og rekreation til bedring af byens ydre miljø og borgernes trivsel og sundhedstilstand. Det bør indarbejdes. Det er i høj grad emner der ligger indenfor de i annoncen beskrevne begreber "grønnere hverdag" og "bedre livskvalitet" og de er meget mere umiddelbart værdiskabende for borgerne end affaldssortering?! der findes mængder af rapporter og afhandlinger som beviser byrummenes betydning for det gode liv!
Læs høringssvar fra Anja Kiersgaard
Indsendt af:
Erik Jørgensen
Dato: 12. juni 2012
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
MiljøPunkt Nørrebro
By:
København n.
Postnr.:
2200
Københavns Kommune Grøn Mobilitet Nørrebros drøm! København har, i den kommende periode en enestående chance for at sætte mennesket i centrum i en attraktiv blå og grøn by. Metro Cityringen vil næsten stå færdig ved periodens afslutning og der vil forhåbentlig være igangsat mange nye tiltag for kontinuerlig udbygning af metro i københavn. Al trafik inden for metrocityringen vil foregå til fods, på cykel og med elektrisk offentlig transport. Vi ønsker en by hvor unge, gamle og handicappede skal færdes trygt til fods og i kørestol, cykle på brede cykelstier og børnene færdes trygt til skole. Hvor luften ikke er forurenet af bilos og skadelige partikler. Hvor man ser sommerfugle og høre fugle synge, mens man ubesværet fører en samtale på Nørrebrogade. Hvor gader og pladser har levesteder for fugle, smådyr, bier og insekter. Hvor der er skulpturelle klatrestativer og grøn affaldssortering på gadehjørnerne i stedet for parkerede biler. Benzinbiler erstattes gradvist af hybrid- og eldelebiler, så miljøet bliver bedre og CO2 udslippet reduceres. Den private pendlertrafik vil køre frem til parkeringsanlæg uden for byen og her skifte til S-tog, metro eller letbane. Privat transport i byen vil primært forgå til fods og på cykel. Den trafik der sker på tværs af byen, foreslåes fremover at køre under byen fra Bispeengbuen til Amager (Nuværende Ågade/Åboulevard og H.C. Andersens boulevard). Oven på denne strækning vil Ladegårdsåen løbe og der vil være anlagt regnvandsbede og grønne områder til håndtering af klimaforandringer og skybrud. Jeg vedhæfter et konkret forslag, der kan starte forvandlingen fra bilby til grøn mobilitet, og samtidig løser store dele af byens klimaproblemer. Venlig Hilsen Erik Jørgensen
Læs høringssvar fra Erik Jørgensen
Indsendt af:
Rie Birk Lauridsen
Dato: 11. juni 2012
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Cirkelhaven
By:
København NV
Postnr.:
2400
Hvorfor har Københavns kommune fjernet tilskuddet til private som ønsker at lave LAR i deres private parcelhuse ? Omegnskommunerne giver stadig tilskud, men ikke København? Hvis det er et ønske at reducere oversvømmelser i indre by, og samtidig generere mere grundvand er det borgerne i omegnen af København der skal aflede regnvandet. På den ene side har man en hensigtserklæring om mere LAR og på den anden side fjerner man det økonomiske incitament. Jeg tvivler på at der er nogen der selv vil bruge måske 20-30.000 kroner for at borgerne på Vesterbro undgår oversvømmelser.
Læs høringssvar fra Rie Birk Lauridsen
Indsendt af:
Merete Nielsen
Dato: 2. juni 2012
Svarnummer:
1
By:
KBH SV
Postnr.:
2450
Vi er netop flyttet til København SV, og har stor glæde af de grønne områder - Sydhavnstippen, Valbyparken og Vestamager - men vi undrer os over den aktivitet, som foregår bag dæmningen i det fredede område på Vestamager. Der er intens trafik af jordkørsel med store lastbiler, så det fyger med støv og og skidt og møg over hele området - støjen er er helt kapitel for sig. Er det muligt, at få at vide, hvad der foregår? Det er fint med flotte målsætninger, men det er selvfølgelig også vigtigt, at beskytte de områder, som er fredede og pålagt eu-beskyttelses direktiver! mvh merete nielsen
Læs høringssvar fra Merete Nielsen