Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 20. august 2012
Svarnummer:
13

Indsendt af

Erik Jørgensen

Virksomhed / organisation

MiljøPunkt Nørrebro

Postnr.

2200

By

København n.

Høringssvar

Høringssvar til Grøn hverdag og livskvalitet – Agenda 21-plan for 2012 - 2015

Generelt
Nørrebro Lokaludvalg mener, at agendaplanen kan være et vigtigt redskab til at engagere borgerne lokale og globale miljøudfordringer. Derfor undrer det os, at agendaplanen ikke er mere Borgerrettet
I overvejende grad synes agendaplanen primært at have til formål at informere borgere og virksomheder om miljøudfordringerne i København, og i mindre grad at være et redskab til at engagere borgerne.

En mere tydelig sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer, vil også være en fordel. Der er nogle generelle overvejelser om sammenhængen med kommunens øvrige planer, men de konkrete mål under de enkelte aktiviteter er kun uklart beskrevet. Hvad er succeskriterierne for de enkelte aktiviteter? Hvor meget CO2 forventes aktiviteten ”Spar på energien i hjemmet” at kunne fortrænge? Og hvor meget betyder det for kommunens klimaplan? Det er selvfølgelig forhold, som er svære at sætte præcise tal på, men ikke desto mindre er det en forudsætning for at kunne vurdere, om agendaplanen lever op til egne målsætninger og hvordan den bidrager til kommunens øvrige planer. I forlængelse her af vil det være relevant at udarbejde en årlig status med henblik på at igangsætte ekstraordinære og forstærkede initiativer, såfremt aktiviteterne ikke udvikler sig som forventet.

Nørrebro Lokaludvalg savner initiativer om skolehaver, stop af madspild, kemikalier og sænkning af vandforbruget,

De økonomiske rammer
Forudsætningen for at kunne afgive et sammenhængende høringssvar er at de økonomiske rammer for agendaplanen er anskueliggjort. Det er desværre uklart hvilke ressourcer der er afsat til realisering af agendaplanen. Dette høringssvar forholder sig derfor ikke til omkostningsniveauet og derfor heller ikke til hvorledes kommunen prioritere mellem de enkelte aktiviteter, men et forsigtigt skøn, for en optimal agenda 21 plan, kunne være i omegnen af 20 mill. årligt.

Det organisatoriske greb
Nørrebro Lokaludvalg vil gerne fremhæve vigtigheden af at samarbejde om grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Derfor inviterer Nørrebro Lokaludvalg Københavns Kommune til at samarbejde med de lokale miljøpunkter i København om at realisere ideerne i Grøn hverdag og livskvalitet. Miljøpunkterne i København har en lokal forankret arbejdsform og et meget konkret indblik i de lokale udfordringer og muligheder på miljøområdet i København. Samtidig vil der med vilje og samtænking kunne indhentes fonds- og puljemidler til lokale miljøindsatser sammen med miljøpunkterne

Generelt bør agendaplanen inddrage de lokale miljøambassadører i de konkrete aktiviteter. Miljøambassadørerne har gennemført et uddannelsesforløb, hvor de har lært om ressourcekredsløb, energiforbrug og miljøfremmedstoffer. Et oplagt redskab i agendaplanen kunne være at sikre midler til uddannelse af flere miljøambassadører, der kan spille en stor rolle i forankring af miljøindsatsen lokalt, flerkulturelt og socialt.

Aktiviteter under ”Hjemme”
Nørrebro Lokaludvalg anerkender, at kommunen vil gøre en indsats i den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med energiforbrug, energirenovering og klimatilpasning. Inddragelse af rådgivning og ekspertviden er ofte en forudsætning for at få gennemført de rette tiltag. Disse informationsindsatser bør dog i langt højere grad suppleres med anvendelse af de lokale miljøkompetencer, herunder miljøambassadørerne, der har det nødvendige lokale kendskab og netværk, der gør det muligt at komme i direkte dialog med borgere, boligforeninger, boligselskaber og grundejerforeninger. Der er en reel risiko for, at aktiviteterne falder på gulvet, hvis ikke den lokale forankring forfølges mere ambitiøst.

Nørrebro Lokaludvalg vil i øvrigt anbefale at kommunen tilbyder lånefinansiering til grundejer- og boligforeninger samt sikrer tilbagebetaling af tilslutningsafgiften til kloaknettet fra København Energi. Ofte opgives fælles klimatilpasningsinitiativer, fordi foreningerne ikke kan skaffe finansiering på kort sigt til gode langsigtede initiativer. Med aftalen om kommunernes økonomi i 2013, hvori midlerne fra vandafledningsafgiften vil tilgå tiltag for klimatilpasning, vil det være nærliggende at etablere lokale LAR centre, styret af lokaludvalg og miljøpunkter. Dette vil give mulighed for at sikre en langt mere målrettet og borgerinvolverende klimatilpasningsindsats fra kommunens side.

Aktiviteter under ”Ressourcer”
Alt for ofte bliver der i planlægningen af nye byområder ikke gjort plads til andet affald end almindelig usorteret husholdningsaffald (småt brændbart) fra husstanden Der bør derfor stilles højere krav om affaldssortering i flere fraktioner. Og der bør i lokalplaner bør stilles krav om affaldssortering, samt forbud mod gammeldags affaldsskakte.

I forbindelse med initiativet ”Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne”, tror Nørrebro Lokaludvalg ikke, at kommunen får mange frivillige til affaldssortering, hvis det er et krav at borgerne skal ansøge om, at være med i et forsøg om affaldssortering, vi ønsker ikke forsøg men handling. I stedet bør miljøpunkterne/lokaludvalg involveres i at finde egnede forsøgsområder. I forbindelse med initiativet ”Det kreative ressourceværksted” vil vi anbefale, at Miljøpukt Nørrebro involveres ud fra deres store arbejde med Nørrebro Affaldsmodel og den store viden og opbygget erfaring, som er opsamlet gennem årene, samt etablering af de 3 nærgenbrugsstationer på Nørrebro.

Aktiviteter under ”Byrum”
Nørrebro Lokaludvalg er stor tilhænger af byrumsprojekter der fremmer mangfoldighed, grønne initiativer og frivillighed. Af Nørrebros lokale grønne initiativer kan der med fordel hentes inspiration fra DYRK, ByOasen, Hans Tavsens Park, Kapelvej 44, Nørrebroparken mv. Det vil være oplagt, om kommunen i højere grad forpligtede sig på at understøtte eksisterende lokale initiativer. Flere lokale initiativer er beskrevet i den kommende Bydelsplan/Byrumsplan.

Aktiviteter under ”Transport”
Nørrebro Lokaludvalg anbefaler at kommunen arbejder målrettet med borgernes transportmiddelvalg i eksisterende og nye byudviklingsområder. Der bør ved udvikling af nye byområder arbejdes langt mere aktivt for alternativer til personbilen. Cykelfaciliteter, delebiler og kollektiv transport skal sammentænkes i byens infrastruktur så borgerne sikres en høj mobilitet. I den sammenhæng er en tilflytterpakke til nye borgere i et lokalområde en god start. Indsatsen for at udbrede elbiler, kan med fordel samtænkes med indsatsen for få flere til at gøre brug af deleordninger. Elbiler i deleordninger giver borgerne adgang til elbil, uden at skulle investere store summer i en, for borgerne, endnu uprøvet transportteknologi. Miljøpunkt Nørrebro har de seneste år samarbejdet med delebilfonden og Det Økologiske Råd om fremme af elbiler i deleordninger. Københavns Kommune kunne med fordel indgå aktivt i dette samarbejde.

Aktiviteter under ”Tværfagligt tema”
I forbindelse med aktiviteterne rettet mod de københavnske virksomheder vil vi anbefale at inddrage erfaringerne fra mobility management initiativet ”KørSmart”. KørSmart hjælper virksomheder på Amager og deres ansatte med at omlægge deres transportvaner til en billigere, grønnere og mere miljøvenlig transport. Især erfaringer med at få virksomhederne til at prioritere indsatsen, er værdifulde og bør indtænkes i udmøntningen af agendaplanen. KørSmart bør udbredes til hele byen.

Nørrebro Lokaludvalg bifalder ideen om at uddanne Klimaambassadører på byens folkeskoler. Det vil i den sammenhæng være oplagt at gøre brug af miljøpunkternes erfaringer med miljøaktiviteter på de københavnske folkeskoler.

Få nyt om høringer

Abonnér