Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 20. august 2012
Svarnummer:
11

Indsendt af

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Brønshøj Husum Lokaludvalg vil indledningsvist udtrykke sin tilfreds-hed med, at udkastet til den kommende Agenda 21-plan har direkte fo-kus på konkrete borgerrettede aktiviteter. ”Grøn hverdag og livskvalitet” ligger således fint i tråd med Lokal Agenda 21-tanken og spiller i udgangspunktet fint sammen med den miljø- og klimaopgave, som lokaludvalgene fik ansvar for i 2011.

I det hele taget synes denne plan at rette sig mod netop lokaludvalg, områdefornyelser, miljøpunkter mv., der arbejder professionelt med projektudvikling i de københavnske bydele, frem for til byens borgere, som det ellers indikeres i borgmesterens forord. I sidste ende er det selvfølgelig byens borgere, der skal opleve, at det som følge af en serie konkrete handlemuligheder bliver nemmere og måske også sjovere at handle i hverdagen på en måde, der gør en forskel på miljø og klimaområdet. Når processen er kommet dertil, hvor aktiviteterne kan virkeliggøres, vil det være oplagt med en tryksag eller anden form for formidling, der enkelt og ligetil præsenterer dette katalog af muligheder for københavnerne. Sådan som Agenda 21 planen fremstår i nærværende høringsudkast, skal der først gennemføres en hel del udvik-lingsarbejde og tests, ligesom der skal findes den nødvendige økonomi, førend de 17 aktiviteter bliver så konkrete, at byens borgere kan få direkte glæde heraf.

Vi vil derfor anbefale at Agenda 21 planen bliver tilrettet, så den i langt højere grad fremstår som en direkte invitation til lokaludvalg, områdefornyelser og miljøpunkter, virksomheder og organisationer om sammen med de respektive forvaltninger at byde ind i forhold til at dele erfaringer og i det hele taget kvalificere aktiviteterne og gennemføre lokale forsøg i enkelte bydele. Det vil også give Agenda 21 planen mulighed for at blive styrket med den pulje af professionel viden og erfaring på agenda 21 området, som ikke er blevet inddraget i den hidtidige proces.

Lokaludvalgene nævnes som ’aktører’ i 14 af de 17 aktiviteter. På den ene side ser vi det som både positivt, at lokaludvalgene skal spille en central rolle i projektudviklingen og –gennemførelsen, hvilket jo også er meget naturligt al den stund, at lokaludvalgene har et ansvar for det lokale miljøarbejde i kommunen. På den anden side giver det dog også grobund for en del bekymring i forhold til ressourcetrækket og den økonomiske belastning af lokaludvalget, såfremt det kræves at lokaludvalget engagerer sig i en del af planens aktiviteter. Det lokale miljøarbejde er jo de facto blevet nedskåret fra 1.7 2011, således at lokaludvalget alene råder over en enkelt miljømedarbejder og ingen aktivitetsmidler.

Muligheden for at indarbejde de for bydelen relevante aktiviteter fra Agenda 21 planen i planlægningen af det lokale miljøarbejde for det eller de kommende år, og på denne facon bidrage til at gennemføre de pågældende aktiviteter, er betinget af, hvad man i bydelsplanerne har valgt at fokusere på. Lokaludvalget er nu ved af afslutte en bydelsplansproces, der på miljø og klimaområdet har indkredset fem projekter, som i årene frem vil dominere indsatsen.

De enkelte aktiviteter

Da Lokaludvalget som sagt anbefaler at indlede et tættere samarbejde med de professionelle agenda 21 ansatte, boligsociale medarbejdere, områdefornyelserne, sociale entreprenører, og anden ekspertise i forhold til at kvalificere de enkelte aktiviteter, vil vi ikke i dette høringssvar gå i dybden med de enkelte aktiviteter ud over nogle enkelte kommentarer.

1. ”Spar på energien i hjemmet”, som er den første aktivitet i planen, er en udmærket og vigtig indsats, der bygger videre på forvaltningens egne erfaringer fra KlimaKBH, ligesom der i regi af miljøpunkterne og energitjenesterne har været arbejdet i årevis med forskellige tilgange til dette emne. Det undrer os i Lokaludvalget i denne forbindelse, hvorledes man tænker gennemføre kursusaktiviteter i forhold til andelsboligforeninger, da man typisk ikke har viceværter eller ejendomsfunktionærer tilknyttet. Måske skulle titlen ændres til ”Spar på energien i lejligheden”, da akti-viteten alene fokuserer på boligtyper med ansatte ejendomsfunktionærer/viceværter.

2. ”Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter” er én af tre projekter i planen, der ikke har lokaludvalgene nævnt som aktører. Det er ellers et af de områder, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en del fokus på og arbejder med ikke mindst i relation til Utterslev Mose, hvor netop frivillighed i naturpleje, overvågning og –genopretning er i fokus. Således har vi netop været med til at opstarte et bilaug i Utterslev Mose.

3. Noget af det, der i hverdagslivet kan medfører tvivl og vanskeligheder i forhold til, hvordan man kan gøre en forskel for miljø og klima er i indkøbssituationen. Således nævnes også usikkerhed omkring ens kødforbrug i tre af de seks hverdagsfortællinger bagest i Agenda 21 planen. Det kan derfor undre, at ikke en eneste af de 17 aktiviteter handler om dette emne. Det må være muligt at understøtte aktiviteter på dette område uden at komme i klammeri med kommunalfuldmagten, og vi forestiller os at der kan udvikles spændende aktiviteter på dette område.

Med venlig hilsen

Christian Hesselberg
Formand for lokaludvalget

Anders Pedersen
Formand for Miljøudvalget

Freddy Ingvorsen
Formand for Byudviklingsudvalget

Få nyt om høringer

Abonnér