Høringssvar vedrørende Grøn hverdag og livskvalitet

Oprettet: 26. juni 2012
Svarnummer:
7

Indsendt af

Lars Rimfalk Jensen

Virksomhed / organisation

Amager Vest Lokaludvalg

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE AGENDA 21-PLAN 2012-2015, GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET

Amager Vest Lokaludvalg takker Teknik og Miljøforvaltningen for at blive inddraget i høringen vedrørende Agenda 21-planen for 2012-2015.

Lokaludvalget finder det positivt, at kommunen har ambitiøse visioner for miljø og klima og mener, at Agenda 21-planen kan gøres til et vigtigt redskab for at oplyse om grønne handlemuligheder i hverdagen i en lokal kontekst. Men dokumentet kunne med fordel have været mere borgerrettet. Desuden ville en mere direkte forbindelse mellem Handlingsplan for Grøn mobilitet og Agenda 21-planen være ønskværdig, eksempelvis ved at initiativerne fra Handlingsplan for Grøn Mobilitet var gengivet i Agenda 21-plan i en mere borgerrettet version.
Lokaludvalget savner i Agenda 21-planen initiativer om skolehaver, lokal affaldssortering og stop af madspild.

Energi renovering og klimatilpasning
Lokaludvalget bifalder, at kommunen tager hånd om den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med energiforbrug og klimatilpasning. Rådgivning og ekspertviden er meget efterspurgt af borgerne i Amager Vest vedrørende spørgsmål til energirenovering og klimatilpasning. For at kommunens højt prioriterede klimamål skal blive realiseret via lokale tiltag i boligforeninger og grundejerforeninger, opfordrer lokaludvalget til, at kommunen tilbyder lånefinansiering til grundejer- og boligforeninger samt sikrer tilbagebetaling af tilslutningsafgifter fra København Energi. Ofte fal-der ideerne nemlig, fordi foreningerne ikke kan skaffe finansiering på kort sigt til gode langsigtede initiativer. Med aftalen om kommunernes økonomi i 2013, hvori midlerne fra vandafledningsafgiften vil tilgå tiltag for klimatilpasning, vil det være nærliggende at etablere lokale LAR centre, styret af lokaludvalg og miljøpunkter.

Affaldssortering
Det er Amager Vest Lokaludvalgs holdning, at der bør stilles højere krav til affaldssortering i flere fraktioner i nyere byudviklingsområder. Ofte bliver der i planlægningen af de nye byområder ikke gjort plads til andet affald end almindelig usorteret husholdningsaffald (småt brændbart) fra husstanden. For at opfordre til at generere mindre skrald bør man betale efter vægt frem for antal skraldespande. Boligforeninger, der genererer mindre affald, bør belønnes ved at få penge tilbage.
I forbindelse med initiativet ”Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne”, tror lokaludvalget ikke, at man får mange frivillige til affaldssortering, ved at borgerne skal ansøge om forsøget med affaldssortering. Derimod anbefales det, at lokaludvalgene i samarbejde med miljøpunkterne sætter forsøgsprojekter i gang med affaldssortering. I forbindelse med initiativet ”Det kreative ressourceværksted” vil vi anbefale, at miljøambassadørene involveres, gerne med afsæt i Hørgården Nærgenbrugsstation. Generelt ønskes det, at kommunen understøtter det vigtige miljø- og socialarbejde, miljøambassadørene udfører i boligforeningerne.

Grøn frivillighed og lokal byøkologi
Amager Vest Lokaludvalg bifalder initiativet om grøn frivillighed, som vi forventer, især skoler og institutioner vil få meget ud af. Dog synes vi, der mangler konkrete tiltag for den grønne frivillighed. Af Amagers lokale grønne frivillige initiativer kan der med fordel hentes inspiration fra Bybi, Prags Have og ByHøst. Desuden savnes kommunens egne ambitioner og tiltag for at styrke byens mangfoldighed af dyr og planter.
Lokaludvalget glædes over, at kommunen ønsker at etablere lokale grønne partnerskaber, hvor tiltag til at begrønne byen kan støttes økonomisk af kommunen. Vi oplever i Amager Vest stor efterspørgsel på mindre nyttehaver, især i Ørestad og på Islands Brygge. Det vil være nærliggende at etablere mindre nyttehaver på det allerede i "Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad, Revideret Udviklingsplan 2010-14" udlagte areal på Amager Fælled. Vi håber kommunen også vil være med til at understøtte organisering af nye byhaver og netværket af byhaver.
Desuden mener lokaludvalget, at det vil være hensigtsmæssigt at udpege potentielle områder til grønne initiativer i hele kommunen. Hertil vil vi ger-ne anbefale Amager Vest som testområde for Københavns første urbane landbrug.

Grøn mobilitet
Amager Vest Lokaludvalg vil fremhæve vigtigheden af, at kommunen stiller høje krav til bæredygtighed for de nye byudviklingsområder i Københavns Kommune. De nye byområder bør have parkering for elbiler. I forbindelse med tiltaget om ”Klimabevidst arbejdskultur for virksomheder” vil lokaludvalget gerne henlede opmærksomheden på et initiativ fra Miljøpunkt Amager, ”KørSmart”, hvor hovedformålet er at hjælpe virksomheder i Amager Vest og deres ansatte med at omlægge deres transportvaner til en billigere, grønnere og mere miljøvenlig trans-port.
Lokaludvalget ser positivt på tiltaget om ”Cykel-være-værksteder” og syn-es, konceptet vil passe godt ind i Urbanplanen. Lokaludvalget og Miljøpunkt Amager vil gerne støtte op om dette tiltag.

Vi vil gerne fremhæve vigtigheden af at samarbejde om grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Derfor er lokaludvalget i samarbejde med Miljøpunkt Amager beredvillige for lokalt at arbejde mod de fælles løsninger for et grønnere København.

Med venlig hilsen
Formand for Amager Vest Lokaludvalg
Lars Rimfalk Jensen

Få nyt om høringer

Abonnér