Justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et høringsforslag til, hvor i byen det nye pejlemærke giver anledning til at justere i den eksisterende klyngestruktur.

Høringsfrist:

11. februar 2022
Indsendt af:
Karen Lund
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
38
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klyngebestyrelsen i klynge IBØ-1
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Se vedhæftet høringssvar. 
Læs høringssvar fra Karen Lund
Indsendt af:
Karen Lund
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset Tuborgvej
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Se vedhæftet høringsvar. 
Læs høringssvar fra Karen Lund
Indsendt af:
Klynge BV-E
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
36
Virksomhed / Organisation :
Klynge BV-E
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Kære Københavns Kommune forslaget om klyngejusteringer har været drøftet af Forældrebestyrelsen og MED-udvalget klynge BV-E, som alle tilslutter sig det udsendte forslag. Hvorfor de ikke har vurderet, at der var brug for et høringssvar fra dem.   Med venlig hilsen Flemming Klysner Nielsen, Klyngeleder
Læs høringssvar fra Klynge BV-E
Indsendt af:
Signe NIelsen
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
35
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KFO - Københavns Forældreorganisation
By:
København V
Postnr.:
1665
Høringssvar -Justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet Sagsnummer 2021-0320232   I KFO er vi glade for, at der igen er kommet fokus på nærværende ledelse, vi har længe sagt, at der skal mere ledelse til, hvis vi skal have mere kvalitet i dagtilbuddene. Det er vigtigt for KFO, at der lyttes til forældreråd og forældrebestyrelsers indvendinger til det udsendte materiale. Der kan være forskellige grunde til, at ikke alle bakker op om de foreslåede justeringer af klyngestrukturen.  KFO har fra starten af sagt, at danne klynger med tvang aldrig gør noget godt for det fortsatte samarbejde, derfor er det virkelig vigtigt at lytte til forældrene og tilpasse den endelige indstilling på baggrund af de indkomne høringssvar. Som det fremgår af enkelte høringssvar, udtrykker nogle forældreråd og forældrebestyrelser for de berørte institutioner bekymringer over udsigten til lokale omorganiseringer, da dette meget let kan føre til uro i personalegruppen, hvilket kan forplante sig til børnene og os forældre, der kan blive usikre på den pædagogiske stabilitet og kvalitet. Derfor opfordrer KFO til, at man ikke foretager unødige omorganiseringer og udjævning af pladser mellem klyngerne, hvis ikke disse har opbakning lokalt En anden vigtig ting at holde for øje, er, at dagtilbud, der er under faglig handleplan som udgangspunkt befinder sig i en mere sårbar situation, der gør, at man kraftigt bør overveje det hensigtsmæssige i at udsætte dem for et potentielt skift af klynge. Det er vigtigt at pege på, at institutionerne i København er store, hvis vi sammenligner med resten af landet, og et børnetal er ikke altid en god rettesnor ift. ledelsesspændet. Der er jo også et tilknyttet antal medarbejdere og et antal forældre, der skal samarbejdes med. Der er lidt taget højde for det i principperne, men der bør stadig være fokus på, om en pædagogisk leder reelt får for stort et ledelsesspænd. Vi regner med som forældreorganisation at blive inddraget i en nuancering af de nye klynger, da vi kender vores medlemmers ønsker og behov, og derudover har en direkte kontakt til forældrene. Fremtidens forældresamarbejde under Klynger I KFO kan vi stadig se konsekvensen af den ændring, hvor forældrebestyrelser blev nedlagt på de enkelte matrikler og lavet om til forældreråd. En ændring der fjernede de juridiske rettigheder, man havde i henhold til Dagtilbudsloven som forældrebestyrelse, med et forældreråd der ingen juridiske rettigheder har, og som dermed begrænser forældrenes mulighed for at have reel indflydelse på egne børns dagligdag. Det, at klyngebestyrelserne er kommet så langt væk fra hverdagen, gør, at det kan være svært at engagere forældre i klyngebestyrelserne, fordi de er for langt væk fra forældrenes hverdag. Der er meget mere at hente i beretningerne fra forældrene i København, om hvordan bestyrelserne er omdannet til informationskanaler, der skal bringe informationer tilbage til rådene, hvis eneste kompetence er at være aktivitetsudvalg, derfor også en meningsløs konstruktion. Vi hører mange fortællinger om den lange og trange vej fra forældre til forvaltningen i Københavns Kommune – det bliver oplevet som et uigennemtrængeligt bureaukrati, der dog nu er på vej i den rette retning. Det lokale demokrati og engagement er taberne ved, at man som forældre i en klynge måske ikke engang har været på besøg i de andre institutioner, så man ved ikke hvilke rammer de har at arbejde under. Derfor håber vi i KFO, at I som politikere og embedsfolk stadig vil se på at få styrket forældrerådenes kompetencer og måske endda genindføre forældrebestyrelser på de enkelte matrikler.  
Læs høringssvar fra Signe NIelsen
Indsendt af:
Majbrit Møller
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge H Amager
By:
Kbh.S
Postnr.:
2300
Hermed indgives høringssvar ifm. ændret klyngestruktur i Klynge H Amager Med venlig hilsen Majbrit Møller Klyngeleder i Klynge H Amager
Læs høringssvar fra Majbrit Møller
Indsendt af:
Majbrit Møller
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
33
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge H Amager
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed høringssvar i forbindelse med den nye klyngestruktur, hvor Burlundens udflytterbørnehave skal i en anden klynge fra 2023. Høringssvaret er fra forældrerådet i Burlunden og forældrebetsyrelsen er medunderskrivere af høringssvaret.   Med venlig Hilsen Majbrit Møller Klyngeleder i Klynge H Amager
Læs høringssvar fra Majbrit Møller
Indsendt af:
suzi christoffersen
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
32
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
HØRINGSSVAR       Østerbro, 11.02.2022         Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023.   Som forældreråd oplever vi en meget velfungerende hverdag i klynge IBØ-F på tværs af institutioner. Dette bygger på et solidt samarbejde i klyngen, både mellem pædagoger og på ledelsesplan. I indstillingen til justering af klyngestrukturen står der nævnt at man ønsker en “udjævning af pladser mellem klynger”, men også “Samtidig er det tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger”. Konsekvensen af at flytte 68 børn over i Klynge H, vil netop ikke bevare kontinuitet og stabilitet, på baggrund af følgende:     Lederen af Kong Gurli har et dybt forankret samarbejde sammen med resten af ledelsen i Klynge IBØ-F omkring tilsynsrapporterne, som er udgangspunkt for en fælles faglig retning i arbejdet med kerneopgaven og dermed børnene. Dette foregår i et tæt samarbejde med klyngens pædagogiske konsulent.  Lederen af Kong Gurli har desuden været leder siden 1.1.2011. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for ledelsesteamet i IBØ-F, som indenfor de sidste 5 år har fået 4 nye ledere.   Pædagogerne i Kong Gurli spiller en central rolle i samarbejdet i klyngen. 5 ud af 8 pædagoger i Kong Gurli har været ansat i institutionen i mere end 13 år og de andre institutioner i klyngen drager nytte af deres erfaring. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for IBØ-F samt en destabilisering af de faglige netværk, der er på tværs af klyngens institutioner. En af pædagogerne i Kong Gurli er i fagligt klyngenetværk for både Faglige Fyrtårne og Sprog. Samme pædagog er, som den eneste i Klynge IBØ-F, ved at færdiggøre et diplommodul for Faglige Fyrtårne, som vil være til gavn for hele IBØ-F. En anden af pædagogerne i Kong Gurli er og har været næstformand for IBØ-F’s MED-udvalg igennem de seneste 6 år, og er lige valgt for yderligere 2 år. Hun har bl.a. taget sig af nye tillidsrepræsentanter i klyngen gennem årene, og har arbejdet for klyngens arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det faglige arbejde med klyngens børn. Det solide samarbejde mellem pædagogerne i klyngen, afspejles i den pædagogiske tilgang i de forskellige institutioner. Dette gør bla. sampasning i sommerferien til en tryg oplevelse for børnene, da de oplever genkendelige principper i dagligdagen, også selvom de ikke kender alle pædagogerne på forhånd.   For medarbejderne i Kong Gurli vil ændringen i klynge tilhørsforholdet betyde et tab af identitet, idet pædagogerne med stort engagement i klyngesamarbejdet har et stærkt tilhørsforhold til Klynge IBØ-F. Der er høj trivsel i Kong Gurli. En ændring i organisationen i den størrelsesorden vil kræve en tilpasningsfase, som vil tage tid og influere på arbejdet med børnene, noget der i høj grad vil influere stabilitet og kontinuitet. Stabil voksenkontakt er med til at understøtte tryg tilknytning. Særligt rutine situationer som måltider, garderobe skift og pusle situationer bidrager til at styrke nærværet mellem barn og voksen fordi rammerne er genkendelige og trygge. Dette er blot nogle af de rammer vi frygter der kan blive skubbet til hvis der ændres i klyngestrukturen. Børn sætter ikke deres tilknytning eller behov på pause når de er i institution og for mange ændringer kan have negative konsekvenser.   Vi har et tæt samarbejde i klyngen omkring overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole, som munder ud i en Storegruppe-olympiade, hvor børnene er inddelt i hold ud fra de skoler de skal starte på. Det giver tryghed med kendte ansigter, når man starter et nyt sted. Klynge IBØ-F er i forvejen en vuggestue tung klynge. Hvis Kong Gurli forsvinder ud af klyngen, reduceres børnehavepladserne yderligere og samarbejdet omkring overgang fra børnehave til fritidshjem svækkes.   Køkken Netværk – faglig identitet. Kong Gurlis køkkenmedarbejder har et solidt fagligt netværk med de øvrige køkkenansatte i Klynge IBØ-F med en fælles faglig tilgang til blandt andet det køkkenløft, som lige er igangsat i kommunen.     I indstillingen vedrørende justering af klynge kulturen står blandt andet: ”Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den politiske intention om, at klynger ikke overstiger 750 børn i størrelse” Argumentet for at flytte Kong Gurli er, at tilføre flere pladser til Klynge IBØ-H. Der står intet sted i indstillingen, at der er en nedre grænse for antal børn i en klynge. Vi har derfor meget svært ved at se nogle gode argumenter for at splitte en yderst sund og velfungerende klynge op, samt destabilisere en institution, som har høj trivsel blandt børn, et velfungerende forældresamarbejde, høj medarbejdertrivsel og høj medarbejderfastholdelse. Set i henhold til den vedvarende pandemi og den voldsomme ustabilitet i daginstitutionerne det medfører, virker en enhver snak om ændringer i klyngestrukturen ud fra et ubegrundet ønske om at udjævne antallet af pladser i klyngerne mildest talt unødvendig.   Vores stærke ønske i forældrerådet i klynge IBØ-F er derfor at sammensætningen af klynge IBØ-F ikke ændres, men bibeholdes.       Med Venlig Hilsen   Suzi Christoffersen på vegne af Forældrerådet i Akvariet
Læs høringssvar fra suzi christoffersen
Indsendt af:
Lena Chamorro Hansen
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
31
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset i Svinget
By:
København
Postnr.:
2300
  København 4.2.2022       Høringssvar: Justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet   I Amager klynge J, som er en forholdsvis ny klynge med flere nyopstartet institutioner, er den geografiske afstand forholdsvis stor, så det er drøftet, hvorvidt en ny klyngestruktur ville kunne sikre geografisk nærhed. Men trods ønsket om en tættere geografisk afstand vil vi gerne bevare klyngen som planlagt frem til 2025. Børnehuset Bella er netop flyttet til Ørestads Boulevard i den nybyggede daginstitution. Børnehuset i Svinget er stadig i pavilloner, frem til deres hus er færdigbygget. Børnehuset i Skovkvarteret forventes opstart 1. maj 2022 og endnu et Børnehus, Byens hus vil blive en del af Amager klynge J i år 2025. Det endelig børnetal vil være på ca. 726 i klyngen. Der er stort arbejde i forbindelse med udvikling og etablering af nye dagtilbud. Klyngen er i proces omkring udvikling af struktur og samarbejde og ønsker at fastholde en overskuelig størrelse på klyngen. Dette for at kunne have et kendskab til hinanden på tværs af matrikler og kunne indgå i et nærværende samarbejde. I forhold til trivsel og arbejdsmiljø vil vi i MED- udvalget gerne fastholde den gode udvikling og mener, at det er vigtigt, at klyngen forbliver med de planlagte 4 institutioner. Hvis klyngen bliver større eller der ændres på strukturen, er vi bekymret for, at vi ikke kan fastholde den nærhed og gode sparring, der er i samarbejdet på tværs af matrikler. Vi ønsker at forblive i Amager klynge J som planlagt og fortsætte det gode samarbejde omkring udvikling af gode institutioner, hvor børns trivsel og udvikling er i fokus.   Med venlig hilsen MED- udvalget Amager Klynge J   Lena Chamorro Hansen Tillidsrepræsentant i Børnehuset Svinget   Mie Ib Jørgensen Tillidsrepræsentant i Børnehuset Bella
Læs høringssvar fra Lena Chamorro Hansen
Indsendt af:
Forældrebestyrelsen Amager, Klynge J
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
2300
Høringssvar vedhæftet.
Læs høringssvar fra Forældrebestyrelsen Amager, Klynge J
Indsendt af:
Sidsel Nag
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
By:
kbh k
Postnr.:
1432
Vedrørende øget ledelse i de københavnske institutioner - høringssvar    Kære Københavns Kommune, særligt børne- og ungdomsudvalget,   I anledning af den lokale implementering af øget ledelse i dagtilbud, som vedtaget i budgetaftale 2022, ønsker vi fra bestyrelsen i Klynge IBØ-A at gøre opmærksom på nogle observationer.    Først og fremmest vil vi kvittere for de ekstra midler til ledelse, ikke mindst fordi det giver udtryk for en politisk opmærksomhed på dette område. Vi synes det er helt rigtigt set, at der skal mere ledelse til lokalt i de enkelte institutioner, og at dette vil kræve ekstra tilførte midler.    Klynge IBØ-A (Indre By-Østerbro afdeling A) omfatter alle offentlige dagtilbud på Christianshavn. Vi udgør fem dagtilbud, seks enheder (Krudthuset består af to enheder), 104 medarbejdere inkl. køkken, og vi har en normering 518 børn i alt.   Indtil nu har vi haft 4 pædagogiske ledere på tværs af vores 6 enheder. Dermed har vi haft to ledere, der hver har ledet (og fortsat leder) to dagtilbud hver. Med de midler, der som led i budgetaftalen 2022 tilføres vores klynge til øget ledelse, plus øget midler til ledelse som følge af indfasning af minimumsnormeringer, har vi midler til at ansætte yderligere én pædagogisk leder.    Til gengæld står vi tilbage med en situation, hvor vi fortsat har én leder, der skal lede to dagtilbud. Der er 1,5 km mellem disse to dagtilbud, og ifølge de vedtagne principper og pejlemærker for organisering af ledelse af dagtilbud 2021[1], udløser dette et behov for en lokal pædagog med ledelsesfunktion.    Dette er desuden også tilfældet i klyngens største institution, som huser 250 børn og 55 medarbejdere. Hér er huset delt op i to afdelinger med én pædagogisk leder tilknyttet hver af afdelingerne. Eftersom hver af disse ledere har over 25 medarbejdere, er der også hér behov for en pædagog med ledelsesfunktion til hver af afdelingerne.    Pædagoger med ledelsesfunktion er ifølge de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af de midler, der skal tilføres ledelse[2], ikke at anse som “ekstra” pædagoger. Hvor der for klyngeledere og for pædagogiske ledere budgetteres med årslønninger og dermed ny-ansættelser, budgetteres der for pædagoger med ledelsesfunktion kun med tillæg udover gennemsnitslønnen. Der skal altså findes tid til ledelse blandt nogen af de pædagoger, der i forvejen arbejder i institutionerne. At indføre mere nærværende ledelse ud fra denne “model”, vil derfor decideret fjerne pædagogisk kompetence fra samværet med børnene.    Selvom vi også ønsker mere lokal pædagogisk ledelse, er det svært at ønske noget højere end mere nærværende pædagogressourcer til børnene. At skulle skære i den tid, som det pædagogiske personale har til børnene, er svært at skulle acceptere - omend ideen om mere lokal pædagogisk ledelse er god.    Således undrer vi som forældre og bestyrelse os over, at implementeringen og budgettering til øget lokal ledelse i de Københavnske daginstitutioner er gjort på en måde, som nødsager institutionerne at tage fra den voksentid, som er tiltænkt børnene, såfremt det ifølge de vedtagne principper og pejlemærker vurderes nødvendigt med øget ledelse i det enkelte dagtilbud. Vi opfordrer derfor til, at man fra Københavns Kommune, herunder Børne- og Ungdomsforvaltningen genovervejer implementeringsmodellen og budgetteringen.      Venlig hilsen Bestyrelsen i klynge IBØ-A     [1] Principper for organisering af ledelse af dagtilbud https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/9d446b7e-909c-4786-a183-4d707a519e73/03e66f30-fdea-4b64-b311-09d9b67130bb-bilag-14.pdf   [2] Økonomiske forudsætninger (Bilag 3 til “Opfølgning af analyse på dagtilbud”, mødedato 09.06.2021) https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/9d446b7e-909c-4786-a183-4d707a519e73/03e66f30-fdea-4b64-b311-09d9b67130bb-bilag-16.pdf
Læs høringssvar fra Sidsel Nag
Indsendt af:
MEDudvalget i Klynge F i Brønshøj-Vanløse
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar til opsplitning af Klynge F i Brønshøj-Vanløse fra Klynge Fs LokalMED MEDudvalget i klynge F siger, ligesom klyngens forældrebestyrelse, klart nej tak til en opsplitning af vores velfungerende klynge. Det politisk vedtagne pejlemærke om, at ingen klynger som udgangspunkt bør være over 750 pladser, har været udgangspunktet for den foreslåede strukturændring. Som MEDudvalg mener vi imidlertid, det er afgørende, at man tager bestik af den lokale situation og ikke blot kigger på tal i et excelark, ligesom forældrebestyrelsen har påpeget. MEDudvalget i Klynge F forventer, at forvaltningen dropper forslaget om opsplitning af vores klynge i deres endelige indstilling til politisk beslutning! Vi er i forældreråd, forældrebestyrelsen, Lokal MED og klyngens ledelse entydigt enige om, at vi ikke ønsker en opsplitning af vores velfungerende klynge F. Vi begrunder vores holdning i dette høringssvar, hvor vi først kigger på de foreslåede strukturændringer på et overordnet plan, før vi dykker ned i de konkrete konsekvenser, som vi er bekymrede for ift. vores egen klynge. Situationen i Brønshøj-Vanløse sammenlignet med andre områder i byen I Brønshøj-Vanløse har flertallet af klyngerne forholdsvist få pladser (fra 406 til knap 650). Derudover står Klynge F fejlagtigt angivet til at have 749 pladser, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden, da det reelle børnetal i Klynge F igennem flere år har ligget på knap 650. Den generelle situation i område BV er derfor meget forskellig fra især område Amager og Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave: For AMA vil klyngerne efter strukturændringerne være mellem 603 og 852 pladser i størrelse. I område VVK vil klyngerne efter strukturændringerne være mellem 635 og 764 pladser i størrelse. Situationen i område Nørrebro/Bispebjerg adskiller sig også fra vores område, da 4 ud af 8 klynger i område NB vil have over 730 pladser, mens andre klynger i området, har helt ned til 450 pladser. Det eneste område der minder lidt om BV er Indre by/Østerbro, hvor man stort set vil fortsætte uændret med relativt små klynger på mellem 408 og 689 pladser. Af ovenstående gennemgang af situationen i de andre klyngeområder, er det tydeligt at der ikke er noget ledelsesmæssigt/økonomisk belæg for at rykke en institution fra Klynge F til Klynge E. Som set i andre klyngeområder kan man fortsætte med at have en klyngestørrelse på knap 650, som tilfældet er for Klynge F i dag, samtidig med, man har andre klynger på omkring 400 pladser. Argumentet for at flytte institutioner fra vores klynge F til klynge E er nemlig, at man mener 406 pladser vil være relativt lidt. Vi har derfor flere anker: I andre områder af byen tillader man godt, at der sameksisterer klynger på meget varierende størrelser. Eksempelvis i område NB. Man glemmer at forholde sig til, at Klynge E står til at blive udvidet med 10 børnegrupper i 2028, svarende til i omegnen af 150 pladser, da der er konkrete byggeplaner på Hanstholmvej 10. MEDudvalget i Klynge F siger nej til opsplitning af vores klynge F Forvaltningen har foreslået, at Søens Børnehus, rykkes fra klynge F over i Klynge E. Vi ser intet til hinder for, at vores klynge kan fortsætte med sin nuværende størrelse, som desuden ligger under den fastsatte grænse på 750 pladser. Vi opfordrer dog meget konkret til, at forvaltningen justerer det angivne antal pladser for vores klynge, så det afspejler de faktiske forhold (650 pladser). Vores klynges styrker: Ledelsesniveau:En klyngestørrelse på knap 650 pladser er ikke en hindring for god nærværende ledelse. Klynge F i Brønshøj-Vanløse har tværtimod gennem flere år været kendetegnet ved at have en stærk teamledelse, hvor de enkelte pædagogiske ledere støtter op om hinanden i det daglige arbejde, godt understøttet af vores klyngeleder. Forældrebestyrelsesniveau:Klyngen har en velfungerende og aktiv forældrebestyrelse. I det hele taget har vi et rigtig velfungerende samarbejde med forældrebestyrelsen på tværs af alle klyngens institutioner. MEDniveau: I vores klynges MEDudvalg har vi et godt, trygt og velfungerende samarbejde. I MEDudvalget arbejder vi stabilt, vidensdeler og bruger den faglige sparring fra de enkelte enheder i klyngen. Vi trækker på hinandens erfaringer og bruger det i vores daglige arbejde, hvor vi videreformidler den sparring videre til vores kollegaer. Vi har i MEDudvalget udarbejdet en politik, om omplacering og udlån af medarbejdere, hvor vi netop udnytter hinandens ressourcer i enhederne, f.eks. har vi i skrivende stund udlånt en medarbejder fra Andedammen, til Søens Børnehus, da enheden står i den situation, hvor der er behov for at låne en medarbejder fra en anden enhed.Overordnet ønsker vi i MEDudvalget at bibeholde vores klynge som den ser ud nu, da vi ser en udskilning af andre institutioner fra Klynge F også vil have negative konsekvenser. For ca. 2 år skete der en reducering i Pædagogiske Ledelses teamet, hvilket resulterede i sammenlægninger og omplaceringer af de tilbageværende pædagogiske ledere, hvilket skabte uro i personalegrupper. Dette har vi siden da arbejdet på at få implementeret i klyngen, hvilket har været udfordrende for personale og ledelsesteamet. Nu er vi landet et godt sted, hvor vi har et godt samarbejde, og derfor ønsker vi at bibeholde vores nuværende klynge, som den er. Personaleniveau: Søens Børnehus står i den situation at der har været stor udskiftning af personale, og i perioder manglende en fast pædagogisk leder. Søens Børnehus har behov for at få ro til at kunne opbygge et pædagogisk grundlag og fundament i et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som vi ser der er mulighed for i den nuværende klynge F. Søens børnehus er i gang med at rekruttere og ansætte nyt personale og ledelse, hvilket giver dem udfordringer i ansættelsesprocessen, da de ikke kan fortælle hvilken fremtid enheden har, om det henholdsvis er Klynge F eller E. MEDudvaglet i Klynge F forventer derfor, at forvaltningen dropper forslaget om opsplitning af vores klynge i deres endelige indstilling til politisk beslutning!
Læs høringssvar fra MEDudvalget i Klynge F i Brønshøj-Vanløse
Indsendt af:
Sarah Lie Berggreen
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge D/Radius
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
  Høringssvar til forslag om justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet fra Forældrebestyrelsen i KlyngeD/Radius Forældrebestyrelsen i Klynge D/Radius tilslutter indstillingen i høringsmaterialet, for Vanløse/Brønshøj, da vi vurderer at de fleste klynger i område Vanløse/Brønshøj, med dette forslag, vil opnå bæredygtighed, inden for rammen om, færrest mulige forstyrrelser. Klyngen er et sted hvor ledelsen har oparbejdet en samarbejdskultur hvor der bliver hjulpet på tværs af enheder. Både med ledelsesopgaver samt udlån af vikarer og medarbejdere. Det har klyngen det seneste år fået mange gode erfaringer med, hvilet er med til at understøtte en høj faglighed i alle klyngens enheder samt giver en tryghed for børn og forældre. Ved at fjerne enheder fra klyngen vil det stille ledelsen ringere i forhold til den faglige ledelse og løsning af de mange ledelsesopgaver der er forbundet med en kommunal institution. Vi har bestræbt os på at se, på helheden for klyngerne i hele vores område, Vanløse/Brønshøj og tilslutter os derfor enstemmigt indstillingen i høringsmaterialet, for Vanløse/Brønshøj, hvor klynge D/Radius. forbliver uændret, samt de øvrige forslag til justering for klynger, i område Vanløse/Brønshøj.   Forældrebestyrelsen i Klynge D/Radius som bakkes op af Lokal MED samt ledelsesteam.    
Læs høringssvar fra Sarah Lie Berggreen
Indsendt af:
Forældrerådet i Galaxen, Amager Klynge G
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
26
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar fra Galaxen, Amager Klynge G Galaxen ønsker at skifte klynge, da samarbejdet med den nuværende klyngeleder ikke fungerer. Forældrerådet i Galaxen har de seneste måneder arbejdet på at skifte klynge, hvilket vi har fået oplyst fra Områdechef Svend Alleslev, kan lade sig gøre, hvis der er samlet opbakning hertil i forældre- og medarbejdergruppen. Og det er der: Galaxens forældre blev præsenteret for forslaget og gav opbakning hertil på forældremødet d. 10. januar 2022. Ønsket om klyngeskift støttes ligeledes af Galaxens medarbejdere, der primo februar 2022 har sendt en særskilt henvendelse herom via LFS til Områdechef Svend Alleslev m.fl. På grund af den særlige situation i Galaxen, ønsker vi at skifte klynge snarest muligt, gerne pr. 1. marts 2022. Hvis klyngeskiftet først kan ske senere, er det vigtigt, at der findes en hensigtsmæssig midlertidig løsning for institutionen i den mellemliggende periode, således at samarbejdet med den nuværende klyngeleder ophører straks. Det er svært for os at vurdere hvilken klynge, det vil være hensigtsmæssigt, at vi overgår til. Vi imødeser derfor, at forvaltningen inddrager både forældrerådet og personalet i processen med at finde den rigtige løsning for Galaxen i forhold til det kommende klyngeskift.  Baggrund Der har igennem flere år været massiv uro i Galaxen, som har resulteret i en stor personaleomsætning både blandt pædagoger, pædagogmedhjælpere og institutionens pædagogiske ledere. For bare fem år siden var Galaxen en af de mest søgte institutioner i bydelen. Det var svært at få sit barn ind, og pædagogerne havde været der længe. Ildsjæle med historik, tyngde og et godt kollegaskab. I efteråret 2017 blev den daværende pædagogiske leder fyret ret pludseligt, og siden da har vi haft yderligere to ledere, der selv har valgt at gå efter ca. et års ansættelse hver samt forskellige konstituerede ledere ind imellem. Den sidste leder havde lang erfaring og stor faglig tyngde som pædagogisk leder. Hun var vellidt af forældrene og nød personalets støtte og opbakning. Hun sagde desværre op i december og stoppede med udgangen af januar 2022 – uden at have en anden stilling at gå til. I samme periode har der været mange opsigelser blandt personalet, herunder har en række medarbejdere med 20-25 års anciennitet i Galaxen opsagt deres stillinger. Mange forældre har gennem flere år – både samlet og hver for sig – skrevet til Svend Alleslev for at orientere ham om situationen og klage over specifikke problemstillinger, som vi har kunnet iagttage som forældre. En af klagerne var underskrevet af 69 forældre. Det har resulteret i møder med ham og med forvaltningen, men ikke i en egentlig forbedring af vilkårene i institutionen. Vores oplevelse er, at der er noget galt med samarbejdet med den nuværende klyngeleder. Vi har alle på forskellig vis oplevet en egenrådig ledelsesstil fra klyngelederens side med mangel på respekt for personalet i Galaxen. Der er i stort set alle klager tilbage fra 2018 blevet gjort opmærksom på, at samarbejdet er belastet, men på trods af en række indsatser, er situationen ikke blevet bedre. Hele forløbet har tæret voldsomt på personalet, og vi frygter derfor, at personaleflugten fortsætter, hvis der ikke gøres noget nu. For at komme ud af den fastlåste situation ønsker vi derfor at skifte klynge hurtigst muligt. Vi mener, det er nødvendigt med en frisk start i Galaxen gennem et nyt og konstruktivt samarbejde med en anden klyngeleder. Med venlig hilsen Forældrerådet i Galaxen Morten Nielsen Heidi Christensen Erik Vad Iben Lindemark Mette Østrup Helene Støvring Toke Møldrup Ursula Craig Thea Sørensen Henrik Christensen Caroline Brofeldt Signe Angelo
Læs høringssvar fra Forældrerådet i Galaxen, Amager Klynge G
Indsendt af:
MED-Udvalg, øvrige tillidsvalgte samt ledelsesteamet i Klynge BV.B.
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar til forslag om justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet                                                                                                                                                                                             Brønshøj den 9. februar 2022   Vi, samtlige tillidsvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelsesteamet i Klynge BV.B takker for muligheden for at byde ind.   Vi hilser med tilfredshed, at der nu igen er blik for vigtigheden af nærværende pædagogisk ledelse, i praksis. Som personale og som ledelse, er det vigtigt for os, at vi har nærværende ledelse på hver enkelt matrikel som kender såvel medarbejdere som børn og forældre. Vi håber meget, at i som politikere vil følge op, på opgaven med at få afbureaukratiseret opgaver og ikke mindst portaler samt systemer, så de understøtter opgaveløsningen hensigtsmæssigt, på vores område. Alt starter og slutter med et barn! Derfor bør der være et øget fokus på understøttelse af kerneområdet, da vi jo er som institutioner er dem som leverer kerneydelsen. Vi kan læse i referat fra møde i Børne og ungdomsudvalget fra den 15. december 2021, ”at der er opmærksomhed på et fortsat behov for forenkling og reduktion i omfanget af administrative opgaver for især de pædagogiske ledere”.  Her anbefaler vi, at det er det pædagogiske område som beskriver hvad vi har brug for. Vi tænker at hele BUF jo er fokuseret på kerneydelsen, hvorfor behovet i den pædagogiske praksis, må være udgangspunktet. Her naturligvis med udgangspunkt i, at systemerne understøtter den pædagogiske praksis samt at vi, som område, får reel undervisning i nye systemer. Brugermanualer og film, sikrer ikke det nødvendige kendskab til såvel systemer som brug af samme. Det koster endvidere alt for megen decentral ledelsestid og ikke mindst pædagogiske ressourcer, at skulle formidle, gennemgå og understøtte den form for undervisning. Vores klynge har 7 institutioner fordelt på 8 matrikler og vi har flere, forholdsvis små, institutioner i vores klynge. Vi har 6 pædagogiske ledere, 2 pædagoger med ledelse og en klyngeleder i vores klynge. Baggrunden for at vi har prioriteret ledelse som vi har, i vores klynge, skal ses i sammenhæng med de mange matrikler vi har samt med den geografiske afstand, der er mellem enhedernes matrikler. Vi mener derfor ikke, at børnetallet alene er det vigtigste. Der kan også være institutioner som har flere børn, der skal udarbejdes handleplaner på og som derfor bruger mere tid på både forældresamarbejde og tværgående samarbejde. Der kan være sammenlagte institutioner, med fysisk afstand mm. Det kræver, for nogle, mere ledelsestid, da lederen skal være synlig på flere matrikler samt lede den pædagogiske praksis flere steder, hvilket ikke er betinget af børnetallet. Af hensyn til bæredygtigheden havde vi gerne set klynge B. udvidet med en rigtig stor institution også. Når man har mange små institutioner, har vi ikke stordriftsfordele, hvilket jo ellers var én af fordelene ved klyngerne. Det kan endvidere udfordre opgaven, med ledelse på tværs, hvis klyngen ikke har et ledelsesteam, som også i antal ledere, kan arbejde på tværs. Vi har bestræbt os på, at se på helheden for klyngerne i hele vores område, Vanløse/Brønshøj og tilslutter os derfor enstemmigt indstillingen i høringsmaterialet, for Vanløse/Brønshøj, hvor klynge BV.B. forbliver uændret, samt de øvrige forslag til justering for klynger, i område Vanløse/Brønshøj. Dette da vi vurderer at alle klynger i område Vanløse/Brønshøj, med dette forslag, vil opnå bedst mulige vilkår, inden for rammen om, færrest mulige forstyrrelser.   På vegne af såvel udvidet MED-udvalg samt ledelsesteamet i klynge BV. B.     Hanne Quaade Brisson                                                                        Marialise Rømer Næstformand i MED-udvalget                                                            Klyngeleder
Læs høringssvar fra MED-Udvalg, øvrige tillidsvalgte samt ledelsesteamet i Klynge BV.B.
Indsendt af:
Forældrebestyrelsen i Klynge BV.B
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
 Høringssvar til forslag om justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet                                                                                                                                                                                                           Brønshøj den 3. februar 2022   I bestyrelsen er vi glade for prioriteringen af ledelse i klynger. Vi har som forældre til børn på institutionerne brug for at kende vores ledere og oplever, at ledelse er vigtig både for kerneopgaven i den pædagogiske praksis, og for forældresamarbejdet. Vores klynge har 7 institutioner fordelt på 8 matrikler og vi har flere, forholdsvis små, institutioner i vores klynge. Vi har 6 pædagogiske ledere og en klyngeleder i vores klynge. Baggrunden for at vi har prioriteret ledelse som vi har, i vores klynge, skal ses i sammenhæng med de mange matrikler vi har samt med den geografiske afstand, der er mellem enhedernes matrikler. Vi mener derfor ikke, at børnetallet alene er det vigtigste. Der kan også være institutioner som har flere børn, der skal udarbejdes handleplaner på og som derfor bruger mere tid på både forældresamarbejde og tværgående samarbejde. Der kan være sammenlagte institutioner, med fysisk afstand mm. Det kræver, for nogle, mere ledelsestid, da lederen skal være synlig på flere matrikler samt lede den pædagogiske praksis flere steder, hvilket ikke er betinget af børnetallet. Af hensyn til bæredygtigheden havde vi gerne set klynge B. udvidet med en rigtig stor institution også. Når man har mange små institutioner, har vi ikke stordriftsfordele, hvilket jo ellers var én af fordelene ved klyngerne. Vi tilslutter os indstillingen i høringsmaterialet, for Vanløse/Brønshøj, da vi vurderer at de fleste klynger i område Vanløse/Brønshøj, med dette forslag, vil opnå bæredygtighed, inden for rammen om, færrest mulige forstyrrelser.   På vegne af bestyrelsen i Klynge BV.B.   Peter Gleerup                                                                                       Formand for bestyrelsen                          
Læs høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klynge BV.B
Indsendt af:
Klyngeleder Pia Bah
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Klynge VVKF
By:
KBH. SV
Postnr.:
2450
Hermed høringssvaret fra forældrebestyrelsen i klynge VVKF:                        Den 10.2.22                                                                                            I Klynge VVKF har Forældrebestyrelsen, lokalMED og ledelsesteamet drøftet høringsforslaget. Overordnet set er det med stor glæde, at vi ser på det nye fokus på ledelse samt på klyngestørrelsen.   Det sagt, har vi dog den oplevelse, at den igangværende justering primært skyldes tidligere klager over de nuværende klynger.   Det er vores opfattelse, at skønt der har været et stort fokus på klagerne og en oplevelse af, at der har været mange af dem, så er det dog en brøkdel af den samlede forældre- og medarbejdergruppe i Københavns Kommune, som har stået bag de pågældende klager.   Derfor kunne vi godt have ønsket os, at man – inden de besluttede pejlemærker – havde iværksat en lidt grundigere undersøgelse af den oplevede kvalitet i klyngerne hos både forældre og medarbejdere. På den måde kunne en justering af klyngerne – som for en dels vedkommende ganske rigtigt er blevet for store – havde været en mere lokal proces.   Endelig vil vi gerne tilføje, at i Klynge VVKF planlægges det at lade Børnehuset Sluseholmen overgå til Klynge VVKG pr. 1.1.23 som en rugekasse til en ny klynge VVK. Den konkrete beslutning om at flytte Børnehuset Sluseholmen giver rigtig god mening. Ift. selve tidspunktet for flytningen er der derimod delte meninger.   Vi har i forældrebestyrelsen, forældrerådet i Børnehuset Sluseholmen samt i MED-udvalget haft en drøftelse om, hvorvidt flytningen pr. 1.1.23 giver mening i forhold til, at man som forældre og medarbejdere dermed vil skulle forhold sig til tre forskellige måder at drive en klynge på, i forhold til indflydelsesdelen.   Forældrerådet I Børnehuset Sluseholmen mener, at en tidlig flytning giver god mening, fordi de dermed er med fra starten i opbygning af den nye klynge og på den måde bl.a. får mulighed for at være med til at ansætte den nye klyngeleder.   MED-udvalget har til gengæld en bekymring i forhold til det at skulle være en del af tre klynger på kort tid og mulighederne for i mellemperioden at få mulighed for indflydelse i diverse organer.   På den baggrund konkluderer vi, at vi bakker op om den planlagte flytning af Børnehuset Sluseholmen til Klynge VVKG pr. 1.1.23, men at der i både implementerings- og overgangsperioden bør være fokus på, hvordan der sikres tilstrækkelig MED-indflydelse for både forældre og medarbejdere.   Med venlig hilsen På vegne af forældrebestyrelsen i Klynge VVKF   Klyngeleder Pia Bah
Læs høringssvar fra Klyngeleder Pia Bah
Indsendt af:
Forældrerådet i EventyrØen tilhørende Klynge IBØ-I
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar vedrørende justering af klyngestruktur på dagtilbudsområdet, er vedhæftet som pdf dokument.
Læs høringssvar fra Forældrerådet i EventyrØen tilhørende Klynge IBØ-I
Indsendt af:
Klynge IBØ-I
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge IBØ-I
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra Klynge IBØ-I
Læs høringssvar fra Klynge IBØ-I
Indsendt af:
Morten Riel
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. ny klyngestruktur omhandlende A klynge I   Resume Forældrebestyrelsen indstiller, at A klynge I fra 01.01.2023 består af M-Husets Idrætsvuggestue, Sejlhuset, Børnehuset 8TALLET, Idrætsinstitutionen LilleArena, Idrætsbørnehuset Jorn og Børnehuset Else. Forældrebestyrelsen ønsker størst mulig ro og stabilitet og et fortsat fokus på kerneopgaven, hvilket bedst honoreres gennem ovenstående sammensætning. Forældrebestyrelsen ønsker ikke, at A Klynge I skal være opstartssted for ny kommende klynge i Ørestad. Forældrebestyrelsen ønsker, at der er særligt fokus på at skabe de bedste betingelser for Kongeriget i overgangen til A klynge E herunder, at flytningen først endeligt effektueres fra 01.01.2024.     Indledning: A Klynge I er en velfungerende stor klynge i sin nuværende form. Der er fra klyngens og forældrebestyrelsens side ikke en umiddelbar interesse i en opdeling. Der er dog forståelse for ønsket om, at Københavns kommune generelt ønsker, at deres klynger skal være mindre. Med afsæt i denne optik, er der et blik for, at Kongeriget flytter til klynge E. Der skal fra forældrebestyrelsens side kraftigt henstilles til, at der tages videst mulige hensyn til Kongerigets ønsker og forventninger til det kommende samarbejde i klynge E. Kongeriget skal ved det kommende skifte tilknyttes deres 3. klynge, siden klyngestrukturen blev indført. Dette sammenholdt med at institutionen på 3. år er på faglighandleplan samt har været igennem flere forskellige interne omstruktureringer kalder på en særlig forpligtigelse fra BUF’s side. Processen frem til og i etableringsfasen bør være veltilrettelagt og med stor inddragelse af pædagogiske ledere, tillidsvalgte, medarbejdere samt forældre, så etableringen bliver så nænsom som muligt og med bevarelse af størst mulig kvalitet og trivsel for børn, forældre, medarbejdere og ledelse i overgangsfasen. Kongerigets forældreråd og medarbejdere udtaler; Kongeriget har de seneste 2 år været på pædagogiskhandleplan, det har tæret hårdt på medarbejdere og institution, oven i dette har vi været plaget af stor medarbejderudskiftning, samt udskiftning på ledelsesposter der har været svære at besætte efterfølgende. Kongeriget er med stor hjælp fra ledelsen i A Klynge I nu på sporet igen. Derfor er det også vigtigt, at denne proces følges tæt at en klyngeledelse, der kender institutionen. Vi stiller derfor et forslag om at overgangsperioden mellem de to klynger bliver i gang sat hurtigst muligt og først afsluttes 01.01.2024. Forældrebestyrelsen indstiller, at dette imødekommes af hensyn til børn, forældre og medarbejdere i Kongeriget. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at Børnehuset 8TALLETS rumlepotte nedlægges 1. maj 2022, hvorfor børnetallet i A klynge I (i fald Kongeriget flyttes) vil være på 830 børn. Forældrebestyrelsen henviser her til, at der i høringsforslaget står, at det er muligt, at en klynge fortsat kan haver mere end 750 børn, i fald områdechef kan godkende dette og der efterfølgende indhentes accept fra direktionen. Dette vil vi i forældrebestyrelsen kraftigt anbefale, da det fra vores perspektiv giver den bedste kvalitet for vores børn. Proces: I forbindelse med udsendelse af høringsforslag har der været følgende proces i A klynge I: Forslaget har været til drøftelse blandt alle klyngens medarbejdere i de enkelte enheder, klyngens TRIO ‘er, klyngens lokale MED-udvalg, klyngeledelsen, forældreråd og forældrebestyrelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har analyseret det forskellige materiale og ud fra dette arbejdet med forskellige scenarier, hvorved det endelige høringssvar er fremkommet. Kongeriget, som har en særlig position i forhold til høringsforslaget, har haft en egen proces, rammesat af TRIO, ledelse og forældreråd. Kongerigets medarbejdere og forældre har ikke ønsket at flytte til anden klynge grundet den særlige situation Kongeriget har været og er i. Argumentation: Klyngefællesskab Forældrebestyrelsen vil argumentere for, at A Klynge I bestående af M-Husets Idrætsvuggestue, Sejlhuset, Børnehuset 8TALLET, Idrætsinstitutionen LilleArena, Idrætsbørnehuset Jorn og Børnehuset Else fremadrettet dvs. efter 1. januar 2023 skal udgøre det faglige fællesskab i A Klynge I.   Klyngen har gennem de sidste 10 år opbygget et tæt samarbejde med forældre og lokale aktører i nærmiljøet og derigennem været medskaber af rammerne for det gode børneliv for områdets børn og familier. Klyngens mission er at skabe chancelighed for klyngens børn. A Klynge I har i den ånd skabt en stærk faglig identitet og rammesætning omkring den lokalt definerede kerneopgave: at være medskabere af en barndom, der sikrer børns trivsel og udvikling. En rammesætning og identitet, som kommer til udtryk i faglige standarder, tværgående specialiseret ledelse, fælles faglige arrangementer og videns delende og -skabende netværksfora internt i klyngen. Udadtil kommer kerneopgaven til udtryk i samarbejdet med bl.a. kirke, plejehjem, Streethal, bibliotek, skøjtehal, områdets skoler & KKFO’er og gennem fælles events for alle børnefamilier i A Klynge I. Der er gennem årene skabt en sund og stærk balance mellem den fælles retning og enhedernes eget faglige udtryk. Klyngen har valgt, at alle enheder er defineret ved en særegen faglig profil. Dette betyder, at vi som forældre oplever at have et reelt udvalg af forskellige tonet læringsmiljøer at vælge imellem, fx pædagogisk idræt, kunst & musik eller naturprofil. Samtidig kan forældre trygt vælge en enhed vidende, at alle enheder er omfattet af samme fælles pædagogiske grundfundament og support. A Klynge I har en række fælles værdier- værdier som er indlejret i de tværgående samarbejdsstrukturer. Høj faglighed; Det gode børneliv; Det gode arbejdsmiljø; Klynge fællesskab; Den sunde kost. Et godt eksempel på klyngens succes med et fælles fagligt mindset er; fælles standarder for kvalitet omkring måltidet både ernæringsfagligt og pædagogisk. I A klynge I er ansat en tværgående køkkenfaglig leder, og der er skabt en fælles køkkenstruktur med fokus på kvalitet og derved lige adgang til sundhed for alle klyngens børn. Den fælles faglige kultur, som er opbygget gennem de sidste 10 år, har i 2021 gjort det relevant at etablere et fælles klyngespor på enhedernes hjemmesider. Kvalitet i ledelsen A Klynge I har de seneste 6 år af egen drift været i gang med at øge ledelseskapaciteten i klyngen med det mål, at styrke den nære ledelse tæt på vores børn, medarbejdere og forældre. Processen blev sat i gang i en erkendelse af, at ledelsesopgaven i de enkelte enheder gennem flere år var blevet kompleks og ledelsesspændet stort. Målet var at kompleksitetsreducere og skabe mulighed for mere faglig ledelse tæt på medarbejdere og børn. A Klynge I valgte i 2016 en model med tværgående pædagogiske ledelse samt specialisering og fordeling af opgaverne på tværs blandt lederne. A klynge I etablerede en tværgående specialiseret lederstilling med fokus på kvalificering og support til arbejdet med børn i udsatte positioner i klyngens enheder. I 2016 ansatte klyngen en køkkenfaglig leder med specialiseret viden om kost og ernæring. I 2020 tilførte klyngen yderligere 1 fast tværgående lederstilling samt 1 midlertidig stilling til tværgående ledelsessupport af klyngens ledere. Den øget ledelseskapacitet fik i 2020 et bredere opdrag. Klyngen har gjort sig mange gode erfaringer med specialisering og fleksibilitet i anvendelse af øget ledelseskapacitet. Ledelsen i A Klynge I, udtrykker overfor forældrebestyrelsen, at den ser frem til yderlig tilførsel af ledelseskapacitet, og ledelsen udtrykker ønske om at få mulighed for at bygge videre i det nuværende ledelsesfællesskab på de gode erfaringer A Klynge I allerede har gjort sig ift. at tænke ledelsesopgaven tværgående og specialiseret. Klyngen har et højt ydende ledelsesteam præget af ubetinget tillid; produktiv forskellighed; opløftende samspil; markant lederskab og styrende ambition, der bidrager til, at ledelsen tager beslutninger på et professionelt og nuanceret grundlag, med klar fælles vision og ambition om at være medskabende til det gode børneliv. A Klynge I har over tid opbygget en ledelseskultur med tydelig ansvarsfordeling af fælles opgaver, psykologisk tryghed samt visioner for arbejdet i en klynge. For at sikre den fremadrettet ledelseskvalitet, til gavn for vores børn og medarbejdere, er det afgørende, ledelsesteamet forbliver samlet, og at vigtige kulturbærere i teamet forbliver en ledelsesressource i A Klynge I. Trivsel for medarbejderne og sikring af faglig kvalitet For at sikre medarbejdernes trivsel og fastholdelse af deres fokus på kerneopgaven er det vigtigt, at få en hurtig afklaring af klyngens fremtidige organisering. Medarbejderne har brug for arbejdsro og stabilitet og trygheden ved, at der er en eksplicit afklaring af fremtidsperspektiverne for klyngens enheder og organisatoriske tilknytning.  Ukendte rammevilkår skaber utrygge medarbejdere og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er afgørende for den pædagogisk kvalitet, at der er ro og kontinuitet omkring medarbejdergruppen. Det er forældrebestyrelsens vurdering, at uvisheden om en evt. fremtidig yderlig deling vil skabe utryghed blandt medarbejderne og at fokus fjernes fra kerneopgaven. Der er gennem årene opbygget en faglig viden, faglige standarder, fælles faglige arrangementer og en kultur, der udgør den fælles ramme for A Klynge I’s medarbejdere. At vedblive at være en del af dette fællesskab, sikrer fastholdelse af viden og kultur samt mulighed for fortsat faglig udvikling. Stabilitet og kontinuitet blandt medarbejdere giver en høj grad af kvalitet til vores børn. Det gode børneliv. Klyngens kerneopgaver er som tidligere nævnt: at være medskabere af en barndom, der sikrer børns trivsel og udvikling. Dette sikrer klyngen gennem en fælles pædagogisk læreplan for A Klynge I; fælles kompetenceudvikling for det pædagogiske personale; tværgående børnefaglig ledelse i forhold til børn i udsatte positioner; skærpet fokus på pædagogik gennem profilenheder; samt fælles standarder, formater og aktiviteter samt udarbejdet faglig intropakke med basisviden omkring leg, udvikling, sprog og pædagogisk tilgang, for alle nyansatte pædagogiske medarbejdere i Klyngen. A Klynge I har over tid sat mål for, at der skabes ens kvalitet og derved større chancelighed for alle børn i A Klynge I, og der er skabt samarbejdspartnere i nærmiljøet til glæde for klyngens børn. A Klynge I som opstartssted for ny klynge Siden klyngens opstart 01.01.2011, har A Klynge I været i en fortløbende proces med opstart af nye enheder med deraf følgende byggesager; kulturopbygning og modtagelse af nye kolleger. I 2019 fik klynge tilknyttet en midlertidig garantiinstitution i midlertidige pavilloner frem til foråret 2020 og samme forår blev klyngen for en periode opstartssted for kommende A Klynge J med etablering af opstartsenhederne Børnehuset Bella og Børnehuset i Svinget. I september 2021 flytter sidste enhed i nuværende A Klynge I ind i permanente lokaler. Klyngen har set frem til arbejdsro, – at kunne fordybe sig i pædagogik og pædagogisk udvikling, da igangværende etablering og byggesager ikke kan undgå at flytte fokus fra kerneopgaven til struktur og organisation. Ved atter at udpege A Klynge I som opstartssted for en ny klynge og med potentiel mulighed for en efterfølgende yderligere deling af A Klynge I, opstår der utryghed og usikkerhed. Forældrebestyrelsen er stærkt bekymret for, hvilken effekt denne uvished vil have for alle led i Klyngen. Det er svært at se meningen med, at en stor klynge, der står for at skulle reducere antallet af enheder, samtidig bliver udpeget til efterfølgende for en periode at skulle tilføje yderligere enheder som opstartssted for en ny klynge. Forældrebestyrelsen argumenterer derfor for, at Københavns Kommunen vælger anden klynge, som opstartssted for kommende ny klynge i Område Amager. Ved at sikre, at M-Husets Idrætsvuggestue, Sejlhuset, Børnehuset 8TALLET, Idrætsinstitutionen LilleArena, Idrætsbørnehuset Jorn og Børnehuset Else forbliver sammen, fastholdes de fælles velfungerende klyngerammer for den pædagogiske praksis og fællesskab. A Klynge I kan sikre at fokus fastholdes på kerneopgaven og dermed kvaliteten for vores og kommende børn. Det tager mange år at opbygge faglige fællesskaber og en velfungerende organisationskultur. Det tager ikke helt så lang tid at fjerne det. Indstilling: Forældrebestyrelsens indstilling er ud fra ovenstående argumentation, at det besluttes, at A klynge I 01.01.2023 består af M-Husets idrætsvuggestue, Sejlhuset, Idrætsinstitutionen LilleArena, Børnehuset 8TALLET, Idrætsbørnehuset Jorn & Børnehuset Else. Det er forældrebestyrelsens helt klare holdning, at det ikke har betydning for kvaliteten i eller organiseringen af det pædagogiske arbejde, at A Klynge I har et lidt større antal børn end de i forslaget 750 børn. Klyngen har gennem en årrække vist en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde og sikret gode og udviklende læringsmiljøer i en klynge med over 1000 børn. En fastholdelse af de 6 institutioner i A klynge I giver størst mulige ro til fokus på det pædagogiske arbejde, en fortsat udvikling af den allerede høje faglighed samt de bedste rammer for trivsel, glæde og læring for vores og kommende børn. Det indstilles desuden til, at processen omkring Kongerigets flytning til A klynge E sættes i værk hurtigst muligt og strækker sig frem til 01.01.2024 som en sikring af, at den nuværende positive udvikling kan følges til dørs. Med venlig hilsen på forældrebestyrelsens vegne Morten Riel Formand for forældrebestyrelsen i A klynge I
Læs høringssvar fra Morten Riel
Indsendt af:
Forældrebestyrelsen i Klynge F i område Brønshøj-Vanløse
Dato: 10. februar 2022
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Nej til opsplitning af Klynge F i Brønshøj-Vanløse Forældrebestyrelsen i klynge F siger klart nej tak til opsplitning af vores velfungerende klynge. Som forældre bakker vi op om ønsket om mere nærværende ledelse. Vi bakker også op om, at man foretager ændringer i klyngestrukturen i de områder af byen, hvor man finder meget store klynger. Det politisk vedtagne pejlemærke om, at ingen klynger som udgangspunkt bør være over 750 pladser, har været udgangspunktet for den foreslåede strukturændring. Som forældre mener vi imidlertid, det er afgørende, at man tager bestik af den lokale situation og ikke blot kigger på tal i et excelark. Forældrebestyrelsen i Klynge F forventer, at forvaltningen dropper forslaget om opsplitning af vores klynge i deres endelige indstilling til politisk beslutning! På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. november, hvor man besluttede at sende forslaget til justering af klyngestrukturen i høring, blev det betonet, at der var tale om et oplæg til dialog, og at man kom med en stærk opfordring om, at forældreråd, forældrebestyrelser og Lokal MED giver deres mening til kende. Ved samme lejlighed kom Københavns Forældreorganisation (KFO) med et meget præcist indspark: ”Vi håber og forventer at processen bliver en reel høringsproces, hvor forældrenes høringssvar vil kunne gøre en forskel for de endelige beslutninger i løbet af foråret – særligt for de involverede institutioner, som står overfor en usikker tid”. Med andre ord, så vil det være en hån mod os alle, hvis man vælger at sidde overhørig, at forældreråd, forældrebestyrelsen, Lokal MED og klyngens ledelse entydigt peger på, at vi ikke ønsker en opsplitning af vores velfungerende klynge F. Vi begrunder vores holdning i dette høringssvar, hvor vi først kigger på de foreslåede strukturændringer på et overordnet plan, før vi dykker ned i de konkrete konsekvenser, som vi er bekymrede for ift. vores egen klynge. Situationen i Brønshøj-Vanløse sammenlignet med andre områder i byen I Brønshøj-Vanløse har flertallet af klyngerne forholdsvist få pladser (fra 406 til knap 650). Eneste undtagelse er Klynge A i Tingbjerg, hvor man i forvejen har et vellykket projekt med ekstra pædagogisk ledelse på hver enhed. Derudover står Klynge F fejlagtigt angivet til at have 749 pladser, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden, da det reelle børnetal i Klynge F igennem flere år har ligget på knap 650. Den generelle situation i område BV er derfor meget forskellig fra især område Amager og Valby/Vesterbro/Kgs. Enghanve: For AMA vil klyngerne efter strukturændringerne være mellem 603 og 852 pladser i størrelse. I område VVK vil klyngerne efter strukturændringerne være mellem 635 og 764 pladser i størrelse. Situationen i område Nørrebro/Bispebjerg adskiller sig også fra vores område, da 4 ud af 8 klynger i område NB vil have over 730 pladser, mens andre klynger i området, har helt ned til 450 pladser. Det eneste område der minder lidt om BV er Indre by/Østerbro, hvor man stort set vil fortsætte uændret med relativt små klynger på mellem 408 og 689 pladser. Af ovenstående gennemgang af situationen i de andre klynge områder, er det tydeligt at der ikke er noget ledelsesmæssigt/økonomisk belæg for at rykke en institution fra Klynge F til Klynge E. Som set i andre klyngeområder kan  man fortsætte med at have en klyngestørrelse på knap 650, som tilfældet er for Klynge F i dag, samtidig med, man har andre klynger på omkring 400 pladser. Argumentet for at flytte institutioner fra vores klynge F til klynge E er nemlig, at man mener 406 pladser vil være relativt lidt. Vi har derfor flere anker: I andre områder af byen tillader man godt, at der sameksisterer klynger på meget varierende størrelser. Eksempelvis i område NB. Man glemmer at forholde sig til, at Klynge E står til at blive udvidet med 10 børnegrupper i 2028, svarende til i omegnen af 150 pladser, da der er konkrete byggeplaner på Hanstholmvej 10. Forældrebestyrelsen i Klynge F siger nej til opsplitning af vores klynge F Forvaltningen har foreslået, at to institutioner, Grøndalslund og Vinkelager, rykkes fra klynge F over i Klynge E. Forældrebestyrelsen kan på ingen måde bakke op om dette forslag, da vi ved, det vil have negative konsekvenser for de berørte institutioner. Vi ser intet til hinder for, at vores klynge kan fortsætte med sin nuværende størrelse, som desuden ligger under den fastsatte grænse på 750 pladser. Vi opfordrer dog meget konkret til, at forvaltningen justerer det angivne antal pladser for vores klynge, så det afspejler de faktiske forhold (650 pladser). Det samme har man eksempelvis gjort med Klynge F i område Amager. En klyngestørrelse på knap 650 pladser er ikke en hindring for god nærværende ledelse. Klynge F i Brønshøj-Vanløse har tværtimod gennem flere år været kendetegnet ved at have en stærk teamledelse, hvor de enkelte pædagogiske ledere støtter op om hinanden i det daglige arbejde, godt understøttet af vores klyngeleder. Ligeledes har klyngen en velfungerende og aktiv forældrebestyrelse, hvilket institutionerne Vinkelager Børnehus og Grøndalslund har været en stor del af. Skulle disse to institutioner forlade klyngen, så vil det således også have negative konsekvenser for det konkrete arbejde i forældrebestyrelsen. I det hele taget har vi et rigtig velfungerende samarbejde i forældrebestyrelsen på tværs af alle klyngens institutioner. Konkrete forhold i Grøndalslund og Vinkelager, der taler kraftigt imod, at disse institutioner skal udsættes for et skift af klynge I høringsmaterialet fremgår det som om, at der er tale om en enkelt institution, der skifter klynge. Grøndalslund og Vinkelager blev formelt sammenlagt pr. 1/1 2021, men kun 11 måneder efter blev der på forældreråds- og forældrebestyrelsesmøde indstillet til, at man ruller sammenlægningen tilbage så hurtigt som muligt, da den på ingen måde har været en positiv historie. Den seneste tilsynsrapport bekræfter også dette med al tydelighed. Forældrerådene fra Vinkelager og Grøndalslund har allerede indsendt et høringsskriv den 22/11 2021, hvori de bl.a. gav udtryk for følgende: ”Både Grøndalslund og Vinkelager har gennem de seneste 2-3 år været igennem en turbulent tid, der har været præget af stor medarbejderudskiftning, flere langtidssygemeldinger, flere lederskift og et forsøg på sammenlægning, der aldrig reelt er blevet materialiseret. Den meget uro har påvirket både personalet, børnene og os forældre. Senest har den nuværende pædagogiske leder måtte kast håndklædet i ringen, da opgaven med at lede en sammenlagt institution på to matrikler, hvor der er to vidt forskellige pædagogiske udgangspunkter og kulturer, været en for stor opgave. At vores to institutioner blev sammenlagt, skyldtes også ene og alene et indirekte krav fra områdeledelsen i 2019, da vores klynge var blevet sat under en økonomisk handleplan. Allerede dengang udtrykte vi som forældreråd stor bekymring over hvilke konsekvenser det ville have, når vi gik fra 2 pædagogiske ledere i 2 institutioner til 1 pædagogisk leder i 1 ny stor sammenlagt institution. Vores bekymringer dengang har desværre vist sig at være fuldt ud berettigede. Med de ekstra midler til pædagogisk ledelse, som der er udsigt til, var det vores håb, at vi i den nærmeste fremtid forhåbentlig kunne få ansat 2 nye gode pædagogiske ledere til henholdsvis Grøndalslund og Vinkelager, så vi kunne få skabt ro om situationen og igen få fokus på det pædagogiske arbejde, fremfor at personalet skal fokusere på strukturændringer m.v. Det forholder sig nemlig sådan, at vores to matrikler ligger mere end 200 meter mellem hinanden, med henholdsvis 17 og 12 medarbejdere på de to matrikler, hvorved vi hører under det nye politiske pejlemærke om behov for pædagogisk ledelse på hver matrikel. På seneste forældrebestyrelsesmøde blev der derfor lagt op til, at man med de nye midler netop skal prioritere vores institutioner, da de i den grad har behov for at få skabt en mere stabil situation. Hvis forvaltningens forslag om at udskille vores institutioner fra Klynge F bliver vedtaget, så vil der i stedet for mere ro om situationen pludselig blive skabt øget uro. Dette kan forplante sig til personalet og også påvirke muligheden for at tiltrække nye medarbejdere til de ledige stillinger vi har. Det vil nok ikke gøre det lettere at tiltrække nye pædagogiske ledere, når de potentielle ansøgere skal tiltræde arbejdet i én klynge, men kort efter bliver stillet overfor at skulle påbegynde helt nye samarbejder i en anden klynge”                            (Indsigelsesbrev fra forældrerådene i Vinkelager Børnehus og Grøndalslund, sendt til medlemmerne af BUU den 22/11 2021) En udskilning af andre institutioner fra Klynge F vil også have negative konsekvenser Hvis man brugte argumentet om, at der død og pine skal rykkes institutioner fra klynge F til klynge E, så ville man måske mene, at vi i stedet for Vinkelager og Grøndalslund skulle pege på andre institutioner i vores klynge, som frivilligt kunne tilslutte sig klynge E. Det mener forældrebestyrelsen i BV dog på ingen måde. De to eneste andre institutioner af en vis størrelse, som måske kunne komme i spil, er henholdsvis Andedammen og Børnelandet. Der er imidlertid flere argumenter for, at disse institutioner heller ikke skal rykkes ud af klynge F. Andedammen er en meget vigtig institution for hele klynge F’s virke, da den har nogle gode fysiske rammer, der gør det muligt at; 1) have plads til alle klyngens børn i forbindelse med sampasningsugerne i sommerferien; 2) have plads til kontor til klyngelederen. For Børnelandet gælder det, at man for ikke så lang tid siden har gennemført en sammenlægningsproces (Børnehjørnet Valborg og Firkløveret blev i 2021 lagt sammen og skiftede i den forbindelse navn til Børnelandet), hvilket betyder, at man stadig er i en sårbar situation. Det samme som tilfældet er for Grøndalslund og Vinkelager Børnehus (der i forbindelse med sammenlægningsprocessen formelt har skiftet navn til Søens Børnehus). I en sådan situation vil det bestemt ikke være hensigtsmæssigt at udsætte personale, pædagogisk leder og forældre for et skift af klynge og klyngeleder. For alle klynge F’s institutioner gælder det desuden at der er et rigtig godt samarbejde imellem de pædagogiske ledere, samt en stærk vidensudveksling inden for de pædagogiske kompetenceområder. Ingen af os forældre i nogen af institutionerne, er interesserede i at miste de fordele som samarbejdet faciliterer for vores børn. Forældrebestyrelsen i Klynge F forventer derfor, at forvaltningen dropper forslaget om opsplitning af vores klynge i deres endelige indstilling til politisk beslutning!  
Læs høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klynge F i område Brønshøj-Vanløse
Indsendt af:
Katrine Thordal-Christensen
Dato: 8. februar 2022
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Vuggestuen Junglebo
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Junglebos forældreråd støtter op om nedenstående høringssvar fra Klynge IBØ-Fs klyngebestyrelse Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023. Som klyngebestyrelse oplever vi en meget velfungerende hverdag i klynge IBØ-F på tværs af institutioner. Dette bygger på et solidt samarbejde i klyngen, både mellem pædagoger og på ledelsesplan. I indstillingen til justering af klyngestrukturen står der nævnt at man ønsker en “udjævning af pladser mellem klynger”, men også “Samtidig er det tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger”. Konsekvensen af at flytte 68 børn over i Klynge H, vil netop ikke bevare kontinuitet og stabilitet, på baggrund af følgende: Lederen af Kong Gurli har et dybt forankret samarbejde sammen med resten af ledelsen i Klynge IBØ-F omkring tilsynsrapporterne, som er udgangspunkt for en fælles faglig retning i arbejdet med kerneopgaven og dermed børnene. Dette foregår i et tæt samarbejde med klyngens pædagogiske konsulent. Lederen af Kong Gurli har desuden været leder siden 1.1.2011. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for ledelsesteamet i IBØ-F, som indenfor de sidste 5 år har fået 4 nye ledere. Pædagogerne i Kong Gurli spiller en central rolle i samarbejdet i klyngen. 5 ud af 8 pædagoger i Kong Gurli har været ansat i institutionen i mere end 13 år og de andre institutioner i klyngen drager nytte af deres erfaring. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for IBØ-F samt en destabilisering af de faglige netværk, der er på tværs af klyngens institutioner. En af pædagogerne i Kong Gurli er i fagligt klyngenetværk for både Faglige Fyrtårne og Sprog. Samme pædagog er, som den eneste i Klynge IBØ-F, ved at færdiggøre et diplommodul for Faglige Fyrtårne, som vil være til gavn for hele IBØ-F. En anden af pædagogerne i Kong Gurli er og har været næstformand for IBØ-F’s MED-udvalg igennem de seneste 6 år, og er lige valgt for yderligere 2 år. Hun har bl.a. taget sig af nye tillidsrepræsentanter i klyngen gennem årene, og har arbejdet for klyngens arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det faglige arbejde med klyngens børn. Det solide samarbejde mellem pædagogerne i klyngen, afspejles i den pædagogiske tilgang i de forskellige institutioner. Dette gør bla. sampasning i sommerferien til en tryg oplevelse for børnene, da de oplever genkendelige principper i dagligdagen, også selvom de ikke kender alle pædagogerne på forhånd. For medarbejderne i Kong Gurli vil ændringen i klynge tilhørsforholdet betyde et tab af identitet, idet pædagogerne med stort engagement i klyngesamarbejdet har et stærkt tilhørsforhold til Klynge IBØ-F. Der er høj trivsel i Kong Gurli. En ændring i organisationen i den størrelsesorden vil kræve en tilpasningsfase, som vil tage tid og influere på arbejdet med børnene, noget der i høj grad vil influere stabilitet og kontinuitet. Stabil voksenkontakt er med til at understøtte tryg tilknytning. Særligt rutine situationer som måltider, garderobe skift og pusle situationer bidrager til at styrke nærværet mellem barn og voksen fordi rammerne er genkendelige og trygge. Dette er blot nogle af de rammer vi frygter der kan blive skubbet til hvis der ændres i klyngestrukturen. Børn sætter ikke deres tilknytning eller behov på pause når de er i institution og for mange ændringer kan have negative konsekvenser. Vi har et tæt samarbejde i klyngen omkring overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole, som munder ud i en Storegruppe-olympiade, hvor børnene er inddelt i hold ud fra de skoler de skal starte på. Det giver tryghed med kendte ansigter, når man starter et nyt sted. Klynge IBØ-F er i forvejen en vuggestue tung klynge. Hvis Kong Gurli forsvinder ud af klyngen, reduceres børnehavepladserne yderligere og samarbejdet omkring overgang fra børnehave til fritidshjem svækkes. Køkken Netværk – faglig identitet. Kong Gurlis køkkenmedarbejder har et solidt fagligt netværk med de øvrige køkkenansatte i Klynge IBØ-F med en fælles faglig tilgang til blandt andet det køkkenløft, som lige er igangsat i kommunen. I indstillingen vedrørende justering af klynge kulturen står blandt andet: ”Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den politiske intention om, at klynger ikke overstiger 750 børn i størrelse” Argumentet for at flytte Kong Gurli er, at tilføre flere pladser til Klynge IBØ-H. Der står intet sted i indstillingen, at der er en nedre grænse for antal børn i en klynge. Vi har derfor meget svært ved at se nogle gode argumenter for at splitte en yderst sund og velfungerende klynge op, samt destabilisere en institution, som har høj trivsel blandt børn, et velfungerende forældresamarbejde, høj medarbejdertrivsel og høj medarbejderfastholdelse. Set i henhold til den vedvarende pandemi og den voldsomme ustabilitet i daginstitutionerne det medfører, virker en enhver snak om ændringer i klyngestrukturen ud fra et ubegrundet ønske om at udjævne antallet af pladser i klyngerne mildest talt unødvendig. Vores stærke ønske i klyngebestyrelsen i klynge IBØ-F er derfor at sammensætningen af klynge IBØ-F ikke ændres, men bibeholdes. Med Venlig Hilsen Klyngebestyrelsen
Læs høringssvar fra Katrine Thordal-Christensen
Indsendt af:
Camilla Borg Skouboe
Dato: 8. februar 2022
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Rosenvang Integreret Institution
By:
København Ø
Postnr.:
2100
HØRINGSSVAR                                                Østerbro 07.02.22   På vegne af forældrerådet i Rosenvang integreret Institution -Klynge IBØ-F indsendes høringssvar og forslag til alternativ løsning.  Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023.   Vi ser på det med stor bekymring at fjerne ”Kong Gurli” fra vores klynge af flere årsager. Disse tager blandt andet afsæt i personalets trivsel samt kerneopgaven. Vi er bekymrede for, at vores klynge ikke kan opretholde den høje pædagogiske faglighed, som vi dagligt møder, da Kong Gurlis pædagogiske leder med sine mange års erfaring er kulturbærer. Hun sikrer en ledelsesmæssig tryghed, som kommer personalet i de øvrige institutioner til gode, og dermed vores børn. Vi ved at forandringer er et vilkår, men også at de skaber uro, usikkerhed og frustration hos personalet. Derfor ser vi på det med stor alvor, at bryde samarbejdet med Kong Gurli op.  I forhold til at bevare den stærke klynge, vi allerede har, og værdsætter, stilles der forslag om at integrere klynge H, i de allerede eksisterende klynger. Dette med afsæt i, at vi ikke ønsker, og frygter konsekvensen af, at fjerne Kong Gurli, fra vores klynge. Ønsket er ud fra de allerede fremhævede kvaliteter og styrker, nævnt i høringssvaret, og frygten er udløst af den uro det vil skabe i børnehøjde for alle berørte børn i klyngen.  Det alternativt løsningsforslag er, at Klynge H's institutioner splittes op og fordeles på de øvrige klynger i området - på den måde kommer hver institution i en ny klynge og vil blive styrket af de forcer, de enkelte klynger har - ligesom de hver især vil bringe nye input ind i de eksisterende klynger. Ulempen ved det løsningsforslag, der er stillet fra kommunen er, at det gode samarbejde og de styrker, som Klynge F har opbygget svækkes ved at fjerne en af de markante institutioner i samarbejdet. Ved det alternative løsningsforslag, som vi foreslår, sørges der for, at det gode samarbejde i Klynge F ikke ødelægges - i stedet vil institutioner i Klynge H blive fordelt og institutionerne i denne klynge kan vidensdele med hver sin nye klynge, og alle klynger i området vil få glæde af nye input, energi og viden etc.  Forældrene i Rosenvang frygter, at det gode samarbejde, der er i Klynge F vil lide en alvorlig last, når Kong Gurli flyttes til Klynge H. Det gode samarbejde, der er i klyngen smitter af på ledere og medarbejdere i de enkelte institutioner, hvilket i sidste ende kan mærkes af vores børn. Børnenes trivsel og hverdag må ikke blive ødelagt - det er det vigtigste formål med en institution.  Rosenvang tilslutter sig samtidig høringssvar indsendt på vegne af klyngebestyrelsen Klynge IBØ-F   Med venlig hilsen  Camilla Borg Skouboe og forældrerådet i Institutionen Rosenvang   
Læs høringssvar fra Camilla Borg Skouboe
Indsendt af:
Dania Wehbi Søndergaard
Dato: 8. februar 2022
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
Charlottehaven Vuggestue
By:
KBH Ø
Postnr.:
2100
Charlottehaven Vuggestuens forældreråd støtte op om, IBØ-F forældrebestyrelsens protest og høringssvar af, at flytte børneinstitutionen Kong Gurli til Klynge IBØ-H.     Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023.   Som klyngebestyrelse oplever vi en meget velfungerende hverdag i klynge IBØ-F på tværs af institutioner. Dette bygger på et solidt samarbejde i klyngen, både mellem pædagoger og på ledelsesplan. I indstillingen til justering af klyngestrukturen står der nævnt at man ønsker en “udjævning af pladser mellem klynger”, men også “Samtidig er det tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger”. Konsekvensen af at flytte 68 børn over i Klynge H, vil netop ikke bevare kontinuitet og stabilitet, på baggrund af følgende:     Lederen af Kong Gurli har et dybt forankret samarbejde sammen med resten af ledelsen i Klynge IBØ-F omkring tilsynsrapporterne, som er udgangspunkt for en fælles faglig retning i arbejdet med kerneopgaven og dermed børnene. Dette foregår i et tæt samarbejde med klyngens pædagogiske konsulent.  Lederen af Kong Gurli har desuden været leder siden 1.1.2011. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for ledelsesteamet i IBØ-F, som indenfor de sidste 5 år har fået 4 nye ledere.   Pædagogerne i Kong Gurli spiller en central rolle i samarbejdet i klyngen. 5 ud af 8 pædagoger i Kong Gurli har været ansat i institutionen i mere end 13 år og de andre institutioner i klyngen drager nytte af deres erfaring. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for IBØ-F samt en destabilisering af de faglige netværk, der er på tværs af klyngens institutioner. En af pædagogerne i Kong Gurli er i fagligt klyngenetværk for både Faglige Fyrtårne og Sprog. Samme pædagog er, som den eneste i Klynge IBØ-F, ved at færdiggøre et diplommodul for Faglige Fyrtårne, som vil være til gavn for hele IBØ-F. En anden af pædagogerne i Kong Gurli er og har været næstformand for IBØ-F’s MED-udvalg igennem de seneste 6 år, og er lige valgt for yderligere 2 år. Hun har bl.a. taget sig af nye tillidsrepræsentanter i klyngen gennem årene, og har arbejdet for klyngens arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det faglige arbejde med klyngens børn. Det solide samarbejde mellem pædagogerne i klyngen, afspejles i den pædagogiske tilgang i de forskellige institutioner. Dette gør bla. sampasning i sommerferien til en tryg oplevelse for børnene, da de oplever genkendelige principper i dagligdagen, også selvom de ikke kender alle pædagogerne på forhånd.   For medarbejderne i Kong Gurli vil ændringen i klynge tilhørsforholdet betyde et tab af identitet, idet pædagogerne med stort engagement i klyngesamarbejdet har et stærkt tilhørsforhold til Klynge IBØ-F. Der er høj trivsel i Kong Gurli. En ændring i organisationen i den størrelsesorden vil kræve en tilpasningsfase, som vil tage tid og influere på arbejdet med børnene, noget der i høj grad vil influere stabilitet og kontinuitet. Stabil voksenkontakt er med til at understøtte tryg tilknytning. Særligt rutine situationer som måltider, garderobe skift og pusle situationer bidrager til at styrke nærværet mellem barn og voksen fordi rammerne er genkendelige og trygge. Dette er blot nogle af de rammer vi frygter der kan blive skubbet til hvis der ændres i klyngestrukturen. Børn sætter ikke deres tilknytning eller behov på pause når de er i institution og for mange ændringer kan have negative konsekvenser.   Vi har et tæt samarbejde i klyngen omkring overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole, som munder ud i en Storegruppe-olympiade, hvor børnene er inddelt i hold ud fra de skoler de skal starte på. Det giver tryghed med kendte ansigter, når man starter et nyt sted. Klynge IBØ-F er i forvejen en vuggestue tung klynge. Hvis Kong Gurli forsvinder ud af klyngen, reduceres børnehavepladserne yderligere og samarbejdet omkring overgang fra børnehave til fritidshjem svækkes.   Køkken Netværk – faglig identitet. Kong Gurlis køkkenmedarbejder har et solidt fagligt netværk med de øvrige køkkenansatte i Klynge IBØ-F med en fælles faglig tilgang til blandt andet det køkkenløft, som lige er igangsat i kommunen.     I indstillingen vedrørende justering af klynge kulturen står blandt andet: ”Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den politiske intention om, at klynger ikke overstiger 750 børn i størrelse” Argumentet for at flytte Kong Gurli er, at tilføre flere pladser til Klynge IBØ-H. Der står intet sted i indstillingen, at der er en nedre grænse for antal børn i en klynge. Vi har derfor meget svært ved at se nogle gode argumenter for at splitte en yderst sund og velfungerende klynge op, samt destabilisere en institution, som har høj trivsel blandt børn, et velfungerende forældresamarbejde, høj medarbejdertrivsel og høj medarbejderfastholdelse. Set i henhold til den vedvarende pandemi og den voldsomme ustabilitet i daginstitutionerne det medfører, virker en enhver snak om ændringer i klyngestrukturen ud fra et ubegrundet ønske om at udjævne antallet af pladser i klyngerne mildest talt unødvendig.   Vores stærke ønske i klyngebestyrelsen i klynge IBØ-F er derfor at sammensætningen af klynge IBØ-F ikke ændres, men bibeholdes.       Med Venlig Hilsen   Klyngebestyrelsen
Læs høringssvar fra Dania Wehbi Søndergaard
Indsendt af:
Steffen Bramm Krog (Vokseværket, 2100)
Dato: 8. februar 2022
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
MED-udvalget i Klynge IBØ-F
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vokseværkets forældreråd støtter op om nedenstående høringssvar fra Klynge IBØ-Fs klyngebestyrelse   "Østerbro, 01.02.2022 Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023. Som klyngebestyrelse oplever vi en meget velfungerende hverdag i klynge IBØ-F på tværs af institutioner. Dette bygger på et solidt samarbejde i klyngen, både mellem pædagoger og på ledelsesplan. I indstillingen til justering af klyngestrukturen står der nævnt at man ønsker en “udjævning af pladser mellem klynger”, men også “Samtidig er det tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger”. Konsekvensen af at flytte 68 børn over i Klynge H, vil netop ikke bevare kontinuitet og stabilitet, på baggrund af følgende: Lederen af Kong Gurli har et dybt forankret samarbejde sammen med resten af ledelsen i Klynge IBØ-F omkring tilsynsrapporterne, som er udgangspunkt for en fælles faglig retning i arbejdet med kerneopgaven og dermed børnene. Dette foregår i et tæt samarbejde med klyngens pædagogiske konsulent. Lederen af Kong Gurli har desuden været leder siden 1.1.2011. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for ledelsesteamet i IBØ-F, som indenfor de sidste 5 år har fået 4 nye ledere. Pædagogerne i Kong Gurli spiller en central rolle i samarbejdet i klyngen. 5 ud af 8 pædagoger i Kong Gurli har været ansat i institutionen i mere end 13 år og de andre institutioner i klyngen drager nytte af deres erfaring. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for IBØ-F samt en destabilisering af de faglige netværk, der er på tværs af klyngens institutioner. En af pædagogerne i Kong Gurli er i fagligt klyngenetværk for både Faglige Fyrtårne og Sprog. Samme pædagog er, som den eneste i Klynge IBØ-F, ved at færdiggøre et diplommodul for Faglige Fyrtårne, som vil være til gavn for hele IBØ-F. En anden af pædagogerne i Kong Gurli er og har været næstformand for IBØ-F’s MED-udvalg igennem de seneste 6 år, og er lige valgt for yderligere 2 år. Hun har bl.a. taget sig af nye tillidsrepræsentanter i klyngen gennem årene, og har arbejdet for klyngens arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det faglige arbejde med klyngens børn. Det solide samarbejde mellem pædagogerne i klyngen, afspejles i den pædagogiske tilgang i de forskellige institutioner. Dette gør bla. sampasning i sommerferien til en tryg oplevelse for børnene, da de oplever genkendelige principper i dagligdagen, også selvom de ikke kender alle pædagogerne på forhånd. For medarbejderne i Kong Gurli vil ændringen i klynge tilhørsforholdet betyde et tab af identitet, idet pædagogerne med stort engagement i klyngesamarbejdet har et stærkt tilhørsforhold til Klynge IBØ-F. Der er høj trivsel i Kong Gurli. En ændring i organisationen i den størrelsesorden vil kræve en tilpasningsfase, som vil tage tid og influere på arbejdet med børnene, noget der i høj grad vil influere stabilitet og kontinuitet. Stabil voksenkontakt er med til at understøtte tryg tilknytning. Særligt rutine situationer som måltider, garderobe skift og pusle situationer bidrager til at styrke nærværet mellem barn og voksen fordi rammerne er genkendelige og trygge. Dette er blot nogle af de rammer vi frygter der kan blive skubbet til hvis der ændres i klyngestrukturen. Børn sætter ikke deres tilknytning eller behov på pause når de er i institution og for mange ændringer kan have negative konsekvenser. Vi har et tæt samarbejde i klyngen omkring overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole, som munder ud i en Storegruppe-olympiade, hvor børnene er inddelt i hold ud fra de skoler de skal starte på. Det giver tryghed med kendte ansigter, når man starter et nyt sted. Klynge IBØ-F er i forvejen en vuggestue tung klynge. Hvis Kong Gurli forsvinder ud af klyngen, reduceres børnehavepladserne yderligere og samarbejdet omkring overgang fra børnehave til fritidshjem svækkes. Køkken Netværk – faglig identitet. Kong Gurlis køkkenmedarbejder har et solidt fagligt netværk med de øvrige køkkenansatte i Klynge IBØ-F med en fælles faglig tilgang til blandt andet det køkkenløft, som lige er igangsat i kommunen. I indstillingen vedrørende justering af klynge kulturen står blandt andet: ”Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den politiske intention om, at klynger ikke overstiger 750 børn i størrelse” Argumentet for at flytte Kong Gurli er, at tilføre flere pladser til Klynge IBØ-H. Der står intet sted i indstillingen, at der er en nedre grænse for antal børn i en klynge. Vi har derfor meget svært ved at se nogle gode argumenter for at splitte en yderst sund og velfungerende klynge op, samt destabilisere en institution, som har høj trivsel blandt børn, et velfungerende forældresamarbejde, høj medarbejdertrivsel og høj medarbejderfastholdelse. Set i henhold til den vedvarende pandemi og den voldsomme ustabilitet i daginstitutionerne det medfører, virker en enhver snak om ændringer i klyngestrukturen ud fra et ubegrundet ønske om at udjævne antallet af pladser i klyngerne mildest talt unødvendig. Vores stærke ønske i klyngebestyrelsen i klynge IBØ-F er derfor at sammensætningen af klynge IBØ-F ikke ændres, men bibeholdes. Med Venlig Hilsen" Klyngebestyrelsen
Læs høringssvar fra Steffen Bramm Krog (Vokseværket, 2100)
Indsendt af:
Kim Noer
Dato: 8. februar 2022
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Forældrerådet i Rosahaven
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Forældrerådet i Rosahaven, Klynge F må protestere mod den planlagte ændring i klynge F, og støtter derfor fuldt ud op om klyngebestyrelsens høringssvar. Da Rosahaven mistede sin mangeårige leder, trådte klyngen ind med kompetente ledelsesressourcer fra hhv. Charlottehaven og Kong Gurli, indtil en ny leder blev ansat. Dette kunne lade sig gøre relativt hurtigt, fordi klyngen over mange år har kunnet opbygge tillid, kompetencer og samarbejde på tværs. Meget af dette arbejde går til spilde ved den foreslåede ændring.   Tager man Kong Gurli ud af den nuværende klynge, vil dette medføre en unødvendig uro i klynge F, men også i klynge H, der skal absorbere en institution, der ikke selv kan støtte op om at blive flyttet. Der er brug for ro omkring vores daginstitutioner, og den foreslået ændring skaber det stik modsatte.   Forældrerådet i Rosahaven skal derfor anmode om at den planlagte ændring ikke gennemføres.   På vegne af forældrerådet, Kim Noer (formand)
Læs høringssvar fra Kim Noer
Indsendt af:
Marie Topp
Dato: 4. februar 2022
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældrerådet i Kong Gurli
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro, den 4. februar 2022   Høringssvar   Det var med stor forundring og beklagelse at vi, forældrerådet i Kong Gurli, modtog forslaget: indstilling til justeringen af klyngestrukturen på daginstitutionsområdet og herunder planen om at Kong Gurli skal rykke klynge fra IBØ-F til IBØ-H.  Kong Gurli er i dag en del af en velfungerende klynge, hvor kerneopgaven omkring børnene løftes i et seriøst og fagligt højt niveau. Det pædagogiske og ledelsesmæssige samarbejde i klyngen er på daglig basis synligt og mærkbart for os forældre og vi vil som repræsentanter for alle forældre i Kong Gurli understrege, at dette har stor indflydelse på vores børns hverdag og den trivsel som vi oplever i deres dagligdag i institutionen.  Vi er bekendt med institutionernes og Københavns Kommunes generelle udfordring med at rekruttere pædagoger og ved, at kommunen tager ekstraordinære midler i brug for at fastholde og ansætte pædagoger. Efter to hektiske år med mange nye udfordringer og ændringer i hverdagen grundet corona-restriktioner, samt mange ændringer i personalegruppen og udfordringer med at ansætte pædagoger i ledige stillinger (vi har i skrivende stund en ubesat stilling i vuggestuen) er vi meget uforstående over for en så markant omstrukturering. Vi kan ikke umiddelbart få øje på de gode argumenter, men ser tværtimod en række konsekvenser, som går direkte ind og modvirker det stærke fundament, som vi belyser i vores indledning. Såvel personale som børn og forældre har i valg af arbejdsplads hhv. valg af vore børns institution brug for stabilitet og tryghed, og vi, forældrerådet, har vanskeligt ved at forstå, at det virkelig kan være hensigtsmæssigt både strukturelt og økonomisk, at rykke ved dette fundament?  I Kong Gurli oplever vi et personale, der trives under den nuværende ledelsesstruktur i klyngen, herunder et uddannet pædagogisk personale med bemærkelsesværdige lange ansættelsesforhold. Vi er naturligvis meget glade for den stabilitet, som det giver i vores børns hverdag og vi er yderst bekymrede for omfanget af konsekvenser, de potentielle omstruktureringer kan få for denne stabilitet. Helt konkret er vi stærkt bekymrede for i hvor høj grad denne omrokering kan demotivere personalet, som vi ved der er investeret mange kræfter i, i den nuværende klynge. Dertil frygter vi naturligvis det faktum, at større omstruktureringer naturligt og forståeligt kan medføre medarbejderflugt, og skulle det ske, vil det medføre ekstreme påvirkninger for børnenes trivsel.  Vi bemærker, at der i oplægget nævnes, at der er tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger og må konstatere at det netop er det modsatte der vil ske i Kong Gurlis tilfælde. Der er heller ikke noget I jeres materiale, der illustrerer, hvordan man vil sikre stabiliteten.  Vi har som forældreråd meget svært ved at se hvad det positive outcome ved at rykke Kong Gurli er. Eller argumenter for hvorfor et så stort indgreb er nødvendigt. Der er ingen af klyngerne der nærmer sig den øvre grænse for antal pladser, og der er os bekendt ingen nedre grænse. Rent geografisk ligger Kong Gurli i forvejen i nærheden af de andre institutioner i klynge F.  Ud fra materialet kan vi forstå, at det skyldes et ønske om at udjævne antal pladser, men vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er af så stor økonomisk gevinst for kommunen at rykke en institution? Kan det passe at  et jævnt fordelt antal pladser skal prioriteres højere end et velfungerende klyngesamarbejde?  Det kan synes i modstrid med øvrige initiativer fra kommunens side, der har fokus på at prioritere daginstitutionerne og pædagogisk uddannet personale, også økonomisk. Opfordring/Indstilling:  Som forældreråd i Kong Gurli kan vi ikke umiddelbart se nogen fordele ved denne omstrukturering, men snarere voldsomme uhensigtsmæssige konsekvenser for børn, medarbejdere, ledelse samt det gode samarbejde, der allerede eksisterer i klyngen.  Vi vil derfor gerne indtrængende opfordre til at Kong Gurli får lov til at blive i sin nuværende klynge, at der bevares et prioriteret blik på børnenes stabile og trygge dagligdag - og at man ikke løber en unødig risiko for at destabilisere en såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt velfungerende klynge og dermed fjerner det eksisterende fundament.  På vegne af forældrerådet i Kong Gurli;   Nanna Topp, Marie Nygaard Andersen, Katrine Bruun Jeppesen, Nana Bernhardt, ​​Julie Majgaard, Ania Rybacka, Humaira Nasim og Marie Topp.        
Læs høringssvar fra Marie Topp
Indsendt af:
Lizette Mølgaard
Dato: 4. februar 2022
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
MED-udvalget i Klynge IBØ-F
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Udkast til høringssvar vedrørende justering af klyngestruktur i Københavns kommune, vedtaget 24.11.2021 Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023. I indstillingen vedrørende justering af klyngekulturen står blandt andet: ”Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den politiske intention om, at klynger ikke overstiger 750 børn i størrelse” Argumentet for at flytte Kong Gurli er, at tilføre flere pladser til Klynge H. Der står intet sted i indstillingen, at der er en nedre grænse for antal børn i en klynge. Ydermere står der ”Samtidig er det tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger”. Konsekvensen af at flytte en institution over i Klynge H, vil netop ikke bevare kontinuitet og stabilitet.   At blive flyttet fra en klynge til en anden, vil være et tab af identitet for medarbejderne i Kong Gurli, som har et stærkt tilhørsforhold til Klynge IBØ-F. Der er høj trivsel i Kong Gurli. En ændring i organisationen af den størrelsesorden vil kræve en tilpasningsfase, som vil tage tid og influere på arbejdsfællesskabet i Kong Gurli, samt det pædagogiske arbejde med børnene. 5 ud af Kong Gurlis 8 pædagoger har været i Kong Gurli i over 13 år. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for IBØ-F samt en signifikant destabilisering af de veletablerede og handlekraftige faglige netværk, der er på tværs af klyngens institutioner. En af de ovennævnte pædagoger er i fagligt klyngenetværk for både Faglige Fyrtårne og Sprog. Samme pædagog er, som den eneste i Klynge IBØ-F, ved at færdiggøre et diplommodul for Faglige Fyrtårne, som skal være til gavn for hele IBØ-F. En af ovennævnte pædagoger er og har været næstformand for IBØ-F’s MED-udvalg igennem de seneste 6 år, og er lige valgt for yderligere 2 år. Hun står blandt andet for at kvalificere nye tillidsrepræsentanter ind i det vigtige TRIO-arbejde ude i institutionerne, og arbejder målrettet for klyngens arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det faglige arbejde med klyngens børn. MED-udvalget i Klynge IBØ-F kan være bekymrede for, at de dygtige medarbejder vil søge væk fra Kong Gurli, hvilket vil få negative konsekvenser for klyngens arbejdsfællesskab og børnenes trygge hverdag. Lederen af Kong Gurli har et dybt forankret samarbejde sammen med resten af ledelsen i Klynge IBØ-F omkring tilsynsrapporterne, som er udgangspunkt for en fælles faglig retning i arbejdet med kerneopgaven og dermed børnene. Dette foregår i et tæt samarbejde med klyngens pædagogiske konsulent.  Lederen af Kong Gurli har desuden været leder siden 1.1.2011. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for ledelsesteamet i IBØ-F, som indenfor de sidste 5 år har fået 4 nye ledere. I nye organisationer vil der altid være tempotab og det har hverken ledere, personale eller børn brug for. Det skal i den sammenhæng også fremhæves, at der i øjeblikket er massive rekrutteringsudfordringer på pædagogområdet i hele kommunen. Derfor vil en eventuel medarbejderflugt kunne resultere i en massiv destabilisering i personalegruppen i lang tid frem. MED-udvalget i Klynge IBØ-F håber derfor at der bliver lyttet til vores høringssvar og at Kong Gurli bibeholdes i Klynge IBØ-F. Venlig hilsen MED-udvalget i Klynge IBØ-F.
Læs høringssvar fra Lizette Mølgaard
Indsendt af:
Klynge VVK A
Dato: 2. februar 2022
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Klynge VVK A
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra klynge VVK A  områdeValby/Vesterbro/Kongens Enghave Vi har i VVK A ikke egentlige bemærkninger til de udarbejdede justeringer, men har et ønske om at give bemærkning til proces og grundlag for den igangværende justering af klynger. Vi har oplevelsen af at den  igangværende justering er besluttet på grundlag af klager over de nuværende klynger. Det er vores opfattelse at omend der har været et stort fokus og en oplevelse af mange klager, så er det dog en brøkdel af den samlede forældre- og medarbejdergruppe i Kbh. Vi kunne have ønsket at der inden de besluttede pejlemærker havde været iværksat en lidt grundigere undersøgelse af den oplevede kvalitet i klyngerne hos både forældre og medarbejdere. I klynge VVK A og mange andre klynger, har vi gennem flere år haft et stort fokus på at højne kvalitet og synergi effekt på tværs af klyngen hvor det har givet mening for alle klyngens brugere. Dette har vi ikke en opfattelse af, der er blevet taget hensyn til i forbindelse med beslutningerne om den kommende klyngejustering. Vi har en bekymring om, at det vi har arbejdet med, som foregår på tværs af klyngen nu, sættes over styr med en konsekvens af tab af motivation hos både medarbejdere, ledere og forældre. Klyngeleder Pia Lund Bakke på vegne af:  VVK A forældrebestyrelsen                                                                                                                                                                                                           VVK A Lokal MED                                                                                                                                                                                                               VVK A ledelsesteamet
Læs høringssvar fra Klynge VVK A
Indsendt af:
Suzi Christoffersen
Dato: 1. februar 2022
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Til Rette Vedkommende, Hermed høringssvar fra bestyrelsen i klynge IBØ-F. Med venlig hilsen og på vegne af klyngebestyrelsen i IBØ-F Suzi Christoffersen   HØRINGSSVAR       Østerbro, 01.02.2022         Høringssvaret omhandler Børneinstitutionen Kong Gurli, som siden klyngestrukturens start 1.1.2011 har været en del af Klynge IBØ-F, og, som i den nyligt vedtagne justering af klyngestrukturen, vil blive en del af klynge IBØ-H pr. 1.1.2023.   Som klyngebestyrelse oplever vi en meget velfungerende hverdag i klynge IBØ-F på tværs af institutioner. Dette bygger på et solidt samarbejde i klyngen, både mellem pædagoger og på ledelsesplan. I indstillingen til justering af klyngestrukturen står der nævnt at man ønsker en “udjævning af pladser mellem klynger”, men også “Samtidig er det tilstræbt at bevare kontinuitet og stabilitet i flest mulige klynger”. Konsekvensen af at flytte 68 børn over i Klynge H, vil netop ikke bevare kontinuitet og stabilitet, på baggrund af følgende:     Lederen af Kong Gurli har et dybt forankret samarbejde sammen med resten af ledelsen i Klynge IBØ-F omkring tilsynsrapporterne, som er udgangspunkt for en fælles faglig retning i arbejdet med kerneopgaven og dermed børnene. Dette foregår i et tæt samarbejde med klyngens pædagogiske konsulent.  Lederen af Kong Gurli har desuden været leder siden 1.1.2011. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for ledelsesteamet i IBØ-F, som indenfor de sidste 5 år har fået 4 nye ledere.   Pædagogerne i Kong Gurli spiller en central rolle i samarbejdet i klyngen. 5 ud af 8 pædagoger i Kong Gurli har været ansat i institutionen i mere end 13 år og de andre institutioner i klyngen drager nytte af deres erfaring. Justeringen vil betyde et stort erfaringstab for IBØ-F samt en destabilisering af de faglige netværk, der er på tværs af klyngens institutioner. En af pædagogerne i Kong Gurli er i fagligt klyngenetværk for både Faglige Fyrtårne og Sprog. Samme pædagog er, som den eneste i Klynge IBØ-F, ved at færdiggøre et diplommodul for Faglige Fyrtårne, som vil være til gavn for hele IBØ-F. En anden af pædagogerne i Kong Gurli er og har været næstformand for IBØ-F’s MED-udvalg igennem de seneste 6 år, og er lige valgt for yderligere 2 år. Hun har bl.a. taget sig af nye tillidsrepræsentanter i klyngen gennem årene, og har arbejdet for klyngens arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det faglige arbejde med klyngens børn. Det solide samarbejde mellem pædagogerne i klyngen, afspejles i den pædagogiske tilgang i de forskellige institutioner. Dette gør bla. sampasning i sommerferien til en tryg oplevelse for børnene, da de oplever genkendelige principper i dagligdagen, også selvom de ikke kender alle pædagogerne på forhånd.   For medarbejderne i Kong Gurli vil ændringen i klynge tilhørsforholdet betyde et tab af identitet, idet pædagogerne med stort engagement i klyngesamarbejdet har et stærkt tilhørsforhold til Klynge IBØ-F. Der er høj trivsel i Kong Gurli. En ændring i organisationen i den størrelsesorden vil kræve en tilpasningsfase, som vil tage tid og influere på arbejdet med børnene, noget der i høj grad vil influere stabilitet og kontinuitet. Stabil voksenkontakt er med til at understøtte tryg tilknytning. Særligt rutine situationer som måltider, garderobe skift og pusle situationer bidrager til at styrke nærværet mellem barn og voksen fordi rammerne er genkendelige og trygge. Dette er blot nogle af de rammer vi frygter der kan blive skubbet til hvis der ændres i klyngestrukturen. Børn sætter ikke deres tilknytning eller behov på pause når de er i institution og for mange ændringer kan have negative konsekvenser.   Vi har et tæt samarbejde i klyngen omkring overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole, som munder ud i en Storegruppe-olympiade, hvor børnene er inddelt i hold ud fra de skoler de skal starte på. Det giver tryghed med kendte ansigter, når man starter et nyt sted. Klynge IBØ-F er i forvejen en vuggestue tung klynge. Hvis Kong Gurli forsvinder ud af klyngen, reduceres børnehavepladserne yderligere og samarbejdet omkring overgang fra børnehave til fritidshjem svækkes.   Køkken Netværk – faglig identitet. Kong Gurlis køkkenmedarbejder har et solidt fagligt netværk med de øvrige køkkenansatte i Klynge IBØ-F med en fælles faglig tilgang til blandt andet det køkkenløft, som lige er igangsat i kommunen.   I indstillingen vedrørende justering af klynge kulturen står blandt andet: ”Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den politiske intention om, at klynger ikke overstiger 750 børn i størrelse” Argumentet for at flytte Kong Gurli er, at tilføre flere pladser til Klynge IBØ-H. Der står intet sted i indstillingen, at der er en nedre grænse for antal børn i en klynge. Vi har derfor meget svært ved at se nogle gode argumenter for at splitte en yderst sund og velfungerende klynge op, samt destabilisere en institution, som har høj trivsel blandt børn, et velfungerende forældresamarbejde, høj medarbejdertrivsel og høj medarbejderfastholdelse. Set i henhold til den vedvarende pandemi og den voldsomme ustabilitet i daginstitutionerne det medfører, virker en enhver snak om ændringer i klyngestrukturen ud fra et ubegrundet ønske om at udjævne antallet af pladser i klyngerne mildest talt unødvendig.   Vores stærke ønske i klyngebestyrelsen i klynge IBØ-F er derfor at sammensætningen af klynge IBØ-F ikke ændres, men bibeholdes.       Med Venlig Hilsen   Klyngebestyrelsen
Læs høringssvar fra Suzi Christoffersen
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 31. januar 2022
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg

Sider