Justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et høringsforslag til, hvor i byen det nye pejlemærke giver anledning til at justere i den eksisterende klyngestruktur.

Høringsfrist:

11. februar 2022
Indsendt af:
Marie Blønd
Dato: 20. januar 2022
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældrebestyrelsen Amager Klynge B
By:
København S
Postnr.:
2300
Dato for upload: 20 januar 2022 Sagsnr. 2021-0320232 Høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Amager klynge B Institutioner: Børnehuset ved Volden, Børnehuset Gullfossgade, Nokken, Snorretoppen Først vil vi gøre opmærksom på, at der er fejl i høringsmaterialet vedr. klyngen. Det korrekte antal af børn er:   Normerede børn Ca. antal medarbejdere/pædagogisk leder Børnehuset ved Volden 123 24 og 1 pædagogisk leder Børnehuset Gullfossgade 72 + udflytter 72 21 + 12 og 1 pædagogisk leder Nokken 124 25 og 1 pædagogisk leder Snorretoppen 250 26 + 26 og 2 pædagogiske ledere   Høringsprocessen i klyngen bestod i, at alle forældreråd fik orientering om høringsmaterialet herunder principper og pejlemærker af klyngeleder. Dernæst drøftede forældrerådet i den pågældende institution deres ønsker til høringssvaret.  Forældrebestyrelsen, som er repræsenteret i hvert forældreråd, bragte drøftelserne med til egen drøftelse af høringssvaret. Alle forældreråd og den samlede bestyrelse ønsker at bevare den nuværende klynge, da vi ønsker stabilitet i ledelsesgruppen, i medarbejdernetværk på tværs og for den pædagogiske stabilitet for børnene. Vi ønsker at bevare en høj pædagogisk kvalitet.  Som materialet viser, så lever Amager klynge B op til de angivne principper og pejlemærker for ledelse af dagtilbud ift. størrelsen af klyngen. Forældrebestyrelse og forældreråd gør opmærksom på følgende forhold omkring ledelse i Klynge B og kommer med tilhørende 2 anbefalinger:      Anbefaling 1: At der, i forlængelse af pejlemærke vedr. afstand mellem en institutions matrikler, tildeles en pædagogisk leder til Børnehuset Gullfossgades udflytterafdeling. Der er p.t. omkring 12 medarbejdere og flere, når der er maksimalt indskrevne børn. En pædagogisk leder vil gavne kvaliteten og nærværende ledelse for denne afdeling og skabe sammenhængskraft for medarbejdere, børn og forældre.      Forholdene for ledelse i Klynge B 1) Klyngen har et velfungerende ledelsesteam, der ikke ser deres egne institutioner som små siloer. Til forældre bestyrelsesmøderne kommer det frem, at alle ledere ser alle klyngens børn og medarbejdere som deres ansvar, og de samarbejder om af få bedst mulig effekt. 2) Der har i klyngen har været tale om del ledelses udskiftning de seneste par år, bl.a. grundet stress og dertil flere periode med midlertidige konstitueringer, der har mærket det samlede ledelsesteam.  De øvrige ledere i institutionerne har derfor i lange perioder måtte kompensere og dække ind og har været hårdt spændt for. Det ligger derfor forældrebestyrelsen og alle forældrerådene meget på sinde, at de pædagogiske ledere kan magte jobbet også over tid og at der kan skabes nærværende ledelse for både ansatte, børn og forældre. Udover det tragiske for den enkelte leder, så giver det ustabilitet for medarbejderne og dermed for vores børn. Det ønsker vi ikke sker og slet ikke i en periode med mangel på pædagoger og fast personale. .   3) At hver institution i klyngen er meget tæt på det maksimale antal medarbejdere, som en leder skal være ansvarlig for ifølge materialets pejlemærke for definitionen på nærværende ledelse. Derfor opfordrer vi til, at der i klyngen tilmed afsættes midler til at arbejde på tværs af klyngeledelsen som en fælles ressource.       Anbefaling 2: Vi vil derfor pege på, at der på den enkelte institution og på tværs af klyngen bliver mere ledelse end det nuværende. Vi ved, at klyngen ikke bruger hele det nuværende budget på ledelse, da 8,5% til ledelse og administration ikke tillader en hel ekstra pædagogisk lederstilling. Mere ledelse kan i forældres optik være en pædagogisk leder på tværs af klyngen med særlig portefølje. Vi stoler på, at den nuværende ledelse træffer det kvalificerede valg for ledelsesteamet.     Afslutningsvist vil vi gerne pege på, at alle forældreråd, og vi samlet set i forældrebestyrelsen ønsker ledelse så tæt på børnene og medarbejderne som muligt. I beregninger af nationale normeringer f. Danmarks Statistik, så indgår ledelse 100 pct. i normeringerne og sænkes efter loven om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024 til 85 pct. Hvis dette reflekterede praksis, så ville en leder indgå i 85 pct. af tiden i normeringerne hos børnene, men det er desværre langt fra tilfældet, specielt i vores klynge med så store personalegrupper.   Det kræver tid, at lede kvalificeret, nærværende og have et overblik. Derfor mener vi, at opgaver, der indebærer tastning i diverse systemer, ansøgninger der kræver skriftlighed og skriftlige evalueringer, referatskrivning, driftsopgaver osv. minimeres eller i højere grad uddelegeres til centrale funktioner så der skabes tid til den vigtige daglige pædagogiske ledelse. Det er vores børns trivsel og udvikling, der skal være vigtigst, og den varetages gennem nærværende medarbejdere og ledelse.   Med venlig hilsen Marie Blønd Forperson for forældrebestyrelsen På vegne af Forældrebestyrelsen i Amager klynge B  
Læs høringssvar fra Marie Blønd
Indsendt af:
Amager klynge B ledelsesteam
Dato: 18. januar 2022
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
jeg indsender høringssvar på ledelsens vegne for Amager klynge B
Læs høringssvar fra Amager klynge B ledelsesteam
Indsendt af:
LokalMED Amager klynge B
Dato: 18. januar 2022
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Her er høringssvaret fra LokalMED i Amager klynge B indsendt af formand klyngeleder Diana W R Jensen
Læs høringssvar fra LokalMED Amager klynge B
Indsendt af:
Britt Petersen
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
LFS
By:
københavn Ø
Postnr.:
2100
Hermed høringssvar fra LFS. mvh Britt Petersen
Læs høringssvar fra Britt Petersen
Indsendt af:
Ledersektionsbestyrelsen i LFS
Dato: 6. januar 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
LFS - Ledersektionen
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
København den 6. januar 2022           Høringssvar til forslag om justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet   LFS Ledersektion ser med stor glæde på det nye fokus på ledelse, ligesom vi gennem nogle år har peget på, at der bør ses på klyngernes sammensætning og størrelse.   Vi havde håbet på, at processen var skabt via frivillighedens vej, og hvor klyngerne selv pegede på, at der burde ske en justering, enten fordi en klynge var for stor, for lille eller ikke økonomisk bæredygtig.   Nu bliver det så ad en anden vej, og derfor peger LFS Ledersektion på, at der tages et stort hensyn til de løsninger og ønsker, der peges på i de enkelte klynger. Vi mener, at det vil give mindst mulig utryghed for medarbejderne, forældrene og de tilknyttede ledere. Det vil også give færrest mulige problemer, som jo altid opstår, når en organisation skal gennem større forandringer.   Mht. ledelse så er vi tilfredse med et større fokus på muligheden for at udøve ledelse, opgavespændet og medarbejderspændet.   Det er dog vigtigt for os at pege på, at institutionerne i København er store, hvis vi sammenligner med resten af landet, og et børnetal er ikke altid en god rettesnor ift. ledelsesspændet. Der er jo også et tilknyttet antal medarbejdere og et antal forældre, der skal samarbejdes med. Der er tildels taget højde for det i principperne, men vi tænker, at der til stadighed bør være fokus på, om en pædagogisk leder reelt får for stort et ledelsesspænd.   Mange kommunale institutioner i København har mellem 20 g 28 medarbejdere – herunder køkkenpersonale. De vil ligge lige på grænsen, og det er for LFS Ledersektion vigtigt, at klyngeleder og Områdechef drøfter denne situation, så det politiske ønske om, at der er ledelse nok og relevant ledelse i institutionerne efterkommes.   LFS Ledersektion mener, at de gode takter ift. antallet af ledere ikke kan stå alene. Vi vil gerne pege på, at lederne de senere år har fået ualmindelig mange nye og udvidede opgaver i form af interne ansøgninger, evalueringer, dokumentationer, skriftlige tilbagemeldinger, IT-systemer, der skal tastes i, udarbejdelse af utallige principper, referater, overgangsarbejde mellem 0-6 år og skole/KKFO og KKFO til Fritidscenter, osv. Samtidig skal vi selvfølgelig stadig varetage alle de nationale krav og forventninger herunder APV’er, fødevarestyrelsen krav om dokumentation, Læreplanen og evalueringen heraf, det pædagogiske tilsyn, skolesamarbejdet, etc.   Der bør være tid til nærværende praksisledelse i enhver institution. Det er hvad både de pædagogiske ledere og klyngeledere ved, er vigtigt for at sikre den pædagogiske kvalitet i praksis. Det kræver tid i hverdagen, så LFS Ledersektion vil gerne opfordre til, at der i forbindelse med den nye klyngestrukturs fokus på ledelse, bliver et politisk krav om gennemførelse af intentionerne bag mere ledelse til klyngerne. Her mener vi, at der skal ses på opgavespændet udover, hvad der kan laves af de Administrative Fællesskaber, som ikke kan varetage en stor del af de daglige opgaver, en pædagogisk leder og klyngeleder skal løse.   Vi vil også påpege, at det er en stor ledelsesmæssig opgave at lede den organisatoriske kompetenceudvikling, hvis kompleksitet er stigende grundet stærkt begrænset rekruttering af uddannede pædagoger. Den pædagogiske leder må endnu tættere på den pædagogiske hverdag.   Til sidst ønsker LFS Ledersektion, at vi kan forvente ro på klyngerne, herunder de nye fritidsklynger, en del år fremover, så vi kan forfine vores pædagogiske praksis i hverdagen, og vi kan udvikle ledelse i klyngerne til gavn for børnene.     De bedste hilsener   LFS Ledersektionsbestyrelse   Pædagogisk leder Annika Bæk Vind,          Børnehuset Grønttorvet Pædagogisk leder Tor Lack-Pedersen,         Vuggestuen Filosofvænget KKFO leder Peter Kronholm,                     KKFO Kalvebod Fælled Skole. Pædagogisk Leder Flemming Petersen,       Special Fritidsinst. Ved Dyvekeskolen. Pædagogisk leder Martin K. Rasmussen,     Børnenes Verden Pædagogisk leder Lisa Oldhøj,                    Børnenes Poppelhus. Klyngeleder Pia Bah,                                 VVK klynge F. Klyngeleder Diana W.R. Jensen                  Amager Klynge B. Klyngeleder Helle Bak                               Amager Klynge F. Klyngeleder Marialise Rømer                     VBH. Klynge B.                  Formand            
Læs høringssvar fra Ledersektionsbestyrelsen i LFS