Indsendt af:
Hans Christian Maltha Sørensen
Dato: 24. juni 2016
Svarnummer:
133
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. ændring af Ørestads skoles skoledistrikt. Som ny børnefamilie i Ørestad C, vil vi hermed så kraftigt og tydeligt som det lader sig gøre, protestere mod beslutningen om, at netop de boligbebyggelser der ligger allernærmest Ørestads skole, planlægges at skulle høre til Dyvekeskolen. Det åbenlyse: Som forældre til en dreng på snart 3 og en mere på vej, er det enddog meget svært at se, hvordan man har, som det står i ændringsforslaget, ”udarbejdet det således, at det i videst muligt omfang tilgodeser principperne om sikre skoleveje” Der kan istedet med rette argumenters for, at der vedr. Ørestads skole, nærmest er gjort det modsatte. De 4 nærmeste store boligbebyggelser Porthuset, V-huset, M-huset og Bjerget ligger alle få hundrede meters gang fra Ørestads skole, hvilket tillige sker af et lukket stisystem uden en eneste vejpassage. Dette planlægges nu at ændres til, at skolevejen for bebyggelsernes småbørn går via nogle af Amagers største og mest traffikerede veje og over flere store kryds. En velfungerende bydel: For en bydel som Ørestaden er kvaliteten ved at have en skole i nærområdet altafgørende. Hvis man ønsker at Ørestaden som nu efter en del års forsøg, fortsætter sin udvikling til en sammenhængende og alsidig bydel befolkningsmæssigt, vil en sådan ændring kraftigt forringe denne udvikling. Vi kan som repræsentanter for en gennemsnitlig familie af en politibetjent og lærer se, hvordan Ørestaden også giver plads til familier som os med mere gennemsnitlig indkomst, som ønsker at bo i en mere rolig del af københavn, men ikke har økonomi til de andre kvarterer med tilsvarende tilbud i kommunen. Det til trods, kan vi dog på ingen måde se os selv sende vores nystartede skolebørn til Dyvekeskolen, hvorfor resultatet sandsynligvis vil være en flytning eller privatskole. Vi ønsker at sætte et positivt og involverende aftryk på vores nærmiljø, og selv uden de trafikale problemer ønsker vi ikke, at vores børn ikke også er det. En beslutning jeg er ganske overbevist om mange vil træffe, hvilket vil dels fjerne en del af den spirrende sammenhængskraft i bydelen, og dels fjerne en del af det liv, en meget blandet befolkningssammensætning giver. Elevgrundlaget og fremtiden: Først og fremmest skal man tænke meget længe og kreativt før man kan argumenterer for, hvorfor elevgrundlaget til en skole lige præcist udelukker de bygninger der ligger allertættest på skolen. Dernæst må nævnes, at man ikke i fortiden har været specielt dygtige til at forudsige, hvor stort elevgrundlag der opstår i disse nye bydele. Jeg vil derfor godt sætte spørgsmålstegn ved, om man i de nybyggede kvarterer hvor det nævnes at den fremtidige elevvækst til Ørestads skole skal komme fra, kan forvente så stor en vækst som man indikerer i forslaget. Der er i Ørestaden flere muligheder for kreative og mere givende løsninger både på kort og lang bane. Der er adskillige bygninger med tomme lokaler til leje i selve Ørestaden, og derudover kunne det tilstødende parkeringshus med overkapacitet evt. danne ramme om en mere permanent løsning ved evt. udbygning. Jeg føler mig overbevist om, at såfremt man ønsker et mere konkret og formaliseret samarbejde om, at finde en mere tålelig løsning for beboerne i bydelen, vil en anmodning til grundejerforeningerne om, at deltage i dette arbejde med en eller flere repræsentanter blive mødt velvilligt. "Rimelighedsprincippet" Slutteligt vil vi gerne plædere for, at man i en gentænkning af forslaget tænker et "rimelighedsprincip" ind i det. For skulle det mod forventning ikke kunne lade sig gøre, at børn i Ørestaden kan gå i skole i Ørestaden bliver dette princip vigtigt. For at visualisere dette, bør man tænke på, at en investering i fast ejendom for en børnefamilie er en stor ting. Det er ofte noget der påvirker både børnenes men også hele familiens liv, hverdag og økonomi mange år frem. Derfor træffer man dette valg helhjertet og ud fra de parametre man finder er vigtigst og afgørende for ens familie. For småbørnsfamilier er pasnings og skolemuligheder altafgørende. Derfor vil vi gerne som tilflyttere hertil for 2 år siden og som forældre til snart 2 små børn understrege, hvor meget vi føler dette rimelighedsprincip bliver tilsidesat og ligegyldiggjort med dette forslag. Når vi fra vores hoveddør kan se den lokale folkeskole, som samtidig bærer navnet på den bydel vi købte vores lejlighed i, så kan man ikke kræve at vi skulle kunne forudse, at vi i stedet skulle sende vores børn flere kilometer i den anden retning på tværs af trafikkerede gader og kryds. Havde vi vidst, at blot muligheden for dette forelå havde vi IKKE købt. Man må derfor med et vidst rimelighedsprincip i tankerne sige, at såfremt man mener at Ørestads skole ikke er for Ørestadens børn, så må man i det mindste give familierne mulighed for, at træffe dette valgt med åbne øjne. Dette kunne både gøres ved, i stedet at flytte tilhørsforholdet for de nye bydele til en anden skole, eller ved at finde en midlertidig løsning over en kort årrække og udskyde ændringen således, at det kun ville blive aktuelt for de der flyttede herud efter beslutningen var truffet, og således ikke uventet fik fjernet en så væsentlig værdi i deres valg af bolig. Med venlig hilsen og med håb om at vores bekymringer tages alvorligt. Annesofie og Hans Christian (+2) Ørestads Boulevard 57a, 7, 713.
Læs høringssvar fra Hans Christian Maltha Sørensen
Indsendt af:
Farhad Rasouli
Dato: 24. juni 2016
Svarnummer:
132
By:
Kobenhavn S
Postnr.:
2300
My son goes to school next year and I would like strongly object the changing of his school from Ørestad skoles to Dyvekeskolen. I have a handicap son and taking my younger son to school in such a long way would be rather difficult.
Læs høringssvar fra Farhad Rasouli
Indsendt af:
Finn Nielsen
Dato: 24. juni 2016
Svarnummer:
131
By:
Ørestad
Postnr.:
2300
Vedr. "Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18" punkt 3 (Ørestad Skole) Jeg har boet i Ørestad siden 2005, hvor jeg flyttede ind i det allerførste boligbyggeri. Jeg har boet her i 11 år, og det er blevet min families hjemsted. Vi er "vokset fast" og holder af at bo her, og vil gerne blive boende i mange år endnu. Af vores to børn skal den ældste starte i skole i 2018. Jeg er nærmest i chok over at erfare, at kommunen nu påtænker at ikke at overholde det, som vi er mange der føler at vi er blevet lovet - nemlig at vores børn kan gå i skole i den bydel, som jeg personlig føler at vi selv har været med til at gøre til virkelighed. Vi har i forvejen måttet leve med, at vores børn ikke har kunnet blive passet her i bydelen, fordi kommunen ikke har bygget et tilstrækkeligt antal daginstitutioner. Fra vores hus kan børnene gå til Ørestad Skole 400 meter ad en sti uden at krydse nogen veje. Vi har vidst at skolen skulle ligge der allerede inden den blev bygget, og det har været medvirkende til at vi har valgt at blive i Ørestad efter at vi fik børn. Skal vores børn gå på Dyvekeskolen, får de godt 2 km i skole, hvoraf en stor del af vejen er stærkt trafikerede veje, som man skal følge, krydse osv. De vil blive adskilt fra deres venner her i Ørestad, og kommer til at gå i skole i en anden bydel, de ikke har noget tilhørsforhold til. Den mest oplagte løsning på problemet er at bygge en 3. skole i Ørestad, eller at udbygge Ørestad Skole. Vi kan godt leve med midlertidige lokaler og hvad der følger med indtil en sådan skole eller udbygning kan stå klar, bare det peger frem mod en ordentlig løsning på sigt.
Læs høringssvar fra Finn Nielsen
Indsendt af:
Mia Schandel
Dato: 24. juni 2016
Svarnummer:
130
By:
København S
Postnr.:
2300
Hvis ændringen af skoledistriktet for Ørestad Skole gennemføres, får vores børn en noget længere og mindre tryg skolevej, end vi havde regnet med, da vi købte vores næste Ørestadsbolig. Når vi vælger at blive i selve Ørestad City, havde jeg en forventning om, hvilken folkeskole vi ville komme til at høre til, så forvaltningens forslag er noget af en spand koldt vand i hovedet. Ikke mindst når vores barn er startet op hos skoletandplejen på Ørestad Skole, og vi jævnligt bruger biblioteket samt skolens legeplads, mens vi har talt om, at han skal begynde på den skole om to år. Det tidspunkt, hvor jeres forslag virkelig gjorde ondt, var den dag, jeg måtte korrigere mit barn, da han talte om sin skole ovenpå biblioteket. Vores daginstitution ligger ikke i Ørestad, men over tre km væk. En fin cykeltur for en voksen, som kan afstandsbedømme biler og kender til især lastbilernes blinde vinkler. Sådan en tur ville jeg ikke bryde mig om, at mine børn foretog på egen hånd før omkring 10-12 års alderen, hvor børn ifølge fagfolk først er i stand til at kunne begå sig alene i trafikken. Jeres forslag ville være langt mere acceptabel, hvis den først medførte en mere usikker skolevej for ældre børn. Hvis I virkelig mener, at Ørestad ikke har kapacitet og økonomi til en skole mere (her tænker jeg på en politikerkommentar i Ørestadsavisen om, at kommunen ikke har råd til at bygge en ny skole nu, da den ville stå tom i flere år), foreslår jeg, at Ørestad Skole nøjes med at rumme klassetrin til og med 6. klasse. Fra 7. klasse skal eleverne fra Dyvekeskolen alligevel skifte skole til Højdevangens Skole. Skulle det betyde, at de store Ørestadsklasser skal splittes op på det tidspunkt, vil det for mange elever måske være rart at komme i en ny flok, hvor de ikke er fastlåst i tidligere roller og forventninger. Ved at undvære de store klassetrin på Ørestad Skole slipper byparken også for den oprydning, som afgangsklassernes sidste skoledag sandsynligvis vil medføre, og skolen mister ikke en halv undervisningsdag på at fejre sidste skoledag. Det virker også mærkeligt at skære Ørestad City over på midten, som jeres nuværende forslag vil gøre. Jeg kunne forestille mig, at grundejerforeningerne nord for byparken vil føle det uretfærdigt, at deres børn ikke kan benytte den skole, som bruger parken til idræt. En park, som de pågældende grundejerforeninger betaler pæne summer til. Er det virkelig helt umuligt at leje lokaler i Field's tilbygning, som Ørestad Gymnasium gør, eller at benytte den pavillon, som Lille Arena bruger midlertidigt, når den bliver ledig? Er skolen meget afhængig af den kommende lethal (som vi alligevel har levet uden i flere år), eller kan den inddrages, indtil I mener, at børnetallet i Ørestad kan udfylde en skole mere? Baseret på tidligere erfaringer med byggeri af skoler og daginstitutioner i Ørestad skal I også medregne en lang forsinkelse på, når I planlægger, hvornår den næste skole skal opføres. Er der ikke planer om flere folkeskoler, virker det endnu mere meningsløst at rydde en del af Amager Fælled for at bygge familieboliger.
Læs høringssvar fra Mia Schandel
Indsendt af:
Anders Granum Aagaard og Christina Janus Petersen
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
129
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A/B V-Huset
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. ændring af til Ørestad Skoles skoledistrikt (3) På vegne af A/B V-huset protesterer vi imod, at Ørestad Skoles skoledistrikt ændres således, at en stor del af de børn, som bor tættest på Ørestad Skole, i stedet skal høre til Dyvekeskolen over to kilometer væk. I dag kan mange børn, også i de små klasser, selv gå hjem fra skole og KKFO. Det vil ikke være muligt med den planlagte ændring. En bydel på vej Det virker ikke sammenhængende, at børn som bor øst for Ørestads Boulevard, men i selve Ørestad City, fremover ikke skal høre til Ørestad Skole (især samtidig med, at H/F Våren mv., som ikke ligger i Ørestad, fortsat er en del af skoledistriktet.) Den planlagte opsplitning vil modvirke den bydelsdannelse som - efter mange år - nu endelig er på vej i Ørestad. Elevgrundlaget Den voldsomme reduktion i elevgrundlaget for Ørestad Skole, begrundes med at bydelens fortsatte udvikling igen vil medføre et voksende elevgrundlag. Imidlertid er det vanskeligt at se, hvor denne fremtidige vækst skulle foregå i det stærkt reducerede nye skoledistrikt, som stort set er udbygget. De planlagte byggerier er alt overvejende erhvervslokaler. Langt mere usikker skolevej Ifølge den skitserede problemstilling, er forslaget ”udarbejdet således, at de i videst muligt omfang tilgodeser principperne om sikre skoleveje” Det er svært at se hvorledes det hænger sammen med at børn, som bor i Porthuset, V-Huset, M-Huset og Bjerget på Ørestads Boulevard (hhv. 400m, 500m og 600m fra Ørestad Skole) som pt. har den sikrest mulige skolevej (med stisystem og uden at skulle krydse nogen veje) efter ændringen vil få 2,3 Km, bl.a. ad - og med kryds af - de stærkt trafikerede Vejlands Allé og Røde Mellemvej. Sammenlagt finder vi det særdeles uheldigt hvis skoledistriktet ændres jvf. forslaget. Overordnet plan Sammenlagt må man se på de forudsætninger der ligger til grund for at bo og flytte til Ørestad City. Kvaliteten ved at bo i Ørestad ligger bl.a. i at der er et stærkt knudepunkt der hedder Ørestad Skole, som skaber sammenhængskraft og opbygger relationer mellem Ørestadsbeboere. Livskvaliteten vil falde væsentligt for børnefamilier som netop er blevet boende i Ørestad City pga. skoledistriktet. Forudsætningerne for at bo eller flytte til Ørestad City vil bliver væsentligt forringet for folk uden for Ørestads Skoles distrikt. Vores kvarter er nyt og det er altafgørende, at der er samlende institutioner som skaber et fællesskab og samhørighed blandt borgerne. Denne deling af skoledistriktet vil skabe en urimelig splittelse af vores lokalsamfund, som alt i alt vil skabe et langt mindre attraktivt kvarter end det oprindeligt var tiltænkt. Det er derfor aldeles påkrævet, at man finder en løsning der tilgodeser den del af Ørestad City, som der er planer om at udelukke med det nye skoledistrikt, men også Ørestad City som sin helhed. Løsningen på problemet ligger i de tilstødende bygninger såsom Winghouse, med lokaler til leje, eller ombygning af dele af det eksisterende parkeringshus, som giver en naturlig forlængelse af skolen. Et evt. samarbejde med det statslige gymnasium kunne også være en løsning. Med venlig hilsen Bestyrelsesformand A/B V-Huset Anders Granum Aagaard Ørestads Boulevard 59B, 519 2300 København S aga@vhuset.dk Bestyrelsesmedlem A/B V-Huset Christina Janus Petersen Ørestads Boulevard 59C 2300 København S cjp@vhuset.dk
Læs høringssvar fra Anders Granum Aagaard og Christina Janus Petersen
Indsendt af:
Anders Gai Lassen
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
128
By:
København
Postnr.:
2300
Kære Kommune, jeg ønsker ikke at skoledistrikterne bliver ændret, da det vil opsplitte børnene i Ørestaden. Der vil opstå en slags mur gennem Byparken, hvor børnene på den ene side af parken går på Ørestad skolen, og børnene på den anden side af parken går på Dyvekeskolen. Husk at der netop bor mange børnefamilier i Ørestaden, og at folk lære hinanden at kende gennem deres børn. Afstandene og transport mulighederne til Dyvekeskolen vil også gøre at det bliver svært for børnefamilier at få dagligdagen til at hænge sammen, især hvis de ikke har en bil. Ørestaden er kendetegnet ved, at den indeholder mange ressource stærke personer. Hvis det bliver for besværligt eller utilfredsstillende med folkeskolen, vil folk enten sende deres børn i privatskole, eller flytte til et andet sted i byen. Ørestaden er en succeshistorie med mange glade børnefamilier, lad nu være med at ødelægge den uden grund.
Læs høringssvar fra Anders Gai Lassen
Indsendt af:
Vicki Mathiasen
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
127
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Til ændring af skoledistrikset til skoleåret 2017/18. Vi har boet i Ørestad de sidste 11 år, i et af de huse som ligger 300m fra skolen.. Sti system hele vejen til skolen. Børnene kan i en tidlig alder selv gå eller cykle til skole, eller følges med de mange børn der hver dag bruger sti systemet på vej til skole. De få villa veje som stadigvæk hører til Ørestad, så vil man med et nye skoledistrikt , fravælge de sidste ca 8 huse på hver vej, og vil have af børnene nu skal have en skole vej på over 2 km.. børnene leger sammen med deres skole kammerater på vejene efter skole.. En villa vej, to forskellige skoler!! Det vil ødelægge meget.. Hvis ændringen af skoledistrikset bliver til noget, vil man have børnene skal over 2 af Amagers farligeste vejkryds ! efter min mening.. for at komme til Dyveke-skolen. Der er nok ikke mange som vil sende deres børn afsted på cykel før 4-5 klasse.. En bedre løsning må og skal i findes i Ørestadsen, det kan simpelhen ikke være rigtig, af det er den bedste løsning man har kunne komme op med..
Læs høringssvar fra Vicki Mathiasen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen ved Lergravsparkens skole
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
126
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. høring om ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18 Skolebestyrelsen ved Lergravsparkens Skole er inviteret til at give bemærkninger til høringsmaterialet vedr. ændringer af skoledistrikter på Amager. Bestyrelsen har drøftet materialet og har følgende kommentarer: Vi anerkender at der er behov for en ny skole i den nordøstlige del af Amager, og håber at arbejdet med at etablere skolen kan gå godt i gang i løbet af næste år med optag fra sommeren 2017. Vi anser det for afgørende for at skabe en ny god skole, at der i tæt samarbejde med Sønderbros ledelse laves klare aftaler om fx lokaler og tilknyttes fast pædagogisk personale og kommende ledelse der kan sikre fokus på at skabe en ny skole i samarbejde med forældre i det nye skoledistrikt. I forhold til overflytning af de tre roder 371, 373 og 374 til nyt skoledistrikt vil vi anbefale at forvaltningen overvejer at rode 374 deles således at området mellem Lergravsvej og Øresundsvej forbliver i skoledistriktet for LPS hvor det er i dag. Det er svært at forudsige præcist hvor mange børn der vil komme i de nye boliger, og vi ser en risiko for at LPS-distriktet kan blive for lille til at dække 5 spor. Hvis det skulle vise sig nødvendigt, kan man jo altid senere flytte denne del til den nye skole når den er etableret. På denne måde undgår man en evt. overflødig distriktsændring for alle de nuværende boliger i området som jo allerede har en del børn på LPS. Vi vil også gerne opfordre til at kommunen gør en indsats for at skabe sikre veje til skole efter distriktsændringerne. Alle børn skal kunne cykle til skole ad trygge veje med gode trafikløsninger som selv mindre børn kan benytte. Som skolebestyrelse og forældre vil vi gerne inddrages i dette. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Kamilla Terp Larsen (formand)
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Lergravsparkens skole
Indsendt af:
Familien Larsson Agerbak
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
125
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18. Svaret omhandler pkt. 3 skoledistrikt for Ørestad Skole. Som beboere i bydelen igennem snart 10 år har vi fulgt og bidraget til opbygningen af en bydel og et lokalmiljø hvor Ørestad Skole har en central rolle. En opdeling af Ørestad City i flere forskellige skoledistrikter vil have store konsekvenser for lokalmiljøet og områdets identitet og sammenhold. Vi mener derfor det er uhensigtsmæssigt at kommunen indstiller til dette og vil på det kraftigste opfordre til at man finder en anden løsning. Opdelingen virker ikke gennemtænkt og mangler, som vi kan læse det, også politisk opbakning. Der er hverken taget hensyn til sikker skolevej eller afstand til nærmeste skole i forslaget. Det opleves som om Københavns Kommune generelt er på bagkant med udviklingen af kommunale faciliteter i Ørestad og gang på gang laver nødløsninger i stedet for at prioritere det langsigtede engagement i bydelen i samme grad som bydelens indbyggere. Dette gælder bl.a. for etableringen af daginstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter der først kommer i ellevte time - eller senere.
Læs høringssvar fra Familien Larsson Agerbak
Indsendt af:
Morten Jensen
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
124
By:
København S
Postnr.:
2300
Som nytilflyttet børnefamilie i Ørestad finder vi det meget bekymrende at man nu planlægger at inddrage dele af Ørestad i skoledistrikt Dyveke. Københavns Kommunes projekt "Ørestad" er baseret på godt samspil mellem erhvervslivet og beboerne og på et innovativt byrum og -liv. Til sidstnævnte tilhører blandt andet en lokal folkeskole og den fantastiske Bypark. Alt dette var med til at denne basis for vores beslutning om at vælge Ørestad frem for andre bydele. Havde vi været vidende om planerne ville vi klart have genovervejet vores valg da vi ikke ønsker vores børn skal have overdrevet lang og farlig vej i skole Når man planlægger en bydel med plads til 20.000 + beboere undres vi over at man ikke bygger de skoler der skal bruges til børnene i området. VI forstår at det ville være en for stor investering at bygge endnu en skole før alle borgere er flyttet ind, men foreslår at man kan 1) påbegynde byggeri af en ny skole med plads til de store årgange fra Ørestad og Kalvebod Fælled skoler (fx starte med 8-10. klasserne)- denne skole vil så løbende blive udvidet til at passe behovet i området. - før skolen er færdig kan man evt bruge barakker til undervisning i en overgang 2) Indgå aftaler med erhvervslejemål i området - ligeledes med udgangspunkt i de store klasser - dette kunne muligvis skabe god basis for samarbejde mellem "den virkelige verden" og Folkeskolen.
Læs høringssvar fra Morten Jensen
Indsendt af:
Jakob Overgaard Jørgensen og Ine Boasson
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
123
By:
København S
Postnr.:
2300
Den påtænkte ændring af skoledistriktet er helt ude i skoven. Ændringen vil ødelægge lokalområdet og det sociale miljø der endelig er opstået i Ørestad. Det er fuldstændig uhørt og uigennemtænkt at skære byparken igennem i ift et evt nyt distrikt. Vi som bor på C. F. Møllers Alle har netop valgt at bo her fordi der er 200 meter til Ørestad skole, så vores børn kan gå i skole uden risiko. Hvis vores børn skal gå på dyvekeskolen skal de gå over 3 kilometer igennem smager på veje med ting trafik. Det er helt hul i hovedet. Der er ikke fremsat nogen faglige argumenter for det nye distrikt. Tværtimod skulle medlemmerne af borgerrepræsentationen hurtigst mulig bygge en ny skole i Ørestad og flere daginstitutioner. Hvis beslutningen om en nyt skoledistrikt kommer igennem er der kun to løsninger for os: privatskole eller at flytte! Det er en ommer!
Læs høringssvar fra Jakob Overgaard Jørgensen og Ine Boasson
Indsendt af:
Ahmad og Mie Caroline Al Jarrah
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
122
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst det vedlagte høringssvar. Med venlig hilsen Ahmad og Mie Caroline Al Jarrah
Læs høringssvar fra Ahmad og Mie Caroline Al Jarrah
Indsendt af:
amager Øst Lokaludvalg
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
121
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
amager Øst Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Marianne Kjær
Dato: 23. juni 2016
Svarnummer:
120
Virksomhed / Organisation :
Bavnehøj Skole
By:
København
Postnr.:
2450
Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter 2017/18 Område Vesterbro/Kgs. Enghave Skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole ønsker at gøre opmærksom på muligheden for at tillægge kommende boliger fra den sydlige ende af Carlsberg Byen, til Bavnehøj Skoles distrikt. Den sydlige del af Carlsberg-grunden ligger tæt på Bavnehøj Skole. Skolevejen er sikker, da der er både broforbindelse og grøn cykelforbindelse lige til døren. Bavnehøj Skole har den fornødne kapacitet til at huse flere elever uden kapacitetsudvidelser. På vegne af skolebestyrelsen Marianne Kjær formand
Læs høringssvar fra Marianne Kjær
Indsendt af:
Peter Sørensen
Dato: 22. juni 2016
Svarnummer:
119
By:
København S
Postnr.:
2300
Som bosat i Ørestad er det rystende at læse forslaget om ændring af skoledistriktet! At dele Byparken op vil både splitte venskaber, nedsætte boligpriserne og gøre Ørestad uattraktivt for nye tilflyttere. Hvem vil købe en bolig i Ørestad - uden den tilhørende lokale folkeskole? Dertil kommer at skolevejen er farefuld og ikke egnet til at børnene selv kan komme til og fra skole, før de bliver meget store. Hvis Ørestad fortsat skal sikres en positiv udvikling, tilflytning af ressourcestærke børnefamilier og på alle måder være attraktiv for folk at bo(sætte) sig i, må Københavns kommune retænke dette forslag og få andre forslag frem på bordet. Jeg er sikker på at familier i Ørestad vil fortrække barakker i nærområdet, fremfor Dyvekeskolen - og det må simpelthen kunne lade sig gøre at komme frem til en løsning, der gør det muligt for alle i Ørestad City at få deres børn på den lokale Ørestad skole!!!
Læs høringssvar fra Peter Sørensen
Indsendt af:
Ib Pedersen
Dato: 22. juni 2016
Svarnummer:
118
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Borger
By:
København
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ib Pedersen
Indsendt af:
Casper Spur
Dato: 22. juni 2016
Svarnummer:
117
Virksomhed / Organisation :
E/F Ørestadshuset
By:
København
Postnr.:
2300
København vil gerne være en by for børnefamilier, hvor man naturligt vælger den lokale folkeskole. Det vil vi rigtigt gerne støtte op om og føler derfor et naturligt tilhørsforhold til Ørestad Skole, hvor alle Byparkens børn mødes med sine klassekammerater i Byparken, som et naturligt samlingssted på tværs af Byparken. Den mulighed ønsker vi også kommende børn i Ørestad omkring Byparken skal have. Som forældre er vi trygge ved at sende børnene i skole på Ørestads Skole, da de kun skal passere Ørestads Boulevard og selv kan vælge om de vil gå, cykle eller løbe på løbehjul. Børnene kan også i en tidlig alder selv lære at færde sig i trafikken i et trygt område og vi vil, som forældre, trygt kunne sende dem afsted. Den mulighed vil hverken børnene eller vi, som forældre, have ved at skulle tilhøre et andet skoledistrikt, hvor der skal passeres adskillige store veje med tung trafik, særligt om morgenen. Mange af os, som er bosat i Ørestad, har netop bosat os her, for at være med til at skabe en sammenhængende bydel, hvor Byparken og Ørestad Skole har en central placering ift. at skabe sammenhæng og naturlige mødesteder. Hvis man skærer Byparken midtover, som skoledistrikt, vil Ørestad ikke længere være Ørestad og Ørestad Skole ikke længere den lokale folkeskole. Hvis vi skal komme med alternative forslag kunne man, som politiker i BUU, sætte skoledistriktets skillelinje ved Bella Center-kvarteret således at den ene side af C. F. Møllers Allé, ud mod Byparken, tilhører Ørestad Skoles distrikt og den anden side, Bella Kvarter, tilhører Dyvekeskolens distrikt. Skoledistriktslinien kan så løbe videre op ad Ørestads Boulevard og naturligt lade Ørestad med Bjerget, V- og M-husene samt Porthuset fortsat tilhøre Ørestad Skole og så lade det nye Bella-kvarter tilhøre Dyvekeskolen. Derved bevares Ørestad som Ørestad og Byparken vil fortsat være et naturligt samlingspunkt for Ørestads børn. Derved bevarer Ørestads Skole også i de næstkommende år et rimeligt grunddistrikt ift. antal børn per årgang. Derved bliver det også Ørestad Skoles distrikts børn, der går på skolen og ikke ud fra et afstands- og søskende kriterie optaget til kommende 0. Klasser skal baseres.
Læs høringssvar fra Casper Spur
Indsendt af:
Nina Bidstrup
Dato: 21. juni 2016
Svarnummer:
116
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen Amager Fælled Skole
By:
Kbh. S.
Postnr.:
2300
Hermed Amager Fælled Skoles skolebestyrelses og MED-udvalgs betragtninger og kommentarer til fremtidig ændring af skoledistrikter.
Læs høringssvar fra Nina Bidstrup
Indsendt af:
Rasmus Bonde
Dato: 21. juni 2016
Svarnummer:
115
Virksomhed / Organisation :
Sønderbro Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende Bestyrelsen på Sønderbro Skole er positivt indstillet overfor de forslåede skoledistriktsændringer, som vil understøtte den udvikling skolen arbejder i retning af. Bestyrelsen vil dog have en ekstra opmærksomhed på, hvordan en sikker skolevej kan understøttes, fra de tilføjede ruder, hvis ruderne tilføjes skolens distrikt. På vegne af skolebestyrelsen Rasmus Bonde, skoleleder
Læs høringssvar fra Rasmus Bonde
Indsendt af:
Saida Boukaddid
Dato: 20. juni 2016
Svarnummer:
114
By:
København
Postnr.:
2300
Dette høringssvar skal gå istedet for mit tidligere fremsendte høringssvar. Vedr. distriktgrænse for den nye skole på Amager Strandvej nr. 3. Som det står nu går distriktet mod syd ved Øresundsvej. I løbet af de seneste år er der kommet mange nye familieboliger syd for Øresundsvej, som ikke tilknyttes den nye skole. Disse børn skal i stedet fordeles på Skolen ved Sundet og Lergravsparken Skole. To skoler, der allerede er belastet af store elevtal. Det foreslås derfor, at distriktet for Skolen på Amager Strandvej nr. 3 udvides til at omfatte alle børn, der bor frem til Italiensvej.
Læs høringssvar fra Saida Boukaddid
Indsendt af:
Kevin Mark Larsen
Dato: 18. juni 2016
Svarnummer:
113
By:
København S
Postnr.:
2300
Som far til en datter i V-huset, som er skoleklar om 4 år, synes jeg, at det er utrolig problematisk, at hun kan se frem til at skulle gå i skole på Dyveke skolen. De første mange år vil det være med forældre som ledsagere til og fra skole både pga. afstand og pga. krydsning af Vejlands Alle. At man samtidig vælger at dele Ørestad på midten, kan ikke være godt for en bydel i stadig udvikling.
Læs høringssvar fra Kevin Mark Larsen
Indsendt af:
Anne Mette Schmidt
Dato: 18. juni 2016
Svarnummer:
112
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i V-huset i Ørestad og mor til en pige på 2 år, finder jeg forslaget om ændring af Ørestads Skoledistrikt dybt problematisk og utilfredsstillende. Jeg har svært ved at se logikken i at splitte et lokalmiljø under stadig opbygning på den måde, og samtidig vil en ændring betyder en lang og usikker skolevej med håbløs offentlig transport. Jeg finder det desuden påfaldende, at såvel skolebestyrelsen på Ørestad skolen og Dyveke skolen er imod forslaget og appelerer på det kraftigste til, at der findes en alternativ løsning, så børn i Ørestad fortsat kan sikres skolegang i lokalmiljøet.
Læs høringssvar fra Anne Mette Schmidt
Indsendt af:
Saida Boukaddid
Dato: 17. juni 2016
Svarnummer:
111
Virksomhed / Organisation :
Danish Muslim Aid / MicroAid
By:
København
Postnr.:
2300
Vedr. distriktgrænse for den nye skole på Amager Strandvej nr. 3. Som det står nu går distriktet mod syd ved Øresundsvej. I løbet af de seneste år er der kommet mange nye familie boliger syd for Øresundsvej, som ikke tilknyttes den nye skole. Disse børn skal i stedet fordeles på Skolen ved Sundet og Lergravsparken Skole, to skoler der allerede har store elevtal. Det foreslås derfor, at distriktet for Skolen på Amager Strandvej nr. 3 udvides til at omfatte alle børn, der bor frem til Italiensvej.
Læs høringssvar fra Saida Boukaddid
Indsendt af:
P/F Elmegaarden
Dato: 17. juni 2016
Svarnummer:
110
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar ang. ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18 (2016-0057813) Vi er i P/F Elmegården blevet opmærksomme på de planer om ændring af skoledistrikter, som Børne- og Ungdoms-forvaltningen har fremlagt. Det er planer, som vil ramme beboerne i foreningen negativt, og vi mener, det er en helt forkert vej. Vi noterer os, at langt hovedparten af medlemmerne i børn og unge-udvalget er imod planerne, og vi vil opfordre dem til at stemme imod planerne. Vi har forholdt os til de fire principper for inddeling af skoledistrikter, og de er gennemgået nedenfor. Helt kort er de vigtigste argumenter imod: 1) At man skaber en skolevej, der er trafikmæssigt langt farligere for børnene 2) At skolen ligger langt fra det lokalområde, som man ellers hører til (Ørestad) 3) At man splitter et lokalområde op, så børnene kommer til at gå på forskellige skoler Vi ønsker desuden, at forvaltningen fremlægger eller gennemgår alternativer, da det kun er her, man har overblikket over den demografiske udvikling samt kapacitet og økonomi på området. Derudover vil vi opfordre til, at Børn- og Unge-udvalget prioriterer (også økonomisk), at der nu bliver lavet en holdbar løsning for skoler i Ørestad i stedet for blot at eksportere børnene til skoler andre steder på Amager. Vi har – ud fra de forudsætninger, vi har til det – forsøget at skitsere et par mulige løsninger til sidst i dokumentet. Derudover opfordrer vi til, at man i stedet løser Dyvekeskolens mangel på elever i skolens lokalområde, og at man beholder det nuværende skoledistrikt i Ørestad og hvis det er nødvendigt ser på muligheder for at udvide skolens kapacitet. I forbindelse med dette bør forvaltningen fremlægge analyserne af, hvordan antallet af skolebørn i distriktet forventes at udvikle sig i distriktet i de kommende år. 2. Hensyn ved inddeling i skoledistrikter 2.1. Kapacitet Ørestad skoles kapacitet blev senest vurderet i den store ændring af distriktet i 2014/15. Siden er der fundet en løsning for børnene i den kommende Kalvebod Skole. Det er svært at se, hvad der er sket i de to år, der gør det nødvendigt allerede at ændre distriktet igen, og man kan frygte en ny lappeløsning om et par år igen. For at vurdere andre løsninger må forvaltningen fremlægge de data for området demografiske udvikling, som distriktsændringen er baseret på. Dyvekeskolens frie kapacitet skyldes ikke for få børn i distriktet, men at der stadig er for mange af områdets forældre, som vælger skolen fra. En yderligere udvidelse af skolens distrikt er ikke den rette løsning på dette problem – ikke mindst fordi man kan forvente, at mange af de børn, som vil komme ind under det nye distrikt nu helt vil fravælge folkeskolen. 2.2. Trafiksikkerhed: Ændringen af distrikterne går direkte imod princippet om trafiksikkerhed. Børnene i P/F Elmegården har i dag en fuldstændig sikker skolevej med cykelsti hele vejen. Vejen til Dyvekeskolen går gennem to tungt befærdede veje, Kongelundsvej og Vejlands Allé, som begge er kaotisk i morgentrafikken. Cyklistforbundet regner ikke børn som sikre i trafikken, før de er 10-12 år, og det betyder at alle børn frem til 4-5 klasse vil skulle følges til skole af en voksen. Sikre lokalområder og skoleveje er en vigtig faktor for at hjælpe til, at børn bevæger sig nok i hverdagen, og det underminerer man her. 2.3. Mindst mulige indgreb 2.3.1. En del af lokalområdet: P/F Elmegården hører logisk og fysisk sammen med Ørestad, og det er her indkøb, faciliteter, fritidsaktiviteter, bibliotek m.m. findes. Man kan se skolen fra foreningens område, og både forvaltning og politikere har fra start anerkendt, at det var vigtigt, at ”det gamle” Amager hang sammen med den ”nye” Ørestad. Langt de fleste beboere med børn er – ligesom beboerne i selve Ørestad – flyttet hertil for at være en del af det miljø og deltage i opbygningen af den nye bydel. De har været med i skolebestyrelsen på Ørestad skole og andre institutioner, sat gang i lokale aktiviteter og både børn og voksne er en del af det liv, som skaber lokalområdet. De forudsætninger vil blive ødelagt, hvis planerne realiseres. 2.3.2. Opsplitning af børnegrupper Elmegården er et tæt lokalområde, hvor børnene vokser op sammen og leger sammen, fra de er helt små. Hvis ændringen bliver vedtaget, vil det splitte kvarterets børn i to grupper. En gruppe af ældre børn og deres mindre søskende, som i det daglige hører sammen med nærområdet i Ørestad og skolen der. Og en gruppe af børn som ved deres skolestart flyttes ud af kvarteret – hvor de sandsynligvis også har gået i vuggestue og børnehave - og over til Dyvekeskolen. Det vil gå hårdt ud over trivsel og venskaber hos de små. Det samme gælder nye beboere, der dermed også mister tilknytning og sammenhæng i lokalområdet. 2.3.3. Manglende tilhørsforhold og integration i Dyvekeskolen Hvis ændringerne bliver gennemtrumfet vil Elmegården komme til at ligge i distriktets yderområde – over 2 km fra skolen. Derimod strækker distriktet sig kun få hundrede meter mod nord og vest. Det vil betyde at legekammerater og aktiviteter er langt væk. 2.3.4. For få elever på Ørestad skole Som det også fremgår af bilaget til forslaget, vil man bringe antallet af nye elever på Ørestad skole ned på 42,7 elever pr. årgang + nye boliger. Med ca. 30 elever pr. klasse skal der således komme ekstra 47,3 elever pr. årgang fra nye boliger, men der er ifølge By&Havn kun planlagt 300 nye lejligheder i området. De kan langt fra dække den ekstra kapacitet. 2.4. Fordeling Som det fremgår af forslaget medfører forslaget ikke samlet set en mere jævn fordeling af elever. Ørestad Skole bliver tværtimod mere isoleret med en markant højere escs-score end tidligere. Forskellen i andelen af tosprogede elever på de to skoler bliver ikke mindre, det bliver blot med omvendt fortegn. Dette bør tale imod forslaget. Samtidig bliver grundlaget for Ørestad Skole endnu mere homogent end før, da en del af området på Kongelundsvej bliver skåret væk. 3. Alternative løsninger 3.1. Løs problemerne i Ørestad Skoletilbuddene i Ørestad har været forsinkede og underprioriterede fra start, og det lider bydelen fortsat under. Det er på tide at lave en holdbar løsning inden for området, som ikke blot eksporterer eleverne til andre områder. 3.1.1. Forvaltningen bør fremlægge alternativer og forudsætninger Her er det forvaltningens opgave at fremlægge alternativer, da det kun er her, man har overblikket over den demografiske udvikling samt kapacitet og økonomi på området. Derudover vil vi opfordre til, at Børn- og Unge-udvalget prioriterer (også økonomisk), at der nu bliver lavet en holdbar løsning for skoler i Ørestad i stedet for blot at eksportere børnene til skoler andre steder på Amager. I forbindelse med dette bør forvaltningen fremlægge analyserne af, hvordan antallet af skolebørn i distriktet forventes at udvikle sig i distriktet i de kommende år. 3.1.2. Behold skoledistriktet – evt. uden nye boliger Vi foreslår, at man beholder det nuværende skoledistrikt i Ørestad, men hvis det bliver nødvendigt at skære kan man se på de nye boliger, hvor potentielle beboere i så fald vil kende forudsætningerne. 3.1.3. Mulighed for at samle større klasser i nye faciliteter i Ørestad Syd Derudover bør man se på muligheder for at udvide skolens kapacitet. Her kunne det være en mulighed løse kapacitetsproblemet på sigt ved at samle de større klasser (7.-9. klasse) i faciliteter i Ørestad Syd. Det kan både være med til at binde Ørestad sammen og vil være trafikmæssigt ansvarligt med de større børn. 3.2. Find bedre og mere logiske løsninger på Dyvekeskolens elevproblemer Der er flere andre og mere logiske måder at udvide Dyvekeskolens distrikt (hvis dette overhovedet er den rigtige løsning), og Dyvekeskolen har også i tidligere ændringer ønsket løsninger, der var mere logiske. Både Eberts villaby og områderne omkring Digevej ville være mere logiske. 4. Der skal undersøges reelle alternativer Vi ser forslaget som – endnu en – midlertidig lappeløsning, og vi er overbeviste om, at der kan findes bedre løsninger. Vi er glade for, at stort set alle partier har erkendt, at det er en dårlig løsning, men også lidt bekymrede for, om efterspørgslen efter alternativer fra beboerne dækker over manglende vilje til reelt at finde andre løsninger. Det er et politisk ansvar at sørge for, at der i forvaltningen reelt og oprigtigt bliver undersøgt alternativer for det er kun her man har den nødvendige viden. Vi deltager meget gerne i udviklingen og undersøgelsen af alternativer sammen med forvaltning og politikere, hvis der er viljen til det. Vi ser frem til at tage dialogen. På vegne af P/F Elmegaarden Bestyrelsen
Læs høringssvar fra P/F Elmegaarden
Indsendt af:
Miia Rintakorpi
Dato: 16. juni 2016
Svarnummer:
109
By:
København S
Postnr.:
2300
I have a 5 year old son who is starting school next year and obviously I'd like him to be able to go to the school closest to home- same school where his friends are going. Therefore we are against the change in school district. We are very unhappy about this possible change and hope it will not happen. I feel like whoever came up with the idea of splitting children around byparken in to 2 different schools need to come to Ørestad to actually see that it is a very unfair idea and does not make any sense.
Læs høringssvar fra Miia Rintakorpi
Indsendt af:
Colin Argue
Dato: 16. juni 2016
Svarnummer:
108
By:
København
Postnr.:
2300
Hi I am really disappointed to learn that such an arbitrary line has been drawn to seperate two sides of a park created to bring a community together. My 5 year old son has several friends on the opposite side of the park whom it will be very difficult to keep as friends once they are forced to attend different schools. He will also loose most of relationships made so far in his young life as his børnehave is also on the 'right side of the tracks'. We moved to Ørestad to provide a good home and education for our family, to have our children attend the school we can see from our balcony and to play in the park with his friends in safety. Instead we are presented with a proposal that removes that right. It is extremely hard for us to accept that any humanity was used in making this proposal. All the extra hours taking our children to and from a school considerably further away are hours lost as a family. Not to mention that the extra distance and busy roads increase the danger we put out children in. To say it is unfair to remove this right from us with very short notice despite having lived in the area for years is a gross understatement. I hope that common sense will prevail and some of that sense will be applied to making a more considered rezoning of the districts. Sincerely, Colin Argue
Læs høringssvar fra Colin Argue
Indsendt af:
Simone Brendstrup
Dato: 15. juni 2016
Svarnummer:
107
By:
København S
Postnr.:
2300
Ørestad City er fortsat en ny bydel, hvor mange gør en stor indsats for at skabe fællesskab og relationer, som er vigtige for at bydelen fortsat udvikler sig og bliver attraktiv og levende. Én af de store aktører på den front er meget naturligt Ørestad Skole. Blandt andet derfor kan jeg ikke støtte op om, at Ørestad City deles i to skoledistrikter. Jeg bakker fuldkommen op om Ørestads Skoles bestyrelses høringssvar, som netop uddyber skolens rolle i lokalområdet.
Læs høringssvar fra Simone Brendstrup
Indsendt af:
Patrick Fritz
Dato: 14. juni 2016
Svarnummer:
106
By:
København S
Postnr.:
2300
Som forældre til to små drenge (0 og 4 år) og beboer midt i Ørestad City (Porthuset), tager jeg stor afstand til forslaget om ændring af skoledistriktet i Ørestad. Ørestad City har byparken som naturligt centrum, hvor børn, unge og forældre mødes og samles. Her danner børnene nye bekendtskaber samt plejer de eksisterende. Jeg synes det er vigtigt at vores børn går i skole med de børn som bor i området, da det blandt andet giver større mulighed for at etablere og vedligeholde venskaber med klassekammerater, hvilket er med til at fordre en god og tryk skolegang. Herudover bor vi 400 meter - dvs. 2 min. gågang, fra Ørestad skole, men skal ifølge det nye skoledistrikt, høre til en skole som ligger ca. 30 min. gågang herfra. I min optik bør en folkeskole rumme børn fra lokalområdet, hvilket betyder børn som bor inden for en nærliggende radius. Jeg foreslår at politikkerne genovervejer afgrænsningen af distrikterne i Ørestad således at lokalområdet i byparken samt husstande beliggende omkring Ørestad skole, fortsat kan dele skoledistrikt. Jeg henviser ydermere til Ørestad skoles bestyrelses høringssvar, som jeg synes indeholder mange gode pointer og samtidig må betragtes som en betydelig stemme i debatten om ændring af skoledistrikter i Ørestaden.
Læs høringssvar fra Patrick Fritz
Indsendt af:
Monica Hammer
Dato: 10. juni 2016
Svarnummer:
105
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen på Ørestad Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Ørestad Skole Skolebestyrelsen udtaler sig kun om høringens punkt 3, der vedrører skoledistriktet til Ørestad Skole. Hvad er Ørestad City? Ørestad er en nyetableret bydel. Den tiltrækker folk med et vist entreprenørskab, der gerne vil være med til at bygge noget nyt op. Københavns Kommune har været med til at skabe en tiltrækkende historie om et familievenligt område med gode forhold for børnefamilier. Bydelen er beboet af mange børnefamilier, og områdets brede bolig-sammensætning gør at man kan bo indenfor Ørestad City gennem flere aldre. Centralt i Ørestad City er Byparken og Ørestad Skole med bibliotek. Vi betegner dette epicenter som samlingspunkt i bydelen. De børn der bor omkring Ørestad Skole og omkring Byparken ER Ørestad Skole og skal naturligvis ikke flyttes ud af deres bydel til andre skoler. Hvad er skolens rolle i bydelen? En lokal skole er en rede for fællesskaber på tværs af alder og baggrund. Skolen er en stærk kulturbærer for bydelen og giver en sammenhængskraft, der gør at vi passer på hinanden og at vi passer på vores fælles faciliteter. Særligt for et nybygget område som Ørestad med mangel på idrætsfaciliteter og fritidstilbud, er skolen et vigtigt samlingssted hvor beboerne mødes og kender hinanden fra. Naboskole Dyveke Skole Skolebestyrelsen på Ørestad Skole mener at Københavns Kommune blander to ting sammen, når Ørestads elever skal bruges til at fylde Dyveke Skolen op. Skoledistriktet for Dyvekeskolen virker allerede stort, og burde indeholde de børnetal, som skolen kan rumme. Vi tror ikke på at forældre til børn i Ørestad City vil flytte deres børn til Dyveke, men at de fortsat vil søge Ørestad Skole. Naboskole Kalvebod Fælled Skole Grænsen mod Ørestad Syd med Kalvebod Fælled Skole er meget klar. Motorvejen og jernbanen skærer området fysisk over. Der er desuden et bredt erhvervsbælte af station, hotel og kontorbyggerier hvor børnene ikke bor eller kommer. Vi appellerer stærkt til, at Københavns Kommune, BUF lærer af erfaringerne med Ørestad Skole, og etablerer rigelig elevkapacitet på Kalvebod Fælled Skole. Hvorfor har Københavns Kommune denne udfordring? På Ørestad Skole har vi gentagne gange i løbet af de 8 år, vi har eksisteret, bedt om at der bliver lavet en langsigtet plan for skoleudviklingen i Ørestad, og vi har desværre kun oplevet at vores rammevilkår er blevet ændret igen og igen. Ørestad Skole blev planlagt som 1 ud af 3 skoler i Ørestad på en attraktiv hjørnegrund ved Byparken. Planerne blev ændret, og skolen blev flyttet til en lille frimærkegrund. Skolen blev tildelt overflytterlærere de første år, og startede op i nedrivningsklare barakker på Islands Brygge Skole. I løbet af de første fire år, flyttede skolens elever og lærere fire gange, og det sidste år på Islands Brygge Skole flyttede eleverne i barakker igen. Ørestad Skole var planlagt som en profilskole, og det blev italesat overfor de første generationers forældre, at skolen skulle have en særlig virtuel æstetisk profil. Men profiltilskuddet blev ikke tildelt og siden da er profilskolebegrebet blevet udvandet af politikerne i Københavns Kommune. Efter ganske få år med 2 spor har skolen de seneste 6 år fået indskrevet mellem 4 og 6 klasser hvert år. På trods af at bygningen kun kan rumme 3 spor. Vi mener derfor at både politikerne og forvaltningen i Københavns Kommune har kunnet forudse denne kapacitets udfordring, og har haft mulighed for at reagere i tide. Ørestad Skole har i hele sin levetid spillet med, været åben for samarbejde og løst sine opgaver pragmatisk og ambitiøst. Den lange række af ændringer har gjort det meget udfordrende at opbygge et stabilt og trygt læringsmiljø for elever, forældre og personale. I løbet af det seneste 1½ år har investeringerne i byggeriet i Ørestad taget fart, og Københavns Kommune har godkendt udbygninger i Ørestad Syd, City samt det nye beboelses kvarter ved Bella Centret. Vi ville ønske at Københavns Kommune, der både har musklerne til at bygge og teoretikerne til at læse befolkningsstatistik og lave børnevenlig byudvikling, vil tage konsekvenserne af deres udstykningsrus, og etablere de vuggestuepladser, børnehavepladser og folkeskolepladser, som modsvarer bydelens befolkningstal. Vi kan konstatere at Københavns Kommune har godkendt Bella Centrets boligkvarter, og planlægger et beboelseskvarter nord for Vejlands Alle; Amager Fælled Kvarter. Det vil være en logisk konsekvens at disse planer følges op af den tredje skole i Ørestad. Hvad vil Ørestad Skoles bestyrelse? Det er vigtigt for skolebestyrelsen på Ørestad Skole at der er sikre skoleveje for vores elever, da vi går ind for at børn skal transportere sig selv til skole. Det er vigtigt for Ørestad Skole at vi rummer de børn (og forældre) der bor omkring skolen, så de børn der går i børnehave sammen, til fodbold sammen og som mødes til leg på stierne også undervises sammen. Det samme gælder deres forældre. Det er vigtigt for Ørestad Skole at vi får et bæredygtigt skoledistrikt, hvor antallet af elever og antallet af faciliteter passer sammen på langt sigt. Det har vist sig at være et ineffektivt styringsredskab at justere skoledistrikterne (på grund af søskendegaranti, og da vi er den eneste skole i Ørestad med klasser op til 8.klasse) Vi ønsker at Københavns Kommune indgår forpligtende aftaler med bydelens ejendomsselskaber omkring en nærliggende undervisningsfacilitet. Vi ved at KLP ejer nabogrunden, og leder efter en lejer til deres nye byggeri. Som nabo til Ørestad Skole ligger Wing House, som udlejer lokaler. Det er alment kendt, at Ferring bygger nyt i Kastrup, og snart flytter fra Ferring Tårnet. Vi bor ovenpå et Parkeringhus, som måske kunne delvist ombygges til skole. Alternativerne er mange og vi er klar til at indgå i en konkret dialog med Københavns Kommune om en robust løsning, både på den korte bane og med et varigt sigte. Kort Fortalt Kort fortalt er vi imod at dele skoledistriktet, og sende halvdelen af Ørestad Citys børn til Dyveke Skolen fra 0-6 og fra 7. klasse til Højdevangs Skolen. Kort fortalt er vi for at skabe et selvstændigt, tredje skoledistrikt i Ørestad omkring Bella Kvarteret. Kort fortalt er vi for at lave en udbygning af Ørestad Skole og påtage os at skabe god undervisning i de nye rammer. Tak fordi I lytter Venlig hilsen Skolebestyrelsen på Ørestad Skole
Læs høringssvar fra Monica Hammer
Indsendt af:
Kirsten Makne
Dato: 9. juni 2016
Svarnummer:
104
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr. ændring af Ørestad Skoledistrikt. Som opfodret af politikerne i seneste udgave af Ørestad Avis kommer her et par konkrete løsningsforslag. Pt bygges Kalvebod Brygge skole. Når den står færdig, vil der i de første år - indtil alle årgange er fyldt op - være ledige lokaler her. Hvad om Ørestad Skole låner faciliteter her ligesom Kalvebod Brygge har "boet til leje" hos Ørestad Skole? Det er kun en midlertidig løsning, men det kan give kommunen tid til at lave en permanent løsning - eks: Kaj Fiskers Plads lige overfor Ørestad Skole - hvad er planerne med den? Hvis der er allerede er planer, hvad er så muligheden for at kommunen kan leje lokaler til Ørestad skole - eks: kan 8.-9. klasse vel godt kombineres med erhvervsejendom... Platformen (legepladsen på 2. sal der pt deles mellem Ørestad skole og Ørestad Gymnasium) - I bunden af denne kunne etableres barakker (den hurtige løsning) eller udbygges mere permanent. Platformen er stor og bruges fortrinsvist i den anden ende (den mod skolen og gymnasiets indgang) Grunden overfor Kaj Fiskers Plads (mellem åen og haveforeningen) - her kunne bygges et "anneks" til skolen. Grunden er forholdsvis smal, men det er jo lykkes før med den nuværende skole. Beliggenheden her er god ift. den nuværende skole og krattet (skolens naturlegeplads). Nogle politikere udtaler i Ørestad Avisen at det bliver vanskeligt at finde pengene til mere skolebyggeri i Ørestaden. Når man som beboer herud er vidne til alle de nye lejlighedskomplekser der skyder op med dertilhørende københavnske skatteborgere lyder det temmelig mærkeligt Ovenstående løsningsforslag er ikke "billige" - men det er det, der følger med, når man udbygger en bydel i den grad, som politikerne har gjort og stadig gør. Nye boliger = nye borgerer = flere skolefaciliteter. Kom ikke nu og sig, at der ikke er penge til skolefaciliteterne. Har man sagt A, må man også sige B - det hedder ansvar og det ligger hos de politikere, der har været med til at træffe beslutningen om at opføre de mange lejlighedskomplekser. Vil man have flere skattekroner - må man også bygger flere skolefaciliteter. Politikerne må til lommerne. Mvh, Kirsten Makne
Læs høringssvar fra Kirsten Makne

Sider