Strategi for bynatur i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en strategi for Bynatur i København. Med strategien ønsker vi at skabe de bedste rammer for, at København bliver en endnu grønnere by – også selv om byen bliver tættere og vi bliver flere københavnere.

Høringsfrist:

28. august 2015
Indsendt af:
Michael Borch Grell
Dato: 29. august 2015
Svarnummer:
31
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Kære Kbh.K. Teknik & miljø, Det er meget positivt, at Kbh.s kommune (KK) har udgivet en strategi for bynatur. Naturen og biodiversiteten er under pres i hele Danmark – og ligeledes i KK. Der bliver stadig mindre plads til natur. I KK fordi byen gradvis udbygges mere og mere - og fordi der - på trods af visse fremskridt - stadig foregår en omfattende frisering af byens grønne områder. Alligevel bliver bynaturen af stadig større betydning for bevarelsen af den samlede biologiske mangfoldighed i hele Danmark – ikke mindst fordi naturen på landet bliver stadig mere forarmet. Derfor er det vigtigt at holde fokus på mulighederne for at udvikle naturen og den biologiske mangfoldighed i København - både på den korte bane og i det lange perspektiv. Det lægger strategien heldigvis også op til. Borgerne og turister efterspørger natur og grønne oplevelser. At der er plads til natur gør byen mere værdifuld og skaber øget sundhed og trivsel - for alle byens borgere. Samtidig rummer de store byer og ikke mindst KK nogle rigtig gode muligheder for naturbevaring. Det skyldes, at København er placeret i en kontinental biogeografisk region tæt ved Østersøen og det baltiske område, hvor udbredelsen af mange arter mødes, herunder arter som er sjældne i Danmark som fx planterne brændeskærm, blå iris og øresundshønsetarm m.fl. Samtidig gør beliggenheden ved kysten og storbyen i sig selv at klimaet er mildt – også om vinteren. Specielle arter og samfund af vilde dyre og plantearter foretrækker ligefrem byen som levested. Fugle som husrødstjert og mursejler, skimmelflagermus, grønbroget tudse og mange flere. Derfor er det utrolig vigtigt, at KK i sin strategiske og konkrete planlægning sørger for, at der er plads til naturen i byen. Jeg er derfor også helt enig i, at KK med strategien skal planlægge langsigtet med det mål at bevare, udvikle og skabe ny rum for natur i bymiljøet. Den foreliggende strategi for bynaturen i høring rummer glædeligvis gode tanker om, hvordan bynaturen kan udvikles i et positivt samspil mellem kommune, borgere, folkelige organisationer og fonde mv. Jeg savner dog, at strategien er lidt mere visionær og at den formulerer mere konkrete mål og indikatorer for indsatserne, der kan vise om målene opfyldes. Vælg hjemmehørende arter For at modvirke det pres som tilvandring og byudvikling skaber på bynaturen er det vigtigt, at KK mere konsekvent bruger hjemmehørende træer & buske i beplantninger overalt i byrummet. Forskningen viser at hjemmehørende arter skaber livsmulighed for meget mere biodiversitet end eksotiske arter gør. Strategien bør derfor rumme visionære og konkrete målsætninger for både gradvis udskiftning og ny indplantning af hjemmehørende ved- og plantearter i eksisterende parker, kirkegårde mv. Hjemmehørende arter bør også være førstevalget alle de steder, hvor der skabes nye parker, grønne områder, vejtræer osv. samt i fx klimatilpasningsprojekter. Desuden bør kommunen også i tilskudsordninger og ved andre virkemidler mest muligt tilskynde private borgere, virksomheder, boligforeninger mv. til at vælge hjemmehørende træer og buske på deres grønne områder, i anlæg og baggårde mv. Natur i by og havn Havneområderne rummer - trods en enorm byudvikling de seneste 10-15 år - stadig åbne, "grønne" og ubebyggede arealer med værdifuld bynatur og biodiversitet. Eksempelvis i Nordhavnen (på "Stubben"), hvor der stadig er rester af de gamle ruderater og græsfælleder og hvor der i disse år gradvis skabes nye opfyldninger. Det er meget vigtigt, at KK som overordnet planmyndighed og som medejer i By og Havn kræver og sikrer, at væsentlige dele af de endnu ubebyggede og grønne havnearealer reserveres til grønne områder, parker og bynatur til glæde for alle borgere. De åbne græsslætter med varieret flora, der allerede efter få år opstår på disse arealer, udgør noget af byens mest spændende natur - og rummer usædvanlig og sjælden biodiversitet af vilde blomster, insekter, sommerfugle, padder og fugle. Denne form for bynatur ses stadig i Nordhavnen/på Stubben, på Holmen, Amager Fælled, Sydhavnen/Tippen samt på Pyrolysegrunden ved Kløvermarken. Strategien bør sætte nogle konkrete mål for bevaring og beskyttelsesindsatser for bynatur og biodiversitet i disse områder. I Nordhavnen bør eksempelvis som minimum bevares det endnu ikke byudviklede nordlige område med de to søer, der i dag er indrettet som fårefold. Også i den nye opfyldning vil der efter ganske få år opstå fin bynatur, som bør sikres i forbindelse med byplanlægning for dette område. Ældre parker og gamle træer I forhold til bynatur er det enormt vigtigt at bevare de mange gamle træer rundt om i byens ældre parker, på kirkegårde og andre grønne pletter. De gamle træer er med deres store størrelse, krogethed, riflede bark, hulheder og andre strukturer blandt byens vigtigste levesteder for biodiversitet. Her lever sjældne og almindeligere flagermus, egern, masser af insekter, hulrugende fugle og andre fugle mm. Strategien burde således gerne rumme en vision og konkrete mål for bevaringen af byens gamle træer. Det gælder særligt på lokaliteter som Fælledparken, Kastellet, Østre Anlæg, Ørstedsparken, Assistens Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård, Utterslev Mose, Ryvangens Naturpark og Mindelunden, Lersø Parken og Bispebjerg parken såvel som hospitalet, Damhussøen og -engen, Grøndalsparken, Valbyparken mv. Hvor det er muligt bør gamle træer kunne blive stående længst muligt og hvis de fældes af sikkerhedsgrunde, bør stød, stammer og større grene blive liggende på stedet til glæde for biodiversiteten. Sådan som det allerede så fint kendes fra Østre Anlæg og Bispebjerg parken. Men strategien bør sættemål for konkrete indsatser for at øge mængden af dødt ved også andre steder. Byens ældre parker er ofte stærkt friserede og her ville det være glædeligt, hvis strategien kunne lægge op til, at dele af parkerne i højere grad overgik til en form for naturdrift. Hermed forstået, at der udlægges arealer som høslæteng, der gradvis udpines og derefter kun slås 1-2 gange om året i fx september måned. På den måde vil over tid udvikles en naturlig urteflora med vilde stauder og blomster, der vil tiltrække sommerfugle og andre insekter, som igen vil give et større udbud af føde til parkernes fugle. På den måde vil parkernes oplevelsesmæssige variation og biologiske mangfoldighed kunne blive endnu rigere - også til glæde for borgerne. Det er klart at der i en park som Fælledparken o.a. fortsat skal bevares mulighed for boldspil og de traditionelt afholdte større folkelige arrangementer. Men desuagtet er der masser af muligheder for at udvikle parkernes bynatur endnu mere. Se fx. hvordan dette allerede gøres i Bernstorffparken i Gentofte kommune eller i det centrale Londons Skt. James Park/Hyde Park. Ny bynatur via offentlige/private partnerskaber Det er glædeligt at læse strategiens tanker om at udvikle samarbejdsprojekter med folkelige organisationer, virksomheder, fonde og med borgerinvolvering. Det er en rigtig god idé, som der bør arbejdes videre med, og som gerne bør målsættes og konkretiseres. Jeg tillader mig venligst at komme med et par meget konkrete idéer til, hvordan sådanne projekter kan udfoldes. 1) Østre Gasværksgrunden på Østerbro: Der er et udbredt lokalt ønske om at gasværksgrunden bevares som grønt åndehul med park og med bynatur - frem for at blive byggemodnet og byudviklet. Disse idéer bør KK tage positivt imod og gøre til sin egen planlægning for området. Her vil der kunne være store gevinster for bynaturen - planlagt på den rigtige måde. Borgerne bør inviteres med i planlægningen og som deltagere i at tilbageføre og videreudvikle det der er tilbage som et grønt område. Det bør oplagt ske med involvering af de som nabo liggende institutioner. Det bør blive en "vild park" hvor den vilde natur, selvgroede planter, træer og buske får lov til at udvikle sig - evt. med en nænsom supplerende beplantning med hjemmehørende arter. En del af arealet bør efterlades åbent med græsdække - helst som græs/høsleteng med vilde blomster. Der har tidligere været en lille sø på arealet, som evt. kan genskabes. 2) Skab en ny naturperle, privat finansieret og med massiv borgerinvolvering I et strategisk perspektiv og for at skabe yderligere borgerinteresse og oplevelsesmulighedermed bynatur i København bør der skabes en helt ny bynaturperle. Det skal ske ved at opkøbe og optimere et areal, så det bliver til levested for flest mulige dyr og planter. Det skal foregå på et passende stort areal, gerne med et vådområde, hvor driften indrettes, så der skabes de bedst mulige betingelser for et så varieret og rigt vildt dyre og planteliv som muligt. Det vil både kunne booste bynaturen i KK og samtidig skabe helt nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister. Et demonstrationsprojekt der viser, hvor fantastisk og rigt et vildt dyreliv, der faktisk kan tiltrækkes og fremvises for alle her midt i storbyen. Projektet skal realiseres med økonomisk støtte fra nogle af de store fonde som Nordea Fonden, Real Dania, 15. junifonden eller tilsvarende. Fondenes støtte sikres via et projektsamarbejde med grønne organisationer som DOF's Fugleværnsfond og Danmarks Naturfredningsforening samt ved at lægge op til max frivillig, folkelig involvering. Borgere skal involveres lige fra starten og indgå i naturplejegrupper, i formidling og med frivillig registrering af dyr og planter mv. Også store virksomheder som fx Carlsberg eller NOVO burde kunne gøres interesseret. Et sådant projekt ville være innovativt, nytænkende og kunne bidrage til at skabe en massiv opmærksomhed - også i udlandet. Projektet vil være helt i pagt med de mange græsrodsbaserede natur og byøkologi projekter, der skyder op i storbyerne (Vild med Vilje osv.) i disse år. Realiseringen af et sådant projekt ville udgøre et helt nyt og unikt koncept for København. Som potentielle lokaliteter må først og fremmest peges på Amager Fælled og Grønjordssøen, Nordhavnen/de nye opfyldninger på Stubben eller evt. Sydhavnstippen. Mvh. Michael Borch Grell Østerbro
Læs høringssvar fra Michael Borch Grell
Indsendt af:
Tom Jørgensen
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Agendaforening Nordvest
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er glædeligt, at der sættes fokus på bynatur med dette initiativ!! I forslaget til Strategi for bynatur i København lægges der vægt på kvaliteten af bynaturen. Dette er vigtigt, da det er godt at gøre tydeligt f.eks. at faste belægninger naturmæssigt er ringere end græsplæne. Der er brug for at udbygge begrebet naturværdi. DCE, Det nationale center for miljø og energi ved Aarhus Universitet, Har udgivet et enkelt 2 siders skema: hvor mange points scorer din have på biodiversitet. Det viser værdien af at have dødt ved i haven med videre og giver forståelse og dermed handlemuligheder for at forbedre biodiversiteten der, hvor man har indflydelse. Det kan være en ide at bruge dette skema eller andet tilsvarende redskab til at enhver vil kunne afgøre hvad bedre kvalitet af bynaturen i et givet område er. med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Tom Jørgensen
Indsendt af:
Tom Manczak
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Se venligst vedhæftede PDF
Læs høringssvar fra Tom Manczak
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvlag
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt udkast til 'Strategi for bynatur 2015-2025' i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist d. 28. august 2015. Borgerdialog Christianshavns Lokaludvalg har ført borgerdialog om sagen ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse om bynatur og fortætning af byen gennem Christianshavns Borgerpanel. 300 borgere har deltaget i undersøgelsen, heraf er dog 19 ukomplette besvarelser. På baggrund af undersøgelsen vil vi viderebringe følgende pointer: • 21 procent af respondenterne oplever i høj grad Christianshavn som en grøn bydel. 64 % svarer, at de i nogen grad oplever Christianshavn, som en grøn bydel. • 73 procent af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med deres muligheder for at benytte grønne områder i deres nærområde. Ca. 8 % er utilfredse eller meget utilfredse. • I kommentarfeltet nævner flere følgende pointer: o Mange kan godt kan lide at benytte områderne langs vandet og kanalerne, men adgangen til vandet kan forbedres. Det gælder både adgangen til bolværkerne, som visse steder er spærret af, muligheden for at komme ned til vandet og muligheden for at lægge til med fx kajakker eller mindre både. o Flere nævner, at de foretrækker mere ukontrollerede naturområder, frem for parkanlæg. o Mange bemærker, at der er mange muligheder for at gøre bydelen mere grøn, f.eks. ved at lave flere grønne tage, plante flere gadetræer og mere beplantning i gaderne. o Flere bryder sig ikke om at benytte området langs volden, da området opleves som utrygt pga. løse hunde, hjemløse og Christianias kunder. o Skrald og manglende pleje af de grønne områder, f.eks. langs volden, gør dem uattraktive. o Trafikstøj nævnes, som en hindring for, at man kan nyde de grønne områder på Christianshavn til fulde. o Flere nævner, at der mangler en egentlig park på Christianshavn, f.eks. i nærheden af Holmen. o Det uregulerede bådemiljø ved Erdkehlgraven opleves som skæmmende. • Til spørgsmålet om, hvad der kunne forbedre respondentens oplevelse af Christianshavn som en grøn bydel, nævnes følge muligheder hyppigst (i prioriteret rækkefølge): o Flere gadetræer o Grønne sti- og transportforbindelser uden motoriseret trafik o Flere blomster og buske på gader og pladser o Bedre vedligeholdelse og pleje af eksisterende parker og naturområder o Udvikling af ny parker og naturområder • Flere uddyber i det efterfølgende spørgsmål, at følgende steder på Christianshavn kunne man forbedre/forøge det grønne miljø: o Volden (bedre naturpleje og renhold). o Refshaleøen (fx natur- eller parkområde samt byhaver) o Papirøen (fx bademuligheder) o Bodenhoffs Plads (mere grønt, fx træer) o Torvet (mere grønt, fx træer og blomsterkasser, og bedre renhold) o Prinsessegade (mere grønt og mindre trafik) o Langs havnefronten, v. Udenrigsministeriet, Nordea og Nordatlantens Brygge (mere grønt og sammenhængende stiforbindelse) o Christianshavns Skole (mere grønt, f.eks. blomster og buske) • Til spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har idéer til, hvordan man kan skabe kendskab, engagement og ejerskab til bynaturen på Christianshavn forslås blandt andet følgende: o Oprettelse af grønne grupper, der kan hjælpe med vedligeholdelse af grønne områder. o Guidede ture med en naturvejleder eller lokale guider. o Bedre formidling af nye grønne tiltag, f.eks. hvad der plantes hvor. o Gratis køkkenhaver/byhaver. o Skilte om fx dyreliv og planter. o Involvering af leje-, andels- og ejerforeninger samt skoler, institutioner og lokale foreninger. o Formidling gennem lokale medier. • 20 procent af respondenterne svarer, at de gerne vil indgå i partnerskaber med kommunen om vedligehold, udvikling eller formidling af bynatur på Christianshavn. 41 procent svarer, at de måske vil. Af konkrete idéer foreslås blandt andet projekter om byhaver, etablering og vedligehold af f.eks. højbede, indsamling af skrald, formidling mv. • 35 procent af respondenterne er enige i princippet om, at man bør fortætte dele af den eksisterende by, for dermed at skabe plads til, at byen kan holdes grøn og åben andre steder. 25,5 procent svarer ”hverken eller”, mens 35 procent er uenige eller meget uenige. • Respondenterne mener samlet set, at grønne områder bør prioriteres højest i den fremtidige udvikling af Christianshavn. Dernæst kommer kultur- og idrætsfaciliteter, bolig og kommunale institutioner. Detailhandel, kontorer og industri skal prioriteres lavest. Alle resultater og kommentarer kan ses i rapporten, der er vedlagt som bilag. Lokaludvalgets holdning Det udsendte udkast til Bynatur i København indeholder en række spændende og nødvendige tiltag, når det gælder at få mere grønt i byen. Lokaludvalget er orienteret om, at Miljøpunkt Indre By-Christianshavn med den aktuelle årsplan for det lokale miljøarbejde arbejder med flere af de nævnte tiltag, såsom klimatilpasning, grønne tage, facadebeplantning, by-træer og grønne gårde, og at de har en god kontakt til de lokale om netop disse emner. Bynatur i byudviklingen Vi mener, at der skal indtænkes mere grønt fra starten af processen ved nybyggeri. Derfor glæder det os, at Københavns Kommune vil arbejde hen imod, at der stilles krav til kvalitet og omfang af bynatur i lokalplanlægningen. Der skal kræves nogle mere konkrete retningslinjer, der indeholder en ’skal’- snarere end en ’kan’- formulering for nybyggeri, såsom de to store byudviklingsprojekter Nordhavn og Carlsberg. Når der er tale om anlæggelse af grønne tage, står der i den nuværende lokalplan for f.eks. Carlsberg at flade tage så vidt muligt begrønnes, og for Marmormolen står der at tage gerne må begrønnes. Det er vores opfattelse, at grønne tage samt anden beplantning ofte er med i de første planer for nybyggeri, men desværre typisk er noget af det første, der bliver skåret ned på, hvis budgettet ikke holder. For at fremme anlæggelse af grønne tage i forbindelse med nybyggeri kan vi henvise til lovgivningen i andre lande i Europa f.eks. Tyskland, Holland, Frankrig og Schweiz, hvor økonomiske incitamenter, krav til grønne tage i bygningsreglementer samt krav om obligatorisk forgrønnelse er igangsat (http://vegetatedroofs.dk/page17.html). I den anledning mener vi, at kommunen skal få tjekket op på, om nuværende lokalplaner ligefrem forhindrer, at der kan anlægges grønne tage i nogle områder. Vi mener, at alle lokalplaner skal indeholde retningslinjer om, at flade tage skal være grønne og at begrønning af bygninger og forgrønning af områder skal være obligatorisk. Bynatur på kommunale arealer Det er godt at læse, at Københavns Kommunes ambition er at gå forrest i arbejdet med at skabe bynatur på egne arealer. Det er vigtigt med et godt foregangsbillede. Det er også positivt at læse, at Københavns Kommune vil sikre, at der plantes flere træer i København, herunder gadetræer, samt skabe gode vækstvilkår for byens træer. Det er et område Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har arbejdet meget med og brænder for at forbedre. Den samme interesse har vi mødt hos borgerne. Her kan refereres til vedhæftede rapport ‘Flere by-træer til Københavnerne’, hvor Miljøpunkt har samlet borgernes ønsker og forslag til flere træer i deres lokalområde (Indre By og på Christianshavn). Vi håber, at der denne gang er finansiering bag ordene fra Københavns Kommunes side, når det gælder plantning af flere by-træer. Det kan være en dyr og besværlig proces at plante træer i byen, hvorfor det vil give mening at tænke lidt kreativt og overveje mulighederne inden et projekt igangsættes. Selvfølgelig skal der også plantes traditionelt, men på steder hvor træplantning truer med at vælte budgetterne, kan der måske tænkes i andre alternative løsninger i stedet for helt at lade være med at plante. Vi vil også foreslå, at man indtænker mere grønt på byens åbne pladser, som godt kan virke en anelse grå og triste og med meget belægning af forskellig art. Disse pladser krydses ofte bare af forbipasserende på farten. Her er det oplagt at skabe rum for ophold og hygge. Et eksempel er den forholdsvis ny-anlagte Regnbuepladsen foran Miljøpunktets kontor. Her er der god mulighed for at skabe grønne opholdsrum. En kommentar til Fakta-boksen: Det er vel ikke muligt allerede på nuværende tidspunkt, at sige, hvor meget Københavns Kommune bruger på at omdanne kommunens egne arealer i hele 2015? Vejledning om Bynatur på Ikke-kommunale arealer Vi oplever stor interesse fra Københavns borgere, når det gælder byforgrønnelse. Dog er vores fornemmelse, at der på nogle områder mangler information om love, regler osv. Et eksempel herpå kan være, når man som borger ønsker at anlægge et grønt tag. Hvad er reglerne for grønne tage ved anlæggelse eller renovering af taget på boliger, skure osv.? Her ønsker vi, at man fra Københavns Kommunes side gør det mere overskueligt mht. til love, regler, ansøgning osv. for borgerne. Altså få udarbejdet en konkret vejledning for området – ’Sådan kommer du i gang’? Et eksempel til sammenligning er folderen ‘Sådan laver du en byhave’ udgivet af Teknik- og Miljøforvaltningen ved Københavns Kommune. For at lette processen for borgerne, kan kommunen undlade at kræve, at der skal søges om tilladelse til anlæg af grønt tag på mindre konstruktioner som skure, pavilloner osv. Et andet eksempel kan være ved anlæggelse af facadebeplantning ud til offentlig vej. Hvad er reglerne på dette område? Har man f.eks. lov til at fjerne 3-4 brosten i en række for at plante en rose, og hvor langt ud fra facaden må man plante, hhv. hvor mange cm må planten inkl. grene gå ud fra facaden? Manglende information kan afholde nogle borgere fra at gå i gang med byforgrønnelse. Altså er det vigtigt med mere lettilgængelig information til borgerne. Dette kunne formidles gennem lokalforankrede foreninger og organisationer såsom f.eks. lokaludvalgene og miljøpunkterne. Disse har et allerede eksisterende netværk til lokale borgere. Det samme er gældende, når I skriver, at det skal sikres, at bynaturens mange kvaliteter og funktioner bliver formidlet til borgerne med særlig fokus på børn og unge. Her kan Miljøpunkterne også kontaktes for samarbejde. Træer i byen Det er vigtigt for Københavns borgere, at så mange af byens træer bevares. Træerne renser vores luft og øger biodiversiteten i byen, og desuden er de smukke at se på. På samme måde, som man i andre lande (Tyskland og England) og kommuner (Frederiksberg) har regler for, hvornår man må fælde store træer, ønsker vi tilsvarende regler tilpasset København. For eksempel kan der laves en regel, som siger, at alle træer (offentlige og private) over f.eks. 25 år i Københavns kommune er fredet og må ikke fældes. Ellers skal det først forelægges det lokaludvalg, som træet står i, samt Borgerrepræsentationen. Byfortætning vs. bynatur Det er en del af Københavns Kommunes strategi, at man skal fortætte byen visse steder, særligt nær stationer, for så at kunne holde den grøn og åben andre steder. Den spørgeskemaundersøgelse, som vi har gennemført, tyder dog på, at der er mange forskellige holdninger til denne præmis for byens udvikling, ikke mindst når det kommer til den konkrete udpegning af steder, hvor byens skal fortættes, og hvor den skal holdes åben. Vi mener, at undersøgelsen understreger vigtigheden af, at borgerne fremover tages med i debatten om spørgsmål angående fortætning af den eksisterende by. Christianshavns Lokaludvalg vedtog dette høringssvar i sit møde den 26. august 2015. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvlag
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Teknik- og Miljøforvaltningen har lagt "Strategi for bynatur i København 2015-2025" i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 28. august 2015. Borgerdialog Indre By Lokaludvalg har over for borgerne annonceret muligheden for at kommentere sagen på bliv hørt-portalen. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalgs holdning Det udsendte udkast til Bynatur i København indeholder en række spændende og nødvendige tiltag, når det gælder at få mere grønt i byen. I vores årsplan 2015 for det lokale miljøarbejde arbejder vi med flere af de nævnte tiltag såsom klimatilpasning, grønne tage, facadebeplantning, by-træer og grønne gårde og har en god kontakt til de lokale om netop disse emner. Bynatur i byudviklingen Vi mener, at det er vigtigt at indtænke mere grønt fra starten af processen ved nybyggeri. Derfor glæder det os, at Københavns Kommune vil arbejde hen imod at der stilles krav til kvalitet og omfang af bynatur i lokalplanlægningen. Der skal kræves nogle mere konkrete retningslinjer, der indeholder en ’skal’- snarere end en ’kan’- formulering for nybyggeri, såsom de to store byudviklingsprojekter Nordhavn og Carlsberg. Når der er tale om anlæggelse af grønne tage, står der i den nuværende lokalplan for f.eks. Carlsberg, at flade tage så vidt muligt begrønnes, og for Marmormolen står der, at tage gerne må begrønnes. Det er vores opfattelse, at grønne tage samt anden beplantning ofte er med i de første planer for nybyggeri, men desværre typisk er noget af det første, der bliver skåret ned på, hvis budgettet ikke holder. For at fremme anlæggelse af grønne tage i forbindelse med nybyggeri kan det være en ide at henvise til lovgivningen i andre lande i Europa f.eks. Tyskland, Holland, Frankrig og Schweiz, hvor økonomiske incitamenter, krav til grønne tage i bygningsreglementer samt krav om obligatorisk forgrønnelse er igangsat (http://vegetatedroofs.dk/page17.html). Et forslag kunne også være, at få tjekket op på, om nuværende lokalplaner ligefrem forhindrer, at der kan anlægges grønne tage i nogle områder. Bynatur på Kommunale arealer Det er godt at læse, at Københavns Kommunes ambition er at gå forrest i arbejdet med at skabe bynatur på egne arealer. Det er vigtigt med et godt foregangsbillede. Det er også positivt at læse, at Københavns Kommune vil sikre, at der plantes flere træer i København, herunder gadetræer, samt skabe gode vækstvilkår for byens træer. Det er et område, som Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har arbejdet meget med og brænder for at forbedre. Den samme interesse har møder man hos borgerne. Her kan refereres til vedhæftede rapport ‘Flere by-træer til Københavnerne’, hvor Miljøpunkt indre By-Christianshavn har samlet borgernes ønsker og forslag til flere træer i deres lokalområde (Indre By og på Christianshavn). Vi håber, at der denne gang er finansiering bag ordene fra Københavns Kommunes side, når det gælder plantning af flere by-træer. Det kan være en dyr og besværlig proces at plante træer i byen, hvorfor det måske kan give mening at tænke lidt kreativt og overveje mulighederne inden et projekt igangsættes. Selvfølgelig skal der også plantes traditionelt, men på steder hvor træplantning truer med at vælte budgetterne, kan der måske tænkes i andre alternative løsninger i stedet for helt at lade være med at plante. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalg vil også foreslå, at man indtænker mere grønt på byens åbne pladser, som godt kan virke en anelse grå og triste og med meget belægning af forskellig art. Disse pladser krydses ofte bare af forbipasserende på farten. Her er det oplagt at skabe rum for ophold og hygge. Et eksempel er den forholdsvis nyanlagte Regnbuepladsen foran Miljøpunkt Indre By-Christianshavns kontor. Her er der god mulighed for at skabe grønne opholdsrum. En kommentar til Fakta-boksen: Det er vel ikke muligt allerede på nuværende tidspunkt, at sige, hvor meget Københavns Kommune bruger på at omdanne kommunens egne arealer i hele 2015? Bynatur på Ikke-Kommunale arealer Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalg oplever stor interesse fra Københavns borgere, når det gælder byforgrønnelse. Dog er vores fornemmelse, at der på nogle punkter mangler information om love, regler osv. Et eksempel herpå kan være, når man som borger ønsker at anlægge et grønt tag. Hvad er reglerne for grønne tage ved anlæggelse eller renovering af taget på boliger, skure osv.? Her ville det være en god ide fra Københavns Kommunes side at gøre det mere overskueligt mht. til love, regler, ansøgning osv. for borgerne. Altså få udarbejdet en konkret vejledning for området – ’Sådan kommer du i gang’? Et eksempel til sammenligning er folderen ‘Sådan laver du en byhave’ udgivet af Teknik- og Miljøforvaltningen. For at lette processen for borgerne kunne det også overvejes, om man skulle undlade at kræve, at der skal søges om tilladelse til anlæg af grønt tag på mindre konstruktioner som skure, pavilloner osv. Et andet eksempel kan være ved anlæggelse af facadebeplantning ud til offentlig vej. Hvad er reglerne på dette område? Har man f.eks. lov til at fjerne 3-4 brosten i en række for at plante en rose, og hvor langt ud fra facaden må man plante, hhv. hvor mange cm må planten inkl. grene gå ud fra facaden? Manglende informationer, kan afholde nogle borgere fra at gå i gang med byforgrønnelse. Altså er det vigtigt med mere lettilgængelig information til borgerne. Dette kunne formidles gennem lokalforankrede foreninger og organisationer såsom f.eks. Lokaludvalgene og Miljøpunkterne. Disse har et allerede eksisterende netværk til lokale borgere. Det samme er gældende, når forvaltningen skriver, at det skal sikres, at bynaturens mange kvaliteter og funktioner bliver formidlet til borgerne med særlig fokus på børn og unge. Her kan Miljøpunkterne også kontaktes for samarbejde. Indre By Lokaludvalg vedtog dette høringssvar den 20. august 2015. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Susanne Renée Grunkin, formand
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
24
Virksomhed / Organisation :
Danske Landskabsarkitekter
By:
København K
Postnr.:
1401
DANSKE LANDSKABSARKITEKTER PÅSKØNNER STRATEGIEN FOR BYNATUR! Foreningen Danske Landskabsarkitekter påskønner Københavns Kommunes initiativ til en Strategi for Bynatur. Byudvikling handler om at ruste byen til fremtiden. Men ved hjælp af det grønne skal vi også styrke byens identitet, helhed og sammenhæng. Der er ingen tvivl om, at behovet for opmærksomhed på byens naturarealer er stort, idet vi stadigt oplever et, på alle måder, stigende pres på Danmarks største byer. Det grønne har behov for al mulig hjælp til at stå imod det pres fra mange andre, ofte meget håndgribelige og målbare, men også mere kortsigtede, interesser som boligmangel, behov for infrastrukturudvidelser, nye kultur-og fritidstilbud og "byrumsaktivering". For balancens skyld skal og bør det grønne også udvikles og sikres i samme takt som resten af byens strukturer. Men når der er så mange interesser, der kæmper om den samme fysiske plads i byen, skal det stå klart for os, hvorledes det grønne skal kunne klare sig bedre i denne kamp, som følge af strategien. Hvordan vil vi se og opleve det? Og hvordan sørger vi for, at det kommer til at ske? IDENTITET Bynatur adskiller sig fra naturen udenfor byerne ved ofte at fremstå som fragmenter i en urban kontekst. På den måde er den på én gang i samspil med og kontrast til det byggede miljø. Det er bynaturens særlige præmis. I præmissen ligger derfor også et iboende pres fra omgivelserne, og det præger både oplevelsen og brugen af byens naturarealer. Ved i højere grad at se bynatur som en helhed har den potentiale til at udgøre et betydningsfuldt modtryk til det bebyggede. Det grønne skal kunne skabe identitet, helhed og sammenhæng i den store skala og det skal binde byen og bydelene sammen - også på tværs af grænser mellem kommunal og privat grund. Strategien vil yderligere blive styrket ved at inddrage ambitioner for, hvordan bynatur kan bidrage til netop at fremkalde "det særlige" ved København. Vi opfatter dette som svagheder i strategien: mangelen på identitets- og helhedstænkning, som vi mener, den også bør afspejle. Der er samtidig et stort behov for at gøre det overordnede mål og delmålene i "temaerne" lettere at forstå for de, der ikke finder %-resultater i brugerundersøgelser og relative talværdier særlig håndterbare og forståelige. HOLDNING Strategien for bynatur er en vigtig mulighed for at skabe fælles forståelse og fælles ambitioner for byens grønne infrastruktur, ligesom den er af stor betydning for udviklingen af byens identitet. Men ordet "identitet" er end ikke nævnt?? Hvad skal København være kendetegnet ved? Strategien bør blive formidlet mere håndgribeligt. Derfor er de anvendte udtryk som "attraktiv", "flere rekreative tilbud", og "mangfoldigt byliv" ikke konkrete nok. De rejser alt for hurtigt spørgsmålene hvad? og hvordan? Værdisætning af det grønne er en central problemstilling. Det fremstår ikke klart nok, hvorvidt de forskellige typer grønne områder er opfattet som havende samme værdi som bynatur - hvorvidt bynaturværdien af f.eks. en række nye vejtræer bliver sammenlignet med, eller er prioriteret i forhold til, en ubrugt byggegrund, der springer i skov. Det er ligeledes ikke klart nok, om det væsentlige er værdien for mennesker eller om der er tillagt et større biologisk perspektiv. Disse sondringer er ikke uvæsentlige, hvis bynatur skal kunne bruges som kvalitativt begreb til at beskrive og måle bylivet i København. Kunne man ikke kommunikere et tydeligere overordnet mål, som: "Borgere og besøgende vil opleve, at København har en stærk grøn identitet, som afspejler både æstetiske, kulturhistoriske, sociale og rekreative værdier, og som er biologisk mangfoldigt og klimatilpasset." Så ved vi mere præcist, hvilken identitet København stiler efter, og efter hvilke kriterier byen vil værdisætte det grønne. MÅL For de fire temaer: kommunale grønne områder, byudvikling, kommunale arealer samt ikke-kommunale arealer er der sat mål for bynaturen. Målene fremstår vage - angivet i procenter og brugertilfredshedsundersøgelser, det er ikke håndgribeligt for os andre. Vi kan ikke forstå eller forholde os til "tilfredshed" eller "flere besøgende". På samme måde som med det overordnede mål, bør der være formuleret klare delmålsætninger for hvert tema, der kan give et præcist indtryk af, hvad vi kan vente os. Det vil også fremstå tydeligere, hvis disse mål samtidig blev anvendt til at folde det overordnede formål ud. Det kunne være: - i kommunale grønne områder: "Vi vil opleve, at byens kirkegårde, parker og naturområder er blevet mere diverse, tilgængelige og indbydende. Deres varierede naturmiljøer, -udtryk og -oplevelser understøtter samvær og fællesskab og er gode levesteder for dyreliv. I hverdagen kan man opleve en større opmærksomhed overfor det grønne, idet borgerne får mere viden om den kulturhistorie og de naturoplevelser, de møder." - i byudviklingen: "Vi vil opleve, at byen udvikler sig mod en god balance mellem det groede og det byggede miljø. Bynatur er en naturlig del af hverdagen både i eksisterende og nye bydele, for i byens vækst er der også taget højde for nye grønne områder. De er både identitetsskabende orienteringspunkter og lokale samlingssteder." - på kommunale arealer: "Vi vil opleve, at Bynatur i højere binder grad byen sammen i en tydelig Grøn Infrastruktur. Byens offentlige torve, pladser og gader indgår i et samlet hierarki af varierede grønne opholds- og mødesteder med karaktergivende plantninger i sund vækst, der bidrager til at skabe rum og en indbydende atmosfære. Byen bliver kendetegnet ved, at der er investeret i innovative grønne løsninger i byrummene." - på ikke-kommunale arealer: "Vi vil opleve, at byen stiller større krav til private aktører som grundejere, boligforeninger og erhvervsliv om, at være medudviklere af den grønne hovedstad. Vi vil opleve øget mulighed for medindflydelse og mulighed for at bidrage aktivt til at indtænke grønne og bæredygtige løsninger." EFFEKT Strategien for bynatur er et nødvendigt redskab til at sikre bevarelsen og nyskabelsen af mere grønt i fremtiden. For at strategien skal være effektiv er det afgørende, at den bliver til et så konkret værktøj som muligt og at dens vision bliver fulgt op i kommunale planer og tilladelser. Her kunne implementeringen af eksempelvis biofaktor begrebet (SBI 1999) være en måde at skabe sammenlignelige målsætninger for nye byområder, og til at analysere kvaliteten af det grønne i de eksisterende på. Danske Landskabsarkitekter mener, at der er behov for en stærk og ambitiøs strategi, som samtidig er så præcis, at den kan omsættes til praksis hurtigst muligt. Med venlig hilsen Susanne Renée Grunkin Formand for Danske Landskabsarkitekter Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København K www.landskabsarkitekter.dk
Læs høringssvar fra Susanne Renée Grunkin, formand
Indsendt af:
Philip Hahn-Petersen
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Habitats ApS
By:
København K
Postnr.:
1432
Læs høringssvar fra Philip Hahn-Petersen
Indsendt af:
Morten Lindkjær
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
DGI & Idrtæsforum København
By:
København V
Postnr.:
1552
Høringssvaret er vedhæftet som PDF-fil.
Læs høringssvar fra Morten Lindkjær
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. strategi for bynatur Brønshøj-Husum Lokaludvalg har modtaget Strategi for bynatur i København i høring. Lokaludvalget bifalder, at København får en strategi for udviklingen af bynaturen og ser det som et vigtigt redskab i det løbende lokale arbejde med at øge omfanget, kvaliteten og oplevelsen af den bynatur som omgiver os. Lokaludvalget ser positivt på, at man ikke længere opererer med distinktionen mellem bynær natur og bynatur, men alene bruger begrebet bynatur. Lokaludvalget savner i strategien konkrete målsætninger når det kommer til kvaliteten af bynaturen i København. Der er i København mange kommunale grønne områder, som lider under mangel på naturpleje og målrettet indsats med henblik på at øge naturkvaliteten. Invasive arter, tilkratning, algevækst i vandmiljøer, fjernelse af veterantræer m.v. sætter vores bynatur under pres. Der findes standardiserede metoder til at måle kvaliteten af vores bynatur – det såkaldte naturværdiindeks - og strategien bør rumme en konkret målsætning om at øge den samlede naturkvalitet inden 2025, lige som der bør sættes konkrete mål for naturkvaliteter af de enkelte lokaliteter. Denne målsætning kan indgå i skemaet på side 16-17. Det undrer i den forbindelse, at plejeniveauet af vores naturområder er sat til ’lav’ i skemaet på side 8. Den bør efter Lokaludvalgets mening sættes til ’høj’. Siden ’Plads til naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed’ blev nedlagt sidste år, har der i relation til Lokaludvalgtes lokale miljøarbejde manglet en fagligt funderet og detaljeret plan for, hvordan vi kan understøtte arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed i bydelens grønne områder. Vi ser derfor frem til de såkaldte koordinerende planer (s.17), som skal laves for de enkelte naturområder og parker. I forhold til den fælles forpligtigelse for sikre den biologiske mangfoldighed er det vigtigt, at der sættes fokus på den overordnede blå-grønne struktur i Købehavn, og hvordan arbejdet med at skabe spredningskooridorer for konkrete arter af planter, dyr og svampe kan understøttes. De koordinerende planer skal derfor udvikles i relation til den overordnede blå-grønne struktur. De koordinerende planer bør have fokus på, hvordan borgerne og kommunen sammen kan arbejde med de enkelte lokaliteter for at sikre at både naturkvaliteten og de sociale kvaliteter forbedres. Lokaludvalget vil meget gerne komme med input til de koordinerede planer for bydelens naturområder og parker. I forbindelse med udviklingen af bynaturen på de kommunale grønne områder (s. 14) kunne det med fordel understreges, at etablering af kunstgræsbaner ikke tæller som et grønt område. Udarbejdelsen af et begrøningsværktøj i forbindelse med byudviklingsprojekter ser Lokaludvalget frem til at tage i anvendelse. Der er i Strategien for lidt fokus på at bevare gamle og døde træer. Sådanne veterantræer, som spiller en vigtig rolle for byens dyr og svampe, bør sikres frem for at fældes. Lokaludvalget bifalder, at der er fokus på formidlingen af vores mangfoldige bynatur. København bør dog ikke alene have fokus på naturformidling til børn og unge men også prioritere det voksne publikum. Tidligere eksisterede der et team af naturvejledere som på fornemste vis formidlede og engagerede københavnerne. Lokaludvalget ser en vigtig funktion for flere naturvejlerede i København. Det vil bidrage til naturformidlingen og –bevarelsen, at der tilknyttes en naturvejleder til Brønshøj-Husums mange grønne-blå arealer. Dette kunne ske i relation til ’Naturbyen – et bynaturcenter’, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg er i gang med at udvikle. Naturbyen henvender sig til børn, unge og voksne. Med venlig hilsen Erik Fisker, Formand Freddy Ingvorsen, Formand for Byudviklingsudvalget Anders Pedersen, Formand for Miljøudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 28. august 2015
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Andersen
Dato: 27. august 2015
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
www.danske-natur.dk
By:
Sundby
Postnr.:
2300 S
Amager Fælled "De sidste rester af de oprindelig strandenge på den østlige del af Amager Fælled i København Kommune er udstykket som byggegrunde" Det offentlige udviklingsselskab By & Havn går nu i gang med forarbejdet til, at der kan bygges især boliger i Amager Fælled, Ørestads fjerde og næsten ubebyggede kvarter, som ligger mellem Ørestad City og Ørestad Nord. Det budskab kom frem på et investormøde onsdag ved den internationale ejendomsmesse Mipim i Cannes - efterhånden er udviklingen nemlig nået så langt i de tre øvrige kvarterer, at det er blevet Amager Fælleds tur. »Vi går nu i gang med forarbejdet og skal drøfte udviklingen med kommunen. Det skal overvejende være boliger, og jeg forestiller mig, at vi kan få byggerier i gang fra 2018-2019,« uddybede administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen over for Berlingske Business.... Kommentar; "By & Havn" kalder det "den øde del af Ørestad?" Jeg kalder det "den sidste vilde natur i København" som rummer orkideer som Brændeskærm og enkelte Kødfarvet Gøgeurt & Sump-Hullæbe. Krybdyr og padder og sjældne insekter som bla. Kridtugle, Photedes morrisii og meget andet mere. Se mere om naturen på Amager Fælled i rapport: Videnindsamling Natur 2013 Amager Fælled. Lars Andersen d. 24 marts 2015. Omhandler område i tidligere lokalplan 278 Reference; danske-natur om Amager fælled; http://www.danske-natur.dk/amagerfaelled.htm Videnindsamling Natur 2013 Amager Fælled Biomedia Rapport til Københavns Kommune udarbejdet af: Anders N. Michaelsen og Johanne Bak, Biomedia og Lars Andersen: http://www.avlu.dk/wp-content/2014/09/Vidensindsamling-Natur-Amager-Fælled-2013.pdf
Læs høringssvar fra Lars Andersen
Indsendt af:
Flemming Hansen
Dato: 27. august 2015
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Friluftsrådet København
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hermed følger Friluftsrådets høringssvar til Københavns Kommunes forslag til strategi for "bynatur i København 2015-2025". Jvf. vedhæftede pdf-fil. Mvh Flemming Hansen Friluftsrådet København
Læs høringssvar fra Flemming Hansen
Indsendt af:
Claus Knudsen
Dato: 27. august 2015
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Amager
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Claus Knudsen
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 27. august 2015
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1788
En stigende del af befolkningen søger ind til byerne. I europæisk målestok er det ca. 80 % af menneskene, der bor i byer. Naturen - i sine mange former – har ikke kun en rekreativ værdi for mennesker, men har også betydning for deres psykiske udvikling og balance. Naturen giver mulighed for erkendelse og refleksion over den omgivende virkelighed og giver en mangfoldighed af oplevelser, viden og indsigt. Derfor har bynatur en stor betydning og samfundsmæssig værdi for mennesker indenfor byens kunstig skabte rum. Vi anser det for positivt, at strategien for bynatur inddrager alle byens naturområder. Det peger i retning af forslag, som Vesterbro lokaludvalg tidligere har fremsat under navnet ”Urbane Nationalparker”, inspireret af internationale landskabsplanlæggere. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at strategisk udpegning af naturområder også skal tage hensyn til et nærheds-princip, der svarer til planlovens og kommuneplanens bestemmelser om skabelse af nær-rekreative områder. Det har særlig betydning for lokalområderne og især for Vesterbro, der har få kvadratmeter grønt friareal per indbygger. Vandflader og deres kantområder med overgangen fra vand til land har her også en væsentlig rolle og er kendt for deres særlige værdi, der skal værnes om. Det er positivt, at der afsættes midler til opkøb af grunde til etablering eller videreudvikling af byens natur. Her tænkes der også på skabelse af biodiversitetskorridorer og grønne strøg. Samtidig kan det være med til at bevare områder, der kan ”gøre byen lidt vildere”, som det hed i en publikation udgivet af byhavenetværket. Initiativer i denne retning er også f. eks. ”Den vertikale have” ved Otto-Krabbes Plads, der især tager hensyn til byens begrænsede plads. Der har været flere lokale initiativer i denne sammenhæng, som vi gerne ser i sammenhæng med en strategi om bynatur. Det handler ikke mindst også om naturformidling i byen, som er iværksat med naturværkstedet Træstubben og samarbejdet om ”Blomstrende by”, der også inddrager mindre områder i en naturoplevelse. Andre initiativer af naturformidling har været nævnt på ide-plan, herunder en formidlingsplatform i vandkanten i samarbejde med Skanskas byudvikling ved Tømmergraven. Vi anser disse formidlingsinitiativer som vigtige, fremtidsrettede elementer, der skulle sikres en forankring i en strategi for bynatur. Vesterbro Lokaludvalg mener, at det er vigtigt, at man i arbejdet med at skabe flere kvadratmeter med bynatur opererer på solidt og gennemsigtigt datagrundlag. Derfor ønsker Lokaludvalget, at det bliver tilgængeligt, hvor mange kvadratmeter af hvilken slags bynatur, der findes indenfor de forskellige lokaludvalgsområder, og hvordan disse tal ændrer sig. Herved må der skelnes mellem blå og grøn bynatur og mellem privatejet, offentligt ejet, offentligt tilgængeligt mv.
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Mogens Petersen
Dato: 27. august 2015
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Mogens Petersen
Indsendt af:
Louise Holst Hemmingsen
Dato: 27. august 2015
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 5
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Louise Holst Hemmingsen
Indsendt af:
Rita Justesen
Dato: 26. august 2015
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
By & Havn
By:
københavn k
Postnr.:
1013
Læs høringssvar fra Rita Justesen
Indsendt af:
Anders Tranberg Andreasen
Dato: 24. august 2015
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Forening for Rosport
By:
Bagsværd
Postnr.:
2880
Læs høringssvar fra Anders Tranberg Andreasen
Indsendt af:
Jesper
Dato: 22. august 2015
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
HR7
By:
Copenhagen
Postnr.:
2200
Hvor er Urban Farming?
Læs høringssvar fra Jesper
Indsendt af:
Steen Lorenzen
Dato: 21. august 2015
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
I stedet for alle planer, skulle (kommunen) retablere alle de acacietræer som kommunen spolerede for 3 år siden. I det mindste kan man fjerne alle stubbene.
Læs høringssvar fra Steen Lorenzen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 19. august 2015
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Irene Lauridsen
Dato: 17. august 2015
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Kano og Kajak Forbund
By:
Brøndby
Postnr.:
2605
Læs høringssvar fra Irene Lauridsen
Indsendt af:
Torkil Olesen
Dato: 17. august 2015
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Torkil Olesen
Indsendt af:
Sandra Høj
Dato: 10. august 2015
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 14
Virksomhed / Organisation :
Red Byens Træer
By:
København
Postnr.:
2200 N
Høringssvar vedr. Strategi for bynatur i København Jeg har brugt de sidste par år på at følge, forstå og identificere de alvorligste problemer for byens natur, med fokus på byens vejtræer. I den forbindelse har jeg talt med alt fra entreprenører, arbejdsmænd og projektledere, til biologer og parkforvaltere. Følgende er punkter, der kritisk trænger til at blive adresseret. Hvis det har interesse, står jeg gerne til rådighed for uddybelse. TRÆER VED GADER OG VEJE Vejtræer bør have værn mod trafikken, i form af jern. Barkskaden på et påkørt træ, er et åbent sår, og en invitation til råd og svamp, der på sigt betyder at store dele af træet går ud, taber grene, og efterfølgende må fældes. En bilist vil i højere grad vogte sig for jern, end træ, når der navigeres. Forbillede: Frederiksberg. (Vedhæftet eksempel fra Paris, foto A) Vejvæsen må ophøre med at asfaltere helt op til stammen, det får træet til at gå ud. En bedre dialog med parkforvaltningen er ønskelig. (Vedhæftet 2 fotos fra Nørre Voldgade, B & C) Vejvæsen må i planlægningsfasen indskærpes (forpligtes til) at bevare eksisterende og indtænke nye træer. (Vedhæftet foto af 80 år gamle lindetræer hugget unødigt ned, på Tagensvej i forbindelse med projekt “Bedre Bus”, foto D) Vejsalt er den store dræber. Der skal afsættes midler til afskærmning af vejtræer mod salt, og allerhelst findes et alternativ (se under Træpolitik/Berlin). Det haster. (Vedhæftet foto af saltskadede træer på Sankt Hans Torv, foto E)(Vedhæftet foto skridsikkert, tilsneet fortorv i Berlin, foto F) Beskadigelse af offentlige træer skal straffes. Vi ser utallige eksempler på, at byens træer påkøres og skades, uden at det har nogen konsekvens. Byen bør sende et klart signal om, at træernes sundhedstilstand tages alvorligt. (Eksempel: lastvogn tager cykelstien, og smadrer et stort træ, der efterfølgende angribes af skimmelsvamp, og står med åbent sår i 6 uger, før det beskæres. Det havde ingen konsekvens. Beskrevet her: redbyenstraeer.blogspot.dk/2015/02/pris-check.html ) BYGGE OG ANLÆG Ved anlægsarbejde og byggeri bør der instrueres i hvordan træerne beskyttes. Drypzonen (området lige under kronen) skal være fri, og der må ikke lænes ting op ad stammen. Lige nu er der ikke fastlagt særlige regler, og de entreprenører jeg har talt med, er frustrerede over at den ene bruger mængder af energi på at bevare og beskytte træer på byggepladser, blot for at se dem fældet når den næste tager over. Klare regler og håndhævelse deraf, efterlyses. (Vedhæftet foto af skånet træ ved Rigshospitalet byggeri, og foto af ubeskyttet træ på byggeplads, foto G og H) Ved kommunale projekter, bør det betinges, at eksisterende bevaringsværdige træer i videst mulige omfang tænkes ind i oplægget fra start, og ikke blot erstattes. Også selvom det er en meromkostning. Private skal ikke uden særlig tilladelse kunne fælde gamle træer i byen, for at lave ex. parkeringspladser. Det kan forhindres ved at træer i langt højere grad nævnes i lokalplaner og byplanvedtægter. Forbillede: Frederiksberg. Se under Træpolitik. Amsterdam har i samarbejde med parkfolk udviklet en særlig belægning til cykelstier, der er som en drøm at køre på, og samtidig skånsom mod træernes rødder. Ligesom den er mere fleksibel og mindre porøs end almindelig asfalt. (kontakt til relevante personer kan formidles)(vedhæftet hel- plus nærfoto af trævenlig belægning fra Amsterdam, foto I og J) BYPLANLÆGNING Der skal være en forståelse for at “åndehuller”, lommer mellem huse, og evt. offentligt utilgængelige, grønne områder (som børnehaver og genbrugsstation, og en ubebygget grund mellem to huse), ikke er uudnyttede arealer. Byens Udvikling er hurtig til at se disse steder som udviklingsmodne, fordi de ikke anerkender deres store værdi og betydning for borgerne. Åndehuller er belægningsfri zoner, hvor træer og natur får lov at blive stående. Deres funktion er blandt andet at nedbringe temperaturen, bevare biodiversitet, aflede regnvand, rense luften og jorden, fange skadelige partikler fra trafik, dæmpe støj og skabe ro og livskvalitet for borgerne. (Vedhæftet aktuelt eksempel på et truet åndehul i Nansensgade, foto K) Bydele burde opdeles i zoner, hvor bydele med meget lidt natur, skal behandles ekstra nænsomt når man planlægger. Der burde være en bundgrænse for natur pr. m2. Kommunen har selv foretaget opmålinger i 2009, og har dermed allerede overblik over de mest udsatte områder. (Vedhæftet måltal af natur i m2, pr bydel, foto L) VÆRDISÆTTELSE/ANERKENDELSE AF VÆRDI Træer skal værdisættes, og deres mange kvaliteter anerkendes. Der eksisterer retningslinier, og inspiration at hente i følgende: Center for Urban Forest Research, New York City, analyse og værdisætning af bytræer (April 2007): http://www.fs.fed.us/psw/programs/uesd/uep/products/2/psw_cufr687_NYC_MFRA.pdf Og fra nationalarkiverne i UK, CABE, Benefits of Urban Trees: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/files/benefits-of-urban-trees.pdf The National Archives (UK) Does money grow on trees? (publikation downloades her): http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/publications/does-money-grow-on-trees Blandt andet skal værdien af træers evne til at filtrere partikler på stærkt forurenede strækninger anerkendes, og indgå i planlægningen. Gamle, levedygtige vejtræer på strækninger der ex. overstiger grænseværdierne for luftforurening, burde under ingen omstændigheder overvejes fældet. Det skete på Tagensvej med projekt “Bedre Bus”, og kunne være undgået med et bedre overblik, og en anerkendelse af hvilken uerstattelig funktion træerne havde netop der. (Se foto D) MÅLESTOK FOR ERSTATNING AF TRÆER Målestok 1:1 er ugyldig. Hvis der tales om at erstatte et rask træ, bør det i højere grad være i løvmasse/krone m2. Et hundrede år gammelt træ er ikke det samme som en kvist. Ikke for vores livs- og luftkvalitet, og ikke for biodiversitet og dyreliv. En anden grund til at 1:1 er ugyldig: Nyplantede vejtræer har meget ringe overlevelsesmuligheder. De har dårligere vækstbetingelser end dem der blev plantet for bare 30 år siden, jorden er mere komprimeret og fyldt med kabler, fibre og rør, og træerne saltes og påkøres før de når at udvikle modstandskraft. (Vedhæftet foto af udpint erstatningstræ på Ny Nørreport Station, præcis på det sted, hvor man fældede et sundt træ, der selv efter at det blev fældet, ikke ville dø, foto M og N) Raske bytræer er uerstattelige og burde ikke fældes. Under nogen omstændigheder. Foreløbige erfaringer viser at der ikke kommer til at vokse store træer på samme sted igen. Kommunen bør sætte alt ind på at værne om den kæmpe investering de eksisterende bytræer udgør. Lige nu er der ikke afsat midler til at værne om de voksne vejtræer, man prioriterer med det begrænsede budget at få de nyplantede til at overleve de første år. OVERBLIK Der skal være et sted hvor alle informationer om byens træer samles, og hver gang et træ berøres af planer, skal det godkendes fra dette sted. Alle byens træer skal kortlægges, så man ved præcis hvilke der berøres ved anlægsarbejde og gerne: bør tænkes ind nye projekter. Det er også vigtigt at vide hvor mange der fældes, og hvorfor. Netop for at vide hvordan vi forebygger det uerstattelige men ofte undgåelige trætab. ÆNDREDE KRITERIER Kriterier for hvad man vurderer som bevaringsværdigt træ bør revideres. Gældende regler for et bevaringsværdigt træ, hedder bl.a. at kraftig kronereduktion ikke godtages. Men hvis en kraftig kronebeskæring er nok til at et gammelt træ overlever, bør det indgå som mulighed. Den måde man behandler gadetræerne på i dag, gør at de færreste lever op til nuværende kriterier for bevaringsværdige træer. Ny formulering af kriterier for bevaringsværdige træer bør også indeholde input fra biologer, der blandt andet fremhæver døde dele på et træ (i den udstrækning de ikke udgør personfare), som nyttige for dyreliv og biodiversiteten. København bør have flere trækyndige involveret i byens drift. Som et supplement til landskabsarkitekt uddannede, bør der også være en høj andel af biologer og forstkandidater. Når et træ skal vurderes som bevaringsværdigt, bør det som krav inspiceres af en biolog eller en forstkandidat. Alle træer bør have en sundhedsattest, og som et minimum burde intet træ i byen kunne fældes uden en sådan. Træer skal kunne fredes. TRÆPOLITIK Københavns Kommune bør have en træpolitik. Forbilleder: Frederiksberg, Malmö, Berlin. På Frederiksberg er det ganske enkelt forbudt, også på privat grund, at fælde et træ der er over 25 år gammelt, uden kommunens tilladelse. Malmö: Trädplan för Malmö 2005: http://malmo.se/download/18.7de6400c149d2490efb90a48/1417528860967/Tradplanwebb.pdf I hovedtræk oversat her: http://redbyenstraeer.blogspot.dk/2014/02/malmos-trplan.html Berlin er jo en liga for sig. De har kortlagt, arts- og aldersbestemt hvert et bytræ, der er nummereret, og bliver inspiceret med 18 måneders mellemrum. Fældes et uden tilladelse, eller salter en grundejer, vanker der massive bøder. I Berlin har vej- og parkvæsen også i fællesskab udviklet et alternativ til salt, som de er villige til at fortælle mere om. (kontakt kan formidles, hvis I ikke allerede har den) Hvis I kan bruge det til noget, har jeg opbygget et arkiv af observationer og fotos fra andre europæiske storbyer, med inspiration til praktiske løsninger for træer og bynatur. Tak for et tiltrængt fokus på byens natur. Med venlig hilsen Sandra Høj Red Byens Træer Facebook: https://www.facebook.com/RedByensTraeer Blog: http://redbyenstraeer.blogspot.dk/
Læs høringssvar fra Sandra Høj
Indsendt af:
Martin Haupt-Jørgensen
Dato: 5. juli 2015
Svarnummer:
3
By:
København N
Postnr.:
2200
Bynatur er en vigtig forudsætning for, at det er rart at bo i byen, så området fortjener langt mere opmærksomhed end hidtil. Kommunen skriver i sit oplæg ”selv om vi bliver flere københavnere og byen bliver tættere, skal København stadig være en grøn by med et stort udbud af parker og naturområder, gadetræer, grønne gårdhaver og rige naturoplevelser for Københavnerne.” Jeg er enig, men undrer mig over formuleringen ”stadig være en grøn by”. Mener kommunen, at København på nuværende tidspunkt er grøn? København fremstår umiddelbart meget lidt grøn i forhold til byer som Berlin og Frederiksberg og man har tydeligvis ikke fokus på at gøre den grønnere. Kommunen har f.eks. valgt ikke at plante træer langs den nyrenoverede Nørrebrogade. Begrundelsen for at kommunen ikke planter træer langs gaderne er typisk, at det vil ødelægge oversigtsforholdene, men i en by som Berlin kan det jo lade sig gøre. Jeg vil opfordre Kommunen til at være langt mere ambitiøse omkring bynatur, hvilket betyder at kommunen skal være villige til at bruge langt flere penge på området. Hvis der ikke er råd kan man f.eks. reducere den meget dyre finansiering af private grønne gårdanlæg til beboelsesejendomme. Disse er typisk lukkede for offentligheden, så det ville være mere retfærdigt at bruge skattepengene på bynatur der kommer os alle til gavn. Mine konkrete forslag til bedre bynatur inkluderer : •Langt flere træer langs vejene. •Beplantning med robuste kravleplanter af de mange tomme endegavle samt facader på beboelsesejendomme. Et af de oplagte steder er Odinparken på Nørrebro. •Bedre udnyttelse af de eksisterende parker. Bl.a. nedlæggelse af kommunens grimme bygninger i Stefansgadeenden af Nørrebroparken og i stedet placering af faciliteterne under jorden. •Flere blomsterbede i det offentlige rum. •Lade være med at bruge pladser til bilparkering, da dette pt. tager plads fra det grønne. Eksempler inkluderer den røde plads på Nørrebro og Dantes plads. Parkeringspladser bør placeres under jorden.
Læs høringssvar fra Martin Haupt-Jørgensen
Indsendt af:
Bent Christensen
Dato: 29. juni 2015
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Vanløse lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse lokaludvalg besluttede ved sit ordinære møde d.25.06.215 ikke at afgive høringssvar til 'Strategi for Bynatur i København 2015-2025'.
Læs høringssvar fra Bent Christensen

Sider