Høringssvar vedrørende Strategi for bynatur i København

Oprettet: 28. august 2015
Svarnummer:
27

Indsendt af

Indre By Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Indre By Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har lagt "Strategi for bynatur i København 2015-2025" i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 28. august 2015.

Borgerdialog
Indre By Lokaludvalg har over for borgerne annonceret muligheden for at kommentere sagen på bliv hørt-portalen.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalgs holdning
Det udsendte udkast til Bynatur i København indeholder en række spændende og nødvendige tiltag, når det gælder at få mere grønt i byen.

I vores årsplan 2015 for det lokale miljøarbejde arbejder vi med flere af de nævnte tiltag såsom klimatilpasning, grønne tage, facadebeplantning, by-træer og grønne gårde og har en god kontakt til de lokale om netop disse emner.

Bynatur i byudviklingen
Vi mener, at det er vigtigt at indtænke mere grønt fra starten af processen ved nybyggeri. Derfor glæder det os, at Københavns Kommune vil arbejde hen imod at der stilles krav til kvalitet og omfang af bynatur i lokalplanlægningen.

Der skal kræves nogle mere konkrete retningslinjer, der indeholder en ’skal’- snarere end en ’kan’- formulering for nybyggeri, såsom de to store byudviklingsprojekter Nordhavn og Carlsberg. Når der er tale om anlæggelse af grønne tage, står der i den nuværende lokalplan for f.eks. Carlsberg, at flade tage så vidt muligt begrønnes, og for Marmormolen står der, at tage gerne må begrønnes.

Det er vores opfattelse, at grønne tage samt anden beplantning ofte er med i de første planer for nybyggeri, men desværre typisk er noget af det første, der bliver skåret ned på, hvis budgettet ikke holder.

For at fremme anlæggelse af grønne tage i forbindelse med nybyggeri kan det være en ide at henvise til lovgivningen i andre lande i Europa f.eks. Tyskland, Holland, Frankrig og Schweiz, hvor økonomiske incitamenter, krav til grønne tage i bygningsreglementer samt krav om obligatorisk forgrønnelse er igangsat (http://vegetatedroofs.dk/page17.html).

Et forslag kunne også være, at få tjekket op på, om nuværende lokalplaner ligefrem forhindrer, at der kan anlægges grønne tage i nogle områder.

Bynatur på Kommunale arealer
Det er godt at læse, at Københavns Kommunes ambition er at gå forrest i arbejdet med at skabe bynatur på egne arealer. Det er vigtigt med et godt foregangsbillede. Det er også positivt at læse, at
Københavns Kommune vil sikre, at der plantes flere træer i København, herunder gadetræer, samt skabe gode vækstvilkår for byens træer. Det er et område, som Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har arbejdet meget med og brænder for at forbedre.

Den samme interesse har møder man hos borgerne. Her kan refereres til vedhæftede rapport ‘Flere by-træer til Københavnerne’, hvor Miljøpunkt indre By-Christianshavn har samlet borgernes ønsker og forslag til flere træer i deres lokalområde (Indre By og på Christianshavn). Vi håber, at der denne gang er finansiering bag ordene fra Københavns Kommunes side, når det gælder plantning af flere by-træer.

Det kan være en dyr og besværlig proces at plante træer i byen, hvorfor det måske kan give mening at tænke lidt kreativt og overveje mulighederne inden et projekt igangsættes. Selvfølgelig skal der også plantes traditionelt, men på steder hvor træplantning truer med at vælte budgetterne, kan der måske tænkes i andre alternative løsninger i stedet for helt at lade være med at plante.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalg vil også foreslå, at man indtænker mere grønt på byens åbne pladser, som godt kan virke en anelse grå og triste og med meget belægning af forskellig art. Disse pladser krydses ofte bare af forbipasserende på farten. Her er det oplagt at skabe rum for ophold og hygge. Et eksempel er den forholdsvis nyanlagte Regnbuepladsen foran Miljøpunkt Indre By-Christianshavns kontor. Her er der god mulighed for at skabe grønne opholdsrum.

En kommentar til Fakta-boksen: Det er vel ikke muligt allerede på nuværende tidspunkt, at sige, hvor meget Københavns Kommune bruger på at omdanne kommunens egne arealer i hele 2015?

Bynatur på Ikke-Kommunale arealer
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalg oplever stor interesse fra Københavns borgere, når det gælder byforgrønnelse. Dog er vores fornemmelse, at der på nogle punkter mangler information om love, regler osv.

Et eksempel herpå kan være, når man som borger ønsker at anlægge et grønt tag. Hvad er reglerne for grønne tage ved anlæggelse eller renovering af taget på boliger, skure osv.? Her ville det være en god ide fra Københavns Kommunes side at gøre det mere overskueligt mht. til love, regler, ansøgning osv. for borgerne. Altså få udarbejdet en konkret vejledning for området – ’Sådan kommer du i gang’?
Et eksempel til sammenligning er folderen ‘Sådan laver du en byhave’ udgivet af Teknik- og Miljøforvaltningen.

For at lette processen for borgerne kunne det også overvejes, om man skulle undlade at kræve, at der skal søges om tilladelse til anlæg af grønt tag på mindre konstruktioner som skure, pavilloner osv.

Et andet eksempel kan være ved anlæggelse af facadebeplantning ud til offentlig vej. Hvad er reglerne på dette område? Har man f.eks. lov til at fjerne 3-4 brosten i en række for at plante en rose, og hvor langt ud fra facaden må man plante, hhv. hvor mange cm må planten inkl. grene gå ud fra facaden?

Manglende informationer, kan afholde nogle borgere fra at gå i gang med byforgrønnelse.

Altså er det vigtigt med mere lettilgængelig information til borgerne. Dette kunne formidles gennem lokalforankrede foreninger og organisationer såsom f.eks. Lokaludvalgene og Miljøpunkterne. Disse har et allerede eksisterende netværk til lokale borgere. Det samme er gældende, når forvaltningen skriver, at det skal sikres, at bynaturens mange kvaliteter og funktioner bliver formidlet til borgerne med særlig fokus på børn og unge. Her kan Miljøpunkterne også kontaktes for samarbejde.

Indre By Lokaludvalg vedtog dette høringssvar den 20. august 2015.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand

Få nyt om høringer

Abonnér