Høringssvar vedrørende Strategi for bynatur i København

Oprettet: 28. august 2015
Svarnummer:
19

Indsendt af

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar vedr. strategi for bynatur
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har modtaget Strategi for bynatur i København i høring.

Lokaludvalget bifalder, at København får en strategi for udviklingen af bynaturen og ser det som et vigtigt redskab i det løbende lokale arbejde med at øge omfanget, kvaliteten og oplevelsen af den bynatur som omgiver os.

Lokaludvalget ser positivt på, at man ikke længere opererer med distinktionen mellem bynær natur og bynatur, men alene bruger begrebet bynatur.

Lokaludvalget savner i strategien konkrete målsætninger når det kommer til kvaliteten af bynaturen i København. Der er i København mange kommunale grønne områder, som lider under mangel på naturpleje og målrettet indsats med henblik på at øge naturkvaliteten. Invasive arter, tilkratning, algevækst i vandmiljøer, fjernelse af veterantræer m.v. sætter vores bynatur under pres.

Der findes standardiserede metoder til at måle kvaliteten af vores bynatur – det såkaldte naturværdiindeks - og strategien bør rumme en konkret målsætning om at øge den samlede naturkvalitet inden 2025, lige som der bør sættes konkrete mål for naturkvaliteter af de enkelte lokaliteter.

Denne målsætning kan indgå i skemaet på side 16-17.

Det undrer i den forbindelse, at plejeniveauet af vores naturområder er sat til ’lav’ i skemaet på side 8. Den bør efter Lokaludvalgets mening sættes til ’høj’.

Siden ’Plads til naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed’ blev nedlagt sidste år, har der i relation til Lokaludvalgtes lokale miljøarbejde manglet en fagligt funderet og detaljeret plan for, hvordan vi kan understøtte arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed i bydelens grønne områder. Vi ser derfor frem til de såkaldte koordinerende planer (s.17), som skal laves for de enkelte naturområder og parker.

I forhold til den fælles forpligtigelse for sikre den biologiske mangfoldighed er det vigtigt, at der sættes fokus på den overordnede blå-grønne struktur i Købehavn, og hvordan arbejdet med at skabe spredningskooridorer for konkrete arter af planter, dyr og svampe kan understøttes. De koordinerende planer skal derfor udvikles i relation til den overordnede blå-grønne struktur. De koordinerende planer bør have fokus på, hvordan borgerne og kommunen sammen kan arbejde med de enkelte lokaliteter for at sikre at både naturkvaliteten og de sociale kvaliteter forbedres.

Lokaludvalget vil meget gerne komme med input til de koordinerede planer for bydelens naturområder og parker.

I forbindelse med udviklingen af bynaturen på de kommunale grønne områder (s. 14) kunne det med fordel understreges, at etablering af kunstgræsbaner ikke tæller som et grønt område.

Udarbejdelsen af et begrøningsværktøj i forbindelse med byudviklingsprojekter ser Lokaludvalget frem til at tage i anvendelse.

Der er i Strategien for lidt fokus på at bevare gamle og døde træer. Sådanne veterantræer, som spiller en vigtig rolle for byens dyr og svampe, bør sikres frem for at fældes.

Lokaludvalget bifalder, at der er fokus på formidlingen af vores mangfoldige bynatur. København bør dog ikke alene have fokus på naturformidling til børn og unge men også prioritere det voksne publikum.

Tidligere eksisterede der et team af naturvejledere som på fornemste vis formidlede og engagerede københavnerne. Lokaludvalget ser en vigtig funktion for flere naturvejlerede i København. Det vil bidrage til naturformidlingen og –bevarelsen, at der tilknyttes en naturvejleder til Brønshøj-Husums mange grønne-blå arealer. Dette kunne ske i relation til ’Naturbyen – et bynaturcenter’, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg er i gang med at udvikle. Naturbyen henvender sig til børn, unge og voksne.

Med venlig hilsen

Erik Fisker, Formand
Freddy Ingvorsen, Formand for Byudviklingsudvalget
Anders Pedersen, Formand for Miljøudvalget

Få nyt om høringer

Abonnér