Luftfoto over lokalplanområdet

Damhusengens Skole - lokalplan 582

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Høringsfrist:

26. november 2018
Indsendt af:
Hanne Larsen, formand for afdelingsbestyrelsen Lønstrupgaard
Dato: 26. november 2018
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Boligforeningen 3B, Afdeling Lønstrupgaard
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgaard i Boligforeningen 3B har drøftet lokalplansforslaget for Damhusengens Skole og har følgende indsigelser til forslaget: Skyggegener på boliger: Bygning A, Værket, som skal ligge ud til Klitmøllervej, vil ligge overfor boligerne beliggende på adresserne Vanløse Byvej 15-19 (blokken ligger ud til Klitmøllervej lige overfor det nuværende fritidshjem Klitten). Skyggediagrammerne viser kun skyggerne i juni og marts, så man kan ikke se, om der i løbet af året vil være skygge på nogle af boligerne i blokken. Hvis Bygning A på noget tidspunkt i løbet af året vil kaste skygge på boligerne i Vanløse Byvej 15-19, må Bygning A rykkes tilbage eller ændres, så boligerne ikke bliver generet og forringet af at komme til at ligge i skygge. Parkeringsforhold i området: Allerede nu inden udvidelse af skolen er der mangel på parkringspladser i området omkring Klitmøllervej og Hirtshalsvej. Der er både mange beboere, lærere, pædagoger, forældre og brugere af idrætsfaciliteterne, som parkerer i området. Endvidere parkerer en del pendlere (Metro og S-tog fra Vanløse station) samt ferierejsende, som stiller bilen og tager Metro til Kastrup Lufthavn. Der er derfor behov for at fastholde parkeringspladsen til 80 biler på hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej. Det kan eventuelt suppleres med en 3-timers parkeringszone, som det er kendt i andre områder i nærheden af Vanløse Station. Trafikforhold i området: Det er et i forvejen meget trafikeret område med mange børn i trafikken. Der er også mange cyklister og gående. Derfor bør hele området reguleres og trafiksikres til en zone med max 30 km/t. Desuden bør der være bump eller tilsvarende foranstaltninger til at sikre, at hastighedsgrænsen overholdes, og at trafikken afvikles i et forsvarligt tempo. Ved krydset Ålekistevej/Klitmøller er der ofte kø og prop især i myldretiderne. Derfor bør der laves tiltag til at sikre en glidende trafikafvikling, herunder at parkeringspladserne på Klitmøllervej tæt på krydset ved Ålekistevej fjernes permanent. I lokalplanforslaget indgår en plan om at ensrette trafikken i området i morgenmyldretiden. Den ide kan vi godt støtte, da vi tror på, at det vil forbedre trafikafviklingen i myldretiden. Vi vil foreslå, at ensretningen også indføres i myldretiden om eftermiddagen, hvor mange børn hentes i bil fra børneinstitutioner, skole, fritidshjem og klubber. Herudover bør lysreguleringen i krydset Klitmøllervej/Ålekistevej justeres, så der er længere perioder med grønt for kørende og gående trafikanter, som kommer fra Klitmøllervej og skal ud på eller over Ålekistevej. Som det er nu, er der lange perioder med rødt lys, når man kommer fra Klitmøllervej. Det frister mange til at gå eller køre over for rødt lys. For trafiksikkerhedens skyld mener vi, at cykelstien rundt om skolen også bør anlægges på lønstrupvej, Hirtshalsvej og Klitmøllervej på det stykke, hvor der ikke er planlagt cykelsti. Idrætsfaciliteter: Vi synes, det er vigtigt, at der i forbindelse med skolebyggeriet indgår en sportshal, som opfylder (de internationale) krav til en håndboldhal. Det vil også være i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning fra 2011 om, at der altid etableres en idrætshal, når der bygges nye skoler, eller når eksisterende skoler udbygges. Herudover er det vigtigt for børnenes trivsel, at der på udearealerne på skolen etableres et areal, hvor der kan spilles fodbold og andre boldspil, fx som boldburet ved den gamle Hyltebjerg Skole ved Genvejen. Venlige hilsner Afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgaard, Boligforeningen 3B Hanne Larsen Formand
Læs høringssvar fra Hanne Larsen, formand for afdelingsbestyrelsen Lønstrupgaard
Indsendt af:
KAB
Dato: 26. november 2018
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SAB - Samvirkende Boligselskaber / KAB
By:
København V
Postnr.:
1552
Hermed fremsendes høringssvar på vegne af SAB Jyllandshuse og SAB Holmehusene
Læs høringssvar fra KAB
Indsendt af:
Rasmus Heide
Dato: 26. november 2018
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Klyngebestyrelsen for Klynge Engen 018, herunder Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar fra Klyngebestyrelsen Høringssvar til Københavns kommunes lokalplanforslag Damhusengens Skole, med høringsfrist 26. november 2018, offentliggjort af Teknik- og Miljøudvalget 17. september 2018. Fritidsinstitutionen på Damhusengens Skole er en del af Klynge Engen 018. Dette er Klyngebestyrelsens høringssvar med særligt fokus på trafiksikkerheden omkring Damhusengens Skole. Overordnet set En af de største udfordringer omkring den nye, store Damhusengens Skole med daginstitution og fritidsinstitution er de trafikale forhold med fokus på børnenes sikkerhed. De smalle veje i lokalområdet er allerede i dag en daglig udfordring, når børnene skal afleveres og hentes, og de bliver kun mere belastede i fremtiden. Hvis forslaget til lokalplanen bliver vedtaget, vil Damhusengens Skole få et ekstra spor og dermed blive en af Danmarks største skoler med 1.900 elever og 270 ansatte. Den tilhørende daginstitution – som bliver en del af Klynge Engen 018 – vil få 240 børn og 50 ansatte. Det betyder, at ca. 2.500 personer vil opholde sig på området på en given hverdag. Vi anslår, at ca. 500 forældre til børn i daginstitutionen, 0. klasse samt indskolingen vil aflevere deres børn om morgenen – og hente dem igen om eftermiddagen. Det betyder, at omkring 3.000 personer vil bidrage til morgen- og eftermiddagstrafikken på områdets meget smalle veje. Af hensyn til særligt sikkerheden omkring børnene og den nye skoles renommé i lokalområdet, opfordrer klyngebestyrelsen derfor til, at man sikrer ekstra høj prioritering af trafikplanlægningen omkring den nye skole, daginstitution og fritidsinstitution. Det er også vigtigt for os, at vi kan bevare det gode naboskab til beboerne i området både under og efter byggeriet. Især beboerne på Hvidbjergvej vil opleve en meget forandret hverdag og det er vores håb, at arkitekterne har placeret de nye bygninger, så beboerne bliver generet mindst muligt. Vi har herunder noteret os, at lokalplansforslaget mangler et skyggediagram for hhv. efterårsjævndøgn samt vintersolhverv. P-pladser I lokalplansforslaget er der et krav om 80 p-pladser til skolen. Dette antal ligger langt over det reelle behov. Damhusengens Skole ligger stationsnært, og en stor del af skolens ansatte anvender ikke bil som transportmiddel. Skolens egen analyse af de ansattes behov for p-pladser har vist behov for 15 til 20 pladser. Vi vil derfor opfordre til at reducere kravet af p-pladser til maks 30, så man i stedet kan anvende pladsen til udendørsfaciliteter for børnene. Ligeledes er der også tæt på skolen en del offentlige p-pladser som anvendes af Vanløse Stadion om eftermiddagen og i weekenden, hvor skolens ansatte ikke har behov for p-pladser. Der er altså rigeligt med p-pladser i området til at dække skolens behov. Ensretning og parkering i området Gennem byggeprocessens indledende faser er det blevet gjort os forståeligt, at en trafiksikkerhedsanalyse af området omkring skolen foreslår tidsbegrænset ensretning af Hanstholmvej og Klitmøllervej om morgen, og at man gik ud herfra i det samlede arbejde. Det glæder os, da f.eks. Hanstholmvej er så smal, at to biler ikke kan passere hinanden uden den ene kører op på fortovet, hvilket dagligt skaber farlige situationer for fodgængere og cyklister. Vi mener samtidig, at en ensretning af trafikken bør gælde hele vejen rundt om skolen og gerne permanent i stedet for tidsbegrænset. På den måde vil man bedst kunne sikre skolevejen for børn og forældre med fortove, cykelstier, kiss & ride-pladser m.m. En udfordring med tidsbegrænset ensretning kan bl.a. være beboere og gæster, som parkerer i modsat retning om aftenen og overser restriktionen om morgenen. Vi mener, at der desuden skal være standsningsforbud på hele Hirtshalsvej mod skolen, da der ofte er afsætningskaos om morgen i svinget Lønstrupvej/Hirtshalsvej. Hvis en ensretning af Hirtshalsvej kun bliver tidsbegrænset, må det overvejes, om skråparkeringen skal ”vendes” eller laves vinkelret. På både Hirtshalsvej og Klitmøllervej er der yderligere en udfordring for sikkerheden, når bilister bakker ud af de vinkelrette eller skrå parkeringspladser, hvis ensretningen ikke også gælder for cyklister. Hvis løsningen kun bliver tidsbegrænset ensretning, anbefaler vi elektronisk skiltning på Ålekistevej som tændes, når ensretningen er i effekt. Cykelstier Vi ønsker cykelsti hele vejen rundt om skolen – helt ude fra krydset Ålekistevej / Hanstholmsvej, ned til og ad Hvidbjergvej, Hirtshalsvej og Klitmøllervej helt ud til Ålekistevej. I det nuværende forslag er der ikke planlagt cykelsti på Hirtshalsvej samt et stykke af Klitmøllervej. Vanløse Lokaludvalg har ytret ønske om en reduktion af antallet af parkeringspladser og ved at imødekomme dette, kan der gøres plads til cykelsti på den del af Klitmøllervej, som løber langs parkeringspladsen. Hirtshalsvej og skråparkeringspladserne på den vestlige side af Hirtshalsvej er ikke en del af forslaget til lokalplan. På trods af dette vil vi gerne opfordre til at se på de trafikale forhold på denne strækning. Hirtshalsvej er nemlig allerede under de nuværende forhold stærkt trafikeret af både gående, cyklister og biler i morgenstunden. Derfor er det er vigtigt, at der også kommer cykelsti på Hirtshalsvej langs skolen. Vi mener, at der kan skabes plads hertil ved en permanent ensretning af Hirtshalsvej og/eller en nedlæggelse af skråparkeringerne. Dette ville give en bedre og mere sikker trafikafvikling på dette stykke. Hvis man både nedlægger p-pladserne og ensretter trafikken permanent på Hirtshalsvej, mener vi, at der vil være plads til både en dobbeltrettet cykelsti og et fortov til gående. Afsætningspladser / korttidsparkering (kiss & ride) Lokalplansforslaget nævner muligheden for at etablere korttidsparkeringsplader på Hvidbjergvej. Da skolens største bygning bliver placeret her, mener vi, at man allerede nu skal beslutte at placere korttidsparkeringspladser her. På Klitmøllervej er der et parkeringsforbud om morgenen på enkelte parkeringspladser ml. 7-9. Dette forbud bliver sjældent overholdt og skaber hver morgen trafikale problemer, som spreder sig ud på den meget trafikerede Ålekistevej. Det er vores forslag, at korttidsparkeringspladserne på Hvidbjergvej og Klitmøllervej alle bliver såkaldte kiss & ride-pladser, hvor kun afsætning og påstigning er tilladt. Det er vores bekymring, at beboere vil stille deres biler om aftenen og ikke få dem fjernet om morgenen, som det sker på Klitmøllervej. Endnu en mulighed for aflastning af trafikken omkring skolen, kunne være at etablere nogle kiss & ride-pladser på den østlige side af Ålekistevej. Busparkering En sjældnere kilde til stort trafikalt kaos på Hanstholmvej og Klitmøllervej er passage og parkering af store busser, når skolebørnene skal på ekskursion. Vi tænker, at korttidsparkeringspladserne kan bruges til disse formål og bør udformes på en sådan måde, at turistbusser kan komme sikkert ind og ud af båsene. Cykelparkering Vi tænker, at antallet af cykelparkeringspladser omkring bygningerne på Hvidbjergvej er utilstrækkelige, da det nok er her, de fleste børn vil ankomme på cykel. Børn tænker ikke altid lige rationelt og synes måske, at der er for langt over til parkeringspladserne ved svømmehallen. Kommunen bør samarbejde med skolen omkring denne problematik, således at Hvidbjergvej ikke bliver et ufremkommeligt kaos af henstillede cykler uden for båsene. Bag ved Hal 1 er der lagt op til cykelparkeringspladser. Dette område blev for et år siden omdannet til en Legeplads med ny belægning. Vi synes at det er ærligt ikke at bibeholde dette område som legeplads. Gadebelysning På de computeranimerede billeder af skolen i lokalplansforslaget, er det ikke muligt at få øje på placeringen af gadebelysningen. Vi ønsker, at arkitekterne tænker det ind fra starten, så det bliver en integreret løsning i den samlede bebyggelse. §7, Stk. 6. Belysning berører kort emnet. Vore betragtninger er følgende: * Belysningen skal om morgen i vinterhalvåret være ekstra kraftig i lygtetændingstiden allerede fra kl. 6.00, når fritidsinstitutionens morgenordning åbner, så trafikken kan afvikles sikkert også i regnvejr en mørk vintermorgen. * Vi tænker at den ekstra kraftige belysning skal være placeret hele vejen rundt om skolen, hvor der er cykelsti, og ikke kun ved afsætningsbåse. * Vi tilstræber selvfølgelig, at så mange af de gamle træer kan bevares, hvorfor det er vigtigt at finde en belysningsmetode, som ikke placeres over store grene, som kaster skygge. Samlingsplads Vi har noteret os, at lokalplanen ikke ser ud til at indeholde en samlingsplads med flagstang. Da skolen er en offentlig bygning, skal den have en flagstang. På borgermødet fremgik det, at arkitekterne ikke havde tænkt på dette emne, så endnu en gang opfordres der til at tænke dette forhold ind i byggeriet og lokalplanen. Renovation Flytning af skraldecontainere larmer, især hvis de er tomme. Afstand til vej bør reduceres og placering af skraldeskure skal placeres så afhentning af affald kan foretages sikkert og under hensyn til skolens naboer. Vi uddyber gerne vores synspunkter på et møde. Venlig hilsen Rasmus Heide, formand Klyngebestyrelsen for Klynge Engen 018, herunder fritidsinstitutionen på Damhusengens Skole
Læs høringssvar fra Rasmus Heide
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 26. november 2018
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Damhusengens Skole Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at svare på høring om lokalplanforslag for Damhusengens Skole. Vanløse Lokaludvalg har løbende fulgt forslaget. Lokaludvalget behandlede det første gang i forbindelse med den interne høring i ordinært møde den 22. februar 2018 og havde efterfølgende et møde den 1.marts 2018, hvor både Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt repræsentanter for bygherrerne var til stede for at oplyse sagen yderligere. Lokaludvalget afholdt offentligt borgermøde den 24. oktober 2018, i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Damhusengens Skole, hvor både arkitekter og ByK (byggeri København) også deltog til yderligere oplysning af sagen. På baggrund af tidligere drøftelser, borgermødet den 24. oktober og efterfølgende drøftelse i lokaludvalgets ordinære møde den 22. november 2018, har vi følgende bemærkninger til forslaget: Parkeringspladser Vanløse Lokaludvalg anbefaler fortsat, at der opereres med en reduceret normering af p-pladser, i forhold til de ca. 80 foreslåede, idet der efter Lokaludvalgets opfattelse ikke vil være brug for så mange p-pladser, som der arbejdes med til personale og brugere. De to eksisterende skoler bør ikke udløse ekstra parkeringskrav. Samtidig har lokaludvalget tidligere henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen om nedlæggelse af 3 p-pladser på Klitmøllervej, op mod Ålekistevej, hvor der ofte om morgenen er store trafikale problemer og dårlige oversigtsforhold. Parkanlægget/skoleområde ud til Ålekistevej Lokaludvalget ønsker så stor udnyttelse af friareal til skole og institutioner som muligt. Indretningen af det grønne område foran den gamle Vanløse Skole, hvor offentligheden sikres adgang til området som hidtil og samtidig kan fungere som del af skoleområdet, støttes af Lokaludvalget. Området er foreslået afskærmet mod den meget trafikerede Ålekistevej, der er vist som en glasvæg til at nedsætte støjen fra Ålekistevej, samtidig med at der er frit udsyn til og fra anlægget. Glassets hårde og plane overflade vil reflektere støjen, der vil blive væsentligt forøget mod ejendommene på den modsatte side af Ålekistevej. Hvis glasfladen deles i vandrette baner, som vinkles mod støjkilden, vil lyden i væsentligt omfang holdes på vejen, samtidig med at lydsvingningerne reduceres yderligere i anlægget. Yderligere var der ved borgermødet også bekymring for luftforureningen fra Ålekistevej. Idrætshal Vanløse Lokaludvalg har fortsat et ønske om, at lokalplansforslaget kommer til at rumme mulighed for en decideret hal til idræt og gymnastik, der umiddelbart er større end to gymnastiksale, som kan slås sammen. Lokaludvalget peger her på, Borgerrepræsentationens beslutning fra 2011 om at "der altid etableres en idrætshal, når der bygges nye skoler eller eksisterende skoler udbygges". Dette synspunkt blev også bakket op på borgermødet den 24. oktober 2018. I samme forbindelse støtter Lokaludvalget, at tidsrummet for bygningernes anvendelse udstrækkes, så også folkeoplysningsformål tilgodeses. Yderligere kommentarer og opsamling fra borgermødet den 24. oktober 2018 Skyggeproblematik ved Hvidbjergvej Flere beboere på Hvidbjergvej var bekymrede for, hvorvidt skolebygningerne overfor ville komme til at skygge på deres boliger, på trods af at skolebygningerne vil være trukket tilbage fra vejen og flugter i højden med beboelsen overfor. Der er indkommet en kommentar i forlængelse heraf, om at facaden på den sidste skoleblok kan vendes mod Hanstholmvej, og evt. byttes med køkken/aktivitetshuset. Herved vil der komme lys ned mellem blokkene til glæde for beboerne på Hvidbjergvej, samtidig med at de 2 skoleafsnit kommer lidt på afstand af hinanden, og de vil alle være mere jævnt fordelt på grunden. Trafik Flere beboere var bekymrede for den øgede trafik i området, særligt i forhold til forældre, der afleverer deres børn i bil, og beboere der samtidig skal ud af området. Her var der bl.a. ønsker om at overveje hastighedsbegrænsning i området, til supplement af ensretningen og de foreslåede kiss-and-ride områder. Med venlig hilsen Bent Christensen Formand for Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Mikkel Warming
Dato: 26. november 2018
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Boligforeningen 3B
By:
København V
Postnr.:
1561
Hermed bemærkninger fra Boligforeningen 3B til lokalplansforslag Damhusengens skole
Læs høringssvar fra Mikkel Warming
Indsendt af:
Skolebestyrelsen (v/ formand Ulrik R. Bang-Pedersen)
Dato: 24. november 2018
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Damhusengen Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen (v/ formand Ulrik R. Bang-Pedersen)
Indsendt af:
Ellen Bonde
Dato: 21. november 2018
Svarnummer:
9
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vi hilser trafikregulering af hanstholmvej velkommen, og tænker st man i den sammenhæng bør se på om lukningen af guldagervej opfylder de lovgivne krav. Som en af de nærmeste naboer til byggeriet forventer vi løbende information og godtgørelse for gener hvis de overstiger de af loven fastsatte ved byggeri.
Læs høringssvar fra Ellen Bonde
Indsendt af:
Anders Clemensen
Dato: 15. november 2018
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg har bemærkninger/indsigelser vedrørende områderne trafik, parkering, cykelsti og bygninger. Bygninger: Byggefelt A, "Værket" på 3 etager med en højde på 13 meter ud mod Klitmøllervej: Bygningen vil danne skygge ud mod Klitmøllervej og over på bygningen med Vanløse Byvej 15-19 (som ligger ud til Klitmøllervej). Således vil boligerne i denne bygning komme til at ligge i skygge i dele af døgnet i visse dele af året. Det vil jeg gøre indsigelse mod og foreslå, at bygningen i byggefelt A trækkes længere tilbage eller bliver lavere. Samme bygning vil også forstyrre privatlivet i boligerne på Vanløse Byvej 15-19, fordi der vil være frit udsyn til beboernes boliger med inddækkede altaner, stuer, køkkener og værelser. Jeg vil opfordre til at lave tiltag, der kan beskytte beboernes privatliv. Trafik og parkering: Der er allerede en ekstrem mængde biltrafik i området både om morgenen omkring kl. 7.30-8.15 og i et langt tidsrum om eftermiddagen fra omkring kl. 15-17.30. Særligt forældre og brugere af idrætsfaciliteterne i området vælger at komme i bil, og det skaber dels en tæt trafik og dels et meget stort pres på parkeringspladserne i området. Der er allerede en del ulovlig parkering. Både trafikmængde og behov for parkering må forventes at stige, og disse problemer skal løses. Fx er der på Klitmøllervej og Hirtshalsvej et konstant stort pres på parkeringspladser: Både beboere på Klitmøllervej og Vanløse Byvej (bebyggelsen Lønstrupgaard), beboere på Ålekistevej, udenbys pendlere til København (Metro og S-tog), udenbys folk som langtidsparkerer bilen og tager på ferie (Metro til Kastrup), forældre, ansatte på skole og børneinstitutioner samt brugere af idrætsfaciliteterne i området lægger samlet set dette store pres på parkeringspladserne i området. Der er således et meget stort og vigtigt behov for at gøre en særlig indsats for at regulere og begrænse biltrafikken i området (for eksempel lave foranstaltninger, som får flere forældre til at følge deres børn i skole til fods eller på cykel). Hertil er der et mindst ligeså stort behov for at sikre de nødvendige parkeringspladser i området og gerne indføre parkeringszone som i området, der ligger tættere på stationen, dvs. tidsbegrænset parkering i dele af området. Hertil kan så lægges nye parkeringspladser som fx de 80 pladser, der var planlagt på hjørnet af Hirtshalsvej (som jeg har fået opfattelsen af er droppet). Den store trafikmængde i myldretiderne morgen og eftermiddag medfører også, at mange forældre (og bedsteforældre) parkerer ulovligt i området, mens de henter og afleverer børn. Det er med til at gøre trafik- og parkeringssituationen endnu mere presset. Her kunne parkeringsvagter og politi være fint, men dem ser vi kun yderst sjældent i området. Alternativt eller som supplement hertil kunne veje og kantzoner mv. indrettes, så bilisterne ikke kan parkere deres biler på græsarealer, indkørsler, større fortovsarealer mv. I høringsmaterialet er krydset Jydeholmen/Hanstholmvej/Ålekistevej nævnt. Jeg er helt enig i, at der er behov for sikring af dette kryds. Udover de nævnte tiltag skal kommunen og politiet også være opmærksom på, at der dagligt er mange trafikanter, især bilister, som kører overfor rødt i krydset og skaber farlige situationer. De forhold, der gælder for det nævnte kryds, gælder også for krydset Klitmøllervej/Ålekistevej. Der er behov for trafiksikring, og der skal også her rettes opmærksomhed mod de mange trafikanter, som kører overfor rødt. Cykelsti: Af tegningerne ser det ud som om, der ikke bliver cykelsti på Hirtshalsvej og en lille del af Klitmøllervej. Jeg vil opfordre til, at der også sørges for cykelsti der, fordi det allerede nu er et sted, hvor det især for børn kan være svært og farligt at komme rundt på cykel på grund af de mange kørende og parkerede biler. Venlig hilsen Anders Clemensen
Læs høringssvar fra Anders Clemensen
Indsendt af:
Nina Klausen
Dato: 11. november 2018
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Grundet manglende formatering på denne portal er nedenstående høringssvar her vedhæftet som PDF.
Læs høringssvar fra Nina Klausen
Indsendt af:
Nina Klausen
Dato: 11. november 2018
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
På baggrund af den offentliggjorte lokalplan og borgermødet d. 24/10-18 har min kæreste og jeg følgende kommentarer. Vi bor på Hvidbjergvej og er meget bekymrede for, at skolebyggeriet vil føre til øget støj fra både trafik og skoleaktiviteter. Lokalplanen er overraskende mangelfuld, hvad gælder trafikanalyser og mulige konsekvenser for områdets beboere. Helt konkret savner vi svar på: * Hvor mange biler estimerer I, vil parkere og af- og påsætte på de omkringliggende veje (Hanstholmvej, Hvidbjergvej, Klitmøllervej) i løbet af en almindelig hverdag?  * Vi kan se, at der skal anlægges cykelsti, parkeringspladser, kantzoner, samt muligvis ske en ensretning af alle omkringliggende veje. Hvad kan vi som beboere regne med, at denne omlægning vil have af støjmæssige konsekvenser i løbet af en almindelig hverdag?  * Bliver der anlagt støjdæmpende asfalt eller taget andre initiativer i den retning? En anden støjmæssig bekymring er den planlagte udformning af skolen. Det ser ud til, at skolen i høj grad vil vende sig mod de omkringliggende villakvarterer og nogle steder endda benytte vejene som en del af skolens ophold. Derudover fremgår det af lokalplanen, at der skal etableres tagterrasser på Hvidbjergvej. Til borgermødet blev det uddybet, at en af disse terrasser skal vende ud mod vejen! Vi er kritiske over for denne disposition, da det med stor sandsynlighed vil blive til gene for områdets beboere. Vi mener, at man i stedet bør gøre sit yderste for, at skolen vender sig mod sig selv og sin egen skolegård, så man generer områdets beboere mindst muligt i hverdagen. Kort og godt: Hold skolen på egen grund i stedet for at inddrage veje og beboere, der ikke er interesserede i at blive en del af skolen. Det virker ikke rimeligt i så høj grad at omforme og lægge beslag på veje, der knap nok er en del af lokalplanen! To konkrete spørgsmål lyder her: * Hvordan vil I sikre, at støjniveauet fra skolen holdes nede? * Hvad skal de såkaldte "kantzoner" bruges til? I lokalplanen fremgår det, at de skal bruges til "ophold og leg". Til borgermødet blev det derimod fremstillet som om, at de udelukkende må bruges til stille ophold. Vi håber naturligvis, at sidstnævnte er den endelige beslutning. PLACERING AF BYGNINGER Hvidbjergvej skal ikke bare gøres til gennemkørselsvej og trafikalt knudepunkt; vejen skal ydermere indhylles i skygge i hele vinterhalvåret fra den højeste bygning planlagt på 4. etager. Hvordan kan det forsvares at placere byggeriets største bygning på områdets mindste vej? Endda et sted hvor der i dag er et grønt område. I det mindste kunne denne bygning have ageret som støjskærm mod Hvidbjergvej. Dette umuliggøres dog af de føromtalte tagterrasser, samt en planlagt hovedindgang på vejen. Hvis bygningen ikke kan gøres lavere, vil vi kraftigt foreslå, at bygningen trækkes tilbage fra vejen. Hvorfor anlægge en park på Ålekistevej? En forurenet og støjende vej. Man kunne med fordel have anlagt parkering, samt af- og påsætningspladser her i stedet for at trække trafikken ned i stille villakvarterer. Vi er mildest talt bekymrede og ærgerlige over dette forslag. Er der alternativer til forslaget. Hvis ikke - hvilke dele af det nuværende forslag kan reelt påvirkes?
Læs høringssvar fra Nina Klausen
Indsendt af:
Poul Hviid
Dato: 3. november 2018
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Udkastet til lokalplan har været diskuteret i Vanløse og på et borgermøde på Damhusengens Skole d. 24.10. 2018. Der kan siges meget godt om lokalplanudkastet, men herunder anføres forhold, der bør ændres eller sikres, for at Damhusengens Skole kan komme til at fungere bedst for børnene, forældrene, personalet, miljøet og beboerne i det omgivende Vanløse. Én stor sportshal til alle, ikke to gymnastiksale - De to gymnastiksale, der tænkes opført, bør istedet laves til én stor sportshal, evt. med en skillevæg i midten, således at den kan bruges af skolen, men også af andre. Der mangler i den grad idrætsfaciliteter i Vanløse, og der er ventelister til klubber og organisationer for både unge og ældre. Det er ikke i orden, at beboere i Vanløse, der ønsker at dyrke idræt og motion, skal henvises til andre bydele. Det er i øvrig en målsætning for Københavns Kommune at bruge denne lejlighed til at skabe sportshaller (beslutning i Borgerrepræsentationen 2011). Så hvorfor ikke her i Vanløse, når der er mulighed for det. Dette synspunkt støttes også af Vanløse Lokaludvalg i dets høringssvar. Ikke kunstgræs - Det er positivt, at man vil lave skolen "grøn" med mange træer i skolegården og omkring skolen, men der skal ikke være arealer med kunstgræs på skolens område. Det vil ikke være rigtigt grønt, men give miljøgener. Ikke parkering på skolen - Der skal ikke være - eller kun være meget få - parkeringspladser til skolens personale på skolens område. Skolen kan godt bruge denne plads til andet mere meningsfyldt. Der er mange parkeringsmuligheder langs Klitmøllervej. Desuden bør man motivere flest mulige af skolens personale, forældrene og børnene til at bruge offentlig transport, cykle eller gå til og fra skolen. Dette for at undgå den megen trafik og tumult, der næsten altid er omkring skolen, især om morgenen. Det er vigtigt, at eleverne kan komme til- og fra skolen på en sikker måde, i så lidt forurenende omgivelser som muligt. Sikker skolevej, ensretning for bilister med børn - For de forældre, der (alligevel) kører deres børn i bil til skole, skal der laves en rute med ensretning: Ind ad Hanstholmvej, til højre af Hvidbjergvej, Hirtshalsvej og ud ad Klitmøllervej. Dette er skitseret i lokalplanforslaget, men det skal sikres helt, at der ikke kommer biler i modsat retning på denne rute. Politi og/eller skolens personale skal aktivt og hele tiden medvirke til dette. Sikkert over Ålekistevej - Forældres og børns krydsning af den meget trafikerede Ålekistevej skal forbedres, med bedre-, evt. flere lyskryds, forgængerovergange (evt. med skolepatruljer) og med nedsat hastighed på Ålekistevej - helst generelt, også af hensyn til vejens beboere, men især i det tidsrum, hvor børn og forældre ankommer til skolen om morgenen. For høje bygninger mod Hvidbjergvej - De planlagte bygninger op mod Hvidbjergvej er alt for høje. Enten skal de trækkes meget tilbage, eller de høje bygninger skal opføres et andet sted på skolen, hvor de ikke giver så meget skygge og indsigt for boligerne på Hvidbjergvej eller andre omgivende boliger (på Klitmøllervej og Hanstholmvej). Bedre støjskærmning ved Ålekistevej - Det er positivt, at der (gen)oprettes et grønt område foran den forhenværende Vanløse Skole, både til brug for skolen og offentligheden. Det er rigtigt, at børn og andre der opholder sig i det grønne område skal skærmes for den megen støj fra Ålekistevej. Men det er ikke godt at opføre en meget meget høj, lodret og gennemsigtig støjskærm mod Ålekistevej. Støjskærmen i den form, der ses på illustrationen (side 8 i lokalplanforslaget), vil tilbagekaste støjen fra trafikken på Ålekistevej videre på forbipasserende og over på beboelserne på vejens modsatte side. Enten skal en støjskærm vendes skråt ind mod parken, laves i bølgeform (som på tegningen side 30 i lokalplanforslaget) eller den må suppleres med en hæk eller lav trærække foran støjskærmen langs det grønne område/parken. Dette kunne sandsynligvis formindske tilbagekastningen af vejstøjen - og se lidt pænere ud.
Læs høringssvar fra Poul Hviid
Indsendt af:
Poul Hviid
Dato: 3. november 2018
Svarnummer:
4
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Udkastet til lokalplan har været diskuteret i Vanløse og på et borgermøde på Damhusengens Skole d. 24.10. 2018. Der kan siges meget godt om lokalplanudkastet, men herunder anføres forhold, der bør ændres eller sikres, for at Damhusengens Skole kan komme til at fungere bedst for børnene, forældrene, personalet, miljøet og beboerne i det omgivende Vanløse. Én stor sportshal til alle, ikke to gymnastiksale - De to gymnastiksale, der tænkes opført, bør istedet laves til én stor sportshal, evt. med en skillevæg i midten, således at den kan bruges af skolen, men også af andre. Der mangler i den grad idrætsfaciliteter i Vanløse, og der er ventelister til klubber og organisationer for både unge og ældre. Det er ikke i orden, at beboere i Vanløse, der ønsker at dyrke idræt og motion, skal henvises til andre bydele. Det er i øvrig en målsætning for Københavns Kommune at bruge denne lejlighed til at skabe sportshaller (beslutning i Borgerrepræsentationen 2011). Så hvorfor ikke her i Vanløse, når der er mulighed for det. Dette synspunkt støttes også af Vanløse Lokaludvalg i dets høringssvar. Ikke kunstgræs - Det er positivt, at man vil lave skolen "grøn" med mange træer i skolegården og omkring skolen, men der skal ikke være arealer med kunstgræs på skolens område. Det vil ikke være rigtigt grønt, men give miljøgener. Ikke parkering på skolen - Der skal ikke være - eller kun være meget få - parkeringspladser til skolens personale på skolens område. Skolen kan godt bruge denne plads til andet mere meningsfyldt. Der er mange parkeringsmuligheder langs Klitmøllervej. Desuden bør man motivere flest mulige af skolens personale, forældrene og børnene til at bruge offentlig transport, cykle eller gå til og fra skolen. Dette for at undgå den megen trafik og tumult, der næsten altid er omkring skolen, især om morgenen. Det er vigtigt, at eleverne kan komme til- og fra skolen på en sikker måde, i så lidt forurenende omgivelser som muligt. Sikker skolevej, ensretning for bilister med børn - For de forældre, der (alligevel) kører deres børn i bil til skole, skal der laves en rute med ensretning: Ind ad Hanstholmvej, til højre af Hvidbjergvej, Hirtshalsvej og ud ad Klitmøllervej. Dette er skitseret i lokalplanforslaget, men det skal sikres helt, at der ikke kommer biler i modsat retning på denne rute. Politi og/eller skolens personale skal aktivt og hele tiden medvirke til dette. Sikkert over Ålekistevej - Forældres og børns krydsning af den meget trafikerede Ålekistevej skal forbedres, med bedre-, evt. flere lyskryds, forgængerovergange (evt. med skolepatruljer) og med nedsat hastighed på Ålekistevej - helst generelt, også af hensyn til vejens beboere, men især i det tidsrum, hvor børn og forældre ankommer til skolen om morgenen. For høje bygninger mod Hvidbjergvej - De planlagte bygninger op mod Hvidbjergvej er alt for høje. Enten skal de trækkes meget tilbage, eller de høje bygninger skal opføres et andet sted på skolen, hvor de ikke giver så meget skygge og indsigt for boligerne på Hvidbjergvej eller andre omgivende boliger (på Klitmøllervej og Hanstholmvej). Bedre støjskærmning ved Ålekistevej - Det er positivt, at der (gen)oprettes et grønt område foran den forhenværende Vanløse Skole, både til brug for skolen og offentligheden. Det er rigtigt, at børn og andre der opholder sig i det grønne område skal skærmes for den megen støj fra Ålekistevej. Men det er ikke godt at opføre en meget meget høj, lodret og gennemsigtig støjskærm mod Ålekistevej. Støjskærmen i den form, der ses på illustrationen (side 8 i lokalplanforslaget), vil tilbagekaste støjen fra trafikken på Ålekistevej videre på forbipasserende og over på beboelserne på vejens modsatte side. Enten skal en støjskærm vendes skråt ind mod parken, laves i bølgeform (som på tegningen side 30 i lokalplanforslaget) eller den må suppleres med en hæk eller lav trærække foran støjskærmen langs det grønne område/parken. Dette kunne sandsynligvis formindske tilbagekastningen af vejstøjen - og se lidt pænere ud.
Læs høringssvar fra Poul Hviid
Indsendt af:
Karen Lund
Dato: 16. oktober 2018
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
1963
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Projektet er jo besluttet, men jeg synes fortsat det er et meget stort projekt taget i betragtning af de meget dårlige forhold for, at komme ind og ud af kvarteret. Vi er beboer, plejehjem, institutioner m.m som i det daglige har svært at komme ud og hjem. Når der er kamp på stadion bruger folk vores private parkering og bruger vores område til toilet. Kan ikke overskue hvordan der skal være plads til mere trafik i området. Der vil også komme noget skygge fra byggeriet på vores ejendomme, hvilket ikke er smart.
Læs høringssvar fra Karen Lund
Indsendt af:
Christian Granzow Holm
Dato: 4. oktober 2018
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplanforslag for Damhusengens skole. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Christian Granzow Holm
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 4. oktober 2018
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S