Høringssvar vedrørende Damhusengens Skole - lokalplan 582

Oprettet: 26. november 2018
Svarnummer:
12

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Damhusengens Skole Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at svare på høring om lokalplanforslag for Damhusengens Skole. Vanløse Lokaludvalg har løbende fulgt forslaget. Lokaludvalget behandlede det første gang i forbindelse med den interne høring i ordinært møde den 22. februar 2018 og havde efterfølgende et møde den 1.marts 2018, hvor både Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt repræsentanter for bygherrerne var til stede for at oplyse sagen yderligere. Lokaludvalget afholdt offentligt borgermøde den 24. oktober 2018, i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Damhusengens Skole, hvor både arkitekter og ByK (byggeri København) også deltog til yderligere oplysning af sagen. På baggrund af tidligere drøftelser, borgermødet den 24. oktober og efterfølgende drøftelse i lokaludvalgets ordinære møde den 22. november 2018, har vi følgende bemærkninger til forslaget: Parkeringspladser Vanløse Lokaludvalg anbefaler fortsat, at der opereres med en reduceret normering af p-pladser, i forhold til de ca. 80 foreslåede, idet der efter Lokaludvalgets opfattelse ikke vil være brug for så mange p-pladser, som der arbejdes med til personale og brugere. De to eksisterende skoler bør ikke udløse ekstra parkeringskrav. Samtidig har lokaludvalget tidligere henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen om nedlæggelse af 3 p-pladser på Klitmøllervej, op mod Ålekistevej, hvor der ofte om morgenen er store trafikale problemer og dårlige oversigtsforhold. Parkanlægget/skoleområde ud til Ålekistevej Lokaludvalget ønsker så stor udnyttelse af friareal til skole og institutioner som muligt. Indretningen af det grønne område foran den gamle Vanløse Skole, hvor offentligheden sikres adgang til området som hidtil og samtidig kan fungere som del af skoleområdet, støttes af Lokaludvalget. Området er foreslået afskærmet mod den meget trafikerede Ålekistevej, der er vist som en glasvæg til at nedsætte støjen fra Ålekistevej, samtidig med at der er frit udsyn til og fra anlægget. Glassets hårde og plane overflade vil reflektere støjen, der vil blive væsentligt forøget mod ejendommene på den modsatte side af Ålekistevej. Hvis glasfladen deles i vandrette baner, som vinkles mod støjkilden, vil lyden i væsentligt omfang holdes på vejen, samtidig med at lydsvingningerne reduceres yderligere i anlægget. Yderligere var der ved borgermødet også bekymring for luftforureningen fra Ålekistevej. Idrætshal Vanløse Lokaludvalg har fortsat et ønske om, at lokalplansforslaget kommer til at rumme mulighed for en decideret hal til idræt og gymnastik, der umiddelbart er større end to gymnastiksale, som kan slås sammen. Lokaludvalget peger her på, Borgerrepræsentationens beslutning fra 2011 om at "der altid etableres en idrætshal, når der bygges nye skoler eller eksisterende skoler udbygges". Dette synspunkt blev også bakket op på borgermødet den 24. oktober 2018. I samme forbindelse støtter Lokaludvalget, at tidsrummet for bygningernes anvendelse udstrækkes, så også folkeoplysningsformål tilgodeses. Yderligere kommentarer og opsamling fra borgermødet den 24. oktober 2018 Skyggeproblematik ved Hvidbjergvej Flere beboere på Hvidbjergvej var bekymrede for, hvorvidt skolebygningerne overfor ville komme til at skygge på deres boliger, på trods af at skolebygningerne vil være trukket tilbage fra vejen og flugter i højden med beboelsen overfor. Der er indkommet en kommentar i forlængelse heraf, om at facaden på den sidste skoleblok kan vendes mod Hanstholmvej, og evt. byttes med køkken/aktivitetshuset. Herved vil der komme lys ned mellem blokkene til glæde for beboerne på Hvidbjergvej, samtidig med at de 2 skoleafsnit kommer lidt på afstand af hinanden, og de vil alle være mere jævnt fordelt på grunden. Trafik Flere beboere var bekymrede for den øgede trafik i området, særligt i forhold til forældre, der afleverer deres børn i bil, og beboere der samtidig skal ud af området. Her var der bl.a. ønsker om at overveje hastighedsbegrænsning i området, til supplement af ensretningen og de foreslåede kiss-and-ride områder. Med venlig hilsen Bent Christensen Formand for Vanløse Lokaludvalg