Rabarbervej 2 og 10-12

Ansøgning om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Rabarbervej 10-12.

Høringsfrist:

6. marts 2017
Indsendt af:
Tanja Thorskov Bladt
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
37
By:
København NV
Postnr.:
2400
I lokalplanens § 7, stk. 6, om parkeringsdækning står der at det skal være i størrelsesordenen 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal. Med et byggeri på ialt 7047 m2 betyder det ca. 70 p-pladser. Det bekymre mig at man vil afvige fra dette og kun oprette 33 p-pladser, dvs. under halvdelen af det der står i lokalplanen. Denne afvigelse er yderst problematisk i et område hvor der i forvejen er mangel på p-pladser og hvor stier og veje omkring vandværket og på hele rabarbervej hver dag er fyldt med biler der parkerer uden for de opmærkede p-pladser. Jeg vil på det kraftigste fraråde at der afviges fra lokalplanen på dette område. Mvh Tanja Thorskov Bladt, Jordbærvej 91.
Læs høringssvar fra Tanja Thorskov Bladt
Indsendt af:
Katja og Henrik Gunnertoft Bojsen
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
36
Virksomhed / Organisation :
Privatperson
By:
København NV
Postnr.:
2400
Til København Kommune Vi er beboere på Jordbærvej, og vi bliver derfor nærmeste naboer til det projekterede byggeri. Vi er meget bekymrede for byggeriet, der vil ændre ganske meget på vilkårene og rammerne ikke mindst for vores børn. Vi har tre børn i alderen 3 til 7 år. De har naturligvis brug for steder, hvor de kan lege og udfolde sig. Allerede er dette noget af en udfordring. Der er næsten ingen pletter, hvor de kan lege. Ofte søger de mod Jordbærvejs parkeringsareal nod nord på grunden, hvilket opleves som meget farligt, fordi der hele tiden er en fare for, at en bil vil bakke op i børnene. Derfor henviser vi dem i dag så vidt muligt til at lege mod syd, hvor der ikke er trafik. Der er ikke mange steder at lege, Men de er der. Men det projekterede byggeri vil der også blive trafik mod syd, lige som der vil blive langt mere trafik og parkeringer på børnehavens areal langs sydvest. I det projekterede forslag er der ganske få parkeringspladser, og der må stilles meget alvorligt spørgsmåltegn ved de realistiske i, at der ikke brug for flere parkeringspladser. Selvom der vil være små boliger, er der intet belæg for, at der skulle være færre biler her end i enhver anden ejendom. Men de Københavnske boligpriser vil en omokostning til bil være besked sammenligt med med boligens pris. Alt i alt vil der blive langt mindre plads til børnenes leg og udfoldelse, og det vil være farligt og overhængende sandsynligt at børn vil komme alvorligt tilskade, og dødfald i leg vil være en begrundet frygt for alle os forældre. i et alt for belastet trafikalt kaos. På den baggrund vil vi stærkt opfordre til, at man sænker bebyggelsesprocenten markant og skaber et byggeri, som vil skabe et mere bæredygtigt og menneskeligt rum på grunden. Med venlig hilsen Katja og Henrik
Læs høringssvar fra Katja og Henrik Gunnertoft Bojsen
Indsendt af:
Frederik Nygaard
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
35
Vedhæftede filer: 3
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se venligst vedhæftede dokumenter.
Læs høringssvar fra Frederik Nygaard
Indsendt af:
Line og Jan Hesselvig Krogh
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2400
Høringssvar vedr. Rabarbervej 2 og 10-12
Læs høringssvar fra Line og Jan Hesselvig Krogh
Indsendt af:
Jens Peter Kildevang
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
33
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Nabo
By:
København NV.
Postnr.:
2400
Se vedhæftet indsigelse/høringssvar i PDF, samt bilag i PDF vedr. parkeringsforhold: Københavns Kommune har på et højst tvivlsomt grundlag valgt at frafalde krav om yderligere 33 p-pladser i konstruktion under det ansøgte nybyggeri. Resultater er, at der i ansøgning er planlagt med alt for få p-pladser. Læs mere i høringssvaret.
Læs høringssvar fra Jens Peter Kildevang
Indsendt af:
Torben og Gunilla Bender
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
32
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Torben og Gunilla Bender
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 6. marts 2017
Svarnummer:
31
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Helene Nielsen
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
30
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Høringssvar til byggeri Rabarbervej 2 og 10-12 Vi bor i enderækkehuset, tredje række fra vandværket og bliver dermed en af de allernærmeste naboer til et nybyggeri på grunden. o Skyggestudierne viser, at vi ikke længere har morgensol på terrassen foran huset. En terrasse vi i weekenden ofte opholder os på om morgenen, netop for at nyde morgensolen. o Vores køkkenalrum vender mod vandværksbygningen /brandvejen. Ændres brandvejen til at være en adgangsvej til parkeringskælder, vil billygter skinne direkte ind i vores køkken alrum, som er vores primære opholdsrum. Ud over de ting, som drejer sig om vores egen bolig, har vi en række indsigelser til de dispensationer, som kommunen angiver, at den synes er acceptable at give: Friarealer: Kun 39 % af boligetagearealet er friareal. Kommunen vil gerne acceptere andre typer arealer som friarealer, men faktum er at man hermed modarbejder dels Vanløses bydelsplan mål om et godt hverdagsliv Et godt hverdagsliv: - • Trygge, fælles og tilgængelige byrum - • Rum til alle - • Byrum skal opfordre til aktivitet. Og svigter lokalplanens formål: at sikre, at ubebyggede arealer ved indretning med belægning, møblering, belysning og begrønning af forskellig art kan give oplevelsesrige og trygge muligheder for adgang og ophold for alle, Adgangsforhold: Det undrer mig, at Københavns kommune kan anbefale et byggeri, der planlægger at anvende et stykke af naboens (vores) matrikel for at sikre egne adgangsforhold. Her tænker jeg på vendepladsen, hvor jeg formoder at blandt andet renovationskøretøjer skal hente affald og hvor der morgen og sen eftermiddag vil være stor færdsel på et område, som på vores matrikel er det sted børn samles og leger om eftermiddagen netop væk fra trafikken. Renovation: Det er i øvrigt ikke klart belyst i det fremsendte materiale, hvordan byggeriets renovationområde er indrettet. Det må formodes at have en vis betydning for os som naboer. Parkeringsforhold: Antallet af parkeringspladser er underestimeret og vil medføre kaotiske parkeringsforhold. I dag er området belastet af kommunens koncerservices medarbejdere (sic!) Byggeriets højde og placering: Den nye bygning er massiv i sin fremtoning og vender væk fra sine naboer. Tilmed er bygningen højere end de omkringliggende boliger. Bygningens fremtoning ligger langt fra formuleringen i lokalplanen: Lokalplanen skal muliggøre, at der kan opføres helårsboliger i en bebyggelse, der er tilpasset områdets særlige karakter. Lokalplanområdets beliggenhed med grænse til villabebyggelse og anden lav bebyggelse medfører, at ny boligbebyggelse her opføres som overvejende tæt-lav bebyggelse, der svarer til, hvad der findes i områder med byggeforeningshuse. Beboersammensætning i området: Det foreslåede byggeri ligger så langt fra den vision vi ”købte ind på” da vi flyttede ind på Jordbærvej. Vi vil med stor sandsynlighed forlade Jordbærvej som direkte konsekvens af byggeriets udformning og de givne dispensationer. Byggeriet kan på ret kort sigt få en række konsekvenser for lokalområdet ved at beboersammensætningen ændres. Således modarbejder I jeres egne overordnede rammer for byudvikling, der skal ”sikre bæredygtig byudvikling ved en helhedsbetragtning, der omfatter en langsigtet miljømæssig, social og økonomisk samfundsudvikling.” http://kp15.kk.dk/artikel/overordnet-byudvikling
Læs høringssvar fra Helene Nielsen
Indsendt af:
Maria og Simon Lawaetz Schultz
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se venligst vedhæftede PDF fil
Læs høringssvar fra Maria og Simon Lawaetz Schultz
Indsendt af:
Annette Heron Hansen og Lasse Cleveland
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
28
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi forstår behovet for mange og billige ungdomsboliger i København og hilser nye beboere velkommen i området. Men på flere punkter synes vi den fremlagte plan vil være meget skadelig for området. Punkt 1: Bygningshøjde på nybygning og tæt byggeri. Bygningshøjden overskrider lokalplanen. Ud over at man bygger højere end det lokalplanen foreskriver, bygger man også meget tæt på de eksisterende boliger og derfor vil det skabe smalle, høje korridorer. Lyset vil have svært ved at trænge ind til store dele af området, specielt i vintermånederne. Nybygningen og specielt vandværksbygningen kommer til at ligge så tæt på både boligerne på jordbærvej og plejecentret Grøndalsvænge, at indkig vil være uundgåeligt. Det er en stærk forringelse af boligområdet og det krænker privatlivet når det er så tæt på. Punkt 2: Farlige trafikforhold. Stierne fra flere af boligrækkerne på Jordbærvej vil ende direkte I en vendeplads/vej til det nye byggeri på rabarbervej. Det vil uundgåeligt skabe meget farlige trafikforhold, da der vil være dårligt udsyn for biler på den nyanlagte vej da mure og hække vil forhindre frit udsyn. Man må også forvente tung trafik som renovations køretøjer og lastbiler der vil skulle passere meget tæt på huse og stier. Og dette er tilmed i et boligområde med ca 150 børn, der færdes på stierne omkring Jordbærvej. Punkt 3: Parkering De byggerier der er på den gamle vandværksgrund er anlagt med et minimum af parkeringspladser. Det er allerede nu svært at finde parkering i området. Statsforvaltningens gæster og medarbejdere parkerer på nuværende tidspunkt lovligt og ulovligt I området. Hvis projektet bliver gennemført med 158 nye boliger vil mange flere biler skulle parkere i området eller i de omkringliggende områder. Med udvidelsen af vandværksbygningen fjerner man parkeringspladser fra området og lægger dem eget kælderareal, så statsforvaltningen og andre fra det store kontorbyggeri ikke kan bruge dem længere. Desuden er 33 parkeringspladser til 158 boliger meget lavt. Man må forvente at det vil skabe meget store parkeringsproblemer I vandværksområdet, ved institutionen Grøndalen og Landsbyen og i området omkring Grøndalsvænge alle. Punkt 4: Gene fra parkeringskælder. Rampen fra parkeringskælderen vil betyde at billygter vil genere flere boliger på Jordbærvej, specielt boliger med vinduer i gavlen. Punkt 5: Frirumsarealer og oprydning Med opførelsen af 136 ungdomsboliger og 22 familieboliger vil mange nye beboere skulle leve på den gamle vandværksgrund. Desværre vil det nye byggeri have så lidt frirumsareal i gadeplan, at man må forvente at mange vil søge forskellige steder hen i området. F.eks. til de meget begrænsede frirumsarealer på Jordbærvej. Almenbolig + konceptet på Jordbærvej betyder blandt andet at beboerne I almenbolig + boligerne selv står for renovationen af området. Det vil ikke kunne undgås at så mange nye mennesker med så lidt frirumsareal vil betyde meget mere oprydning I området. Vi er bekymret over om det er mere end vi beboerne I almenbolig + boligerne kan håndtere.
Læs høringssvar fra Annette Heron Hansen og Lasse Cleveland
Indsendt af:
Lotte Kolind
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
27
By:
København NV
Postnr.:
2400
Ekskluderende byggeri Det ansøgte byggeri afviger fra lokalplanen, ved at have gavl mod Jordbærvej og ikke mod Grøndalsparken. Ligesom plejecenteret åbner op mod Jordbærvej, bør det nye byggeri også åbne op for lokalområdet, i stedet for at lukke sig inde. Der bor mange (+100) børn på Jordbærvej og med nye familieboliger formodes også at komme flere. Jordbærvej er en meget velfungerende forening, med mange fælles arrangementer. Derudover har Jordbærvej et godt samarbejde med plejecenteret, med fælles arrangementer. Det kan måske ligefrem gøre boligerne mere attraktive for fremtidige lejere af det nye byggeri, ved at åbne op mod lokal området. Parkering Med kun 33 parkeringspladser til 115 boliger, kommer det til have stor indflydelse på trafiksikkerheden i området. Med bebyggelsen bliver de eksisterende parkeringspladser langs hegnet ind mod Økonomiforvaltningen sløjfet, for at skabe et større friareal. I byggeansøgningen er at arealer udlagt til cykelparkering medregnes som friareal. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens §7 stk. 1 ”Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 50 procent af boligarealer… ” . Hvor skal cykler parkeres, når krav til friareal også skal overholdes? Trafikforhold: Trafikbelastningen af Hillerødgade er i myldertiden stærkt belastet. Krydset ud fra Rabarbervej til Hillerødgade er kaotisk om morgen, med parkerede biler og trafik fra stikvejen til Koncernservice, København Kommune. Den øgede trafik med 115 boliger, vil påvirke trafiksikkerheden negativt. Ændringerne af vandværket De forslået ændringer af vandværket strider mod intentionerne i lokalplanen. Ombygningen til ungdomsboliger er ikke i overensstemmelse med den intention der udtrykkes i lokalplanens §3 stk. 2 ”Den på tegningen viste bevaringsværdige bygning kan derudover indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv,…samt andre udadvendte funktioner af social, kulturel og fritidspræget karakter.” og lokalplanens §5 stk. 1 ”Den maksimale bebyggelsesprocent må dog overskrides svarende til arealet ad den på lokalplantegningen viste bevaringsværdige bygning, såfremt denne anvendes til kulturelle formål, primært af publikumsorienteret art.” Der er i lokalområdet behov for et fælles eller kulturhus i lokalområdet, der kan støtte om omkring det lokale samarbejde som vandværkets venner har opbygget. Derfor indstiller vi, at de ansøgte dispensationer til vandværket ikke godkendes. Kommunen bør bidrage til helhedsindtrykket og potentialet i området, og ikke dispenserer for at presse max. antal boliger ind.
Læs høringssvar fra Lotte Kolind
Indsendt af:
Channie & Lars Bech Andersen
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Channie & Lars Bech Andersen
Indsendt af:
Lars Martin Jensen
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2400
Se vedlagte dokument angående byggeprojektet Rabarbervej 10-12 samt vandværket.
Læs høringssvar fra Lars Martin Jensen
Indsendt af:
Afdelingsbestyrelsen, ”Grøndalsvænge”, AKB København
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
24
Virksomhed / Organisation :
AKB København
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar fra afdelingsbestyrelsen i boligafd. ”Grøndalsvænge”, Jordbærvej 2400 Kbh. Nv. Hermed indsender afdelingsbestyrelsen i boligafd. ”Grøndalsvænge”, Jordbærvej 2400 Kbh. Nv, tilhørende AKB København, høringssvar med indsigelser mod punkter i ansøgning om byggetilladelse på Rabarbervej 2 og 10-12. Sagsnr: 514267~001. AKB København ejer grunde og bebyggelse beliggende på Jordbærvej. Vi repræsenterer de 83 familier på Jordbærvej. Godkendes byggeansøgning, som er sendt i høring, og giver kommunen dispensationer, som anført, vil det have alvorlige negative konsekvenser for almenbolig+ husene på Jordbærvej, hvor der bor 83 familier med tilsammen mere end 150 børn. Nedenstående overskrifter refererer til høringsbrevets punkter. Nybygningens omfang, placering og ydre fremtræden – herunder højde og skygge Bygningshøjde Bygningshøjde og omfang går allerede til den absolut maksimale grænse ift. det tilladte i lokalplanen, og der bør derfor ikke dispenseres for, at bygningshøjde overskrider de max 12 meter, således at højden kommer op på 13 meter. Bygningshøjde er i vores optik voldsom ift. øvrige bebyggelse på Jordbærvej. Kommunen bør ikke give dispensation ift. bygningshøjde, fordi: - Et så voldsomt nybyggeri er i strid med lokalplanens intention om, at byggeri skal være i stil med omkringliggende byggeri, her henvises til vores ”byggeforeningshuse” i 2 og 3 plan, som er kendt som de succesfulde almenbolig+ på Jordbærvej. - Skyggegener: Det er i tegningsmateriale ikke blevet grundigt bevist, at der ikke vil komme skyggegener: Ansøger vil bygge en kæmpe husgavl, der vender ud mod brandvejen, visse steder højere end bostedet Grøndalsvænge. Det vil virke som en voldsom mur, der lukker sig mod de mindre bebyggelser på Jordbærvej. Hvorfor vender bygningen ryggen til området? Vi vil opleve skygge og mørke fra det nye byggeri. Byggeriet harmonerer ikke med vores rækkehuse, og der er ikke grundlag for at bygge højere end 12 meter. I forvejen er 12 meter højt sat, da området i forvejen er tæt bebygget. - En unik almen boligafdeling er i fare. En succesfuld boligafdeling, som overborgmester Frank Jensen og kommunen fremhæver i medier og fremviser overfor omverdenen, der har fået priser og international anerkendelse, vil forringes voldsomt, hvis I godkender ansøgningen og giver dispensationer. Godkendes byggeansøgning som er sendt i høring og giver kommunen dispensationer vil det forringe almenbolig+ husene og medføre en masseflugt fra vores boligafdeling, der er den mest succesfulde almenbolig+-afdeling i landet. Øvrige forhold vedr. bygningshøjde: Det nordvestlige hjørne af den ansøgte nye bebyggelse overholder ikke det skrå højdegrænseplan iht. lokalplanen. Afstanden fra den ansøgte bebyggelse til matrikel 950´s BBR bygning 12 (husnummer 39-59) er iht. tegning 9.100 ca. 7 m. til den nye bygningskrops hjørne (højde 10.29 m over niveauplan 7.65) og ca. 10 m. til taghuset hjørne (højde 12.04 m. over niveauplan). For at overholde højdegrænseplanet skal afstanden fra matrikel 950´s bygning 12 og den nye bebyggelses bygningskrop være min. 8,6 m. Skrå højdegrænseplan mod matrikel nr. 123a (bosted) overskrides og lever ikke op til Lokalplan § 5 stk. 4. Nybyggeri kommer dermed meget tæt på bostedet Grøndalsvænges aktivitetshus midt i gården. Der bør ikke gives dispensation for højdebestemmelser for det skrå højdegrænseplan, da byggeriet i omfang og højde i forvejen går til det absolut maksimalt tilladte samt direkte overskrider den maksimale bygningshøjde på 12 meter – ikke bare på elevatortårne og ovenlysvinduer, men også i det nordvestlige hjørne af den ansøgte nye bebyggelse mod Jordbærvej. Ubebyggede arealer. Fælles opholdsarealer (friarealer) Vejforhold Ved anlæggelse af den nuværende bebyggelse på matrikel 950 (lokalplanens område A1) er det godkendt, at gavl og tilslutning af adgangssti til bebyggelsens østligste blok (BBR bygning 14) er anlagt umiddelbart på vejudlægslinjen. Såfremt vendeplads iht. vejudlægget og det ansøgte anlægges på denne måde vil både den centrale adgangssti og begge ender af adgangsstien til den østligste blok på matrikel 950 ende direkte i et vejareal. Vendepladsen vil derfor ikke kunne anlægges på denne måde uden uhensigtsmæssige konsekvenser for trafiksikkerheden internt i bebyggelsen – herunder ikke mindst trafiksikkerheden for de 150 børn, der bor i bebyggelsen på matrikel 950 på Jordbærvej. Ændring af vejlinjer og etablering af vendepladsen på nuværende brandvej vil overskride skellinje Ansøger ønsker at skabe mere friareal på eget område og matrikel ved at udvide vejareal og vendeplads på vores matrikel. Dermed vil vendeplads befinde sig på vores matrikel til fare for børn og beboere i området. Der færdes 150 børn i området. De bor lige ud til den pågældende vejstrækning, hvor ansøger har i sinde at etablere vendeplads og vejudlæg uden fortov samt nedkørsel til ny parkeringskælder i konstruktion. Det er aldeles uholdbart for alle parter, hvis der etableres vej og vendeplads helt op af gavlen på eksisterende byggeri uden samtidig etablering af fortov som beskyttelse fodgængere. Det er som bekendt i strid med lokalplanens §4 Stk. 5. »Vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne.« Som minimum bør det foreslåede fortov langs Vandværkets sydlige facade forlænges mod vest svarende til hele vejudlæggets øst-vestgående udstrækning. Vendeplads for renovationskøretøjer må tilvejebringes ved at det nuværende vejudlæg udvides på matrikel 123b´s areal, for eksempel ved at den foreslåede bebyggelse rykkes mod syd, uanset at dette måtte betyde at bebyggelsens omfang må reduceres. (Se også punktet ”bygningshøjder”). Sikkerhedsmæssig uacceptabel løsning Vi undrer os - på baggrund af ovenstående - over, at der på side 5 i Høringsbrevet af 14. februar 2017 står flg.: "Center for Bygninger anser den ansøgte ændring som en trafikafviklings- og sikkerhedsmæssig acceptabel løsning. Vejmyndigheden vil i øvrigt udsende en separat høring om vejforhold.” Den ansøgte ændring af vejforhold er i strid med lokalplanens §4 Stk. 5. »Vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne.« Vi stiller os derfor uforstående overfor, hvordan Centrer for Bygninger i høringsbrevet kan fastslå, at en vendeplads klods af eksisterende byggeri – uden etablering af fortov – kan være en ”sikkerhedsmæssig acceptabel løsning”. Cykelparkering Det fremgår af ansøgningens friarealtegning 9.200, at arealer udlagt til cykelparkering medregnes som friareal. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens §7 stk. 1 ”Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 50 procent af boligarealer… ” eller med bestemmelserne i BR15. Parkering Der er planlagt med for få parkeringspladser. Kun 33 i parkeringskælder er alt for lidt til 22 familieboliger og 134 ungdomsboliger. Studerende og unge har også biler, ligesom deres venner og familier og øvrige besøgende har bil. Tilmed er der i dag farlige og ulovlige parkeringsforhold på Rabarbervej, og alt for få parkeringspladser i området. Teknik- og Miljøudvalget bør på den baggrund ikke give dispensation fra lokalplanens § 7, stk. 6, om at parkeringsdækningen skal være i størrelsesordenen 1 p-plads pr. 100 m² etageareal. Vandværksbygningens omfang, placering og ydre fremtræden – herunder højde og skygge Vandværket udvides voldsomt i strid med lokalplanen: Hvor er kultur- og miljøhensyn? Vandværket udbygges voldsomt uden hensyntagen til omgivelser, bevaringsværdighed og at lokalplanen kræver, at det skal anvendes til kulturelle formål. Ansøger vil forlænge den ene længe så den kommer helt frem til blok G. Det er en markant ændring, uanset om de holder sig i korrekt afstand til skel og bygning. Der er et punkt i lokalplanen som foreskriver, at byggeriet skal have indpas i det omkringliggende arkitektonisk. Det er ikke tilfældet i denne ansøgning. Desuden vil der opstå problemer med indkig og støj, uanset om de teknisk set gerne må lave fx 5-10 vinduer i bebyggelsen mod eksisterende beboelse på Jordbærvej 1 og frem. Den foreslåede ombygning til ungdomsboliger er – som anført i ansøgningen – i overensstemmelse med lokalplanens §3 stk. 1 ”Området fastlægges til boligformål” Ombygningen til ungdomsboliger er ikke i overensstemmelse med den intention der udtrykkes i lokalplanens §3 stk. 2 ”Den på tegningen viste bevaringsværdige bygning kan derudover indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv,…samt andre udadvendte funktioner af social, kulturel og fritidspræget karakter.” og lokalplanens §5 stk. 1 ”Den maksimale bebyggelsesprocent må dog overskrides svarende til arealet ad den på lokalplantegningen viste bevaringsværdige bygning, såfremt denne anvendes til kulturelle formål, primært af publikumsorienteret art.” Den foreslåede ombygning af vandværksbygningen er meget voldsom. Særligt facadebearbejdningen og den ansøgte udvidelse af bygningen mod nordvest er ikke i overensstemmelse med intentionerne i lokalplanens § 6 stk. 6 ”Den på lokalplantegningen viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke ændres uden Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse, med mindre ændringerne udføres svarende til og i overensstemmelse med bygningens oprindelige udformning, materialer mv.” Vi opfordrer til, at den ansøgte ombygning til ungdomsboliger afvises, og at Københavns Kommune søger at skaffe det nødvendige finansielle grundlag for bygningens anvendelse til kulturelle formål. Beboerne på Jordbærvej og Vanløse Lokaludvalg har igennem flere år arbejdet målrettet med at etablere kulturelle aktiviteter i området, herunder i relation til vandværket mv. Støtte fra Vanløse Lokaludvalg til nyt kulturhus Vanløse Lokaludvalg har i flere år arbejdet sammen med lokale indsjæle om at få nyt liv i den gamle vandværksbygning, og det er indarbejdet i de sidste bydelsplaner. Området omkring bygningen befinder sig i skæringszonen mellem Nørrebro, Vanløse og Frederiksberg og der er en stor mangel på kultursteder, mødesteder og identitetskabende byggerier. Ambitionen bag arbejdet har været at opnå dette, og idégrundlaget er blevet bevilliget støtte fra både Vanløse Lokaludvalg, boligforeningen AKB København, samt ikke mindst Realdania som udtrykte ønske om at støtte området gennem midlertige kulturprojekter med 500.000, som de desværre måtte afstå fra at udmønte pga. kommunens ejerskab af byggegrund og bygning på daværende tidspunkt. D en arkitektonisk spændende bygning fra 1902, designet af Stadsarkitekt Ludwig Fenger som også designede Københavns Hovedbrandstation, står nu til at blive ungdomsboliger, i stedet for f.eks. et centrum for undervisning i traditionelt håndværk som var tæt ved at blive en realitet tidligere. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen for boligafdelingen ”Grøndalsvænge”, AKB København.
Læs høringssvar fra Afdelingsbestyrelsen, ”Grøndalsvænge”, AKB København
Indsendt af:
Helle og Allan Jensen
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Helle og Allan Jensen
Indsendt af:
Jan Erik Kroll Nielsen Susanne Hagelberg
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
22
By:
København NV
Postnr.:
2400
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse på Rabarbervej 2 og 10-12 har vi en række kritikpunkter og bekymringer omkring det foreslåede byggeri. Der er i forvejen ikke meget frirum i området, og et byggeri, der overskrider de i lokalplanen fastsatte grænser, vil kun forværre dette. Der er cirka 150, primært mindre, børn i boligerne på Jordbærvej og deres "bevægelsesfrihed" vil blive kraftigt indskrænket, hvis byggeriet føres ud i livet. Størrelsen på byggeriet på den tomme grund: Området er i forvejen tæt bebygget, og en bygning af denne størrelse vil virke meget massiv - og både højden på det foreslåede byggeri og afstand til de eksisterende omkringliggende bygninger er i øvrigt imod lokalplanen. Selve udformningen af bygningen er heller ikke ideel, da den lukker sig mod lejlighederne på Jordbærvej, istedet for at åbne sig mod disse. Ydermere vil bygningen skygge for de eksisterende lejligheder, der kommer til at ligge meget mørkt. Antallet af parkeringspladser/trafikale forhold i forbindelse med det nye byggeri: Der kun planlagt 33 parkeringspladser til 156 lejligheder. Det er meget svært, at se hvordan det skal medfører andet end totalt parkeringskaos, hvis byggeriet gennemføres. Selv om der er mange ungdomsboliger i det nye byggeri, må man antage, at beboere vil have langt flere end 33 biler tilsammen, og de vil derfor være tvunget til at parkere andre steder i området. Det vil medføre mange uhensigtsmæssige parkeringer og dermed kraftigt nedsat udsyn for alle, der bevæger sig rundt i området. Området er i forvejen stærkt udfordret af manglende parkeringspladser. Der er flere biler på Jordbærvej, end der er parkeringspladser til, og parkeringsproblemerne bliver i forvejen forværret af, at Københavns Kommunes Koncernservice, som er nabo til området og det gamle vandværk, ikke har tilstrækkeligt mange parkeringspladser til at alle ansatte kan parkere på deres arbejdsplads' parkeringsområde men søger pladser i naboområderne, og dermed også på grunden omkring det gamle vandværk og bostedet Grøndalsvænge. Tilkørselsvejen fra Hillerødgade er ofte så fyldt med parkerede biler, at det kan være svært, at komme ind af Rabarbervej for at komme ned til Jordbærvej. Det er også meget betænkeligt, at man vil lave tilkørsel og vendeplads på det område, som i dag er udlagt som brandvej. Vejen vil gå helt op til de stier, der løber imellem blokkene på Jordbærvej. Det vil sige, at de gående, cyklende og legende børn, der kommer ud fra stierne, vil havne direkte ude på kørebanen. Også den planlagte vendeplads er kritisabel, både udfra det tidligere nævnte, men også fordi det vil medfører at, de beboere der bor opad den planlagte vendeplads, vil få biler helt tæt på deres boliger, hvilket vil forringe bokvaliteten af deres boliger væsentligt. Boliger i den gamle vandværksbygning: At opføre lejligheder i den gamle vandværksbygning bryder med intentionerne i lokalplanen om, at bygningen skal bruges til andet end boliger. Da man anlagde bygningerne på Jordbærvej, udnyttede man området maksimalt, hvilket bl.a. gør, at den blok der ligger nærmest det gamle vandværk, ligger meget tæt på vandværksbygningen, og det vil forringe bokvaliteten meget, at skulle have naboer så tæt på. Vi er på ingen måde imod, at de ledige arealer bliver brugt til ungdomsboliger, men vi har svært ved at se, at et så massivt byggeri vil gavne området, der i forvejen er tæt og har mange beboere. På de andre grunde i området er arealet udnyttet maksimalt, og hvis man vælger at bryde lokalplanen for at presse et massivt byggeri ind, vil de eksisterende beboere lide under det - og det svært at finde andre argumenter for det nye byggeri, end at bygherren har behov for at udnytte grunden maksimalt for at kunne tjene sin investering i grunden tilbage. Hvis byggeriet med de medfølgende trafikale ændringer tillades, forsvinder en meget stor del af den tryghed, man som børnefamilie føler ved at bo på Jordbærvej - og det kan nemt blive en negativ følgevirkning, at I får en ressourcestærk og velfungerende boligforening til at smuldre. Med venlig hilsen Jan Erik Kroll Nielsen Susanne Hagelberg Anton, 6 år + Jonathan, 8 år
Læs høringssvar fra Jan Erik Kroll Nielsen Susanne Hagelberg
Indsendt af:
Julius Donskov Grønbech
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
21
By:
København NV
Postnr.:
2400
Hej kommune jeg broer grasplanen til at lage på . Og at byge huler på med mine vener. Og om sommerren spiller jeg fodbold på graset med min mor og også batminton . og vi laver bål og spiser der ude med jordbarvej og med min familie. Og vis i byger så vil det vare helt villllt SKOD! Dårligt . mange gode ting bliver ødelagt. Jeg mister gode oplevelser . Julius, 9 år.
Læs høringssvar fra Julius Donskov Grønbech
Indsendt af:
Anja Lindholm
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
20
By:
København nv
Postnr.:
2400
Bekymring vedr. Bebyggelsen ved Rabarvej. I forbindelse med den påtænkte bebyggelse på Rabarbervej har jeg primært to bekymringer. Først og fremmest har jeg utrolig svært ved at se hvordan man skal få plads til endnu flere parkeringspladser i området når man allered nu kan have svært ved at finde en plads i perioder hvilket skyldes at der i dag timerne er utrolig mange som har ærinder hos forvaltningen holder på rabarbervej og starten af Jordbærvej. Dette leder hen til min største bekymring som går på sikkerheden i til og fra kørsel i området. Allerede nu er pladsen omkring ind og udkørsel fra rabarbervej præget af dårligt udsyn og pladsmangel. Ved at putte endnu flere trafikanter ind i billedet - både bilister og cyklister - så forringes sikkerheden i trafikken yderligere. Det at der kommer mere trafik i et i forvejen småt område gør også at sikkerheden for de mange børn i området forringes væsentligt! Lige nu er der mange børn der ikke leger ved parkeringspladsen på Jordbærvej grundet dårligt udsyn ved blokkene. Problemet er at børnene nu også vil opleve usikre legefoehold på bagsiden af Jordbærvej. Jeg kan også frygte at der bliver utrolig meget pres på jordbærvejens fællesarealer når der bygges så tæt som det her er tanken. Vi bor neget tæt på hinanden på Jordbærvej og her er der tale om at putte endnu flere mennesker ind på et mindre areal. Jeg har stor forståelse for at der skal bygges på området og syndes enddog at det er rigtig fint at vandværket renoveres. Men jeg synes at planerne virker meget voldsomme og kan frygte mængden at trafik og mennesker på et lille område. Mvh Anja Lindholm
Læs høringssvar fra Anja Lindholm
Indsendt af:
Aksel Mejdal
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
19
By:
København NV
Postnr.:
2400
Til Teknik og Miljøforvaltningen, høringssvar vedr. byggeri på Rabarbervej, 2400 København NV. Jeg er helt med på det der med det gamle skrummel der står og ser grimt ud, men jeg køber ikke lige den der med at i Tar græs plænen fra mig. Jeg kommer til at savne at Kelke på de små bakker og spille fod bolt med mine venner og lave små huler på gresset men i må for alvor ikke tá den græs plæne fra mig og mine venner det er den bedste ok det lyder lidt merkeligt men den bedste græs plæne i hele mit liv. Aksel Mejdal, 9 år, Jordbærvej 57
Læs høringssvar fra Aksel Mejdal
Indsendt af:
Dennis Mejdal
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
18
By:
København NV
Postnr.:
2400
Til Teknik og Miljøforvaltningen, høringssvar vedr. byggeri på Rabarbervej, 2400 København NV. Vi er oprigtig kede af, at Københavns Kommune i den grad har valgt at tilsidesætte og udfordre et helt boligfællesskabs sikkerhed og boliglivskvalitet! Ved at give dispensation til et byggeri, som er så højt og så tæt op ad de eksisterende bygninger efterlades ingen plads, luft eller rum overhovedet - og faktisk viser planerne for byggeriet, at selv de små grønne plæner omkring vores huse inddrages til transport og vendeplads. De trafikale forhold omkring det kommende byggeri vil resultere i trafikalt kaos og voldsomt farlige situationer. Dagligt oplever vi, hvordan alle eksisterende - og ikke-eksisterende - parkeringspladser omkring Rababervej belejres af personale og besøgende til Økonomiforvaltningen, koncernservice, der har til huse på Borups Allé, det føles i hverdagene som et mindre kaos og ikke uden risiko at skulle cykle sine børn i institutioner. Med det nye byggeri vil vi med garanti opleve, at endnu flere biler vil fylde de i forvejen smalle færdselsveje og brandveje samt parkere uhensigtsmæssigt. Samtidig er placereingen af byggeriet på den grønne grund helt vanvittig ved at placere gavlen ned mod tre af Jordbærvejens bygninger, og dermed lukke helt af for lys og luft. Det ville som minimum være at foretrække at vende byggeriet, så det åbner op mod vores mange hjem. At hele den grønne grund nu skal fjernes, er meget beklageligt. Fælleskabet på Jordbærvej er i den grad vokset ud af at have sådan en grund til at lave fællesaktiviteter. Og netop at vi på Jordbærvej er blevet fremvist som flagskibet af almene boliger i kommunen, føler vi os nu forvirrede og undrende over, at man vil inddrage netop den grund, der har kunne fremme det fantastiske naboskab, vi ser herude. Vi har set vores børn trives, vokse op og lære af at have sådan en perle af en grund. Vi er som familie gået fra at have et introvert lejlighedsbarn til at få livligt friluftsbarn. At se sin søn på 5 have svært ved at finde nogen at lege med i lejlighedskomplekser i København, til at han på Jordbærvej fik masser af venner med trygge omgivelser at lege på. Det er en stor gave for alle børn! Det nye byggeri får det til at føles som om, vi bare skal presses sammen. Vi kan ikke se for os, at kvaliteten ved at bo på Jordbærvej nogensinde vil blive den samme for andre familier. Det er i den grad sørgerligt at se, hvordan sikkerhed og livskvaliteten på Jordbærvej bliver tilsidesat for så mange boliger som muligt og lidt mere bundlinje. Dennis Mejdal og Dorte Mondrup, Jordbærvej 57
Læs høringssvar fra Dennis Mejdal
Indsendt af:
Ann-Britt B. Landrock
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Ann-Britt B. Landrock
Indsendt af:
Torben Aggerbeck
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Torben Aggerbeck
Indsendt af:
Sine Christensen
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Sine Christensen
Indsendt af:
Martin Donskov Grønbech
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Martin Donskov Grønbech
Indsendt af:
Rie Donskov Grønbech
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Rie Donskov Grønbech
Indsendt af:
Peter Lindemann
Dato: 4. marts 2017
Svarnummer:
12
By:
Nv
Postnr.:
2400
Jeg må gøre indsigelse mod at høringen kun er offentliggjort i vanløsebladet som på grund af andet postnummer ikke omdeles i vores postdistrikt. Mvh Peter Lindemann
Læs høringssvar fra Peter Lindemann
Indsendt af:
Marie Berg Nygaard og Joakim Skou Thomsen
Dato: 4. marts 2017
Svarnummer:
11
By:
KBH NV
Postnr.:
2400
Høringssvar: Rabarbervej 2 og 10-12. Vi er beboere på Jordbærvej og er derfor direkte naboer til det kommende byggeri. Selvom vi har nydt den grønne grund, forstår vi godt ønsket om ungdomsboliger i København, da der er mangel på disse. Men på trods af dette er vi enormt store modstander af indsendte byggeansøgning, da den overskrider flere punkter i lokalplanen hvortil der søges dispensation. I stedet for at bidrage positivt til området og integrere sig med nuværende byggerier, vil den kommende bygning betyde en markant forringelse af områdets værdi. Årsagerne til vores indvilgelser er flere: Dispensation for byggehøjde Det nye byggeri overskrider den fastsatte max højde på 12m. Går imod skrivelsen i lokalplanen, at bebyggelse skal være passe ind i den nuværende bebyggelse. Bygningen åbner sig mod banelegemet, og afskærmer sig fra resten af området. Bygningen bliver af den grund ikke en integreret del af boligområdet, men i stedet en isoleret bygning med åbning væk fra de eksisterende bygninger. Det indbyder ikke til et fællesskab. Oveni er bygningen placeret så nært skel til nabo byggerier, og med bygningens størrelse og udformning vil dette virke endnu mere lukket. Dispensation friareal Tagterrasser og lignende søges om at tælle med i friarealer. Det betyder at bebyggelsesprocenten reelt set er højere end hvad der er muligt, og resulterer i en reduktion af udeområder. Det er i forvejen et tæt bebygget område, og med nuværende byggeansøgning ser det kun ud til at blive tættere bebygget med forringede områdeværdi til følge. Trafikforhold Trafikforholdene er problematiske i området i dagstimerne, da medarbejdere og gæster til kommunens økonomiforvaltning benytter parkeringen på rabarbervej og jordbærvej. Det skaber stor trafik i vejadgangen fra Hillerødgade og omkring vandværksbygningen. Tættere bebyggelse af den størrelse i byggeansøgningen vil føre til yderligere pres på trafiksituationen, og opførslen af kun 33 parkeringspladser er derfor langt fra tilfredsstillende. Desuden vil der blive anlagt vej på første del af brandvejen og dermed føre trafikken længere ned i et område der er stærkt besøgt af børn der afleveres til dagsinstitution, og beboere fra området, inkl. børn fra Jordbærvej og gangbesværede fra plejeboligerne. Desuden søges der om at inddrage vores matrikel til vendeplads og nedkørsel til parkeringskælder, hvor der vej-, plads- og stiarealer ikke udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne. Vandværksbygningen. I strid med lokalplanen udvides vandværket voldsomt mod første række af boliger på Jordbærvej. Der er i forvejen meget lukket og mørkt på denne side af boligerne og med planerne for bebyggelsen af vandværket, vil dette medføre yderligere forringelse i disse forhold, da al luft og lys der er der nu, vil blive fjernet når bygningerne ligger klods op af hinanden. I lokalplanen er der lagt vægt på, at vandværket kan anvendes til sociale og kulturelle formål. Nuværende byggeplan er i stærk modstrid med denne skrivelse ved at bruge vandværksbygningen til boliger frem for kulturelle formål. Det kan være problematisk i et område med mangel på rum der understøtter sociale og kulturelle aktiviteter. Alt i alt mener jeg at indsendte byggeansøgning overskrider flere punkter i lokalplanen og vil skabe forringelse i området. Jeg vil opfodre på det kraftigste til ikke at give dispensationer for disse overskridelser.
Læs høringssvar fra Marie Berg Nygaard og Joakim Skou Thomsen
Indsendt af:
Peter Arnborg
Dato: 4. marts 2017
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Beboer i nærområde
By:
København NV
Postnr.:
2400
Til KK-TMF Høring - dispensation fra gældende lokalplan, Rabarbervej. Som beboer i nærområdet i A/B Grøndalsvænge vil jeg hermed fremføre indsigelser til høringsmaterialet: De foreslåede dispensationer i forhold til den gældende lokalplan går langt videre, dvs. er ulovlige, i forhold til lokalplanen i flere henseender, fx. bygningsvolumen, - højde og -placering, parkeringspladser i lokalplanområdet og formålsændringen for "vandværksbygningen". Der kan således ikke lovligt dispenseres fra lokalplanen, men en ny lokalplan må tilvejebringes, og med et bedre indhold end høringsmaterialet her udtrykker. Hertil kommer, at der i naboområderne, fx. i A/B Grøndalsvænges meget smalle veje utvivlsomt vil fremkomme et yderligere og belastende "parkeringstryk" pga. det ringe antal p-pladser, som materialet nævner. Det vil give store gener i vort område med flere "nedkørte" fortove/kantsten fx. i forbindelse med kommunens afhentning af skrald (store skraldebiler). Det bør området skånes for. VH Peter Arnborg - Tiltrådt af Grøndal Lokalråd.
Læs høringssvar fra Peter Arnborg
Indsendt af:
Jens Elsinger
Dato: 3. marts 2017
Svarnummer:
9
By:
København NV
Postnr.:
2400
De boligpolitiske konsekvenser Det er meget forståeligt, at Københavns kommune forsøger at imødekomme behovet for boliger - herunder ungdomsboliger. Det er også forståeligt, at de fleste synes, at det er en god ide. Teknisk set kræves der kun en dispensation fra lokalplanen, for at byggeriet kan blive en realitet, og det indebærer, at politikerne ikke nødvendigvis skal inddrages i overvejelserne. Alligevel bør politikerne påtage sig ansvaret og grundigt overveje, om byggeriet ved Jordbærvej og Rabarbervej er en god ide. Her og nu hjælper man 134 studerende og 22 familier med en bolig centralt i København. Det kan tænkes, at de studerende og familierne kan bidrage positivt til det eksisterende boligmiljø. Dog understøtter det projekterede byggeri ikke til et positivt samspil mellem de nye boliger og de eksisterende. Det vil kaste skygger og vende "ryggen" til de eksisterende bebyggelser, og så vil det føre til mere trafik, færre stier og grønne områder. På lidt længere sigt kan man derfor frygte, at den velfungerende almenbolig+ bebyggelse vil skifte karakter. Det vil ikke ske fra den ene dag til den anden, men i takt med at boligområdet forringes. De velfungerende børnefamilier tæt op ad vendepladserne og det gamle vandværk vil nok være de første, som får øje på et mere attraktivt boligmiljø og forlader Jordbærvej, og så er risikoen stor for at andre familier følger efter. Det er selvfølgelig en spekulation, men dog så sandsynlig en sådan, at ansvarlige politikere bør gøre sig den samme overvejelse. Det har været en af de helt store boligpolitiske udfordringer at skabe almenboliger i København, som ikke i løbet af nogle år endte som boligghettoer. Måske er almenbolig+ svaret på den udfordring. Det er dog for tidligt at afgøre om almenbolig+ er et holdbart koncept, for mange almenboliger har i deres første levetid også været succesfulde og er dog endt som boligpolitiske fiaskoer. Tænk blot på Tingbjerg, hvor datidens politikere gjorde sig store anstrengelser for at skabe et velfungerende boligområde: "Kommunen valgte den kendte arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen til at tegne den selvstændige byenhed Tingbjerg, der skulle falde ind i det åbne landskab. Derfor måtte der højst bygges i tre etager, bortset fra højhuset, som skulle camouflere den oprindelige varmecentral. Steen Eiler Rasmussen planlagde i 1950'erne Tingbjerg sammen med arkitekt og havearkitekt C.Th. Sørensen. De tegnede en mønsterby – en by i byen – efter engelsk forbillede beplantet med træer, bærbuske og rosenpergolaer. Området fik egen kirke, skole, butiks­strøg og et stort udbud af institutioner, bl.a. en af landets første byggelegepladser. Alt sammen skulle det være med til at skabe rammen om det gode liv. I de mange grønne haverum mellem husene blev der skabt god plads til, at børn kunne lege og naboer mødes." Wikipedia dk. Københavns kommune har et velfungerende alment boligområde på Jordbærvej. Almenbolig+ er måske det koncept, som kan gøre det almene byggeri robust på længere sigt. Det er derfor alt for tidligt at udsætte konceptet for udfordringer fra et uambitiøst nybyggeri, som ikke tager højde for at børn kan lege og naboer mødes. Helen Due og Jens Elsinger
Læs høringssvar fra Jens Elsinger
Indsendt af:
Thomas Knudsen og Mette Jepsen
Dato: 2. marts 2017
Svarnummer:
8
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Som beboere på Jordbærvej er vi meget bekymrede for konsekvenserne af det kommende byggeri og de mange dispensationer, der lægges op til. Den massive bebyggelse af Rabarbervej 2 og 10-12 vil komme til at betyde en markant forringelse af hele området – og ikke mindst for beboerne på Jordbærvej, institutionen på Rabarbervej og de omkringliggende børneinstitutioner. 1. Byggeriet lukker sig om sig selv. Med det nye byggeri vil der komme en kæmpe husgavl, der lukker sig mod Jordbærvej, institutionen på Rabarbervej og børneinstitutionen Grøndalen. Vi er uforstående over, hvorfor bygningen skal vende ryggen til boligområdet og institutionerne? Beboerne, beboerne på institutionen og børneinstitutionens børn og voksne, vil opleve skygge og mørke fra det nye byggeri, der overskrider den i lokalplanen fastsatte byggehøjde på max. 12 m. Som beboere på Jordbærvej har vi svært ved at se, hvordan dette voluminøse byggeri, der spreder sig over hele den grønne vandværksgrund, er bedre for lokalområdet end containerbyggeriet var? Som man jo valgte at afvise. Og hvor er kultur- og miljøhensynene blevet af, som der i Lokalplanen lægges vægt på, at vandværksbygningen skal bruges til? 2.Farlige parkeringsforhold forringes yderligere. Parkeringsforholdene på Jordbærvej og Rabarbervej er i forvejen meget forringede af, at medarbejdere og gæster fra kommunens Økonomiforvaltning parkerer i området omkring vandværket og til tider på brandvejen og boligafdelingens fællesarealer. I forbindelse med det nye byggeri af 156 boliger, medfølger der 33 parkeringspladser, hvilket vi frygter vil gøre parkeringsforholdene og trafikken til, fra og i området endnu værre og decideret farlig. 3. Det voluminøse byggeri og de mange dispensationer omformer brandvej til vej. Det grønne område ved vandværket er det grønne areal, hvor børnene på jordbærvej kan lege i sikkerhed for trafik, og beboerne kan mødes til hygge - to muligheder som blev fremhævet i forbindelse med opførelsen af Almen+ byggeriet Grøndalsvænge - den trygge færden som også nævnes i lokalplanen. Med det nye kæmpe byggeri vil hele området bebygges og pladsen til leg og hygge forsvinder helt. Og de nye planer gør, at biler i fremtiden vil kunne køre på den nuværende brandvej helt op af vores boliger og ned i en parkeringskælder under nybyggeriet. Og der søges oven i købet om at inddrage de små rester af grønne områder, der hører til vores boligafdeling, for at tillade trafik og vendepladser klods op af vores boliger. Det finder vi som beboere på ingen måde sikkerhedsmæssigt acceptabelt, som kommunen ellers argumenter for i høringsskrivelsen. Såvel Jordbærvej og den nuværende brandvej vil således være farlige områder at færdes på - særligt for børn, ældre og dårligt gående 4. En velfungerende boligafdeling sættes under pres Med det nye byggeri og de mange forringelser af området, frygter vi, at vi og flere af vores naboer, tvinges til at fraflytte Almen+ boligerne, da vi ikke længere kan tilbyde et trygt miljø til børn og voksne. Ved massive fraflytninger ødelægges den succesfulde boligafdeling, som overborgmester Frank Jensen og kommunen fremhæver som et pragteksemplar på nyt alment boligbyggeri. 5. Byggeriet er meget langt fra intensionerne i lokalplanen Vi har meget svært ved at forstå, hvordan man kan indstille sådan et byggeri til godkendelse, der vil betyde massive forringelser for både beboerne i den almene boligforening, de omkringliggende institutioner samt området som sådan og som er langt fra de intentioner, der gives udtryk for i lokalplanen. Med venlig hilsen Mette Jepsen og Thomas Knudsen Jordbærvej 93 2400 København NV
Læs høringssvar fra Thomas Knudsen og Mette Jepsen

Sider