Rabarbervej 2 og 10-12

Ansøgning om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Rabarbervej 10-12.

Høringstype

Byggesager

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

14. februar 2017 til 6. marts 2017

Sagsnummer

514267~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. marts 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Rabarbervej 10-12 og at om- og tilbygge den tidligere vandværksbygning på Rabarbervej 2.

Ny etageboligbebyggelse

Den nye etageboligbebyggelse bliver på 5.424 m2 og opføres i 3 etager samt en tagetage med 93 ungdomsboliger på mellem 30-50 m2 samt 22 familieboliger på mellem 90-129 m2, hvilke primært vil blive indrettet i de to øverste etager.

Bygningen vil blive udformet som et ”U”, der åbner sig mod banelegemet mod syd.

Facaderne belægges med både mørke profilerede stålplader og lyse facadeplader.

Vandværksbygningen

Den tidligere vandværksbygning fra 1902 ombygges til 2 etager og tagetage med i alt 41 ungdomsboliger på mellem 33-46 m2. Den ombyggede vandværksbygning bliver på 1.623 m2.

Tagfladen i naturskifer ombygges med store tagvinduer, men bevares i størst muligt omfang som oprindeligt mod gadeside. De eksisterende vindskedebrædder i træ på gavle og ved indgangspartier bevares, og de nye indgangsdøre udføres som massive trædøre i samme nuance som vindskedebrædderne. De eksisterende facadeåbninger tilmures med en tydelig reces, så åbningerne stadig er fremtrædende som en del af facaden. Der etableres nye vinduesåbninger, uafhængige af de oprindelige åbninger, som markeres med spinkle vinduesrammer og som skaber en ny rytme i facaden og kontrast mellem nyt og gammelt med markante skyggevirkninger. Vinduesåbningerne i stueetagen udføres, så de udvendigt er løftet til overkant af den eksisterende granitsokkel.

Den eksisterende tilbygning med fladt tag mod sydvest rives ned og erstattes af en ny tilbygning med saddeltag i forlængelse af hovedbygningen. Den nye tilbygning er placeret ca. 3 m fra skel, så den fremtidige bygningskrop samlet danner en sluttet form. De nye facader fremstår i en hvid nuance som på den eksisterende bygning. I stueplan udføres vandrette reliefspor, der spiller sammen med den eksisterende murede underfacade. Tårnet bevares i sit oprindelige udtryk med et zinkinddækket tag.

Lokalplanforhold

Begge projekter ligger inden for lokalplanen for ”Grøndalsvænge Allé” og afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen (se lokalplanen her). Det ansøgte forudsætter derfor dispensation fra lokalplanen.

Vi vil af den grund gerne høre, hvordan du tror, at byggeriet vil påvirke dig og området.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 6. marts 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér