Ændring af vejudlæg

Høringsfrist:

18. marts 2017
Indsendt af:
Channie & Lars Bech Andersen
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Channie & Lars Bech Andersen
Indsendt af:
Rie Donskov Grønbech
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Rie Donskov Grønbech
Indsendt af:
Annette Heron Hansen og Lasse Cleveland
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
17
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar vedrørende ændring af vejudlæg på rabarbervej 2 fra naboer i almenbolig+ boligerne på jordbærvej. Punkt 1: Farlige trafikforhold. Stierne fra flere af boligrækkerne på Jordbærvej vil ende direkte I en vendeplads/vej til det nye byggeri på rabarbervej. Det vil uundgåeligt skabe meget farlige trafikforhold, da der vil være dårligt udsyn for biler på den nyanlagte vej da mure og hække vil forhindre frit udsyn. Man må også forvente tung trafik som renovations køretøjer og lastbiler der vil skulle passere meget tæt på huse og stier. Og dette er tilmed i et boligområde med ca 150 børn, der færdes på stierne omkring Jordbærvej. Punkt 2: Parkering. De byggerier der er på den gamle vandværksgrund er anlagt med et minimum af parkeringspladser. Det er allerede nu svært at finde parkering i området. Statsforvaltningens gæster og medarbejdere parkerer på nuværende tidspunkt lovligt og ulovligt I området. Hvis projektet bliver gennemført med 158 nye boliger vil mange flere biler skulle parkere i området eller i de omkringliggende områder. Men udvidelsen af vandværksbygningen fjerner man parkeringspladser fra området og lægger dem eget kælderareal, så statsforvaltningen og andre fra det store kontorbyggeri ikke kan bruge dem længere. Man må forvente at det vil skabe meget store parkeringsproblemer I vandværksområdet, ved institutionen Grøndalen og Landsbyen og i området omkring Grøndalsvænge alle. Punkt 3: Gene fra parkeringskælder. Vinklen og retningen på rampen til parkeringskælderen i det nye byggeri på den tomme grund, vil betyde at billygter vil genere flere boliger på Jordbærvej, specielt boliger med vinduer i gavlen. Punkt 4: Frirumsarealer og oprydning. Med opførelsen af 136 ungdomsboliger og 22 familieboliger vil mange nye beboere skulle leve på den gamle vandværksgrund. Desværre vil det nye byggeri have så lidt frirumsareal i gadeplan, at man må forvente at mange vil søge forskellige steder hen i området. F.eks. til de meget begrænsede frirumsarealer på Jordbærvej. Almenbolig + konceptet på Jordbærvej betyder blandt andet at beboerne I almenbolig + boligerne selv står for renovationen af området. Det vil ikke kunne undgås at så mange nye mennesker med så lidt frirumsareal vil betyde meget mere oprydning I området. Vi er bekymret over om det er mere end vi beboerne I almenbolig + boligerne kan håndtere. Punkt 5: Vendepladsen inddrager frirums areal fra anden bebyggelse. Vendepladsen inddrager grønt frirums areal fra almenbolig+ boligerne på jordbærvej. Det er ikke acceptabelt og vil yderligere forværre den generelle mangel på frirumsareal i hele området, hvis det nye byggeri opføres.
Læs høringssvar fra Annette Heron Hansen og Lasse Cleveland
Indsendt af:
Simon Lawaetz Schultz
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
nabo
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar vedr. ændring af vejudlæg Som beboer i den beboelsesblok på Jordbærvej, der ligger umiddelbart op af vandværket og umiddelbart op af den påtænkte vendeplads ud for nybyggeriets parkeringskælder, er jeg stærkt bekymret over flere elementer i høringsmaterialet. Allerede nu oplever vi stor trafik på Rabarbervej og Jordbærvej, særligt i almindelig arbejdstid i hverdage, hvor mange cirkulerer rundt og leder efter en parkeringsplads trods nærheden til offentlig transport. Jeg frygter, at trafikafviklingen bliver endnu mere uacceptabel, hvis der dispenseres fra §7 stk 6 i lokalplanen som siger at parkeringsdækningen skal være i størrelsesordenen 1 p-plads pr 100m2 etageareal. At der kommer flere beboere i området, vil uomtvisteligt medføre et øget behov for parkeringspladser, som der allerede er mangel på i området. Den påtænkte vendeplads, som kommer til at inddrage en del af KABs matrikel og gå klods op af vores boligblok, er særdeles problemfyldt og i strid med §4 stk 5 i lokalplanen, som siger at "vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne". Boligerne på Jordbærvej huser omkring 150 børn, primært små børn i daginstitutioner og i folkeskolens mindre klasser. Vi er vant til, at de leger, cykler og løber rundt om bygningerne til fods eller på løbehjul. Hvis vendepladsen ikke efterlader plads til hverken fortorv eller øvrigt areal til at fodgængere, løbehjul eller små cyklister kan passere for enden af beboelsesblokken, går det ud over trafiksikkerheden. Specielt frygter jeg det scenarie, hvor en bil er på vej op fra parkeringskælderen, samtidig med at en bil kommer ad Rabarbervej og skal ned i parkeringskælderen, og disse skal passere hinanden eller eventuelt undvige hinanden og ikke ser barnet på cykel eller løbehjul, der ikke har undvigelsesmuligheder i form af fortorv eller græsareal. Jeg opfatter bestemt vendepladsen, som værende i strid med §4 stk 5 at "vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne".
Læs høringssvar fra Simon Lawaetz Schultz
Indsendt af:
Frederik Nygaard
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge C - Forældrebestyrelsen
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede materiale.
Læs høringssvar fra Frederik Nygaard
Indsendt af:
Jan Erik Kroll Nielsen og Susanne Hagelberg
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Beboere på Jordbærvej
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som børnefamilie på Jordbærvej er vi meget bekymrede for de trafikale og parkeringsmæssige forhold, der vil opstå i forbindelse med en eventuel dispensation fra bestemmelserne i den gældende lokalplan i forbindelse med opførelse af boligbebyggelse på Rabarbervej 10-12 og om- og tilbygning af den tidligere vandværksbygning på Rabarbervej 2. Der kun planlagt 33 parkeringspladser til 156 lejligheder. Det er meget svært at se, hvordan det skal medføre andet end totalt parkeringskaos, hvis byggeriet gennemføres. Selv om der er mange ungdomsboliger i det nye byggeri, må man antage, at beboere vil have langt flere end 33 biler tilsammen, og de vil derfor være tvunget til at parkere andre steder i området. Det vil medføre mange uhensigtsmæssige parkeringer og dermed kraftigt nedsat udsyn for alle, der bevæger sig rundt i området. Området er i allerede nu stærkt udfordret af manglende parkeringspladser. Der er flere biler på Jordbærvej, end der er parkeringspladser til, og parkeringsproblemerne bliver i forvejen forværret af, at Københavns Kommunes Koncernservice, som er nabo til området og det gamle vandværk, ikke har tilstrækkeligt mange parkeringspladser til, at alle ansatte kan parkere på deres arbejdsplads' parkeringsområde - men i stedet søger pladser i naboområderne, og dermed også på grunden omkring det gamle vandværk og bostedet Grøndalsvænge. Tilkørselsvejen fra Hillerødgade er ofte så fyldt med parkerede biler, at det kan være svært, at komme ind ad Rabarbervej for at komme ned til Jordbærvej. Det er også meget betænkeligt, at man vil lave tilkørsel og vendeplads på det område, som i dag er udlagt som brandvej. Vejen vil gå helt op til de stier, der løber imellem blokkene på Jordbærvej. Det vil sige, at de gående, cyklende og legende børn, der kommer ud fra stierne, vil havne direkte ude på kørebanen. Samtidig vil vendepladsen medføre at, de beboere der bor op ad den, vil få biler helt tæt på deres boliger, hvilket vil forringe bokvaliteten af disse boliger væsentligt. Allerede da bygningerne på Jordbærvej blev etableret, udnyttede man området maksimalt, og hvis man vælger at presse et massivt byggeri ind, vil de eksisterende beboere lide under det. Hvis byggeriet med de medfølgende trafikale ændringer tillades, forsvinder en meget stor del af den tryghed, man som børnefamilie føler ved at bo på Jordbærvej - og det kan nemt blive en negativ følgevirkning, at I får beboerne i en ressourcestærk og velfungerende boligforening til at søge væk. Venlig hilsen Jan Erik Kroll Nielsen Susanne Hagelberg Anton 6 år, Jonathan 8 år
Læs høringssvar fra Jan Erik Kroll Nielsen og Susanne Hagelberg
Indsendt af:
Line & Jan Hesselvig Krogh
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2400
Høringssvar vedr. Ændring af vejudlæg
Læs høringssvar fra Line & Jan Hesselvig Krogh
Indsendt af:
Torben Aggerbeck
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Torben Aggerbeck
Indsendt af:
Afdelingsbestyrelsen, ”Grøndalsvænge”, AKB København (2400)
Dato: 18. marts 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AKB København
By:
København
Postnr.:
2400
Se vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Afdelingsbestyrelsen, ”Grøndalsvænge”, AKB København (2400)
Indsendt af:
Jens Peter Kildevang
Dato: 17. marts 2017
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Nabo på Jordbærvej
By:
København NV.
Postnr.:
2400
Indsigelse er vedhæftet som PDF sammen med foto (et udsnit af en tegning fra byggeansøgningen, som mere præcist viser, hvilke drastiske og farlige ændringer af vejen, som ansøger ønsker at foretage).
Læs høringssvar fra Jens Peter Kildevang
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 17. marts 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Helene Nielsen
Dato: 16. marts 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nabo på tilstødende grund
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Jeg har som nabo ikke modtaget høringsbrevet vedr. ændring af vejudlæg. I høringsbrevet Rabarbervej 2 og 10-12 (høring afsluttet den 6. marts) står der: Vejmyndigheden vil i øvrigt udsende en separat høring om vejforhold. I høringsbrevet vedr. vejudlæg, som jeg har downloadet fra blivhørt.dk står der: For at kunne opnå det nødvendige friareal til det ønskede byggeprojekt (matr. nr. 123b Utterslev, København) er det nødvendigt, at det udlagte vejareal reduceres. Det vil sige, at friareal til de 156 boliger der påtænkes anlagt, blandt andet skal anvende de reducerede vejarealer, som i frisprog kan kaldes vejrabat. I forvejen udgør friareal i terræn kun 39 % (jf høringsbrev for Rabarbervej 2 og 10-12) mens kravet er 50 %. Det virker som om det er blevet en tegneøvelse, der er gået ud på, at på kreativ vis finde disse m2 i terræn uden tanke for, at formålet med friarealerne er mulighed for reakreative aktiviteter. Vejreduktionen vil medvirke til et stort pres på området og ringe rekreative vilkår for de 156 boliger. Københavns kommunes dispensation vil ødelægge områdets karakter af tæt lav byggeri. Karakteristika der ellers fremhæves som væsentlige i lokalplanen. Høringsbrevet er uklart ift. vejreduktion på brandvej og omlægning af nabomatrikels friareal til vendeplads til store køretøjer. Se udsnit i vedhæftede tegning og vedhæftede signaturforklaring. Jeg kan ikke se en signaturforklaring på de røde linjer. Tegningen viser, hvordan brandvej og friareal på nabomatrikel (Jordbærvej) ønskes omlagt til vendeplads for store køretøjer og adgang til p-kælder. Kan en kommune virkelig bare give sådan en tilladelse – slå en streg på et stykke papir og anlægge en vendeplads på naboens grund? Ovenikøbet lige op ad en husgavl med vindue. På nabomatriklens (Jordbærvej) friarealer og brandvej færdes der børn fra 63 boliger, en integreret institution og et Bosted for borgere med fysisk og psykisk handicap. Der er end ikke indtænkt et fortov, hvilket betyder, at disse forskellige grupper skal færdes omkring biler, der kører ind og ud fra parkeringskælder. Sidst men ikke mindst viser de trafikale forhold i dag, hvad der sker, når der ikke er tilstrækkelig plads til at parkere; I dag oplever vi på daglig basis, at medarbejdere fra Koncernservice i Københavns kommune (nabomatriklen) parkerer på Rabarbervej, på brandvejen, på rabatarealer ofte med manglende udsyn til følge. At der også ønskes at give dispensation for antallet af parkeringspladser betyder blot, at et i forvejen trafikalt belastet område vil blive endnu mere belastet – igen med den konsekvens, at de kvaliteter man fremhæver i lokalplanen, ikke bevares. Alt i alt er det skuffende at se en praksis i kommunen hvor man med salamimetoden tilføjer dispensation på dispensation uden at ulejlige sig med at tage et helhedsblik på planlægningen. De ovenfor nævnte argumenter viser med al tydelighed, at dispensationerne i den fremlagte høring ikke bør gives. Byggeriet må tilpasses lokalplanens rammer og det velfungerende lokalsamfund, som det skal være en del af. Ikke omvendt.
Læs høringssvar fra Helene Nielsen
Indsendt af:
Thomas Knudsen og Mette Jepsen
Dato: 16. marts 2017
Svarnummer:
7
By:
Kbh Nv
Postnr.:
2400
Som beboere på Jordbærvej, er vi meget bekymrede over de foreslåede vejudlæg og de dertil hørende dispensationer fra lokalplanen, da vi mener, vejen og vendepladsen vil gøre vores boligområde farligt. Det grønne område ved vandværket er det grønne areal, hvor børnene på jordbærvej kan lege i sikkerhed for trafik - den trygge færden som også nævnes i lokalplanen. Bebyggelserne på Jordbærvej har ikke en fælles gård, hvilket ellers er kendetegnene for mange boligblokke i København. Med det nye kæmpe byggeri vil hele området bebygges og pladsen til leg og hygge forsvinder helt. Og de nye planer gør, at biler i fremtiden vil kunne køre på den nuværende brandvej helt op af vores boliger og ned i en parkeringskælder under nybyggeriet. Og der søges oven i købet om at inddrage de små rester af grønne områder, der hører til vores boligafdeling, for at tillade trafik og vendeplads klods op af vores boliger. Ved imødekommelse af ansøgningen og de mange dispensationer fra lokalplanen, vil de ændrede vejlinjer og etablering af vendepladsen på den nuværende brandvej overskride skellinjen. Ansøger ønsker at skabe mere friareal på sit eget område og sin egen matrikel ved at udvide vejareal og lave vendeplads på vores matrikel til fare for børn og beboere i området. Hvis dispensationerne fra lokalplanen imødekommes, vil boligerne på Jordbærvej således være spærret inde af veje på begge sider med potentiel farlig trafik. Den ansøgte ændring af vejforhold er i strid med lokalplanens §4 Stk. 5. »Vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne.« Hvordan kan Centrer for Bygninger i høringsbrevet af 14. februar fastslå, at en vendeplads klods op af eksisterende byggeri – uden etablering af fortov – kan være en "sikkerhedsmæssig acceptabel løsning”? Vi ønsker, at lokalplanen og intentionerne i denne overholdes og dermed bør dispensationerne ikke imødekommes. Med venlig hilsen Mette Jepsen og Thomas Knudsen Jordbærvej 93 2400 København NV
Læs høringssvar fra Thomas Knudsen og Mette Jepsen
Indsendt af:
Torben og Gunilla Bender
Dato: 16. marts 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Torben og Gunilla Bender
Indsendt af:
Ulrik Hjort
Dato: 16. marts 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AKb, København v/KAB
By:
København V
Postnr.:
1552
se vedhæftede
Læs høringssvar fra Ulrik Hjort
Indsendt af:
Pia Koch-Hansen og Sebastian Kepfer Rojas
Dato: 15. marts 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Pia Koch-Hansen og Sebastian Kepfer Rojas
Indsendt af:
Helen Due og Jens Elsinger
Dato: 14. marts 2017
Svarnummer:
3
By:
Kbh nv
Postnr.:
2400
Protest vedr. ændring af vejudlæg på Rabarbervej og Jordbærvej Vi har siden april 2012 boet på Jordbærvej, Almen+ Grøndalsvænge. Vi bor længst væk fra det planlagte byggeri på vandværksgrunden og vandværksbygningen, og vi har ingen børn, så vi kunne i princippet sige, at ændringen af vejudlægget ikke vedkommer os. Vi vil ikke blive plaget af trafikken på brandvejen, og vi har ikke børn, der får indskrænket mulighederne for leg på brandvejen. MEN: Fra før vi 83 familier flyttede ind 1/4-12 har der været et stort og solidt sammenhold med stor betænksomhed og hjælpsomhed overfor hinanden. Vi er kort sagt en yderst velfungerende boligforening – faktisk har vi flere gange hørt, at vi er den mest velfungerende Almen+ boligforening. Dette kan kommunen nu være med til at smadre ved at give tilladelse til de ansøgte tilkørselsforhold til nybyggeriet og omkring vandværket. Dette kan nemlig i yderste konsekvens medføre børnefamiliernes masseflugt fra Jordbærvej, for hvor skal ”vores” børn lege, når vandværksgrunden bliver maksimalt bebygget, brandvejen bliver tilkørselsvej (uden fortov) til parkeringskælder under nybyggeriet og et af vores mikroskopiske friarealer for enden af rækkehusene bliver udlagt til vendeplads for store biler? Og hvordan skal børnene i de tre blokke nærmest vandværket kunne besøge hinanden uden at risikere liv og lemmer når der hverken er fortov på Jordbærvej eller brandvejen? Ydermere vil de 33 planlagte p-pladser til de planlagte 156 boliger øge det trafikkaos der i øjeblikket eksisterer rundt om vandværksbygningen, Rabarbervej og på brandvejen med fare for ulykker . Nej tak til den ansøgte dispensation fra lokalplanen. Der må tænkes om. Jens Elsinger & Helen Due Jordbærvej 147 2400 Kbh NV
Læs høringssvar fra Helen Due og Jens Elsinger
Indsendt af:
Kathrine Eriksen
Dato: 8. marts 2017
Svarnummer:
2
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som beboere i en lejlighed i byggeriet på Jordbærvej vil vi hermed gerne udtrykke vores store bekymring over det foreslåede byggeri på vandværksgrunden. Særligt bekymrende finder vi de trafikale planer, som vil omdanne vores velfungerende og ikke mindst børnerige boligforening til et mindre trygt og sikkert sted at færdes. Endvidere har vi i alle de år, byggeriet har eksisteret brystet os af, at være en grøn oase, et åndehul i byen og et yderst socialt sted at bo med mange fælles aktiviteter, hvor vi naboer kerer sig om hinanden og kommer hinanden ved, aldersmæssige og kulturelle forskelligheder til trods. Vi mener ganske enkelt, at vore bo- og levestandarder vil falde drastisk, hvis byggeriet gennemføres. Dette er hermed en appel til genovervejelse af planerne. Mvh Kathrine Eriksen og Sandy Sandvær Bloch
Læs høringssvar fra Kathrine Eriksen
Indsendt af:
Sine Christensen
Dato: 5. marts 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Sine Christensen