Høringssvar vedrørende Ændring af vejudlæg

Oprettet: 16. marts 2017
Svarnummer:
8

Indsendt af

Helene Nielsen

Virksomhed / organisation

Nabo på tilstødende grund

Postnr.

2400

By

Kbh NV

Høringssvar

Jeg har som nabo ikke modtaget høringsbrevet vedr. ændring af vejudlæg. I høringsbrevet Rabarbervej 2 og 10-12 (høring afsluttet den 6. marts) står der: Vejmyndigheden vil i øvrigt udsende en separat høring om vejforhold.

I høringsbrevet vedr. vejudlæg, som jeg har downloadet fra blivhørt.dk står der: For at kunne opnå det nødvendige friareal til det ønskede byggeprojekt (matr. nr. 123b Utterslev, København) er det nødvendigt, at det udlagte vejareal reduceres.

Det vil sige, at friareal til de 156 boliger der påtænkes anlagt, blandt andet skal anvende de reducerede vejarealer, som i frisprog kan kaldes vejrabat. I forvejen udgør friareal i terræn kun 39 % (jf høringsbrev for Rabarbervej 2 og 10-12) mens kravet er 50 %.

Det virker som om det er blevet en tegneøvelse, der er gået ud på, at på kreativ vis finde disse m2 i terræn uden tanke for, at formålet med friarealerne er mulighed for reakreative aktiviteter.

Vejreduktionen vil medvirke til et stort pres på området og ringe rekreative vilkår for de 156 boliger. Københavns kommunes dispensation vil ødelægge områdets karakter af tæt lav byggeri. Karakteristika der ellers fremhæves som væsentlige i lokalplanen.

Høringsbrevet er uklart ift. vejreduktion på brandvej og omlægning af nabomatrikels friareal til vendeplads til store køretøjer. Se udsnit i vedhæftede tegning og vedhæftede signaturforklaring. Jeg kan ikke se en signaturforklaring på de røde linjer.

Tegningen viser, hvordan brandvej og friareal på nabomatrikel (Jordbærvej) ønskes omlagt til vendeplads for store køretøjer og adgang til p-kælder. Kan en kommune virkelig bare give sådan en tilladelse – slå en streg på et stykke papir og anlægge en vendeplads på naboens grund? Ovenikøbet lige op ad en husgavl med vindue.

På nabomatriklens (Jordbærvej) friarealer og brandvej færdes der børn fra 63 boliger, en integreret institution og et Bosted for borgere med fysisk og psykisk handicap. Der er end ikke indtænkt et fortov, hvilket betyder, at disse forskellige grupper skal færdes omkring biler, der kører ind og ud fra parkeringskælder.

Sidst men ikke mindst viser de trafikale forhold i dag, hvad der sker, når der ikke er tilstrækkelig plads til at parkere; I dag oplever vi på daglig basis, at medarbejdere fra Koncernservice i Københavns kommune (nabomatriklen) parkerer på Rabarbervej, på brandvejen, på rabatarealer ofte med manglende udsyn til følge.

At der også ønskes at give dispensation for antallet af parkeringspladser betyder blot, at et i forvejen trafikalt belastet område vil blive endnu mere belastet – igen med den konsekvens, at de kvaliteter man fremhæver i lokalplanen, ikke bevares.

Alt i alt er det skuffende at se en praksis i kommunen hvor man med salamimetoden tilføjer dispensation på dispensation uden at ulejlige sig med at tage et helhedsblik på planlægningen.
De ovenfor nævnte argumenter viser med al tydelighed, at dispensationerne i den fremlagte høring ikke bør gives. Byggeriet må tilpasses lokalplanens rammer og det velfungerende lokalsamfund, som det skal være en del af. Ikke omvendt.

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér