Luftfoto af lokalplanområdet Ny Tøjhus tillæg 4

Ny Tøjhus tillæg 4 - lokalplan 327-4

Lokalplanen vil muliggøre opførelse af en bygning med serviceerhverv, udvidelse af det eksisterende hotel samt en daginstitution.

Høringsfrist:

25. september 2019
Indsendt af:
Dragana Nilsson
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
78
By:
København S
Postnr.:
2300
Massiv overbebyggelse af ringe arkitektonisk kvalitet. I tillæg 3 til Lokal planen (”Arkitektonisk og byplanmæssig vurdering”) blev det godkendt at udnytte en bebyggelsesprocent på 285%, på trods af alle andre grunde i området har et maksimum på 175% herunder Faste Batteri jf. Lokal Plan 527, da det skabte merværdi for området og dets beboere, herunder: • ”En forøgelse af højhusdelen med 10 etager vil betyde, at højhuset vil få en mere velproportioneret form, ligesom den foreslåede skrå bearbejdning af de øverste dele af de nye glasfacader udgør en meget elegant og original afslutning; • ”Opgradering af et velbeliggende hotel”; og • Fra hotellet, herunder udsigtsterrasse, skybar og restaurant i 120 meters højde, vil der være en enestående udsigt over Christianshavns Vold, resten af København samt de tilstødende by- og naturområder. Højhuset vil blive meget synligt i byens profil, hvilket gør det ekstra vigtigt, at det får en høj arkitektonisk kvalitet”, Det nævnte byggeforslag nævnt i Tillæg 4 skaber ikke nogen velproportioneret form og er ikke af høj arkitektonisk kvalitet, men derimod: • Lukker det området til og skaber ikke et indbydende byrum. (Det fremgår af forslag til Tillæg 4 at det påtænkes at den nordlige del skal udformes til et nyt byrum, men en nordlig placering er ikke hensigtsmæssigt hvis det skal være brugbart grundet manglende sol og støjen fra trafikken fra Amagerboulevard.) • Sigtelinjen fra Weidekampsgade til Christians Kirken blokeres af en kombination af den nye kontorbygning og hotellets udvidelse, på trods af at Tillæg 4 skriver det modsatte. • Selve placeringen af kontorbygningen tænkes som værende aftalt med Deloitte da den er placeret parallelt med dem og der er angivet bro adgang fra Deloittes nuværende bygning og ikke parallelt med hotellet. Dette ser uharmonisk, uæstetisk og ikke indbydende ud, samtidig med at den blokerer sigtelinjen til Christians Kirken.   Konklusion: Tillæg 4 bør på baggrund af ovennævnte grunde ikke godkendes i nuværende form.
Læs høringssvar fra Dragana Nilsson
Indsendt af:
mark og kirsten ballan
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
77
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi har boet på Weidekampsgade i tre år. I den tid har larm og forureningsgener taget betragtelig til. Især i myldretiden er gaden meget trafikeret med kødannelser og flaskehalse. Det er bl.a. næsten umuligt, at komme ud af parkeringsgaragen for beboelsesejendommene på Weidekampsgade. Ifølge forslaget til Tillæg 4, flyttes vareleveringen samt nedkørslen til hotellets nye underjordiskeparkering til Weidekampsgade. Vi betragter dette som en væsentlig forringelse af de lokale forhold.
Læs høringssvar fra mark og kirsten ballan
Indsendt af:
Niels Flach-Jensen
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
76
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har opdelt min indsigelse i 2 dele. 1. Bebyggelsesprocenten 2. Geometri på forslag til bygning Først vil jeg gerne slå fast at jeg er positiv over for bebyggelse, aktivering og forskønnelse af den udtryksløse P-plads bag Radisson Blu hotellet. 1. Bebyggelsesprocenten Som jeg har forstået det er der ifm. en tidligere lokalplan vedtaget en væsentlig forøgelse af bebyggelsesprocenten. Denne forøgelse var bundet sammen med et projekt hvor man byggede ekstra etager i højden af den eksisterende bygning og derfor havde en helt anden påvirkning af nærområdet. Det synes helt urimeligt at projektet nu ændres til at være på terræn og man så fastholder den meget høje bebyggelsesprocent i stedet for at gå tilbage til den gamle bebyggelsesprocent. Dette synes urimeligt da en så stor bygningsmasse er voldsom på terræn og til stor gene for eksisterende beboelse i nabobygninger da disse mister dagslys og åben himmel samtidig med at det er unaturligt i et område hvor bygninger er på 6 etager. Derfor gøres der indsigelse mod den høje bebyggelsesprocent da Københavns Kommune bør genindføre den gamle bebyggelsesprocent som vil give en bygning på 3, 4 eller 5 etager hvilket vil være naturligt for området og tage hensyn til eksisterende bebyggelse i området 2. Geometri på forslag til bygning Hvis den meget høje bebyggelsesprocent fastholdes synes projektet ikke at tage hensyn til områdets eksisterende bebyggelse med boliger. Den meget høje bygning som har topkote over nogen anden bygning i området (udover Radissons eget tårn) tager dagslys fra omkringliggende boliger og fjerner åben udsyn til himmel ligeledes fra eksisterende boliger. Jeg tænker det er fordi hotellet gerne vil have en etage over øvrige bygninger for at skabe udsigt til gæster (samt selvfølgelig flest mulige m2). Dette er helt ude af proportioner ift. at det tager dagslys / udsyn fra fast eksisterende beboelse. Jeg gør derfor indsigelse mod udformningen på det fremlagte projekt. Som alternativ / eksempel foreslår jeg derfor - hvis den høje bebyggelsesprocent fastholdes - at projektet tilpasses således at bebyggelse ud mod beboelse (Weidekampsgade) holdes så lavt som muligt 4/5 etager mens det tilsvarende øges ind mod hotel tårnet (nuværende Radisson Blu) så det kan være 12-15 etager - den lave del bør fastholdes så langt ind på grunden som muligt. Venlig hilsen Niels Flach-Jensen Weidekampsgade 31 6. 2300 København S
Læs høringssvar fra Niels Flach-Jensen
Indsendt af:
Thomas Thomsen
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
75
By:
Kbh. S.
Postnr.:
2300
Den påtænkte udvidelse af SAS Radisson hotellet, er indeholdt stærkt uovervejede konsekvenser, som de omkringliggende naboer, kommer til at betale en høj pris for. De trafikale konsekvenser af at anlægge en, ind - og udkørsel til P-hus, varegård, etc. ud til Weidekampsgade, vil give en hidtil uset mængde af tung trafik i gaden, som gaden slet ikke er gearet til at kunne håndtere. Allerede nu, er gaden flere gange i løbet af dagen, 'stoppet' med trafik der umuliggøre fremdrift. Dette er især bekymrende for de 'bløde' trafikanter (højresvingsulykker) og akut fremdrift af eks. udrykningskøretøjer. Desuden vil støj og forureningsgenerne stige til et uset højt niveau, og gøre ophold ud til gaden, åbne vinduer, etc. til en sundhedsmæssig risikabel affære. Den eksorbitante høje bebyggelses procent (285%!!) vil i tillæg hertil, give arkitektoniske kvælningsfornemmelser, uden nogen form for hensyntagen til bla. sigtelinierne (over mod Christians Kirken) samt den helt uforståelige 'klods' imellem Deloite og SAS hotellet, der ikke tillader at videreføre det 'luftige' bygningspejl ned langs H.C. Andersens Boulevard. Her er nemlig lys, luft og vandkanaler til at bløde arkitekturen op, fra de monumentale glas og stål mastodonter. Det undre, at især vandmiljøet der med sine mange kanaler, IKKE bliver videreført i det ny byggeri. Hvorfor denne udeladelse? Iøvrigt sagde den daværende overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, sagde i sin salgs-tale til 'det ny Islands brygge', at man her ville fokusere på især børnefamilierne, og støtte denne ambition, med massive rekreative løsninger. Det er blot et enkelt årti siden, og nu bliver de selvsamme familier, 'presset ud', da de rekreative ambitioner, er blevet afløst af hovedløst og massivt erhvervsbyggeri og trafikale hovsa-løsninger. Summasummarum: En udvidelse af SAS hotellet, vil kvæle sine naboer i trafik, støj og forurening, og det massive byggeri, vil med sin 'højde og drøjde' lukke alt lys og luft ud af gaden, i et hidtil uset omfang og med sin massive bebyggelsesprocent, lukke Islands Brygge helt af. De forventede økonomiske konsekvenser heraf, skal der også findes en løsning på. Den overvejende bekymring er dog andetsteds. Københavns Kommune har en uheldig tendens til udstedelsen af 'dispensationer' i byggesager, hvor der er et udtalt ønske til hensynet for de omkringliggende beboere tages alvorligt. Det er da også irriterende at skulle forholde sig til, når nu bygherrer står klar med sin investering. Det er dog en tendens, der på bekostning af de nu 'bondefangede' bryggerboer, uhindret kan fortsætte. Derfor, tjener dette høringssvar til efterskriften, når kommende (politiske) generationer skal ryde op og kompensere for de 'utilsigtede' - men absolut ikke uimodsagte - katastrofale bivirkninger. Alternativet er naturligvis, at gøre det rigtige rigtigt første gang, og dermed begrænse generne ved byggeriet og især trafikken, ved ikke lade sig friste af en hurtig sagsgang med hastigt udstedte dispensationer. Det vil være en god markedsførringcase for Københavns Kommune, der nu har en åbenlys mulighed for, at vise sine sande, grønne værdier og gøre Bryggen til en grøn mærkesag hvor hensynet til beboerne vejer tungt.
Læs høringssvar fra Thomas Thomsen
Indsendt af:
Birgit Waltenburg & Kim Odderskjær Hansen
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
74
By:
København S.
Postnr.:
2300
Der er allerede et trafikalt kaos i Weidekampsgade og såfremt lokalplanen bliver vedtaget, bliver der flere støjgener, endnu mere trafikalt kaos, mere forurening mv. Der er i forvejen mange erhvervslejemål, som står tomme i København/Islands Brygge, så hvorfor skal der bygges mere. Og vi behøver heller ikke flere hotelbyggerier - der er allerede mange og store hoteller i København. Derudover bør kommunen også overveje hvordan adgangsforholdene i øvrigt tilpasses når der også er lokalplaner med byggeforslag til faste batteri grunden - herunder med adgang til en p-kælder for beboerne på den side af Øresunds Boulevard. Det bliver ragnarok, såfremt denne lokalplan gennemføres. Vi tilslutter os endvidere høringssvar 67+68 samt vores Andelsboligforenings høringssvar 37.
Læs høringssvar fra Birgit Waltenburg & Kim Odderskjær Hansen
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1600
Se vedhæftede høringssvar fra BUF
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
Imme Rietz
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
72
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig fuldstændigt tekst og argumentation i Svar nr. 19 - Mie Andersen. Weidekampsgade er allerede i dag voldsomt belastet med trafikpropper.
Læs høringssvar fra Imme Rietz
Indsendt af:
Jeanette Pedersen
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
71
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i Weidekampsgade lige overfor det foreslåede kæmpebyggeri, vil jeg gerne give nedenstående mening til kende: Sådan et kæmpebyggeri vil give en i forvejen trafikalt belastet gade store støjmæssige og endnu mere trafikale problemer. Weidekampsgade vil herefter fremstå som en gade med en kæmpe klods af en anseelig højde af kontorbygning på kontorbygning samt et stort hotel, til stor gene for de beboere der har investeret i en lejlighed og har været glad for at bo centralt samtidig med nogen udsigt til kirketårne og grønne træer. Jeg håber at samtlige protester mod dette byggeri tages i betragtning - et par af de tidligere indlæg repræsenterer et stort antal beboere i de to 2 andelsforeninger NT 1 og NT 2 - og dette kan man forhåbentligt ikke vælge at sidde overhørigt.
Læs høringssvar fra Jeanette Pedersen
Indsendt af:
Helene Dalsgaard Henriksen
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
70
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i Weidekampsgade ser jeg med bekymring på udvidelsen af Radisson hotellet. Weidekampsgade, samt området generelt, tåler ganske enkelt ikke flere trafik- eller støjgener. Jeg tilslutter mig tillige den fælles indsigelse fra TØJHUS 1.
Læs høringssvar fra Helene Dalsgaard Henriksen
Indsendt af:
Dennis Wood
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
69
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Nu må det hovedløse byggeri i området stoppes. Weidekampsgade er et trafikalt kaos to gange om dagen og decideret farlig. Det er mig en gåde at mere trafik skal ledes ned ad den gade. Dette ville være til gene for områdets beboere men også for de erhversdrivende i området. Det kan allerede tage over 30 minutter for ansatte hos Deloitte, min kæreste arbejder der og har snakket med en del der pendler, at komme fra p-kælderen ud på H.C. Andersens boulevard, 30 minutter for at komme 300 meter. Desuden er ændringen i byggelsesprocenten stærkt udemokratisk og noget man kun ser i lande uden nærdemokratiske tendenser. Bebyggelsesprocenten på 285 var baseret på en række kriterier som ikke bliver overholdt længere men alligevel fastholder man den, dette er direkte ulovligt og fornærmende at tro at folk ikke kommer til at opdage det. København er blevet så grå og bebygget de sidste par år og i fortsætter hovedløs byggeriet og hvorfor? For et par ekstra kroner fra erhvervsdrivende? Vi er et par i med gode indkomster og vi har ikke lyst til at blive boende i områder med så ekstrem høje bebyggelsesprocenter og forurening, min forudsigelse er at i mister rigtig mange gode børnefamilier og ressourcestærke mennesker og dermed skatteindtægter. Med god grund da byplanlægning i København foregår på mikroplan uden omtanke på grønne områder, er det den by vi gerne vil have? Mit klare svar er nej. Jeg håber virkelig på at i hører efter da jeg som Københavner, født og opvokset, ikke længere kan genkende min by.
Læs høringssvar fra Dennis Wood
Indsendt af:
Kristina Nilsson
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
68
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se indsigelse i vedhæftet PDF dokument.
Læs høringssvar fra Kristina Nilsson
Indsendt af:
Jan Nilsson
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
67
Vedhæftede filer: 1
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede PDF fil.
Læs høringssvar fra Jan Nilsson
Indsendt af:
Niels Tinglev
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
66
By:
København S
Postnr.:
2300
I den aktindsigt jeg har fået kendskab til om den gennemførte MPP-screening virker det dybt useriøst, at kommunen vedrørende trafikmønstre anfører at de er ubetydelige og i bemærkningerne anfører “Der ligger i forvejen et hotel som udvides. Der forventes ikke en markant ændring i trafikmønstrene.” Det må vel uden overdrivelse kaldes useriøst. De planlagte aktiviteter i byggefelt A og B vil med garanti medføre markant mere trafik ikke mindst i Weidekampsgade.
Læs høringssvar fra Niels Tinglev
Indsendt af:
Sanne Feier
Dato: 25. september 2019
Svarnummer:
65
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har flere bekymringer i forhold til byggeriet ved Radisson. Den vigtigste: I myldretiden er der store trafikale problemer på Weidekampsgade. Det kan tage 15 minutter i bil, at komme ud fra gaden. At man vælger indkørsel til p-kælder, vareindlevering mm på Weidekampsgade vil give endnu voldsommere trafikale problemer for beboerne. Både på selve gaden, men også at komme op og ned fra vores p-kælder. I forhold til at placere en børnehave et sted med så voldsomme trafikale problemer, kan kun ende galt. I andre områder hvor børn færdes, skal man nedsætte hastigheden, for at undgå ulykker, Placeringen kan derfor ikke være gennemtænkt. Der er beskrevet, at der også vil komme andre udbud til offentligheden i bygningen. Det bekymrer mig st læse, da jeg ikke har nogen anelse om hvad det er. Men jeg kan kun frygte, at også det betyder, at der kommer en del mere støj til de lejligheder der vender om gaden. Generelt har jeg ikke noget positivt at skrive. Tænker, at der må være rigeligt med værelser på Radisson allerede. Flere værelser/konferencelokaler mm, vil igen skabe endnu mere støj/trafik.
Læs høringssvar fra Sanne Feier
Indsendt af:
Søren Vile
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
64
By:
København S
Postnr.:
2300
Weidekampsgade er belastet nok i forvejen af trafik og støj. Bl.a. så holder bilerne ofte i kø på hele Weidekampsgade så beboerne holder i kø for at komme i parkeringskælderen. Hvem dækker den faldende værdi på ejendommene som vil blive generet af dette byggeri?
Læs høringssvar fra Søren Vile
Indsendt af:
Thomas Schlein
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
63
By:
København S
Postnr.:
2300
Den forslåede udvidelse af Hotel Radisson må absolut ikke genneføres. Jeg har boet på Weidekampsgade lige så længe det har været muligt, i 15 år. Fra dag eet har Radi altid været min nabo på godt og ondt. Radi er altid det første jeg ser om morgen når kaffen sættes over. På venstre side af Radi tårner Christians kirken, i det fjerne Marmor kirken og på højre side står solen op i sommer halvåret. Radi har altid stået der, på afstand så man kunne ånde og acceptere hinanden. Nu det så tiltænkt at udvide med en arrogant beton klods alle vil hade. Slukke for det lys der altid har været starten på en ny dag. En kæmpe prop som vil lukke for den sidste luft i vores åndehul. Et symbol på at man er ligeglad med sine naboer og lokal område. Jeg begriber ikke ideen om udvidelse opad er mere tiltalende. Vi ville knap nok opdage det, sådan da, og måske med forskønnet facade ville det endda pynte endnu mere på udsigten og respekten bevares. Hoved indgangen, taxa og bus spor kunne smart drejes mod Ørestad blvd. Parkerings området kunne omlægges og kombineres med park anlæg. I de sidste 15 år har der sjældent været totalt udsolgt for parkeringpladser. Radi og jeg har altid været gode venner og det håber jeg for alt i verden vi kan forsætte med at være - please.
Læs høringssvar fra Thomas Schlein
Indsendt af:
Svenja Weiland
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se vedhæftet pdf fil.
Læs høringssvar fra Svenja Weiland
Indsendt af:
Joshua Woodworth
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
61
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor på Weidekampsgade og finder en plan hvor Hotel Radisson Blu har enudkørsel i Weidekampsgade kortsynet. Gaden er i forvejen plaget af trafikalt kaos om morgenen og en stor del af eftermiddagen af trafik til og fra HK, KL og Deloitte. At tilføje mere trafik fra hotellet i Weidekampegade er meget uansvarligt. Jeg bakker derfor det udførlige indlæg som en gruppe beboer med Andelsforening Ny Tøjhus1 opbakning, har indsendt.
Læs høringssvar fra Joshua Woodworth
Indsendt af:
Nikolaj Kjeldsen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Nikolaj Kjeldsen
Indsendt af:
Janus Nielsen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
59
By:
København S
Postnr.:
2300
Som nabo til det planlagte byggeri er jeg særligt bekymret over den planlagte vareindlevering fra Weidekampsgade. Det er en smal vej, der i forvejen har en del trafik i visse perioder. Vareindlevering til hotel, kontor og daginstitution oveni hatten vil skabe et unødigt knudepunkt. Det vil medvirke til mere støj, men også mere luftforurening fra de mange biler der holder i tomgang længe når der er kødannelse. Jeg synes det vil være hensigtsmæssigt at flytte indkørslen til komplekset væk fra den side hvor der er beboelse (Weidekampsgade) og i stedet lade den blive ved den nuværende position på Ørestads Boulevard. Det er en væsentligt større vej og der er ikke beboelse i umiddelbar nærhed af den nuværende indkørsel.
Læs høringssvar fra Janus Nielsen
Indsendt af:
Karen Salamon
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
58
Virksomhed / Organisation :
Etnograf.dk
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer med drift af egen virksomhed i Weidekampsgade, gør jeg hermed indsigelse mod Tillæg 4 til Lokalplan Nr. 327; udvidelse af Radisson Blu, Scandinavia Hotel og støtter til fulde høringssvaret fra Andelsboligforeningen Ny Tøjhus 1. Som erhvervsdrivende i Weidekampsgade er det allerede nu til gene, at Weidekampsgade trafikalt er dysfunktionel og overbelastet, med lange bilkøer morgen og aften og varevogne som delvist blokerer for P-kældre i gaden. I denne sammenhæng vil det være en helt uacceptabel løsning, at Hotel Radisson Blu skal have udkørsel i Weidekampsgade, med vareleveringer, der vil forværre de allerede dysfunktionelle trafikale forhold. Krydsene Weidekampsgade/Klaksvigsgade og Weidekampsgade/Ørestads Boulevard er aktuelt overbelastede med en lysregulering der medfører ophobning af biler midt i krydsene under rødt lys, vanskelig fremkommelighed for cyklister i disse perioder og andre trafikale gener for gæster til og fra virksomhederne i gaden. Kombinationen af trafik-kaos og inkonsekvent byggeplanlægning har allerede skabt et indtryk af klondyke og kaos, som på ingen måde løfter oplevelsen af værdi eller funktion, men snarere fremtræder uprofessionel og politisk kikset. Det kan umuligt være i kommunens interesse at trække områdets helhedsindtryk og funktionalitet yderligere i retning af dysfunktionelt klondyke, med de konsekvenser en sådan manglende helhedsplanlægning kan få for områdets værdier og attraktivitet, ikke mindst for virksomheder.
Læs høringssvar fra Karen Salamon
Indsendt af:
Inger Nielsen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
57
Vedhæftede filer: 1
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Se vedhæftet PDF.
Læs høringssvar fra Inger Nielsen
Indsendt af:
Tina Olsen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
56
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæfteder PDF dokument.
Læs høringssvar fra Tina Olsen
Indsendt af:
Tonni Nielsen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
55
By:
København S
Postnr.:
2300
Radisson Blu hotellet påtænker en gennemgribende udvidelse af hotellet, som vil have en væsentlig påvirkning af beboere på Weidekampsgade. - Tungere trafik vil blive ledt af Weidekampsgade, som klart vil påvirke inde miljøet af de private boliger som ligger ud til Weidekampsgade, specielt ved åbne vinduer. Dette vil medføre tungere trafik som vil under flere forhold holde i tomgang hvor NOx-gasser vil blive udledt med sundhedsfare for beboerne på Weidekampsgade. - Den tungere trafik vil øge sandsynligheden væsentligt, med kritiske forhold for trafiksikkerheden for skolebørns førden frem og tilbage til skolen på Islands Brygge mv. - Forholdene for beboerne på Weidekampsgade er kaotiske ved myldertiden morgen og aften allerede, og yderligere trafikforhold vil gøre næsten umuligt for beboerne at transportere sig til og fra arbejde i myldertiden. - Klaksviggade og Ørestadsboulevard kobling til Weidekampsgade er ikke egnet til denne yderligere trafik, da forholdene dd. Er meget kaotiske. Og større events mv. På hotellet vil gøre det umuligt samt risikofyldt for beboerne at forlade deres bolig på samme tidspunkt enten i bil, gående eller på cykel. - Ovenstående vil have en klar effekt på værdien på boligerne på Weidekampsgade, som i værste fald vil opleve en væsentlig fraflytning mv. På bekostning af erhvervslivet prioritering fra Københavns Kommune. Man må generelt revurder hele konceptet med denne ombygning både i forhold til forurening, trafikmønstre og ikke mindst trafiksikkerhed i området. Få trafikken ledt ud på de store hovedveje ikke på mindre veje med private boliger. Kender ikke til mange andre scenarier hvor København Kommune har ledt trafikken ned at mindre vejre i private boligkvartere.
Læs høringssvar fra Tonni Nielsen
Indsendt af:
Jakob Pilegaard Hansen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
54
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
I forbindelse med tillægget til lokalplanen ser jeg tre større problemstillinger. 1) Trafikken i Weidekampsgade vil blive øget betragteligt. Der er i øjeblikket allerede lange perioder hvor trafikken ikke kan afvikles (læs: står helt stille). 2) Weidekampsgade vil blive ændret fra en “lys” gade, hvor der er rum mellem bygningerne til en indesluttet gade. Dette vil skabe et dårligere klima og ødelægge lysindfald i gaden som helhed 3) Der er tale om tæt erhvervsmæssigbebyggelse tæt op til et beboelsesområde, der vil skabe en ændret støjoplevelse i hele gaden samlet. Med ovenstående betragtninger ønskes tillægget afvist.
Læs høringssvar fra Jakob Pilegaard Hansen
Indsendt af:
Thomas Barsøe
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
53
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig høringssvar nr. 25.
Læs høringssvar fra Thomas Barsøe
Indsendt af:
Annette Suhr
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
52
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i Weidekampsgade, finder jeg det helt uacceptabelt, at Hotel Radisson Blu skal have udkørsel i Weidekampsgade. Gaden er i forvejen plaget af trafikalt kaos om morgenen og en stor del af eftermiddagen af trafik til og fra HK, KL og Deloitte. Jeg bakker derfor det udførlige indlæg som en gruppe beboer med Andelsforening Ny Tøjhus1 opbakning, har indsendt.
Læs høringssvar fra Annette Suhr
Indsendt af:
Tina B.D. Hummelmose
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse kan læses i den vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Tina B.D. Hummelmose
Indsendt af:
claus Justesen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
50
Virksomhed / Organisation :
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg henviser bl.a til høringssvar nr 45. Det er dybt beklageligt, at udsigten fra vores lejlighed indover byen og fantastiske solopgange forsvinder. Men som den forrige stadsarkitekt surt udtalte, at "man skal jo huske, at man bor i en storby". Men det værste er den stigende trafik i Weidekampsgade, et punkt , som planlægger jo ikke har forudset ved planforslaget. Man er ikke opmærksom på, at i takt med, at Ørestad og Islands Brygge fortsat vokser og at en stor del af den trafik, der naturligt kommer fra herfra og skal arbejde i København K mm, kører indover Ørestads Boulevar, drejer i myldretiden ved Weidekampsgade og derefter Amager Boulevard. Det bliver jo ikke mindre af, at servicetrafik til hotellet også skal gå ind over Wedekampsgade. Her er jo ikke nogen aflastning med en "LILLE LANGEBRO", fisketorvsbroen. mm. Samtidig- er Metroen fuldstændig fyldt hver eneste dag. Så det ville være fint at kontobygning blev erstattet af hotellejligheder og så kunne man spare underjordiks parkeringskælder. Med venlig hilsen Else og Claus Justesen
Læs høringssvar fra claus Justesen
Indsendt af:
Tina Rasmussen
Dato: 24. september 2019
Svarnummer:
49
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig høringssvar nr. 24, skrevet af Bettina Nysom. København, sæt nu dine beboere forrest!
Læs høringssvar fra Tina Rasmussen

Sider