Trafikplan for Indre Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro inklusiv miljøvurdering

Høringsfrist:

17. december 2018
Indsendt af:
Michael Fürst
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
92
Virksomhed / Organisation :
Michael Fyrst
By:
København N
Postnr.:
2200
Et flertal af beboere i området, satte vist pris på, at Wesselsgade blev lukket på midten i 1980'erne? Opfordring 1: Lad dog gaden forblive som lukket stillegade. Opfordring 2: Fordi gadens bevaringsværdighed er tildelt en SAVE 3 kategori, så nedlæg samtidig den grimme miljø-station, som skænder gadebilledet - eller alternativt: skjul de blå kasser bag et træ-raftehegn eller en levende hæk.
Læs høringssvar fra Michael Fürst
Indsendt af:
Poul Vestergaard
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
91
By:
København N
Postnr.:
2200
Til kk. Jeg synes at det er besynderligt at man vil åbne Wesselsgade for gennemkørende trafik. Argumenterne herfor er meget vage. Men det er jo samme kommune der i netop Wesselsgade kombinerer losseplads og legeplads. Mvh. Poul Vestergaard
Læs høringssvar fra Poul Vestergaard
Indsendt af:
Susanne Maria Lamhauge
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
90
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar Mit navn er Susanne Maria Lamhauge, og jeg bor i Wesselsgade og har boet der siden 2004. Det er en gade med et fantastisk miljø, og lydmuren er massiv med børneskrål og børnelatter fra den store legeplads, der optager det meste af gaden. Gaden er en lukket gade, hvilket MANGE, ikke bare beboere i gaden og i de omkringliggende gader, men også børneinstitutioner, unge mennesker fra blågårdsplads og turister drager nytte af. Legepladsen er proportionelt en af de mest benyttede i København, og institutionsbørn helt ned til 1 årsalderen bliver trafiktrænet i denne gade netop på grund af at trafikken er sparsom og langsomkørende. Ydermere er legepladsen bemandet, hvorfor der opholder sig mange uledsagede børn på legepladsen. På grund af den store søgning på både legeplads og den fælles grønne gård tilstødende legepladsen, er her et leben, et nærværende og roligt Københavnerleben, hvor der er plads til alle. Børn, unge, ældre, der alle bruger det rolige miljø omkring gaden. Det er en oase i København N, en af de få. Morten Kabell, der er tidligere miljø og teknikborgmester i Københavns kommune, har i 2015 besluttet, at Wesselsgade skal åbnes for gennemkørende trafik, i begge retninger, som et led i en ny byplanlægning, der har til formål at forbedre de trafikale forhold i b.la. Stengade og Rantzausgade. Vi har som beboergruppe fuld forståelse for en trafikplan, der har til formål at optimere kvarteret, samt sikre de bløde trafikanter. Wesselgade har været sådan en gade i mange år, og årsagen til at gaden blev lukket var primært et tragisk trafikdrab af et barn, derfor fremstår det uforståeligt, at trafikplanen vil forringe forholdene i netop Wesselsgade. Åbningen af Wesselsgade kan vi beboere i gaden, samt de flere tusinde borgere, der er brugere af området, derfor kun beklage. Men der hvor vi oplever den største frustration er ved den mangelfulde og udemokratiske proces, der har ledt hen til beslutning om åbningen af gaden. Størstedelen af beboerne i Wesselsgade stiftede første gang bekendtskab med åbningen af Wesselsgade i november 2015, hvor udkastet for trafikplanen ligger færdigt. Vi fik mobiliseret en masse folk, der ikke havde oplevelsen af at blive hverken inddraget eller informeret om beslutnings- eller arbejdsprocessen af denne plan. Vi nedsatte derfor en arbejdsgruppe i gaden, der har arbejdet målrettet og konstruktivt med undersøge, hvordan vores medborgere, der bor i og eller er brugere af området er blevet inddraget i denne beslutning, samt udarbejde et alternativ til planen. Vi har skrevet breve til Morten Kabell, projektchef for områdefornyelsen Mette Prag, borgerrepræsentationen med flere for at få indsigt i, hvordan og hvorfor denne beslutning er blevet taget. Jeg har nedenstående forsøgt at liste kritiske punkter op. 1. ingen dialog under arbejdsprocessen Projektchef for områdefornyelsen Nørrebro, Mette Prag informerer om, at trafikplanen er blevet udarbejdet i perioden fra feb-juni 2015 af Grontmij og GBH landskabsarkitekter i en tæt dialog med borgere og interessenter. Men sandheden er at ca. 90 % af gadens beboere har ikke hørt om åbningen af Wesselsgade, før det var besluttet, så en begrebsafklaring på den ”tætte dialog” vil være kærkommen. 2. Hvem har været i tæt dialog? Vi spørger igen Mette Prag, hvem hun har været i dialog med, og hun svarer; ”Da områdefornyelsens styregruppe vedtog at iværksætte arbejdet med trafikplanen, blev en plan for borgerinddragelsen også besluttet. Der er blevet inviteret bredt ud i kvarteret til at deltage i processen, bl.a. via vores åbne arbejdsgrupper, invitationer i dagspressen etc. I alt har ca. 500 borgere bidraget med inputs til arbejdet. Borgerinddragelsen har haft til formål at inddrage borgernes synspunkter i den samlede vurdering af de bedste løsninger. Her har også mange andre synspunkter været inddraget, bl.a. fra vores egen og andre forvaltninger, Movia, politi og lokale aktører som f.eks. Nørrebro Miljøpunkt og Nørrebro Lokaludvalg. I denne proces er også Wesselsgades beboeres bekymringer blevet hørt.” Men vi har ikke hørt noget, så hvem har hun talt med, og hvor er de 500 borgere, der har været inddraget? Det kan vi ikke få svar på. 3. Wesselsgadebeboere blev ikke inddraget, for ”vi vidste jo, at I ville være imod”. Vi bliver informeret om, at lokaludvalg Nørrebro, miljøpunkt Nørrebro og en lang række lokale aktører, sidder i styregruppen, som har medansvar for processen, men Mette Prag informerer om, at områdefornyelsen har valgt ikke at gå ud til enkelte borger- eller beboergrupper og informere særskilt om at en trafikplan var under udarbejdelse. Adspurgt fortæller et medlem af styregruppen, at det blev meldt ud, at Wesselsgadebeboere ikke skulle inddrages, for det stod klart, at de ville være imod planen! 4. Kendskab til byplanen, da den var udfærdiget og besluttet. Ca. 90% af beboerne i Wesselsgade stifter som nævnt første gang bekendtskab med at en åbning af Wesselsgade er en del af den nye trafikplan for kvarteret, efter beslutningen om at åbningen er en essentiel del af hele planen, var blevet taget. 5.Ingen forklaring eller beskrivelse af åbningen af gaden i byplanen. Den drastiske ændring af gadens status fra stillegade til åben gade med trafik i begge retninger, står ikke beskrevet i byplanen, men blot illustreret på tegningen ved at den lille røde streg, der skulle markere en spærring er fjernet. Intet notat eller kommentar i hele planen om denne meget drastiske ændring. 6. Politikere, der har ageret beslutningstagere havde ikke kendskab til legepladsen i gaden. Vi henvender os til borgerrepræsentationen for at høre, hvad der har ligget til grund for, at legepladsens og dens mange små brugere ikke skulle vises hensyn i forbindelse med at lave en trafikeret gade stødende til legepladsen? Svaret var, at flere af politikerne ikke var orienteret om, at der ligger en bemandet legeplads i Wesselsgade!?! 7. Manglende undersøgelse af antallet af brugere af området, samt et udpluk af de omkringliggende institutionernes modstand mod åbningen af Wesselsgade. Underskrift indsamling i Wesselsgade for at beholde gaden lukket: Der blev i 2015 samlet 305 digitale underskrifter og 70 papir underskrifter fra gadens beboere. Wesselsgade er en vigtig cykelfærdselsvej både lokalt som skolevej, men også som passage mellem Østerbro og Frederiksberg (Forumkvarteret). Der er mange der foretrækker at køre af Wesselsgade frem for langs søen, hvor der køres meget stærkt. Der foreligger ingen undersøgelse forud for trafikplanen af hvor mange, der bruger legepladsen i Wesselsgade, og ingen af brugerne, hverken i institutionsregi eller privat er blevet inddraget i processen omkring åbningen af Wesselsgade. Vi har spurgt institutioner som bruger legepladsen i Wesselsgade om de vil bakke op om vores initiativ til at bevare Wesselsgade som lukket gade. Vi har fået opbakning fra flg. Skoler og institutioner, som tilsammen har ca 1200 børn som brugere af legepladsen: St. Ansgar Skole, 300 børn, Dia Privatskole, 380 børn, Den gule prik, 26 børn, Dosseringens vuggestue, 90 børn, Murergården, 205 børn, Læssøegården 70 børn, Hønsegården 97 børn, Blågårds sogn institution, 70 børn. Derudover har vi opbakning fra den offentlige legeplads i Wesselsgade, der skønsmæssigt har 25 uledsagede børn dagligt, foruden de mange børn der kommer i følge af voksne, større børn eller ikke nævnte institutioner. Der kan sagtens være 300-400 familiebrugere om dagen i weekender. Udpluk af svarene: Murergården, 205 børn I Murergården er vi bekendt med at der er tanker om at åbne for trafik gennem Wesselsgade. Det tager vi afstand fra, da vi frygter det vil reducere børns muligheder for at kunne færdes trafiksikkert. Venlig hilsen Brita Fabricius leder Dosseringens Vuggestue, 90 børn Kære Elisabeth, Naturligvis vil vi alle i Dosseringens Vuggestue støtte Jeres initiativ. Vi ønsker heller ikke at Wesselsgades status ændres. God vind & bedste hilsener, Jeanette Den gule prik, 26 børn Kære Elisabeth. Man kan vist roligt sige, at I har opbakning fra Den Gule Prik. Vi krydser fingre for at det lykkes at forhindre åbning af Wesselsgade! Glædelig jul. Mvh Kirstine, Den Gule Prik St. Ansgar skole og SFO, 300 børn Kære Elisabeth Det kan du tro, vi vil. Tak for din redegørelse og du må endelig holde dialogen i gang med os. Både i skoletiden og SFO- tiden er vores børn flittige brugere og vi har et fantastisk samarbejde med personalet. De bedste hilsener, Kirsten Poulsen, Skoleleder Blågårdssogns børnehus, 61 børn Kære Susanne På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne udtrykke vores modstand mod en åben Wesselsgade. I institutionen bruger børnene legepladsen i Wesselsgade dagligt. Det giver en enorm tryghed for både pædagoger og forældre, at gaden ved siden af er lukket, så hvis et barn skulle komme ud på gaden, er risikoen for ulykker minimal. Denne sikkerhed forsvinder, hvis der skal være gennemkørende trafik udenfor legepladsen. Det er en stor kvalitet, at det er en rolig oase midt på Nørrebro, hvor man for en stund kan tage en pause fra trafikstøjen og partikelforureningen. Vi er store modstandere af, at denne ro skal ødelægges af, at hele kvarterets trafik pludselig skal drives derigennem. Mads Trolle forældrerepræsentant På vegne af bestyrelsen, Blågårds Sogns Børnehus 8. Ingen høring Tilbage i 2015 undrer vi os kollektivt over, at vi ikke har modtaget oplysninger om høring eller dialogmøder før, vi får den færdige trafikplan i hånden. Vi spørger Mette Prag og hun svarer: Der er ikke krav om høring ved en trafikplan af denne karakter. Det er vores overbevisning at den omfattende borgerinddragelse vi har gennemført giver et mere dækkende billede af kvarterets behov, ønsker og bekymringer end en høring ville gøre. 9. Omfattende borgerinddragelse, hvorfor så ingen informationsmøder Da vi spørger ind til den omfattende borgerinddragelse, og om hvornår den har fundet sted, svarer hun: Ja, der har været indkaldt til og afholdt borgermøder/workshops i 2016, som var d. 20/4, 20/5, 15/6, 24/6, 20/10, 10/11 og 11/11. Områdefornyelsen har indkaldt til samtlige, undtagen mødet d. 20/10 som blev afholdt af Café Blågårds Apotek, hvor både områdefornyelsen og Blågårds apotek var indkalder. Områdefornyelsen indkalder til informationsmøde sammen med og på et værtshus? Vi lader lige den stå et øjeblik. Ingen har indvendinger mod selve værtshuset, men at lade et værtshus være rammen for et informationsmøde af yderst vigtig karakter, er dybt kritisabelt. Det skal nævnes at vi i arbejdsgruppen ikke har hørt om alle de informationsmøder, som Mette Prag lister op i sit svar. Vi har deltaget i to sidste af møderne, som er blevet annonceret efter trafikplanen er udarbejdet, så den tætte dialog og borgerinddragelsen har IKKE været tilstede. 10. Ingen trafiktælling – tvivlsom grundlag for beslutningen om at åbne gaden Ydermere har der ikke været nogen trafiktælling i området, og den store legeplads og børneinstitutionerne er ikke talt med som afgørende faktorer for om en åbning er formålstjenestelig for brugerne af gaden og området. Vi får et tvivlsomt tal som ”maksimum 80 biler om dagen” smidt i hovedet af formanden for borgerrepræsentationen, men intet svar på, hvor det tal stammer fra. 11. En medarbejder bryder tavsheden. Vi bliver i vores søgen på svar orienteret om, at en medarbejder i områdefornyelsen har opsagt sin stilling, fordi hun oplevede en mangel på beboerinddragelse, og kunne ikke stå inde for processen. 12. Dialogmøde uden dialog Undertegnede møder tilfældigvis et medlem af styregruppen, der fortæller, at der vil blive indkaldt til et dialogmøde, fordi det har vist sig at flere beboere i både Wesselsgade og Brohusgade er stærkt utilfredse med informationen omkring byplanen. Undertegnede skriver til Mette Prag, og forhører mig om et sådan møde er ved at blive stablet på benene. Vi får følgende besked pr. d. 20.12.15 Kære Susanne Endelig fik vi samlet folk og aftalt de næste skridt. Som du tidligere har hørt, vil rep fra Styregruppens formandskab, trafikgruppen og sekretariatet gerne invitere til dialog om trafikplanen. Mødet er sat til torsdag d 7.jan kl 17. Du skrev, at du gerne ville påtage dig at Wesselsgades beboere udpegede, de 2 rep som skulle deltage. Dette vil jeg sætte stor pris på. Lad mig høre hvordan det går. Godt nytår Med venlig hilsen Mette Prag Projektchef Områdefornyelsen Nørrebro Vi forbereder os til mødet, men må rykke for en dagsorden, og modtager den først d. 6. januar, hvor til vi svarer: Kære Mette Tak for dagsorden. Vi synes for det første at det dybt beklageligt først at måtte rykke for at få den og dernæst at modtage den dagen før mødet, når der er lagt så mange kræfter i sagen. Der er ikke mange ordentlige steder, der accepterer den måde at kommunikere på. Dernæst kan vi desværre ikke godkende den tilsendt dagsorden i den nuværende form, da det kun ligner information om de eksisterende planer. Vi ser intet om en plan for de af Morten Kabell lovede uddybende trafiktal. Der er ingen oplæg til dialog eller inddragelse af vores synspunkter/ønsker/forslag. Der udover er det svært at genkende den forventede mødedeltagelse med bl. a. Morten Kabell, som i et brev personligt har bedt om at der blev aftalt tid til hans deltagelse. Vi håber inderligt at der når at komme noget af det vi er sat i udsigt i en ny dagorden og deltagersiden. Med ønsker om en konstruktivt proces. På vegne af Arbejdsgruppen i Wesselsgade Jesper la Cour 13. Alternativ til trafikplanen –som at punkt. Vi udarbejder et alternativ til den foreliggende byplan, hvor Wesselsgade ikke åbnes og forholdene i området forringes. Vi sender forslaget til Teknik og miljøudvalget med følgende skrivelse: Kære TMU Arbejdsgruppen for Wesselgade har udarbejdet et forbedringsforslag til trafikplanen, som gør den endnu grønnere og giver mindre trafikbelastning (se bilag) i kvarteret end kommunens trafikplan oplæg. Forslaget indebærer at Baggesensgade, på en strækning omkring Blågårdsgade, på begge sider omlægges til gågade med byrums inventar, som i Blågårdsgade og at der på Wesselsgade etableres en lommepark ud for legepladsen, se vedlagte visualiseringer. Der udføres forsøg med at finde den bedste spærring/chikane, som sikrer at alle hensyn bedst muligt tilgodeses, herunder adgang for politi. Mulighederne er spændende og vi hjælper gerne med at konkretisere det. Når vi sender vedlagte direkte til TMU's medlemmer og politikkere er det for at sikre at I træffer jeres beslutninger på tilstrækkeligt oplyst grundlag og at I er opmærksomme på at der er et alternativ så man undgår ulemperne ved den oprindelige plan og tilmed får tilført nye kvaliteter for beboere, cyklister og attraktive mulighed for øget erhvervsliv i kvarteret. Wesselsgade, med omgivende karréer, har gennem de seneste 25 år været forgangsmodel for både byfornyelsesprocessen og stillegadeidéens udbredelsen i hele København og en række andre storbyer, også udenfor landet. Vi ønsker inderligt at fortsætte denne udvikling i samspil, med alle involverede parter. Se vedhæftede opbakning fra lokale institutioner. De bedste hilsner På vegne af Wesselsgade Arbejdsgruppe Og vi bliver inviteret til et møde med Morten Kabell og hans direktør. Mødet forløber seriøst og i en god tone, og vi har en oplevelse af anerkendelse, idet borgmesteren udtrykker, ”At vores ønske og vision talte hans sprog.” Morten Kabell giver udtryk for, at være indstillet på at få en undersøgelse af vores forslag skrevet ind i trafikplanen som et at-punkt. 14. svar fra Morten Kabell Vi erfarer på TV”-Lorry pr. den 19. januar, at Wesselsgade skal åbnes, trods utilfredshed blandt beboere, og vi modtager følgende brev fra Morten Kabell. Kære Reto Michael Hummelshøj og Jesper la Cour Tak for jeres henvendelse fra den 12. januar 2016 vedrørende genåbningen af Wesselsgade. Jeres forslag er dog desværre ikke realiserbart, når den fulde gevinst af trafikplanen skal høstes. Jeg er derfor også glad for den beslutning, som et flertal i Teknik- og Miljøudvalget tog 18. januar 2016. Jeg har forståelse for, at I ønsker at fastholde Wesselsgade som en lukket gade, men det er ikke til kvarterets fælles bedste. Jeg kan ikke forsvare, at de omkringliggende gader skal belastes yderligere af gennemkørende trafik, for at Wesselsgade kan holdes fri for en mindre stigning i biltrafikken. En genåbning af Wesselsgade vil forbedre forholdene for hele kvarteret, og endnu flere beboere vil kunne nyde godt af et trafikdæmpet miljø. Trafiktallene viser, at Wesselsgade fortsat vil være en stille gade med lav trafikbelastning sammenlignet med kvarterets øvrige gader. I konkretiseringsfasen vil interesserede have mulighed for at medvirke til den konkrete udformning af Wesselsgades. Jeg vil opfordre jer til at deltage i arbejdet via områdefornyelsens arbejdsgrupper. I vedhæftet notat finder I forvaltningens svar på jeres forslag. Med venlig hilsen Morten Kabell 15. aktindsigt Vi afventer svar på at få aktindsigt. Vi har sendt en anmodning om denne pr. december 2015. Aktindsigtsanmodning Københavns Kommune. Jeg skal hermed, på vegne af Andelsboligforeningen Wesselsgade 18AB og i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen § 7, søge om aktindsigt i alle relevante korrespondancer, mails, notater, arbejdspapirer, policy-papirer, orienteringer til BR-medlemmer, trafikanalyser, mv. der har indgået og indgår i arbejdet med planer om trafikomlægningen via Wesselsgade, 2200 København N. I medfør af lov om offentligheden i forvaltningen § 36 forventer vi at modtage materiale snarest. Venlig hilsen Niels Bo Lamhauge Mette Prag har ad to omgange beklaget at anmodningen er upræcis, men vi har fastholdt ordlyden, og vi venter stadig på indsigten. Vi får sidenhen aktindsigt, og vi klager over planen. 16. Medhold i klagen over planen Der er massive protester mod trafikplanen, og en borgergruppe klager over trafikplanen til Miljø- og fødevarenævnet, og nævnet slår nu fast, at kommunens trafikplan er ugyldig, og vi undrer os over, hvilke konsekvenser denne ealvorlig afgørelse har for den videre plan. Vi bliver fortsat inviteret til borgermøder af Mette Pragh. Jeg spørger om der bliver lavet ændringer i planen, og om vi har mulighed for at ændre på afgørelsen om åbningen af Wesselsgade, hvor jeg modtager svaret nej, men Mette Pragh opfordrer mig til at deltage i møderne, fordi jeg som borger kan få indflydelse på, hvordan vi skaber plads til den dobbeltrettede trafik i Wesselsgade. Historien er lang og kompliceret, og vi er frustrerede over processen, men vi oplever det som en vigtig historie, idet Miljø og teknikforvaltningen har lavet et uprofessionelt og udokumenteret arbejde, idet de har udarbejdet en plan uden at undersøge målgruppe eller området først. Ovenstående er et lang og detaljeret høringssvar, men i min optik er kronologien vigtig, fordi jeg med dette svar vil understrege flere pointer. Først og fremmest er over 1200 børns stemmer ikke bliver hørt i denne planlægning, dagsinstitutionerne i området er ikke blevet inddraget, og hele udformningen af planen har været uprofessionel på grund af upræcise trafiktællinger, manglende målinger af forurening og i særdeleshed manglende beboerinddragelse. Derfor er trafikplanen i min optik, ikke god for hverken områdets beboere eller brugerne af området. Planen må og skal ikke blive til en realitet i sin nuværende form, idet beboere og brugerne af området vil blive langt dårligere stillet. Venlig hilsen Susanne Maria Lamhauge
Læs høringssvar fra Susanne Maria Lamhauge
Indsendt af:
Niels Lamhauge
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
89
By:
København N
Postnr.:
2200
Til rette vedkommende! Jeg er imod åbningen af Wesselsgade. Vi har i mange år haft bomme midt i gaden så der ikke er gennemkørende trafik og det skal ikke ændres! Vi har en bemandet legeplads midt i gaden, & rigtig mange lokale børn, samt institutioner fra nær og fjern som benytter legepladsen på daglig basis.. En åbning med trafik i begge retninger, nedlæggelsen af i forvejen sparsomme parkeringspladser, og de gener og den utryghed det skaber når miljøstationens containere skal tømmes, er en gennemført dårlig beslutning. Den totalt manglende borgerinddragelse, klæder ikke Teknik og Miljø udvalget. Det er udemokratisk!
Læs høringssvar fra Niels Lamhauge
Indsendt af:
Birgitte Lunhart Jensen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
88
By:
København N
Postnr.:
2200
Da min familie og jeg har boet ved Peblinge Dosseringen med Wesselsgade som trafikal forbindelse ud af området siden 50’erne, og igennem fire generationer, har jeg oplevet og fulgt trafikforandringerne på indre Nørrebro det meste af 60 år; og sikke en gyser!!! Peblinge Dosseringen var et rekreativt område, hvor vi kunne lege og løbe rundt som børn ved søpromenaden - nu er det nærmest livsfarligt at gå tur og bevæge sig ind og ud af husene ved Peblinge Dosseringen ihvertfald med børnebørn og hunde. Langs søerne har vi nu en tovejs racerbane/cykelsti med alt for lidt plads; mindst to alvorlige uheld med sammenstød har jeg overværet i løbet af sommeren, hvor ambulance måtte tilkaldes ved hjørnet af Peblinge Dosseringen og Baggesensgade, fordi det hjørne er hjernedødt planlagt og dybt uforsvarligt med cyklister der kommer med fuld fart op fra en tunnel lige ud ved hjørnet, hvor andre cyklister kommer i fuld fart ind på cykelstien fra Dosseringen ved Kaffesalonen og bådebroen, og cyklister der kommer fra Vesterbro med stor risiko for sammenstød, fordi der er for lidt plads - formentlig er det dybt ulovligt!!! Se hvordan man indretter cykelstier på Frederiksbergs med fin plads og luft - Her på dette hjørne er der ydermere en vuggestue + masser af turister og trafik i sommermånederne ved Restauranten/cafeen på bådebroen. Det er utroligt som løsningerne på Nørrebro igennem tiden har været så meget dårligere end i resten af København! Blågårds Plads blev ødelagt, og med hele den socialdemokratiske byfornyelse blev vores kvarter smadret - se hvor ordentligt byfornyelsen er foregået på Vesterbro! Jeg og min familie vil på det skarpeste protestere imod åbningen af Wesselsgade, hvor trafik igennem begge veje, som man har tænkt sig, vil være en katastrofe i forhold til hvor mange børn der dagligt kommer til den attraktive legeplads vi har her, og hvor børnehaver kommer til fra alle hjørner... Presset fra biltrafikken bliver større og større - vi betaler for at parkere, men kan stort set ikke køre ud af området efter kl.14, fordi man aldrig finder en parkeringsplads derefter. En åbning for trafik igennem gaden begge veje er simpelthen ikke i orden, hvilket vi var mange der tilkendegav på trafikmøderne, der blev planlagt herude tidligere på året - men alt var jo allerede bestemt, så det er så som så med demokratiet i denne sammenhæng - man kunne få lov at bestemme om der skulle være nogle plantekasser i gaden og hastighedssænkende tiltag, men ikke lydhørhed overfor i det mindste ensretning!!! Vi krydser fingre for, at beslutningen om at åbne trafikken igennem Wesselsgade bliver sløjfet... Med venlig hilsen Birgitte L. jensen Counihan
Læs høringssvar fra Birgitte Lunhart Jensen
Indsendt af:
Tommy Jensen
Dato: 17. december 2018
Svarnummer:
87
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Wesselsgade 22
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg finder at det er en god ide at lukke for gennemkørende trafik i kvarteret. Jeg vil gerne påklage ideen om at bruge Wesselsgade som hovedtrafikåre for at lede biler både fra og til Baggesensgade. Vi der bor i gaden har prøvet at forklare de personer der har lavet planen at deres idè om at bruge gaden til at føre trafik rundt i kvarteret er dødfødt. Wesselsgade er den eneste gade i området der er forsyningsgade og parkering for biler for hele tre husrækker, to i Wesselsgade og så hele Peblingedoseringen. Det medfører at gaden ofte er totaltspæret af lastbiler der leverer varer, håndværkere der aflæsser materialer samt kraner, stilladsbiler vejarbejde - PT er hele gaden spærret af et fjernvarmearbejde der har stået på i flere uger. Det er knapt muligt at komme frem til fods. Selv på "Normale" dage tvinges cyklister op på fortovene af skraldebiler mm. Dette medfører at de enten skal trække op til 100 meter da det ikke er muligt at komme ud på gaden igen pga. parkerede biler, eller at man som de fleste gør, vi kender alle travlheden med børn der skal afleveres og arbejde der skal nås, tvinges til at køre ulovligt på fortovet. Det er bare rigtigt dårligt tænkt og udført og virker som om at man bare skulle have en vej at føre bilerne rundt i kvarteret da planen ellers ikke kunne gennemføres. Noget de komplicerer det hele er at der skal opføres en rende til afledning af regnvand gennem Korsgade ved krydset af Wesselgade og Korsgade skal der pga. koterne laves nogle overføringsløsninger der gøre hjørnet svært passabelt. Den eksakte løsning kendes endnu ikke. Men det vil være næsten umuligt for blokvogne og kraner og større lastbiler at passere. Der har allerede været tilfælde hvor forvildede køretøjer ikke kunne vende og nærmest hang fast. Jeg mener at man skal holde Wesselsgade lukket måske gerne med passerbare pullerter. Trafikken skal fra Baggesensgade ledes ud til Stengade, der er meget mere egnet til trafik. MVH Tommy Jensen AB Wesselsgade 22
Læs høringssvar fra Tommy Jensen
Indsendt af:
palle ib
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
86
By:
Kbh.
Postnr.:
2200
Efter at have læst Trafikplan for Indre Nørrebro og alle høringssvar, virker det besynderligt at så mange ikke kan skelne mellem - hurtig (smutvej uden ærinde) og TUNG gennemgående trafik - og lokal trafik ( til og fra arbejde mm.) Det virker åbenlyst at belastningen (luftforurening og farlig trafik) vil reduceres væsentligt for alle i Blågårdskvarteret incl. Rantzausgadekvarteret med Trafikplanen. Vh. palle ( Far til 4 og med kik til det stærkt trafikerede og farlige kryds ; Blågårdsgade/Baggesensgade )
Læs høringssvar fra palle ib
Indsendt af:
Jonathan Chmelensky
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
85
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er i totalt chok over at man kan få den ide at åbne Wesselsgade, ødelægge et område. Jeg er nervøs for følgerne og som man kan se i kommunens tackling af sagen er der ikke ordentlig klarhed omkring hvad følgerne overhovedet bliver. Det siges at der bliver 800% stigning i trafikken bare i Wesselsgade. Hvorfor skal en rolig, beboet gade ved søerne pludselig have trafik i to retninger? Hvem er det der bliver hjulpet af dette? På vejen ligger en attraktiv legeplads, et frirum i byen, der bruges af børn og forældre fra alle samfundslag. Med den gennemkørende trafik vil København miste et værested for familier. I stedet vil børn kunne lege i bilos og støv og støj fra en trafikeret gade.
Læs høringssvar fra Jonathan Chmelensky
Indsendt af:
Astrid Grarup Elbo
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
84
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i Wesselsgade kan jeg simpelthen ikke forstå at man vil åbne for trafik i to retninger i en lille gade som Wesselsgade, da det vil medføre store gener. Formålet er at reducere trafik og kørsel i kvarteret, men hvordan kan en forventet stigning af biler på 800% kaldes en reduktion? Planen er simpelthen ikke ordentligt gennemført. Hvordan kan man stemme for en plan, når kommunen har droppet en miljøvurdering og når hele planen er udført på et utilstrækkeligt datagrundlag. Det vil være en katastrofe for mange beboere i området, men også for området selv at åbne for gennemkørsel. Hvad godt kommer der egentlig ud af det?
Læs høringssvar fra Astrid Grarup Elbo
Indsendt af:
Linda Elvira Nielsdatter Gravesen
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
83
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er dybt forundret over, at man kan få tanken at åbne Wesselsgade. Det er en stille gade, som vil gå tabt i motorstøj uanset om der kommer hastighedsbegrænsende bump i vejen eller ej. Og så har vi en stor offentlig og bemandet legeplads, der fylder en god del af gadens ene ende, og der er masser af børn i alle aldre, der færdes her af netop den grund. Det er samtidig en gade, der ikke er gearet til gennemkørende trafik, hvad enten det er ensrettet eller dobbeltrettet. Vi har bl.a. containerordning for de fleste af gadens beboere på selve gaden. Det giver ikke mening at lukke Nørrebrogade af for gennemkørende trafik, for så at åbne en anden og meget smallere gade. Nørrebrogade er skabt til at kunne tage tung trafik. Det er Wesselsgade ikke. Wesselsgade er en beboelsesgade, mens Nørrebrogade er en handelsgade. Det giver sig selv, at det er mest logisk at have trafikken på en stor gade, fremfor på en smal gade. Derudover tænker jeg, at lejlighederne bliver mindre attraktive for kommende købere, end de er i dag, hvis Wesselsgade åbnes. Det er ikke i orden på den måde at presse værdien på andres ejendom ned. Det kan godt være, lejlighederne ikke bliver mindre værd økonomisk set, men det kan godt være, at de ikke sælger ligeså hurtigt som i dag, hvis fremtidige købere oplever trafikken som generende. Derved vil jeg sige, det er et stort indgreb at gøre i os beboeres privatliv.
Læs høringssvar fra Linda Elvira Nielsdatter Gravesen
Indsendt af:
Birgit Boisen Lundegaard
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
82
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København N
Postnr.:
2200
Hermed skal jeg klart tilkendegive min KRAFTIGE MOSTAND mod Trafikplan Indre Nørrebro og åbningen af Wesselsgade for gennemkørende trafik. Jeg støtter fuldt ud op om argumenterne mod trafikplanen fremsat af Elisabeth Topsøe og Reto Michael Hummelshøj i indsigelse af 10 og 13 december 2018.
Læs høringssvar fra Birgit Boisen Lundegaard
Indsendt af:
Jesper Asferg
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
81
Virksomhed / Organisation :
Formand for AB Wesselsgade 18-18AB
By:
København N
Postnr.:
2200
Trafikplanens data grundlag er ikke underbygget På borgermødet den 19/11 2018 fortalte Kommunens repræsentanter at Kommunen har fravalgt at der bliver udført en trafikanalyse således som Kommunens rådgiver har anbefalet. Det vil altså sige at Trafikplanen og dermed input til Miljøvurderingen er foretaget på utilstrækkeligt datagrundlag. Man får herved ikke en tilstrækkeligt grundlag til at politikkerne kan træffe det rigtige valg – det er svært at forstå i en sag hvor Kommunen er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet for procedurefejl. Ved samme møde bekræfter Kommunens rådgiver at der reelt set ikke er nogen miljømæssig forbedring ved at gennemføre trafikplanen (udover hastighedsreduktion). Formålet med reduceret trafik og kørsel i kvarteret opfyldes ikke Af MILJØVURDERING AF TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO s.15 fremgår at trafikplanen vil medføre en trafikstigning på: Stengade 3400 => 3700 køretøjer pr dag, 8,8% stigning, Griffenfeltsgade 3000 => 4000 køretøjer pr dag, 40% stigning Korsgade øst 750 => 950 køretøjer pr dag, 26.5% stigning Wesselsgade 100 => 900 køretøjer pr dag, 800 % stigning Baggesensgade øst 1550=1500 køretøjer pr dag, 3% fald *(dvs reelt uændret hvor problemet i dag er størst!) Stigningen i Thorupsgade 150 => 800 er forbigået i tavshed. Antallet af køretøjer pr dag STIGER altså. Hertil kommer at distancen som der køres per køretøj er større for at komme ud af kvarteret igen. Hvis man ganger vejenes længde med kommunens trafiktal (en ganske simpel øvelse) så får man at antallet af kørte kilometer i kvarteret øges med ca. 20% og dermed også miljøbelastningen. Dette harmoneret ikke med kommunens påstand om at trafikken reduceres 25-30% som jo var præmissen for at vedtage trafikplanen. På borgermødet om miljøvurderingen d 19/11 2018 oplyste Kommunens repræsentant at man i beregningen har tillagt et sikkerhedstillæg på 20% i trafiktallene. Men selv med fradrag for dette tillæg giver det i bedste fald en 0-løsning og ikke den lovede forbedring som var præmissen for planen. Som borger undrer man sig for det var vores opfattelse at Københavns Kommune arbejder i retning mod GRØNNERE løsninger – men forslaget giver jo tydeligvis ikke nogen grønne forbedringer, men tværtimod skaberforslaget flaskehalse i trafik afviklingen og give store negative ændringer i de små gader som Wesselsgade og Thorupsgade hvor trafikken tvinges igennem. Trafikplanen medfører altså FORRINGELSER målt i trafiktal, forurening og støj og giver ikke de forbedringer der var stillet i udsigt da politikerne vedtog planen. Det hjælper ikke at man i Kommunens tillæg til trafikal vurdering i notat dateret 16/10 2018 (altså efter at Miljøvurderingen var sendt til kommunen) gentager den fejlagtige påstand om 25-30% reduktion af trafikken, det er jo en påstand mod bedre vidende og i modstrid med Miljøvurderingen. Den øgede trafik giver øget klimabelastning og øget udledning af sundhedsskadelige partikler. Hvilket er i modstrid med kommunens målsætning om 40%'s reduktion af drivhusgasser herunder NOx i 2030. Støj og vibrationer øges i følge miljøvurderingen i Stengade, Griffenfeltsgade og især i Wesselsgade her med 4,77 dB ekstra målt i 10 m afstand fra vejmidte (der er dog kun 6 m til husfacaderne, dvs at støjen vi opleves væsentligt højere) og kommer herved op på grænsen for WHO's anbefalinger på 53 dB(A). Problemet er tilsvarende stort i Thorupsgade hvor trafikken stiger til samme niveau som i Wesselsgade. Manglende koordinering med Skybrudsprojektet. Ved borgermødet 26/11 2018 om skybrudsvejen gennem Korsgade, blev det oplyst at den nedre del sænkes med ca. 60 cm ift. nuværende niveau. Tilsvarende skal Thorupsgade og Wesselsgade tilslutningerne sænkes og der etableres trin ned ved kantstenen. Det tager plads fra vejbanen som bliver smallere for at give plads til trinnene ned. Der skal også laves en rampe ud i vejbanen for at sikre at man kan køre over fortov ned i P-kælderen under Murergården. Samlet giver det trange og farligere forhold for trafikafviklingen. P-pladser. Det blev ved samme møde oplyst af Kommunens rådgiver, at der ikke kan være parkering i Korsgade syd fra Blågårdsgade til Thorupsgade. Dvs. at man mister ca. 30 P-pladser heraf 4 handikappladser. I trafikplanen er der kun medregnet at man mister 8 pladser, og der er ikke anvist erstatningspladser for de øvrige pladser. Forbedringsforslag Planens formål med at gennemkørsel skal minimeres vil for Baggesensgade (som i dag er belastet af gennemkørsel uden om busslusen på Nørrebrogade) kunne håndteres med en hæve/sænkepullert ved Peblingedosseringen der kun er åben i formiddagstimerne udenfor myldretidsperioden. Men at åbne for gennemkørsel i den smalle Wesselsgade endda i 2 retninger som der lægges op til udgør en stor og unødvendig svaghed i planen. Det er endvidere trafikplanens formål at trafikken skal afvikles hensigtsmæssigt. Dette forhold opfyldes ikke ved at tillade trafik i 2 retninger i Wesselsgade med parkering i begge sider og 900 cykler der passerer hver dag. Det vil give mange farlige situationer og kødannelser om morgenen. Samlet set kan vi som beboere IKKE anbefale politikerne at trafikplanen gennemføres i dens nuværende form med permanent åbning i Wesselsgade. Derimod kan vi anbefale at Wesselsgade bevares lukket da det fungerer fint i dag. Politi adgang kan evt. klares med en smart hæve/sænke pullert midt i Wesselsgade, som normalt er lukket men som åbnes i få minutter med signal fra politi/redningstjeneste via centralen ligesom det bliver tilfældet ved Dosseringens udmunding i Nørrebrogade. Pullerten i Wesselsgade kan være nede ved særarrangementer, men den skal normalt være oppe. Ovennævnte forslag tilgodeser i øvrigt at politiet får 3 indkørsler fra Nørrebrogade (Stengade, Slotsgade og Doseringen) - og 4-5 indkørselsmuligheder fra Åboulevarden. Procedure Det virker i øvrigt mærkeligt at Miljøvurderingen ikke forholder sig miljømæssigt til de i Miljøvurderingen nævnte alternativer og evt. nye alternativer, men blot henviser at de er droppet efter aftale med beboerne se Miljøvurderingen side 35 – hvilken aftale og med hvilke beboere må man spørge, den dokumentation mangler. Endelig skal man vel ikke forhåndsafskære løsningsmuligheder for at få den oprindelige plan igennem. Det kan jo først ske EFTER at Miljøvurderingen er gennemført jf. kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.
Læs høringssvar fra Jesper Asferg
Indsendt af:
Ricci davis
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
80
Virksomhed / Organisation :
Mr
By:
Kbh
Postnr.:
2200
jeg er bekymret for den kraftigt øget støv, forurening og usikkerhed for børn i vor egendom..
Læs høringssvar fra Ricci davis
Indsendt af:
Anna Jonsson
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
79
By:
København
Postnr.:
2200
At København, som skal være en ledende by indfør klimatilpasning- og reducering af CO2 Udledninger - med målet at blive en CO2 neutral by i 2025 - er igang med at gøre det nemmere at køre biler i de centrale deler af byen, er helt uacceptabelt. Dette tiltag viser at København tvært imod, skaber mere plads til biler og andre køretøj der skal igennem byen, i stedet før de mennesker der bor i den. Den nye trafikplan, hvis den bliver implementeret, kommer til at reducere livskvaliteten for beboere i de gader som er berørte af den nye trafikplan, og luftkvaliteten for de mange cyklister, løbere, og gående i kvarteret - ikke mindst de mange små børn der dagligt leger på Wesselsgades legeplads. Det gør mig utroligt skuffet, som beboer i Wesselsgade, som sætter stort pris på at leve i denne del af det indre Nørrebro, hvor mennesker har mulighed for at oppeholde sig i det offentlige rum, frie fra trafik og larm. København burde skabe flere gader som Wesselsgade, uden gennemkørende trafik - hvor der er plads til mennesker, cykler og legende børn - i stedet for at lave Wesselsgade om til endnu en bilvej. I 2019 bliver København vært for årets største ikke-statslige klimaevent - C40 Mayors Summit - hvor borgmestre, by- of klimaforskere, tekniske eksperter og klimaaktivister, kommer til byen med forventninger om at opleve miljøvenlig cykelby, der prioriterer ren luft over biltrafik. Jeg ville være ked af, at skulle skuffe borgmestre fra Paris, Madrid, og London, som kæmper for at lukke ned trafik i byen, gennem at i stedet gøre det modsatte. København har for øvrigt, i September i år, skrevet under en "Fossil Fuel Free Streets" deklaration, hvor man lover at sikre "people-fiendly planning policies" og "zero emission zones" i centrale deler af byen. Hvordan dette hænger sammen med at øge trafik i centrale deler af byen, er jeg ikke helt med på. Læs mere her: https://www.c40.org/other/fossil-fuel-free-streets-declaration
Læs høringssvar fra Anna Jonsson
Indsendt af:
Thomas Sandberg
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
78
By:
København N
Postnr.:
2200
Katastrofe at åbne Wesselsgade for trafik, med lejepladsen. Der kommer at ske ulykker / dødsfald med børn som kommer ud fra lejrpladsen.
Læs høringssvar fra Thomas Sandberg
Indsendt af:
Ane Lise Vendelboe
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
77
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvorfor mindske trafikken på Nørrebrogade , på grund af luftforurening, med den ene hånd for derefter at åbne de små gader; Wesselsgade for trafik i begge retninger - det er sjusket planlagt og vidner om at de mennesker der står bag de nye trafik tiltag på Nørrebro ikke er deres arbejde værdigt!
Læs høringssvar fra Ane Lise Vendelboe
Indsendt af:
Svend Rossen
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
76
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg må på det kraftigste protestere mod åbning af Wesselsgade. Det vil føre til en voldsom forøgelse af trafikken til fare for børnene til og fra gadens legeplads, øge forureningen samt være til gene for os beboere i området. Min bagudgang fører ud til Wesselsgade.
Læs høringssvar fra Svend Rossen
Indsendt af:
Marie
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
75
By:
København N
Postnr.:
2200
Efter at have gennemlæst denne trafikplan flere gange, måtte jeg konstatere, at det ikke er beskrevet, hvordan disse afspærringer (som ikke må være permanente pga busser og varelevering) kommer til at virke. I min optik er grunden til problemerne på Stengade, at den afspærring, der findes, ikke virker - jeg har aldrig set den virke. Jeg synes, at det er dybt beklageligt at åbne Wesselsgade, hvis disse nye afspærringer ud til Nørrebrogade lider samme skæbne som afspærringen på Stengade. Da der ikke foreligger tegninger, forklaringer eller garantier for at disse nye afspærringer ikke ender med at blive ‘deaktiverede’ (ligesom den på Stengade) kan jeg ikke se, hvordan man kan vedtage denne plan. Ydermere vil man åbne Wesselsgade op for tovejstrafik. Kom forbi og se vores gade - det er helt hen i vejret! Jeg er dermed stærkt imod denne trafikplan indtil, at man enten (1)afspærrer permanent udtil Nørrebrogade eller (2)fremviser eksempler og garanterer at de nye afspærringer vil virke (dette kunne jo passende ske på Stengade, hvor den nuværende afspærring ikke virker)!
Læs høringssvar fra Marie
Indsendt af:
Anne Dorthe Hermansen
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
74
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi er mange som er lodret imod at åbne Wesselsgade for gennemkørende trafik. Det er svært at forstå hvorfor trafikmængden skal øges i en gade hvor der ligger en kæmpestor legeplads og hvor mange børnehavebørn kommer på besøg. Det er også svært at forstå hvorfor forholdene i gaden skal forringes i forhold til tilstanden idag. Troede at trafiksanering handler om at mindske trafik – ikke øge den. Lav i stedet mange flere trafikbump og indsnævring af kørslen i de gader der idag er belastede af trafik.
Læs høringssvar fra Anne Dorthe Hermansen
Indsendt af:
S. Mejdahl
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
73
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bakker op om projektet. Den indre trafikplan bør ses som en samlet løsning for hele kvarteret og ikke blot med fokus på en enkelt gade (Wesselsgade). Trafikplanens tiltag for at skabe mere trafiksikkerhed samt mindre gennemkørende trafik i kvarteret som helhed er et godt bud. Stengade har været hårdt belastet af ulovlig gennemkørende trafik, ligesom Baggesensgade i en årrække har fungeret som gennemkørselsgade af både almindelig og tung trafik på grund bus-slusen på Nørrebrogade. Baggesensgade har iøvrigt samme bredde som Wesselsgade og der færdes ligeså mange bløde trafikanter/børn i denne gade. Beboerne på Baggesensgade ser frem til en lukning af denne gennemkørsel fra Nørrebrogade, der iøvrigt ofte foregår i alt for høj fart. Her skal i den forbindelse også nævnes krydset Blågaardsgade/Baggesensgade, som længe har været et meget sårbart trafikpunkt for gående og cyklister. Jeg håber samtidig, at der i planen for det samlede kvarter, vil blive tænkt ind i grønne gade-løsninger,- træer, beplantninger af grønne blomster-kummer etc. som fartdæmpende foranstaltninger. Trafiksikkerhed for de bløde trafikanter bør ikke gennemføres ved, at lave fartdæmpning ved hjælp af parkerede biler skiftevis på begge sider af vejen, som det har været foreslået i planen. Det er ikke holdbart. Særligt ikke for de nye i trafikken, børnene, der skal navigere i et parkerings-inferno i de smalle gader. Vejbump har ligeledes været til voldsom gene for os beboere i de ældre ejendomme (husene ryster). Så JA TAK til grønne beplantninger i gaderne som fartdæmpning og JA TAK til en minimering af den øgede gennemkørselstrafik i kvarteret som helhed. S. Mejdahl.
Læs høringssvar fra S. Mejdahl
Indsendt af:
Inger Dræby
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
72
By:
København N
Postnr.:
2200
Siden den delvise lukning af Nørrebrogade er den gennemkørende trafik i Baggesensgade øget stærkt. Specielt skæringen mellem Baggesensgade og gågaden (!) Blågårdsgade er farlig, men også T-krydset, hvor Wesselsgade møder Baggesensgade, og hvor der er megen cykeltrafik, er en risikozone. Lukning til Nørrebrogade ved Peblinge Dossering, som foreslået i trafikplanen, vil standse den gennemkørende biltrafik, der generelt foregår i højere hastighed end "lokalbilismen" (der mest handler om at finde en P-plads). Derfor BAKKER JEG FULDT OM OM TRAFIKPLANEN, selv om den medfører bekvemmelighedstab for mig som bilejer. Med 30 km fartbegrænsning i enklaven ser jeg ikke, at der bliver væsentlige problemer i Wesselsgade. Udover renovation og håndværkerkørsel vil man kun køre ind i enklaven, fordi man skal af- eller pålæsse eller parkere.
Læs høringssvar fra Inger Dræby
Indsendt af:
Christian F. Puglisi
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
71
By:
KBh N
Postnr.:
2200
Jeg bakker op om åbningen af Wesselsgade da jeg mener at en fordeling af trafikken mellem Baggesensagde og Wesselsgade, som i den oprindeligt vedtagne plan, er rimelig og til fordel for alle.
Læs høringssvar fra Christian F. Puglisi
Indsendt af:
Sigrid Dyekjær
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
70
By:
Kbh.N
Postnr.:
2200
Nej til åbning af Wesselsgade. pga stærkt stigende trafik som følge af åbningen vil det blive fuldstændig ulideligt for os beboere hvis trafikken i Wesselgade åbnes. Det vil jeg ikke være med til.
Læs høringssvar fra Sigrid Dyekjær
Indsendt af:
Sissel Skogstad
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
69
By:
København N
Postnr.:
2200
Den nye trafikplan på Indre Nørrebro er et ugennemtænkt og sjusket stykke arbejde og der er intet belæg for at den samlede trafik reduceres. I bedste fald flytter man problemer fra et område til et andet og i værste fald vil den medføre øget trafik og forurening.
Læs høringssvar fra Sissel Skogstad
Indsendt af:
Anette Hoppe Grønlund
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
68
Virksomhed / Organisation :
Formand, Andelsforeningen Ørnen
By:
København N
Postnr.:
2200
Opbakning til trafikplanen Hermed en opbakning til planen, som sådan set allerede har været i høring og er blevet drøftet mange gange på adskillige møder. Jeg kan læse, at der er mange stemmer, fra Wesselsgade, der rejser bekymringer vedrørende åbningen af Wesselsagde. Jeg kan sagtens forstå bekymringen om trafik i forhold til bløde trafikanter i Wesselsgade - dem har vi sørme også i Baggesensgade, hvor der også bor mange børn. Sagen er bare den, at man ikke kan sammenligne trafiktal, hvor der er ind- og udkørsel til Nørrebrogade via Peblinge Dossering med den situation, som vi får, når der med planen lukkes af for gennemkørende trafik. Det, er den helt store fordel ved planen - tak for det. Og helt afgørende at dette fastholdes. Med planen vil dette blive begrænset til lokal trafik med ærinder i området. Her vil det være en stor ulempe, hvis AL trafikken ind til Wesselgade og Peblinge Dossering skal igennem Baggesensgade. Baggesensgade er lige så smal som Wesselsgade (der er bare ikke parkering i begge sider) og krydset ved Blågårdsgade er fyldt med bløde trafikanter i gågaden. Jeg ser og hører mange, der kører alt for stærkt gennem Baggesensgade - et held, at der ikke er sket flere alvorlige uheld i krydset Baggesensgade/Blågårdsgade. Jeg mener derfor, at en fordeling af trafikken mellem Baggesensagde og Wesselsgade, som i den oprindeligt vedtagne plan, er rimelig og at det er en fordel for alle (også dem i den nordøstlige ende af Wesselsgade), at vi beboere med åbningen af Wesselgade kan komme rundt i kvarteret. Venlig hilsen Anette Hoppe Grønlund Formand Andelsforeningen Ørnen, Baggesensgade 6
Læs høringssvar fra Anette Hoppe Grønlund
Indsendt af:
Bettina Schori
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
67
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
NEJ TAK til åbning af Wesselsgade for gennemkørende trafik ! Jeg støtter uforbeholden Elisabeth Topsøe og Reto Michael Hummelshøj's indsigelse af 10 og 13 december 2018
Læs høringssvar fra Bettina Schori
Indsendt af:
Jesper la Cour Andersen
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
66
By:
København
Postnr.:
2200
Selve grundlaget for Trafikplan for Indre Nørrebro er stadigvæk skamløst udokumenteret. Jeg stiller krav om, at den fremlagte ”nye” Trafikplan, ikke accepteres, så længe den baseres på samme ukvalificerede grundlag, som den der blev kendt ulovlig af Natur- og Miljøklagenævnet. Det vil være en KÆMPE FEJL at åbne Wesselsgade på det nuværende grundlag. Det er mig også fuldkommen UFORSTÅELIGT hvordan man kan lave en flaskehalsløsning gennem Torupsgade med Plejehjem og daginstitutioner. Der er i øvrigt sket et markant skred i den påståede effekt af trafikplanen. Den "gamle" plan påstod en reduction på 25 % biltrafik, nu taler den stort set samme plan, om en nuleffekt. Det Grønne argument er VÆK! Desuden er det ressource tab, som den forsinkelse kommunens fejl ved, at prøve, at gennemføre en ulovlig plan, ikke blevet dækket ind ved en finansieret forlængelse af projektet. Planen forsøges nu gennemført i hast for færre penge. Områdefornyelsen er stadig kun finansieret til 2019, selvom processen er blevet udskudt i et år. Med denne finansielle udhulning af projektet frygtes det at løsningerne bliver af ringeste kvalitet. Derudover er jeg helt i tråd med Reto Hummeltoft og Elisabeth Topsøe's indsigelser.
Læs høringssvar fra Jesper la Cour Andersen
Indsendt af:
Maria Worm Reinhardt
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
65
By:
København
Postnr.:
2200
Trafikplanens data grundlag er ikke underbygget På borgermødet den 19/11 2018 fortalte Kommunens representanter at Kommunen har fravalgt at der bliver udført en trafikanalyse således som Kommunens rådgiver har anbefalet. Det vil altså sige at Trafikplanen og dermed input til Miljøvurderingen er foretaget på utilstrækkeligt datagrundlag. Man får herved ikke en tilstrækkeligt grundlag til at politikkerne kan træffe det rigtige valg – det er svært at forstå i en sag hvor Kommunen er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet for procedurefejl.   Ved samme møde bekræfter Kommunens rådgiver at der reelt set ikke er nogen miljømæssig forbedring ved at gennemføre trafikplanen (udover hastighedsreduktion).   Formålet med reduceret trafik og kørsel i kvarteret opfyldes ikke Af MILJØVURDERING AF TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO s.15 fremgår at trafikplanen vil medføre en trafikstigning på:   ‪Stengade           3400 => 3700 køretøjer pr dag, 8,8% stigning,‬ ‪Griffenfeltsgade  3000 => 4000 køretøjer pr dag, 40% stigning‬ Korsgade øst        750 => 950   køretøjer pr dag, 26.5% stigning ‪Wesselsgade        100 => 900   køretøjer pr dag, 800 % stigning‬ Baggesensgade øst 1550=1500 køretøjer pr dag, 3% fald *(dvs reelt uændret hvor problemet i dag er størst!) Stigningen i ‪Thorupsgade 150‬ => 800 er forbigået i tavshed.   Antallet af køretøjer pr dag STIGER altså. Hertil kommer at distancen som der køres per køretøj er større for at komme ud af kvarteret igen. Hvis man ganger vejenes længde med kommunens trafiktal (en ganske simpel øvelse) så får man at antallet af kørte kilometer i kvarteret øges med ca. 20% og dermed også miljøbelastningen. Dette harmoneret ikke med kommunens påstand om at trafikken reduceres 25-30% som jo var præmissen for at vedtage trafikplanen.   På borgermødet om miljøvurderingen d ‪19/11 2018‬ oplyste Kommunens repræsentant at man i beregningen har tillagt et sikkerhedstillæg på 20% i trafiktallene. Men selv med fradrag for dette tillæg giver det i bedste fald en O-løsning og ikke den lovede forbedring som var præmissen for planen.   Som borger undrer man sig for det var vores opfattelse at Københavns Kommune arbejder i retning mod GRØNNERE løsninger – men forslaget giver jo tydeligvis ikke nogen grønne forbedringer, men tværtimod skaberforslaget flaskehalse i trafik afviklingen og give store negative ændringer i de små gader som Wesselsgade og Thorupsgade hvor trafikken tvinges igennem.   Trafikplanen medfører altså FORRINGELSER målt i trafiktal, forurening og støj og giver ikke de forbedringer der var stillet i udsigt da politikerne vedtog planen.   Det hjælper ikke at man i Kommunens tillæg til trafikal vurdering i notat dateret ‪16/10 2018‬(altså efter at Miljøvurderingen var sendt til kommunen) gentager den fejlagtige påstand om 25-30% reduktion af trafikken, det er jo en påstand mod bedre vidende og i modstrid med Miljøvurderingen.   Den øgede trafik giver øget klimabelastning og øget udledning af sundhedsskadelige partikler. Hvilket er i modstrid med kommunens målsætning om 40%'s reduktion af drivhusgasser herunder NOx i 2030.   Støj og vibrationer øges i følge miljøvurderingen i Stengade, Griffenfeltsgade og især i Wesselsgade her med 4,77 dB ekstra målt i 10 m afstand fra vejmidte (der er dog kun 6 m til husfacaderne, dvs at støjen vi opleves væsentligt højere) og kommer herved op på grænsen for WHO's anbefalinger på 53 dB(A). Problemet er tilsvarende stort i Thorupsgade hvor trafikken stiger til samme niveau som i Wesselsgade.   Manglende koordinering med Skybrudsprojektet. Ved borgermødet ‪26/11 2018‬ om skybrudsvejen gennem Korsgade, blev det oplyst at den nedre del sænkes med ca. 60 cm ift. nuværende niveau. Tilsvarende skal Thorupsgade og Wesselsgade tilslutningerne sænkes og der etableres trin ned ved kantstenen. Det tager plads fra vejbanen som bliver smallere for at give plads til trinnene ned. Der skal også laves en rampe ud i vejbanen for at sikre at man kan køre over fortov ned i P-kælderen under Murergården. Samlet giver det trange og farligere forhold for trafikafviklingen.   P-pladser. Det blev ved samme møde oplyst af Kommunens rådgiver, at der ikke kan være parkering i Korsgade's fra Blågårdsgade til Thorupsgade. Dvs. at man mister ca. 30 P-pladser heraf 4 handikappladser. I trafikplanen er der kun medregnet at man mister 8 pladser, og der er ikke anvist erstatningspladser for de øvrige pladser
Læs høringssvar fra Maria Worm Reinhardt
Indsendt af:
Mustafa Warde
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
64
Virksomhed / Organisation :
Gårdlauget Alderstrøst
By:
København N
Postnr.:
2200
Som gårdmand for 14 ejendomme beliggende på henholdsvis Baggesensgade, Nørrebrogade, Peblinge Doseringen samt Blågårdsgade, har jeg læst forslaget om den nye Traffikplan med stor begejstring. Særligt forslaget om at åbne Wesselsgade og lette den trafikale belastning på Baggesensgade, synes jeg er meget positivt. Som beboer på gaden siden 1991, og som gårdmand i 12 år, har jeg bevidnet hvordan situationen er blevet forværret igennem årene. Med det nye forslag kommer der endelig et tiltag der giver mening og løser en frustration som hundredevis af beboere, foruden gæster og forretningsdrivende oplever dagligt. Jeg støtter derfor forslaget.
Læs høringssvar fra Mustafa Warde
Indsendt af:
Per Danbo
Dato: 16. december 2018
Svarnummer:
63
By:
København
Postnr.:
2200
Trafikplanens data grundlag er ikke underbygget På borgermødet den 19/11 2018 fortalte Kommunens representanter at Kommunen har fravalgt at der bliver udført en trafikanalyse således som Kommunens rådgiver har anbefalet. Det vil altså sige at Trafikplanen og dermed input til Miljøvurderingen er foretaget på utilstrækkeligt datagrundlag. Man får herved ikke en tilstrækkeligt grundlag til at politikkerne kan træffe det rigtige valg – det er svært at forstå i en sag hvor Kommunen er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet for procedurefejl. Ved samme møde bekræfter Kommunens rådgiver at der reelt set ikke er nogen miljømæssig forbedring ved at gennemføre trafikplanen (udover hastighedsreduktion). Formålet med reduceret trafik og kørsel i kvarteret opfyldes ikke Af MILJØVURDERING AF TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO s.15 fremgår at trafikplanen vil medføre en trafikstigning på: Stengade 3400 => 3700 køretøjer pr dag, 8,8% stigning, Griffenfeltsgade 3000 => 4000 køretøjer pr dag, 40% stigning Korsgade øst 750 => 950 køretøjer pr dag, 26.5% stigning Wesselsgade 100 => 900 køretøjer pr dag, 800 % stigning Baggesensgade øst 1550=1500 køretøjer pr dag, 3% fald *(dvs reelt uændret hvor problemet i dag er størst!) Stigningen i Thorupsgade 150 => 800 er forbigået i tavshed. Antallet af køretøjer pr dag STIGER altså. Hertil kommer at distancen som der køres per køretøj er større for at komme ud af kvarteret igen. Hvis man ganger vejenes længde med kommunens trafiktal (en ganske simpel øvelse) så får man at antallet af kørte kilometer i kvarteret øges med ca. 20% og dermed også miljøbelastningen. Dette harmoneret ikke med kommunens påstand om at trafikken reduceres 25-30% som jo var præmissen for at vedtage trafikplanen. På borgermødet om miljøvurderingen d 19/11 2018 oplyste Kommunens repræsentant at man i beregningen har tillagt et sikkerhedstillæg på 20% i trafiktallene. Men selv med fradrag for dette tillæg giver det i bedste fald en O-løsning og ikke den lovede forbedring som var præmissen for planen. Som borger undrer man sig for det var vores opfattelse at Københavns Kommune arbejder i retning mod GRØNNERE løsninger – men forslaget giver jo tydeligvis ikke nogen grønne forbedringer, men tværtimod skaberforslaget flaskehalse i trafik afviklingen og give store negative ændringer i de små gader som Wesselsgade og Thorupsgade hvor trafikken tvinges igennem. Trafikplanen medfører altså FORRINGELSER målt i trafiktal, forurening og støj og giver ikke de forbedringer der var stillet i udsigt da politikerne vedtog planen. Det hjælper ikke at man i Kommunens tillæg til trafikal vurdering i notat dateret 16/10 2018(altså efter at Miljøvurderingen var sendt til kommunen) gentager den fejlagtige påstand om 25-30% reduktion af trafikken, det er jo en påstand mod bedre vidende og i modstrid med Miljøvurderingen. Den øgede trafik giver øget klimabelastning og øget udledning af sundhedsskadelige partikler. Hvilket er i modstrid med kommunens målsætning om 40%'s reduktion af drivhusgasser herunder NOx i 2030. Støj og vibrationer øges i følge miljøvurderingen i Stengade, Griffenfeltsgade og især i Wesselsgade her med 4,77 dB ekstra målt i 10 m afstand fra vejmidte (der er dog kun 6 m til husfacaderne, dvs at støjen vi opleves væsentligt højere) og kommer herved op på grænsen for WHO's anbefalinger på 53 dB(A). Problemet er tilsvarende stort i Thorupsgade hvor trafikken stiger til samme niveau som i Wesselsgade. Manglende koordinering med Skybrudsprojektet. Ved borgermødet 26/11 2018 om skybrudsvejen gennem Korsgade, blev det oplyst at den nedre del sænkes med ca. 60 cm ift. nuværende niveau. Tilsvarende skal Thorupsgade og Wesselsgade tilslutningerne sænkes og der etableres trin ned ved kantstenen. Det tager plads fra vejbanen som bliver smallere for at give plads til trinnene ned. Der skal også laves en rampe ud i vejbanen for at sikre at man kan køre over fortov ned i P-kælderen under Murergården. Samlet giver det trange og farligere forhold for trafikafviklingen. P-pladser. Det blev ved samme møde oplyst af Kommunens rådgiver, at der ikke kan være parkering i Korsgade's fra Blågårdsgade til Thorupsgade. Dvs. at man mister ca. 30 P-pladser heraf 4 handikappladser. I trafikplanen er der kun medregnet at man mister 8 pladser, og der er ikke anvist erstatningspladser for de øvrige pladser
Læs høringssvar fra Per Danbo

Sider