Distriktsændringer for skoleåret 2024/2025

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2024/2025.

Høringsfrist:

9. juni 2023
Indsendt af:
Carsten Søndergaard
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
22
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Utterslev skoles distrikt bør tilbageføres til før 2020 status. Ændringen af Utterslev Skoles distrikt fra 2020, hvor rode 279 blev flyttet til Bellahøj Skole, skabte en helt uacceptable skolevej. En skolevej, hvor der stadig ikke er gennemført de planlagte sikringstiltag i krydset Hareskovvej/Mellemvangen, tiltag som TMF har vurderet ikke vil være tilstrækkelige og som forventes at skabe trafikale gener for beboerne i kvarteret. Som det fremgår af høringssvarene, så er den forslåede ændring af Utterslev Skoles distrikt ikke støttet af nogen parter i lokalområdet. Da det har vist sig at distriktsændringen fra 2020 er truffet på et forkert grundlag (elevprognoserne var voldsomt skæve), så opfordrer vi til at tilbageføre distriktsændringen – i tråd med principperne om kontinuitet og transparens og ikke mindst sikker skolevej.
Læs høringssvar fra Carsten Søndergaard
Indsendt af:
Allan van O.T. Andersen
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brug Folkeskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
​ Se venligst vedhæftede høringssvar fra Brug Folkeskolen
Læs høringssvar fra Allan van O.T. Andersen
Indsendt af:
Tore Hauerbach
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Havebyen Præstevangen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
  Usikker skolevej til Bellahøj Skole Skoledistriktet for Bellahøj Skole blev fra skoleåret 2021/2022 udvidet med børn fra adresser nord for Hareskovvej, der tidligere hørte til Utterslev Skole. Den ændring har vi som grundejerforening og beboere med lokalkendskab til de trafikale forhold været modstander af, da børn hermed skulle krydse den store indfaldsvej til København, Hareskovvej. Vi har indgået i dialog med lokaludvalg og myndigheder om planerne for 'sikker skolevej', planer der nu ved afslutningen af skoleåret 2022/2023 endnu ikke er realiseret på det mest kritiske punkt: Krydset Hareskovvej/Mellemvangen, der er udpeget, som skolevej.  De fremlagte planer vil efter vores opfattelse ikke ændre på, at der er tale om en Farlig skolevej. Hertil er det stærkt kritisabelt at myndighedernes planer er trukket i langdrag i en sag, hvor der er tre parter: Københavns Kommune, Vejdirektoratet og Grundejerforening med privat fællesvej, som tilstødende veje. Politisk har man vedtaget at ændre i skoledistriktet ud fra en plan om at sikre skolevejen. Det er ikke sket endnu. Konsekvensen er at flere børn bliver kørt i bil til Bellahøj Skole via de små villaveje i vores kvarter, der bliver brugt til gennemkørsel i begge retninger. Krydset Hareskovvej/Mellemvangen er meget bredt, oversigtsforholdene begrænsede og der køres ofte frem for rødt. Det er et kryds, som ingen forældre ønsker at sende deres børn alene over.  Derfor anbefaler vi, at skoledistriktet til Bellahøj Skole ændres, så børnene på nordsiden af Hareskovvejen igen kommer til at høre til Utterslev Skole, der som skolebestyrelsen fremhæver, ikke har oplevet den estimerede vækst i antallet af elever, der var en af årsagerne til ændringen med virkning fra skoleåret 2021/2022.
Læs høringssvar fra Tore Hauerbach
Indsendt af:
Kristoffer Gregersen
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen Grøndalsvængets Skole
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Grøndalsvængets Skole vedrørende: Distriktsændringer for skoleåret 2024-2025   I skolebestyrelsen har vi forholdt os til de foreslåede distriktsændringers betydning, i forhold til de fire nedenstående principper: • Kapacitetsudnyttelse • Kontinuitet og transparens • Sikre skoleveje • Bred elevsammensætning   Vi har ingen kommentarer til tre ud af de fire principper, men ønsker at kommenterer på konsekvenserne omkring sikre skoleveje ved en godkendelse af forslaget som det foreligger i høringsmaterialet. SB på Grøndalsvængets Skole har igennem en årrække arbejdet for, at vores elever i rode 282 kunne få en mere sikker skolevej. De har hver dag skulle krydse Borups Allé på vej til og fra skole – en af byens allermest trafikerede veje. Det har desværre ikke været muligt at sikre denne skolevej, hvorfor vi godt kan se en mening i, at eleverne fra denne Rode (282) frem over knyttes til Rødkilde Skole. Vi er fuldt ud klar over, at denne distriktsændring omhandler kapacitetstilpasning, men ønsker stadig udtrykke vores bekymring omkring Rode 288’s flytning til Rødkilde Skole. I denne Rode har eleverne i dag mellem 125-300 m. til skole på Grøndalsvængets Skole. På skolevejen – i dag - skal eleverne kun krydse Mågevej, hvor der udover at være et fodgængerfelt, hver morgen også er placeret skolepatrulje for at sikre skolevejen. Vi er i skolebestyrelsen – som nævnt - meget optaget af optaget af at sikre elevernes skolevej, og vi derfor anmode om, at kigge på andre løsninger omkring denne del af forslaget. Eleverne i Rode 288 vil ved en evt. distriktsændringen fremover skulle krydse Borups Alle og Hulgårdvej for at komme til og fra skole. Hvilket er en markant forringelse af sikkerheden på deres skolevej. Det er svært for os at komme med løsningsforslag, da vi med den tilgængelige data ikke kan gennemskue konsekvenserne af andre Rode-rokader. For børn, der bor roderne 297 og 298, vil de fremover skulle krydse Frederikssundsvej, hvilket umiddelbart også vil give dem en mere usikker skolevej. Denne vej er dog fartreguleret med 50 km/t, samt en del flere lysregulerede fodgængerovergange, hvor der er god tid til at krydse vejen. Vi håber I vil lytte til vores bekymring.   Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Grøndalsvængets Skole
Læs høringssvar fra Kristoffer Gregersen
Indsendt af:
Skolebestyrelserne i Ørestad skoledistrikt
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
18
By:
København S
Postnr.:
2300
Skolebestyrelserne på Skolen på Hannemanns Allé, Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole støtter op om forslagene om hhv.  “Nyt skoledistrikt for kommende skole i Vejlandskvarter” og “Udvidelse af afstandsgaranti i Ørestad”.   Angående afstandsgarantien i Ørestad  Skolerne i Ørestad har længe været presset på kapacitet i forhold til at sikre skolepladser til distriktets skolebørn, grundet den vedvarende og kraftige tilflytning af børnefamilier til Ørestad. Den nuværende afstandsgaranti lægger særligt pres på Ørestad Skole, da denne alene skal garantere pladser til de mange børn, der allerede nu og løbende, flytter til distriktet i forbindelse med udvidelsen af Bellakvarter.    Samtidig er særligt Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole presset af søskendegarantien; grundet flere år hvor skolerne har taget imod flere børn end skolerne har haft kapacitet til er kommende årgange ved skolestart fyldt så meget op af søskendepladser, at der ikke er det antal ledige pladser til rådighed til nye elever, som der er behov for i forhold til den nuværende afstandsgaranti.   Ved en udvidelse af afstandsgarantien til 2 kilometer vil alle børn have mulighed for indskrivning på mindst 2 distriktsskoler, hvilket sikrer en større fleksibilitet for indskrivningen på skolerne i Ørestad. Vi er klar over, at det for nogle elever i distriktet vil betyde en længere skolevej, men vurderer samtidige at udvidelsen af afstandsgarantien til 2 kilometer, trivselsmæssigt vil give den største gevinst for elever — og ansatte — i skoledistrikt Ørestad.     Angående den kommende skole i Vejlandskvarter Angående den manglende kapacitet i Ørestad ønsker vi fra skolebestyrelsernes side ligeledes at understrege fordelene ved en tidlig opstart af skolen, hvor der søges dispensation til at starte op allerede inden de første 3 årgange er etableret. Dette for at minimere de udfordringer nogle elever vil opleve i forbindelse med skolevejens længde samt for at tilgodese de generelle kapacitetsproblemer i distriktet. Vi anbefaler ligeledes en tidlig etablering af selvstændig skolebestyrelse samt selvstændig ledelse på Skolen i Vejlandskvarteret — i modsætning til at dette etableres som satelitter på de nuværende skoler — da tidligere erfaringer fra skoledistriktet tydeliggør flere udfordringer ved at starte ny skole op på eksisterende skoler; kapacitetsmæssigt, økonomisk samt i forhold til skolekultur, trivsel og rekruttering. De nuværende skolebestyrelser i Ørestad vil meget gerne byde ind med erfaringer med at opstarte skole i distriktet samt generelt indgå i dialog omkring den kommende skole som en del af skoledistrikt Ørestad.     Venlig hilsen  Skolebestyrelserne på Skolen på Hannemanns Allé, Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole. 
Læs høringssvar fra Skolebestyrelserne i Ørestad skoledistrikt
Indsendt af:
Skolebestyrelsen
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Oehlenschlægersgades Skole
By:
København V
Postnr.:
1663
Høring – ændring af skoledistrikter   Forvaltningen foreslår at flytte rode 169 til Skolen i Kødbyen således at skolen ligger i eget skoledistrikt. Der er ikke noget lovkrav om dette, men forslaget stilles af hensyn til gennemskuelighed og forældrenes forventninger. Det anføres at der med ændringen flyttes forventeligt 2 børn fra Oehlenschlægersgades Skole til Gasværksvejens Skole. Skolebestyrelsen ved Oehlenschlægersgades Skole har to umiddelbare bemærkninger til dette: Omkring gennemskuelighed og forældres forventning er det sådan, at børn i Oehlenschlægersgade der bor 50 meter fra Oehlenschlægersgades Skole tilhører Tove Ditlevsens Skoles skoledistrikt. Så forældre på Vesterbro er ikke uvante med at det er lidt kringlet. I rode 169 som nu foreslås flyttet til Skolen i Kødbyen står der, at det drejer sig om forventeligt 2 børn i 2024/25. Det kan godt være det er korrekt. Men vi vil gøre opmærksom på, at der er ved at blive bygget en stor del lejligheder i rode 169 f.eks. på Posthusgrunden. Så indenfor en kort årrække har dette forslag en stor betydning for antal elever på Oehlenschlægersgades Skole og Skolen i Kødbyen. Vi forstår det umiddelbart fornuftige i, at rode 169 flyttes da den nye skole jo flytter ind i rode 169. Men Gasværksvejens Skole flytter jo så væk fra en anden rode. Oehlenschlægersgades Skole er netop udbygget til 3 spor. Og vi synes det vil være en forkert vej at gå at begynde at gøre elevgrundlaget mindre. Så vores forslag er at forvaltningen ser på om der kan byttes noget. F.eks. kommer området mellem Eskildsgade/Absalonsgade – der i dag hører til Gasværksvejen Skole – til at få længere og usikrere skolevej til Skolen i Kødbyen. Så der vil det efter skolebestyrelsens opfattelse være oplagt, at en del af det område tilføres Oehlenschlægersgades Skole.   Venlig hilsen   Skolebestyrelsen Oehlenschlægersgades Skole  
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen
Indsendt af:
Tobias Bühring
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
16
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Københavns Kommune Som forælder i det område, der for to år siden blev flyttet fra Utterslev til Bellahøj skole er jeg meget opmærksom på etableringen af en sikker skolevej over Hareskovvej. Bellahøj skole er en god skole og afstanden til skolen og klassekammeraterne er ikke noget problem. Problemet er den sekssporede vej, der skal krydses. Distriktsændringen har også skabt usikkerhed om skolevalg for børn og forældre, og det giver ikke et godt udgangspunkt for os forældre for at bakke op om den lokale skole. Hvis de nye distriktsændringer også medfører usikre skoleveje og også gennemføres mod både skoler og forældres ønsker – bør de ikke gennemføres. I stedet bør kommunen bruge ressourcer på at sikre skoleveje for alle elever og støtte skolerne i at øge optaget i deres grunddistrikter, så distriktets familier vælger skolerne til. Det gælder også skolevejen over Hareskovvej, som skal være mere sikker. Tagensbos succes er et godt eksempel på, at elevoptag ikke ændres gennem distriktsændringer, men ved at have en god skole.  
Læs høringssvar fra Tobias Bühring
Indsendt af:
Kristoffer Johansson
Dato: 9. juni 2023
Svarnummer:
15
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hvis sikker skolevej betyder noget som helst skal de børn der er sendt over hareskovvej og frederikssundsvej tilbage på utterslev skole. De tiltag der er planlagt for at gøre hareskovvej til en sikker skolevej vil med kommunens egne ord have ringe effekt.
Læs høringssvar fra Kristoffer Johansson
Indsendt af:
Nanna Svane
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
14
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi blev, som mange andre, meget påvirket af seneste distriktsændring fra Utterslev til Bellahøj Skole. Vi forsøgte ad alle veje at gøre opmærksom på konsekvenserne, herunder den usikre skolevej og manglende tilhørsforhold, men blev ikke hørt.  Ændringen skete året inden min søns skolestart, og påvirkede ham meget. Allerede nu viser det sig så at denne ændring ikke var nødvendig. Det eneste rigtige løsning må derfor være at tilbageføre seneste distriktsændring, således at Mellemvangen, Stubbevangen, Skolevangen og Dyblandsvangen igen tilhører Utterslev Skole. 
Læs høringssvar fra Nanna Svane
Indsendt af:
Michael Mejlgaard Udby
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
13
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Blot støtte til de mange andre høringssvaret vedr. tidligere ændring af skoledistriktet, der flyttede dele af vores områdes børn fra Utterslev til Bellahøj Skole.
Læs høringssvar fra Michael Mejlgaard Udby
Indsendt af:
Tine Hertz
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
12
By:
Broenshoej
Postnr.:
2700
Kære Københavns kommune    Som beboer i det område der, trods manglende opbakning fra begge skoler samt lokalområdet, blev flyttet fra at høre til Utterslev skole til Bellahøj skole, vil jeg gerne foreslå at denne ændring tilbagerulles i stedet for at nye områder tilføjes Utterslev skoles distrikt. Det skyldes følgende  den sikre skolevej til Bellahøj skole over Hareskovvej og Frederikssundsvej er ikke etableret. Børn i skolestart-alderen i vores kvarter er unaturligt opdelt i forhold til de skoler, de skal starte i, til skade for fællesskabet på vejene og mellem naboer og søskendegrupper. Børn der, som vores, af forskellige grunde har været væk fra Utterslev skole pga. udlandsophold mm., har nu ikke garanti for at komme tilbage på skolen pga. den tidligere distriktsændring. Børn og deres forældre vælger i stigende grad privatskoler i stedet for at følge dette distrikt, eller søger til Utterslev skole uanset, da man pga. skolevejen, tilknytning til kvarteret mm. ikke ønsker at starte børn på Bellahøj skole. At flytte distrikt fra Tagensbo til Utterslev bør først ske, når den eksisterende ændring fra Utterslev til Bellahøj skole er tilbagerullet med henblik på at skabe konsistens i optaget på Utterslev skole. Mvh Tine Hertz
Læs høringssvar fra Tine Hertz
Indsendt af:
Signe Christensen
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. Utterslev Skole Jeg vil på det kraftigeste anbefale (som så mange andre), at man ser på det område mellem Hyrdevangen og Mellemvangen - herunder også Dyblandsvangen, hvor vi selv bor. Og lader dette høre under Utterslev Skoledistriktet igen   Harreskovvej som sikker skolevej? Og sammenholdet i lokalmiljøet er værd at vægte højt.
Læs høringssvar fra Signe Christensen
Indsendt af:
Ann-Sofie Hein
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
10
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Ændring af skoledistrikt til Utterslev skole. Det er meget beklageligt at være vidne til, at den seneste skoledistriktsændring, hvor bl.a. Mellemvangen og Hyrdevangen blev flyttet til Bellahøj Skole, synes at være forgæves. Denne distriktsændring har haft store konsekvenser for de berørte borgere - inklusiv min egen familie. Vi traf beslutningen om at sætte vores hus til salg pga. denne ændring, for hvem kan argumentere for at skulle sende sit barn i skole via denne skolevej? Hvem kan argumentere for, det giver mening, at børn skal danne nye skolerelationer og fællesskaber til et område, hvor en af Danmarks mest trafikerede indfaldsveje, bliver den daglige og fuldstændig uundgåelige vej til disse fællesskaber? Jeg appellerer på det kraftigste til, at bl.a. Mellemvangen og Hyrdevangen omlægges til Utterslev Skole igen, og at udfordringerne omkring reducering af Utterslev Skoles distrikt bliver løst meget mere ansvarligt denne gang.
Læs høringssvar fra Ann-Sofie Hein
Indsendt af:
Mette Davidsen
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
9
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som beboer i lokalområdet i nærheden af den rode, der blev flyttet til Bellahøj i skoleårets 21/22, undrer det mig, at man nu, hvor der skal udvides skoledistrikt, vælger at inddrage helt andre roder end den, der på trods af stor og fortsat modstand, blev flyttet sidst. Det hænger ikke sammen.   I 2020 siden blev der lavet distriktsændringer for Utterslev skole på baggrund af kapacitetsudfordringer. I vores kvarter blev rode 279 (Brønshøj-Husum) flyttet hvilket har haft en negativ konsekvens for området.   De skolebørn som blev ramt af distriktsændringen sidste år, skal nu krydse Hareskovvej. Beslutningen var et klart brud for gældende principper om sikker skolevej, som Børne og Ungdomsudvalget har vedtaget.    Distriktsændringen af skoledistriktet fra 2020 har, udover en usikker skolevej, betydet et tab for et unikt lokalmiljø. Her i områder er der høj tilslutning til den lokale folkeskole. Men der skyldes blandt andet, at det gode nabosammenhold og det stærke lokalmiljø er knyttet til Utterslev Skole. Den ændring, der blev lavet i 2020, har forringet vilkårene for lokalmiljøet. Incitamentet for at søge helt andre skoler end den lokale folkeskole er blevet stærkere i området. Det har haft negative konsekvenser for sammenhængskraften i lokalmiljøet, at skolebørn blev flyttet til Bellahøj skole.  Jeg foreslår derfor at vi bruger muligheden nu, hvor der skal tilføres flere børn til Utterslev, til at tilbageføre rode 279.
Læs høringssvar fra Mette Davidsen
Indsendt af:
Andreas Gilbert Kynde
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
8
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære udvalg, For blot et par år siden ændrede skoledistriktet for Mellemvangen, Dyblandsvangen, Stubbevangen og Skolevangen fra Utterslevskole til Bellahøj skole. Det har medført en ret farlig skolevej henover Hareskovvej for de omfattede børn. Samtidig med at børnene som de eneste i kvarteret bag Utterslev Torv ikke er tilknyttet områdets skole. Dengang var vi flere, som gjorde opmærksom på problemet, men uden held. Jeg mener derfor ikke at I skal gennemføre den planlagte udvidelse af skoledistriktet for Utterslevsskole. I stedet bør der ses på om børnene fra Mellemvangen, Dyblandsvangen, Stubbevangen og Skolevangen igen kan få lov til at gå på områdets skole og dermed undgå den meget farlige skolevej.    De bedste hilsner Andreas Gilbert Kynde
Læs høringssvar fra Andreas Gilbert Kynde
Indsendt af:
Tom Hansen
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Utterslevhøj grundejerforsning
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
I forbindelse med ændring af skoledistrikt til Utterslev skole. Sidste år blev der netop flyttet et område fra Utterslev skole til Bellahøj skole, med begrundelse at der var for mange ansøgere til Utterslev skole. Det var området imellem Hyrdevangen og Mellemvangen. Dette har medført at Kbh kommune vil etablere sikker skolevej over Hareskovvej. Dette har vagt stor kritik af naboer og foreninger, da det vil ændre tilkørsel til omkring liggende beboer, foreninger m.m. da man vil nedlægge en svingbane i krydset Hareskovvej/Mellemvangen. Alle andre tilkørselsveje til de berørte områder, er allerede stærkt belastet og der er lavet målinger på at de ikke kan bære mere trafik. At man laver sikker skolevej som skal krydse Hareskovvej, som har mere end 50.000 biler dagligt er helt grotesk. Grøn lys, for fodgænger, er så kort at det ikke er muligt at krydse hele vejen og vejdirektoratet vil ikke ændre overgangstiden, da den påvirker "grøn bølge" på indfaldsvejen og Kbh kommune vil heller ikke? En større helle på midten, som er Kbh kommunes løsning, ændre ikke at der er 50.000 bil om dagen Plus at der ofte køres over for rødt og at der har været gentagne biler som er kørt galt, pga for høj hastighed Der er ingen forældre som vil lade sit barn krydse den vej alene, uanset hvad. Det mest naturlige vil være at tilbageføre området imellem Hyrdevangen og Mellemvangen til Utterslev skole Her er også en helt naturlig tilhørsforhold da børn, har deres daglig gang med venner, idrætsforeninger, spejder m.m. Der er slet ingen grund til at få børn til at krydse Hareskovvej og ved at føre dette område tilbage til Utterslev så løser det både aflastning af Tagensbo skole og alle de problemer som sikker skolevej over Hareskovvej har ført med sig for ale og hele orådet Trafik og miljø fraråder Hareskovvej som sikker skolevej se vedhæftet bilag  
Læs høringssvar fra Tom Hansen
Indsendt af:
Kamille Godrim Jakobsen
Dato: 8. juni 2023
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen Utterslev Skole
By:
København
Postnr.:
2400
Skolebestyrelsen på Utterslev Skole vurderer ikke, at den fremlagte plan vedrørende udvidelse af Utterslev Skoles skoledistrikt grundet behov for reduktion af Tagensbo Skoles distrikt er hensigtsmæssig. Til skoleåret 2021/2022 foretog man en justering af skoledistrikter, der medførte at karré 27921-27925 og karré 30714B blev flyttet fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole. Baggrunden for denne justering var, at forvaltningen på daværende tidspunkt vurderede, at Utterslev Skoles distrikt var for stort, og at der var behov for at reducere det. Denne elevtalsprognose har vist sig ikke at holde stik, og beslutningen blev derfor truffet på forkert grundlag. Skolebestyrelsen på Utterslev skole rejste allerede i daværende høringssvar, spørgsmålstegn ved, om der reelt var behov for at reducere skoledistriktet, med henvisning til udviklingen i tallene for optag på skolen. Mange familier i skolens tidligere optageområde lever nu med konsekvenserne af dette. Skoledistriktsjusteringen har medført, at skolebørn nu skal krydse Hareskovvej, som er en af kommunens mest trafikerede indfaldsveje. Udover den usikre skolevej har ændringen også medført negativ indvirkning på den lokale sammenhængskraft, fordi børnene i samme kvarter, nu hører til forskellige skoler afhængig af bopæl, alder og familieforhold (søskendegaranti). Skolebestyrelsen på Utterslev Skole henstiller til, at det grundigt og helhedsorienteret overvejes om den foreslåede justering er den mest hensigtsmæssige. Når det nu viser sig, at der i de kommende år tegner sig overskudskapacitet på Utterslev Skole, bør situationen udnyttes til omgøre den uheldige beslutning fra 2020. Bestyrelsen er opmærksom på, at Bellahøj Skole ikke berøres i det aktuelle oplæg, men bestyrelsen bemærker også, at der er i forvejen lagt op til en større justering, som omfatter fire skoler. I det lys kunne der tegne sig et alternativt scenarie, hvor flere roder flyttes fra Tagensbo Skole til Grøndalsvængets Skole, og hvor der tilsvarende flyttes flere roder fra Grøndalsvængets Skole til Rødkilde Skole og Bellahøj Skole. Bellahøj Skole kan derved tilføres en børnemængde, som modsvarer den børnemængde, som skolen i øjeblikket har i områderne øst for Hareskovvej. Set fra bestyrelsens perspektiv er det uheldigt, at der er gennemført en distriktsjustering, som efter ganske få år har vist sig at være unødvendig. Det bør undersøges om en lidt større justering af skoledistrikterne i Bispebjerg, Utterslev og Brønshøj kan løse de aktuelle kapacitetsudfordringer og samtidig sikre et mere sammenhængende skoledistrikt omkring Utterslev Skole.   På vegne af Utterslev Skoles bestyrelse Forperson Kamille Godrim Jakobsen
Læs høringssvar fra Kamille Godrim Jakobsen
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 6. juni 2023
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2400
Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg til distriktsændringer for skoleåret 2024-2025 Introduktion Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på høringen. Vi kommenterer på ændringen for Tagensbo Skole og de forandringer, det skaber for de omkringliggende skoler. Baggrund for høringssvaret Høringssvaret har været drøftet i lokaludvalgets Bylivsudvalg, og er efterfølgende besluttet på lokaludvalgsmødet d. 25. maj. Lokaludvalget har været i dialog med Tagensbo -, Utterslev -, Rødkilde - og Grøndalsvængets Skole for at modtage skolernes kommentarer til de foreslåede ændringer. Kommentarerne er indarbejdet i høringssvaret. Høringen er sendt til lokaludvalget d. 27. april 2023 med høringsfrist 9. juni 2023. Kommentarer til høringen Lokaludvalget har bekymringer om, der skal foretages store skoledistriktsændringer på baggrund af prognoser, der ofte viser sig ikke at holde stik. Vi anser det som essentielt, at forvaltningen går i tidlig dialog med skolerne og lokale aktører for at undersøge, hvorvidt prognoserne giver mening fra deres perspektiver. Ofte gennem lokale løsninger kan man sikre, at roder ikke flyttes mellem skoler fra år til år. Det skaber en usikkerhed for forældre. Grundlæggende ser lokaludvalget behovet for en skoledistriktsændring for Tagensbo Skole som en succeshistorie, da det viser, at skolen har udviklet sig i en god retning og at flere lokale beboere tilvælger skolen. Tagensbo Skole har gennem målrettet arbejde sikret, at der er et set-up til at understøtte en elevgruppe med lav socioøkonomi. Tagensbo Skoles bestyrelse ønsker selv at beholde de foreslåede roder til skolen, hvilket lokaludvalget støtter. Vælger kommunen at gennemføre distriktsændringerne, er der behov for, at Utterslev og Grøndalsvængets Skolen får samme værktøjer som Tagensbo Skole til at skabe et lignende set-up for at understøtte elevgrupper med lav socioøkonomi. Det skal der oprettes en aktiv indsats for. Hvis forvaltningen alligevel vælger at foretage distriktsændringer, er det positivt, at flere vil opleve at bo tættere på deres skole i fremtiden, bl.a. ved Utterslev Skole, ligesom Rødkilde Skole vil få flere elever, da de ellers stod overfor et fald grundet renoveringen af Bellahøjhusene. Det er også positivt, at elever i rode 282 ikke længere skal krydse Borups Allé, der ikke er en sikker skolevej. Det er tiltrængt med en styrkelse af trafiksikkerheden ved Hvidkildevej og Hulgårdsvej, som TMF vil arbejde for. Vi håber, at det bliver vedtaget ved Budget 2024, da flytningen af roden ellers vil medføre, at eleverne blot skal krydse en anden trafikeret vej. Lokaludvalget ser dog store udfordringer ved en flytning af rode 288, da eleverne nu skal krydse Borups Allé. Lokaludvalget er blevet oplyst af forvaltningen, at der ikke er planer om at skabe øget sikkerhed ved krydsning af vejen, hvilket er meget problematisk. Vi ved, at Grøndalsvængets Skole og forældre i rode 282 har været meget utilfredse med at eleverne skulle krydse Borups Allé. Det vil nu blive tilfældet for forældre i rode 288. Derudover kan nævnes, at der ved krydsene ved Mågevej og ved Hulgårdsvej er flest ulykker i Bispebjerg. Lokaludvalget ser gerne, at rode 288 fortsat er tilknyttet Grøndalsvængets Skole, hvis skolen vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Det drejer sig blot om 8 elever ud fra forvaltningens beregninger. Skolen oplever i forvejen, at flere forældre flytter fra området grundet små lejligheder, hvilket gør, at der bliver færre i klasserne på de højere klassetrin. Derfor burde det være muligt at finde kapacitet til 8 elever årligt.   Vi ser frem til at følge den videre proces.   Venlig hilsen Trine Schaltz, næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 2. juni 2023
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj-Husum berørt af forslag om distriktsændringer Brønshøj-Husum Lokaludvalg har ikke lavet borgerinddragelse i forbindelse med denne høring, da forslaget ikke handler om distriktsændringer for bydelens folkeskoler. Lokaludvalget synes alligevel, at det er meget relevant at indsende et høringssvar, da distriktsændringen for Tagensbo Skole berører vores bydel. Forslaget for distriktsændringen for Tagensbo Skole indebærer nemlig en flytning af roder fra Tagensbo Skole til Utterslev Skole. Børn flyttes først fra, dernæst til Utterslev Skole I vores bydel har konsekvenserne af skoledistriktsændringen for skoleåret 2021/22 fyldt meget. Her blev 15 børn flyttet fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole, fordi Utterslev Skole havde kapacitetsudfordringer. Distriktsændringen flyttede dele af rode 279 (Brønshøj-Husum) og 307 (Bispebjerg) fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole, hvilket betød, at de berørte 15 elever skal krydse Hareskovvej, som er en stor indfaldsvej, for at komme i skole. Teknik- og Miljøforvaltningen skulle iværksætte forbedringer af trafiksikkerheden på skolevejen for disse elever. Disse sikker-skolevej-tiltag er endnu ikke udført – det drejer sig bl.a. om forbedringer af krydset Hareskovvej/Mellemvangen. Med dette distriktsændringsforslag flyttes nu 6 elever til Utterslev Skole, på trods af kapacitetsudfordringer på skolen ved skoleåret 2021/22. Flytninger af (få) børn har store konsekvenser for de berørte ift. tryghed omkring den lokale folkeskole og sikker skolevej. Rodeflytninger har konsekvenser Lokaludvalget har i forbindelse med skoledistriktsændringer i vores bydel været i kontakt med flere forældre, og vi ved, at det betyder meget for de berørte forældre og børn. Rodeflytninger mellem skoledistrikterne skaber en stor usikkerhed hos københavnerne og det kan øge motivationen til at vælge privatskole fremfor folkeskolen. Sådan har vi behandlet høringen Lokaludvalgets fagudvalg for Børn, Unge, Fritid og Idræt har drøftet sagen på deres fagudvalgsmøde den 9. maj 2023. Derefter har lokaludvalgets forretningsudvalg drøftet sagen, og endeligt har Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftet sagen på åbent lokaludvalgsmøde den 25. maj 2023. Med venlig hilsen Christoffer Rosenkrands, Forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Jens Kristian Jensen, Forperson for Børne-, Unge, Fritid- og Idrætsudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 1. juni 2023
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst vedhæftede svar fra Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Mette Clausen
Dato: 26. maj 2023
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen på Tagensbo skole
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høring – Distriktsændringer for skoleåret 2024/25 Høringssvar: Kære BUU Vi har valgt at dele vores høringssvar op i flere afsnit. Vi starter med processen.   Processen: Vi er løbende blevet orienteret af vores skoleleder igennem de sidste to år omkring dennes dialog med policy afdelingen omkring kapacitet på Tagensbo skole. I juni 2022 har skolens leder et møde med en medarbejder fra afdelingen kapacitet. Efterfølgende hører skolen intet fra hverken policy- eller kapacitetsafdelingen. Den 21. december følger skolen op igen og efterfølgende bliver der sat en medarbejder på sagen. Det fører til, at der bliver tilføjet kapacitet i form af en inspektørbygning, der ligger i forbindelse med skolen, som tidligere har været udlånsbygning, men vi hører intet omkring de langsigtede planer for kapaciteten på Tagensbo Skole. Vi hører først om de langsigtede planer, ved en mail omkring ændringerne i distriktet. Det undrer os meget, at policy-afdelingen ikke inddrager skolebestyrelsen i processen, når man igennem flere år gentagne gange er blevet gjort opmærksom på udfordringen. Selv ikke skoleledelsen er blevet inddraget i processen. Det undrer os meget, at man i policy-afdelingen ikke er mere grundig og nysgerrig, når man skal flytte nogle af de mest udfordrede ruder i København. Man kunne med fordel have inddraget følgende: SSP Beboerprojekterne Områdefornyelsen Fritidsklubberne Skolebestyrelsen Skoleledelserne   Alle ovenstående er aktører, der kender Nordvest, herunder børnene og familierne. Disse aktører kunne havde bidraget med viden og forståelse, der kunne have kvalificeret forslaget blandt andet med en risikoanalyse, når man vil flytte nogle af de mest udfordrede ruder i København. Det kan ifølge vores erfaringer bliver en stor økonomisk byrde, hvis skolen ikke lykkes med disse familier.   Som afslutning på afsnittet processen vil vi anerkende, at man fra kontoret er kommet rundt om principperne: Kapacitetsudnyttelse Kontinuitet Sikre skoleveje Bred elevsammensætning     Oplægget til ændringer af skoledistrikt: Beregningerne Vi er som skolebestyrelse utrygge ved de beregninger, som danner grundlag for beslutninger om skoledistriktsændringer. Vi oplever, at de prognoser, som danner grundlag for beslutningerne ofte, ikke stemmer overens med virkeligheden ganske få år efter at beregningerne er lavet. Et dugfrisk eksempel er, at man for et år siden lavede distriktsskoleændringer for Utterslev skole pga. kapacitetsudfordringer. Her flyttede man en meget socioøkonomisk stærk rude over til Bellahøj skole. Nu er oplægget fra policy-afdelingen, at man flytter to ruder til Utterslev skole igen. Denne gang er det godt nok ruder med en radikal lavere socioøkonomi end den, man flyttede for bare to år siden. Slår man disse to distriktsskole-ændringer sammen, så har man forringet socioøkonomien væsentligt på Utterslev Skole. Af de lidt større eksempler kan næves skolebyggeriet i de gamles by og byggeriet af institutionen ved Ringertoften. Data i oplægget: Ser vi på data, som ligger til grund for ændringsforslagene, så undrer vi os overfølgende: TGB har pt. 125 indskrevne børn på vores kommende 0. årgang. Heraf er fem omgængere. Sidste år startede vi op med 100 børn. I oplægget bliver der skrevet, at skolen har et gennemsnitsoptag de sidste to år på 92. Det tal kan vi ikke helt forstå? Jf. ovenstående tal.  Kommende skoleår har skolen 182 distriktsskolebørn, der skal starte i skole minus de 17 børn som ifølge oplægget bliver flyttet til andre skoler. Dette giver 165. Antager vi, at vores optagelsesprocent bliver 50 procent, så får vi 83 børn. Dette er ikke et mål for TGB, da vi gerne vil have fire klasser i BH. Klasserne. Det vil vi gerne, da fraflytning fra Kbh. stadig er meget aktuelt i vores lokalområde og en stor udfordring på skolen. Derfor vil vi på sigt slå klasserne sammen til tre og fortsætte frem mod 9. årgang.   Nyt forslag: En af de største udfordringer ved at arbejde med en elevgruppe med en meget lav socioøkonomi, er at der skal være et set-up på skolen, der tager afsæt i denne type udfordringer. Det kræver faglig ledelse i tæt samarbejde med eksterne aktører, og her tænker vi ikke kun på socialforvaltningen, men også idrætsforeninger og områdefornyelse samt beboerprojekter. Samtidig kræver det en meget systematisk måde at drive skole på og en personalegruppe, der ønsker at arbejde med børn, der kræver noget særligt. Det set-up har man på Tagensbo Skole oparbejdet gennem mange år, og der er en personalegruppe, der er lykkes med at skabe livsduelige unge mennesker. Blandt andet ligger skolen altid højt på målingen i forhold til ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afgangen fra folkeskolen. Samtidig har skolen ligeledes udviklet sig til en populær skolen, både hvad angår skolestartende børn, men også blandt pædagogisk personale. Her har skolen ikke har samme rekrutteringsudfordringer, som næves andre steder i kommunen. På baggrund af ovenstående er vi, som skolebestyrelse, sikre på, at Tagensbo Skole er det bedste valg for de børn, der bor på Bispebjerg. Hvis man i BUF skal bryste sig med, at det starter og slutter med et barn, så skylder vi børnene at tænke på, hvad der er bedst for dem. Det bedste for børnene er i vores optik, at de bliver på Tagensbo Skole. Her kunne man med fordel gradvist lave en udskolings-afdeling på den gamle Bispebjerg Skole. I samarbejde med KFF kunne man begynde at kigge på faciliteterne og evt. udvide disse til fordel for børnene på Bispebjerg. At man gradvist skal begynde at anvende Bispebjerg Skole som udskolingsskole, vil det naturligvis kræve en økonomisk investering, men det er en investering i et sikkert skolevalg for nogle af de mest udsatte borgere i København - nemlig børnene i de socioøkonomisk svageste familier. Kommer disse børn sikkert igennem folkeskolen og videre i ungdomsuddannelse vil det med sikkerhed være investeringen værd og måske endda en besparelse i forhold til, hvis børnene ikke lykkes.        På vegne af skolebestyrelsen på Tagensbo Skole Mette Clausen (forperson for skolebestyrelsen)
Læs høringssvar fra Mette Clausen
Indsendt af:
Peter Daniel Bergner Andersen
Dato: 23. maj 2023
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Rødkilde Skole og KKFO
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedhæftet høringssvar vedr. skoledistriktsændringer 2024 - 25
Læs høringssvar fra Peter Daniel Bergner Andersen