3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Indsendt af:
René Nielsen
Dato: 6. juli 2022
Svarnummer:
35
By:
Valby
Postnr.:
2500
10 licenser er IKKE nok!
Læs høringssvar fra René Nielsen
Indsendt af:
Jens Behrens
Dato: 6. juli 2022
Svarnummer:
34
Virksomhed / Organisation :
H/F Brohaven og grundejerforeningen "Ankeret"
By:
Valby
Postnr.:
2500
3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby (kk.dk) Fælles høringssvar vedrørende 3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé, Valby- Svaret afgives på vegne af H/F Brohaven, Ole Borchs vej 67, 2500 Valby og grundejerforeningen ”Ankeret” bestående af Ole Borchs vej og Stadfeldtsvej, 2500 Valby. De to parter tvivler begge på lovligheden af det parkeringsindgreb, som administrationen i Københavns Kommune planlægger at gennemføre, bl. a. på de private fællesveje. Vi påpeger specielt følgende to forhold: Københavns kommune er ikke af grundejerforeningen ”Ankeret” udpeget som administrator af et licenssystem til varetagelse af den tidsbegrænsede parkering H/F Brohaven har igennem årene betalt til ”Ankeret” for adgang til vejene og P-pladsen ved Ole Borchs vej 67. H/F Brohaven har således vundet hævd på parkering på det private område. Ad 1: Kilde: Indenrigs- og boligministeriet 03.8.10. Om en kommunes etablering af parkeringsordning på hhv. offentlig og privat fællesvej (im.dk)  Om parkeringsordning på privat fællesvej Udtalt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet delte Trafikministeriets opfattelse, hvorefter kommunen som vejmyndighed – hvor kommunen havde indført en parkeringsordning med hjemmel i lov om private fællesveje – samtidig kunne indføre parkeringslicenser på de private fællesveje, og at kommunen i den forbindelse ud fra et vederlagssynspunkt kunne få sine administrationsomkostninger dækket. Vederlaget – i form af betaling for erhvervslicenser, beboerlicenser og dagsbilletter mv. – kunne efter ministeriets opfattelse lovligt omfatte kommunens omkostninger til administration af det system, der tillod den adgang til særråden over parkeringsarealet, som opnåedes ved muligheden for at parkere på private fællesveje i længere tid. Det var herved en forudsætning, at grundejerne havde tilsluttet sig, at kommunen som vejmyndighed administrerede det pågældende licenssystem. Grundejerforeningen ”Ankeret” er på intet tidspunkt blevet forelagt spørgsmålet om et licenssystem eller om, hvorvidt foreningen ønsker at tilslutte sig en sådan ordning. ”Ankeret” er heller ikke indbudt til drøftelser om eventuelle alternativer og mulighed for undtagelser i forbindelse med indførelsen af de pågældende parkeringsrestriktioner. ”Ankeret” lægger vægt på et godt og frugtbart forhold til kolonihavelejerne i H/F Brohaven og finder, at den skitserede ordning stiller kolonihavelejerne i H/F Brohaven uforholdsmæssigt dårligt, da betingelserne for gæsteparkering er utilstrækkelige. Ad 2: H/F Brohaven har i mindst 25 år betalt leje for benyttelse af veje og P-plads ved Ole Borchs vej 67 til ”Ankeret”. H/F Brohaven har således vundet hævd på parkering på det private område tilhørende grundejerforeningen ”Ankeret”. En sådan hævd på parkering på et privat område kan ikke med et pennestrøg ophæves af administrationen i Københavns kommune. Generelt H/F Brohaven vil blive voldsomt ramt af indførelsen af de påtænkte tidsbegrænsede parkeringszoner. Indgrebet rammer specielt hårdt idet der ikke er nogen form for tilkørsel til H/F Brohaven, som ligger omsluttet af tre jernbaner. Parkering på egen grund er derfor ikke en mulighed. En række af vore ældre havelejere er stærkt afhængige af biltransport for at kunne benytte deres havelodder. Nægtelsen af udstedelse af beboerlicenser til kolonihavelejere i området vil derfor i effekt afskære disse havelejere fra at benytte havelodderne. Nægtelsen vil også være til stor gene for vore småbørnsforældre hvoraf mange er afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Administrationens indgreb i parkeringsretten står i stærk kontrast til kolonihaveloven og hele ånden omkring denne lovgivning, som det fremgår af kolonihavelovens §1 Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Afgørelser i strid med kolonihaveloven kan ankes til Planklagenævnet. Med venlig hilsen Grundejerforeningen ”Ankeret” og H/F Brohaven  
Læs høringssvar fra Jens Behrens
Indsendt af:
Annette Hilbert
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
33
By:
Valby
Postnr.:
2500
Gør det nemt og attraktivt at bo i Københavns Kommune. En begrænsning i antallet af gæstelicenser er en voldsom indgriben i vores private og sociale liv. Vi er mange mennesker, der bor alene, og har et særligt behov for et stort socialt netværk. Vi er mange seniorer, der er afhængige af hjælp og besøg udefra. Vi er mange tilflyttere, der har familie og venner, der kommer lang vejs fra og holder ferie hos os. Vi er mange, der har en stor omgangskreds og gerne inviterer til sammenkomster. Vi er ikke alle sammen gifte eller samboende, men har kærester der kommer et par dage ad gangen. Vi er mange der bor på private fællesveje, hvor der ikke er problemer med parkeringspladser. Derfor - ophæv begrænsningen i antallet af årlige gæstelicenser og gør det nemt for os at opretholde vores sociale netværk og relationer - og gør det nemt og ubesværet for vores gæster at besøge os.
Læs høringssvar fra Annette Hilbert
Indsendt af:
Annette Hilbert
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
32
By:
Valby
Postnr.:
2500
Giv licenser, der understøtter forskellige behov i de pågældende kvarterer og miljømæssige bestræbelser generelt. Giv håndværkerlicenser i villakvarterer. Der er huse der skal vedligeholdes, renoveres, ombygges, udbygges mm. Det kræver ofte længere tids arbejde og involverer ofte flere håndværkere. Giv ubegrænset licens - og gør det nemt for både håndværker og boligejer at administrere licensen . Understøt bestræbelserne på at begrænse antallet af bilejere. Giv delebilslicenser til brug af diverse delebilsordninger og fællesskabsbiler og andre former for billeje. Giv licenser uden restriktioner og begrænsninger i valg af delebilsordning. Lånebilslicens - ophæv begrænsningerne omkring lånebiler. En måneds varighed op til 4 gange om året giver ingen mening. Lad det være op til den enkelte borger at afgøre hvor ofte der er brug for at låne en bil.
Læs høringssvar fra Annette Hilbert
Indsendt af:
Annette Hilbert
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
31
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hvis indførelsen af 3-timers parkeringszoner skal forhindre pendlere i at parkere i områderne omkring stationerne, for at tage toget på arbejde i København City, så ville det være tilstrækkeligt at lade tidsrummet følge normal arbejdstid. Med 3 timers parkering i tidsrummet fra kl. 8.00-16.00 i hverdagene, burde pendlerproblmer være reduceret - og vi beboere kunne leve et liv uden en frygtelig masse restriktioner og administrative besværligheder i vores privatliv. Vi er trods alt mange, der bor i områder, hvor der ikke er problemer omkring parkering.
Læs høringssvar fra Annette Hilbert
Indsendt af:
Malene Muchardt-Pind
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
30
By:
Valby
Postnr.:
2500
I G/F Højmark, der består af private fællesveje indenfor Vigerslev Allè, Lykkebovej og Vigerslevvej, har det øgede tryk på parkering på foreningens veje været et samtaleemne igennem lang tid. Den øgede parkering stammer især fra de nye beboere på Grønttorvet. Særligt efter grundejerforeningen på modsatte side af Grønttorvet på Retortvej fik indført parkeringsrestriktioner på deres veje, er bebeoerne søgt videre og parkerer i stor stil på særligt Danshøjvej. Danshøjvej ligger desuden op til Vigerslev Allè station, hvor der også kommer pendlere til, og så er der haveforeningerne langs banen (ved Vigerslev Allè station, der også parkerer på Danshøjvej. Tilsammen har det igennem længere tid øget presset på parkeringen på de private fællesveje i G/F Højmarks område på en måde, så der opleves at være fremkommelighedsproblemer, vi har flere og flere erhvervsbiler, store som "De Grønne Årstider", AVIS ladvogne m.fl, og med parkering af trafikanter fra andre områder, spreder det et øget pres længere og længere op i vejene omkring Danshøjvej, Langagervej, Højsagervej, hvor vi tillige har en udfordring med parkering af både forældre og skolelærere, bl.a. forårsaget af den trafiksanering, som forvaltningen indførte foran skolen på Højsagervej for noget tid siden. Dette mærkds og ses også tydeligt på Skyggelundsvej. Så alt ialt er alle vores veje under pres af udefrakommende parkering af biler. Foruden situationen beskrevet ovenfor, ligger forvaltningen nu yderligere op til, at vi ender som randområde til det nye 3 timers område, der er stillet forslag til at indføre, og som ligger lige på den anden side af Vigerslev Allè station, og som uden tvil vil medføre endnu mere kaos på vores veje i G/F Højmark. Det må og skal bare ikke ske. Det er simpelthen et eksemepl på en rigtig dårlig løsning, som kun kan stamme fra at forvaltningen ikke har fingeren på pulsen, og ved hvad der sker i byen og på byens veje. Når forvaltningen kan godkende udbygning af Grønttorvet med manglende parkering på områdets veje, og hvor en parkeringsplads koster min. 1000kr, så er det mindste vi som borgere i området -og på private fællesveje, hvor vi selv bekoster vedligeholdelse af vejene- må kunne forvente være en gennemtænkt plan, som tager højde for ikke at skabe endnu et område med total kaos, hvor vi skal ligge i årevis og slås for en løsning. Ransområder opstod for efterhånden rigtig mange år tilbage, hvor man forsøgte sig med nye blå parkeringsområder. dette skabte nye randområder, hvilket er "løst" igennem årene med nye parkeringsområder, gul zone, 3 timers områder, og nu igen nye 3 timers områder, og igen med nye randområder. Det er simpelthen ikke i orden, og lever langt fra op til FOrvaltningens motto: Vi gør det ordentligt, vi gør det med Københavnerne, vi gør det sammen med Københavnerne. Jeg håber forvaltningen og BR vil se på at få ikke mindst G/F Højmarks veje med ind under det nye 3 timers område, men også på at skabe en løsning, der ikke bare flytter uvedkommende parkering over til nye områder. Og ift tidsintervallet for restriktionen, så bør den som min. være gældende 8-22, som der stilles forslag til, og gerne strammes yderligere.
Læs høringssvar fra Malene Muchardt-Pind
Indsendt af:
Torben Jensen
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
29
By:
Valby
Postnr.:
2500
Meget fint med begrænsning af parkering i og omkring villavejene i "Lyset" via en p-zone. Så vil alle langtidsparkeringer og varebiler forsvinder. Det vil gavne trafiksikkerheden og sikker skolevej. Mange fra gul zone parkerer dog også i "Lyset", da de ikke vil betale p-licens. 3 timersløsningen er et skridt på vejen. Men mon det er nok. Udviddelse af gul zone ville nok være bedre og mere effektivt.
Læs høringssvar fra Torben Jensen
Indsendt af:
Lars Preisler
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Lyset i Valby
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar - etablering af 3 timers tidsbegrænset parkeringszone omkring Vigerslev Allé fremsendt af trafikudvalget i grundejerforeningen Lyset i Valby. 
Læs høringssvar fra Lars Preisler
Indsendt af:
Pia Dramshøj
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
27
By:
Valby
Postnr.:
2500
Fint med en tre-timers p-zone, men efterlyser en helhedsplan for trafikken i området. Jeg frygter totalt trafikkaos, når den nye institution åbner på Saxtorphsvej. En p-zone vil forhåbentlig betyde, at de mange håndværker- og pendler biler forsvinder. Antallet af gæsteparkeringer er dog helt absurd. Det må der findes en anden løsning på. Foreslår at hver husstand får 3-4 gæstetilladelser.
Læs høringssvar fra Pia Dramshøj
Indsendt af:
Line Jakobsen
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
26
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi lægger os op ad Jørn Jensens forslag: Det foreslåede antal gæstelicenser, 10 stk. pr. person pr. år, bør sættes op til 20 stk. Der bør laves en speciel ordning i tilfælde af større byggeopgaver, hvor bygherre bør kunne få/købe licens til længerevarende håndværkerparkering. Nogle af de større husrenoveringer løber jo over flere uger. Der bør findes en løsning for kolonihaverne i HF Brohaven, så brugerne får mulighed for at parkere ud over de 3 timer i sommerhalvåret.
Læs høringssvar fra Line Jakobsen
Indsendt af:
Morten May
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
Byens Skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
En tre timers tidsbegrænsning vil være til stor gene for de medarbejdere, der er nødt til at bruge bilen som transprtmiddel, da der ikke er andre parkeringsmuligheder end at parkere på Høffdingsvej. Det gør det med andre ord vanskeligere at drive og rekrutere medarbejdere. Jeg er helt opmærksom på, at hensigten er at øge brugen af offentlig transport og begrænse bilismen, men der er ialt 60 medarbejdere på Byens Skole, hvoraf nogle er afhængige af, at kunne befordre sig med bil. Jeg må derfor opfordre til, at de virksomheder, der har et ikke-kommercielt sigte, og som er en del af ydelserne i velfærdssamfundet, får mulighed for at søge en parkeringslicens til deres medarbejdere, eller at medarbejderne får mulighed for at gøre det selv. 
Læs høringssvar fra Morten May
Indsendt af:
Ulla Andersen
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
24
By:
Valby
Postnr.:
2500
Fint at der bliver gjort noget, for at mindske antallet af parkerede biler, hvor ejerne ikke bor på villavejene i området. Der er kommet så mange parkerede biler på vejene, at det skaber dårlige oversigtsforhold og nogle gange udfordring med adgang til egen indkørsel. Men jeg synes 10 gæsteparkeringstilladelser pr. år er for alt lidt, især da de udløber kl. 24 og det vil være nødvendigt at bruge 2 tilladelser pr. gang, hvis gæsterne overnatter.
Læs høringssvar fra Ulla Andersen
Indsendt af:
Jørn Jensen
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
23
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er godt, at der gøres noget ved parkeringen i området, da vi kan mærke at der kommer mange pendlere for at parkere i nærheden af S togsstationerne. Man må så håbe at parkeringsvagterne kommer forbi oftere for i dag er der mange upåtalte ulovlige parkeringer på vejene. Der parkeres på fortovene, ud for indkørsler og tæt på gadekryds. Det foreslåede antal gæstelicenser, 10 stk pr person pr år, bør sættes op til 20 stk. Der bør laves en speciel ordning i tilfælde af større byggeopgaver, hvor bygherre bør kunne få/købe licens til længerevarende håndværkerparkering. Der må findes en løsning for kolonihaverne, så brugerne får mulighed for at parkere ud over de 3 timer i sommerhalvåret.
Læs høringssvar fra Jørn Jensen
Indsendt af:
Niels Ulrik Friis
Dato: 27. juni 2022
Svarnummer:
22
By:
København
Postnr.:
2500
Jeg bifalder forslaget, da mange langtidsparkerer i området. Jeg havde dog håbet på, at kommunen i stedet for "3 timers zone" ville udvide "gul zone"
Læs høringssvar fra Niels Ulrik Friis
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 27. juni 2022
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hermed høringssvar fra Valby Lokaludvalg. 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Hanne Nielsen
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
20
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg synes 10 parkeringstilladelser er alt for lidt. Vores børn kommer hjem mere end 10 gange om året. Desuden overnatter de tit. Derudover har vi anden familie og venner der kommer. Vi kan overhovedet ikke klare os med 10 licenser pr år
Læs høringssvar fra Hanne Nielsen
Indsendt af:
lars petersen
Dato: 17. juni 2022
Svarnummer:
19
By:
Valby
Postnr.:
2500
Syntes at 10 gæstelicenser overhovedet ikke kan dække behovet, hvis man har gæster eller håndværkere
Læs høringssvar fra lars petersen
Indsendt af:
Maria Hilstrøm Andersen
Dato: 17. juni 2022
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
HF Brohaven
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der ligger en del kolonihaveforeninger i området, hvor mange af os er aktive i fællesskabende, sociale aktiviteter og derfor tilbringer mere end 3 timer i vores haver. Hvis vi ikke har mulighed for beboerlicens (ihvertfald i sommerhalvåret hvor flere også overnatter) rammes vi hårdt af p reglerne. Særligt de ældre medlemmer af vores forening som ikke har mulighed for at rende pendlerfart hver 3. Time ned til deres bil på p pladsen ved Ole Borchs vej.  kolonihaveforeninger bidrager til menneskers trivsel og livskvalitet, vi dyrker jorden til gavn for bio diversitet og økologisk selvforsørgelse, og vi er alvorligt bekymrede for at p reglerne ikke tager hensyn til vores tilstedeværelse. Vi får brug for p licenser. 
Læs høringssvar fra Maria Hilstrøm Andersen
Indsendt af:
Vibeke Roosewelt Torp
Dato: 16. juni 2022
Svarnummer:
17
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer, er det et skridt på vejen i en helhedsorienteret løsning for hele kvarteret, så dette et velkomment tiltag, for at blive kvit med bla. Den voldsomme mængde af pendlerparkeringer samt andre udefrakommende, som øger den trafikale belastning og gør vejene usigtbare og usikre.    Mvh Vibeke 
Læs høringssvar fra Vibeke Roosewelt Torp
Indsendt af:
Tine Adrian
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
16
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg hilset forslaget velkomment, da Carl Langes Vej bliver brugt til langtidsparkering i dag. Mht gæste licenser, hvad er så begrundelsen for at man kun kan få 10 stk gratis om året? Hvad gør at enlige må have færre gæster end et par? Der burde som sådan ikke være nogen begrænsninger for antallet, 10 er helt latterligt. 50 ville være mere passende. Det skulle også være at det kunne være via en app.
Læs høringssvar fra Tine Adrian
Indsendt af:
Adrian Hinge
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
HINGE EVENT
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hvis man bor i et nybyggeri med fx parkeringskælder, kan man ikke få en licens. Man tvinges til at betale for den meget dyrere kælder – hvis ellers éns bil kan komme derned! Jeg bor i Maskinfabrikken, og har store problemer med at parkere min høje bil på papegøjeplader. Jeg kan ikke få licens selvom jeg driver virksomhed her.
Læs høringssvar fra Adrian Hinge
Indsendt af:
Emil Emborg Thiel
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
14
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hej Som beboer i Valby Maskinfabrik, er der få muligheder for gratis parkering omkring ens bolig, hvis man ikke vælger at tilkøbe en relativt dyr parkeringstilladelse i p-kælderer under området. Derfor er der mange som benytter Ramsingsvej som deres primære parkeringsplads i løbet af hverdagen, når de ikke bruger deres bil. Som jeg ser det, vil forslaget afskaffe muligheden for at kunne bruge Ramsingsvej som den primære parkeringsplads og dermed tvinge størtstedelen af de mennesker til at enten parkere i p-kælderen eller finde en parkeringsplads endnu længere væk, da vi bor på privat grund og derfor ikke er berettigede til en parkeringstilladelse? Vh
Læs høringssvar fra Emil Emborg Thiel
Indsendt af:
Jacob Rasmussen
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg stille rmig meget positivt over for en udvidelse af 3-timers zonen. Som beboer i Valby Have må jeg dog desværre konstatere, at den nuværende 3-timers zone her ikke har den helt store effekt. Det skyldes to ting: At zonen kun gælder i dagtimerne - der er til stadighed mange håndværkerbiler og varevogne parkeret i området om natten, da det er nemmere for håndværkere fra omegnskommunerne, der er på job i København at natteparkere bilen i området og så tage toget ind om morgenen og på den måde undgå myldretidstrafikken At parkeringsvagter er et sjældent syn. Det gør det meget billigt for pendlere til områdets arbejdspladser at parkere i 3-timers zonen i dagtimerne, da de få bøder, man risikerer at få, stadig er meget billigere end at betale for at have en parkeringsplads. Man kan derfor roligt kalkulere med, at det er en god forretning at parkere ulovligt. Hvis en udvidet 3-timers zone skal have nogen reel effekt, må den håndhæves med langt større hyppighed end tilfældet er nu. Desuden vil en udvidelse af zonen som planlagt blot skubbe yderligere parkeringspres ned i villakvarterenene langs Carl Langes Vej. En mere permanent og effektiv løsning kunne være en udvidelse af den gule zone, så den omfatter de kvarterer, som i dag er omfattet af 3-timers-zonen + planlagte udvidelser + tilstødende villakvarterer Man kunne selvfølgelig også tage konsekvensen af den store mængde biler og simpelthen etablere underjordiske parkeringsanlæg i området.
Læs høringssvar fra Jacob Rasmussen
Indsendt af:
Charlotte Andersen
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
12
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det vil være til meget stor glæde for beboerne på Vilhelm th alle, August  wimmersvej samt Høffdingsvej hvis der kommer beboerlicens samt parkeringsrestriktioner.  Det er ganske umuligt at holde her hvor vi bor.  Det er helt umuligt for os der bor her at finde en plads.  Jeg vil indtrængende bede om I laver mere end 3 timers parkering. Hvis vi får 3 timers parkering vil firmabilerne forsat bliver parkeret kl 1500 om eftermiddagen. Jeg vil på beboernes vegne indtrængende bede om parkeringslicens og at 3 timer gælder hele døgnet.  Jeg håber meget I vil tage vores henvendelser seriøst 
Læs høringssvar fra Charlotte Andersen
Indsendt af:
Jesper Nielsen
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Området Valby Maskinfabrik bør også tilføjes til zonen. Området ligger pt omgivet af 3-timers eller betalte zoner i alle andre retninger og vil med denne ændring ligge tilbage som en lille ø med gratis parkering. Dette gør områdets relativt få gratis kommunale P-pladser enormt sårbare og nemme at udnytte til langtidsparkering, feks ifm pendling.
Læs høringssvar fra Jesper Nielsen
Indsendt af:
Lene Eiberg Becker
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Valby
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg imødeser meget gerne de nye parkerings zoner i omkring Vigerslev Alle station, men det kræver at der bliver ført et mere intensiv kontrol af biler, der ikke overholder de gældende P regler.  Vi ved om nogen os der bor i Valby have, at efter kl. 09.00 er der stort set ingen ledige pladser, og det er udelukkende biler, der ikke overholder 3 timers parkering, men simpelthen budgetterer med at få en månedlig parkering.  Det samme vil helt sikkert ske med indførelse af de nye regler omkring stationerne, Flere P vagter er løsningen, men man skal jo heller ikke være blind for at se konsekvensen af de nye regler for villa kvaterene overfor stationen. De får problemer, så hvad med at løse det her også, 
Læs høringssvar fra Lene Eiberg Becker
Indsendt af:
Jacob Brandt
Dato: 6. juni 2022
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Parkeringspresset på Carl Langes Vej er stærkt præget af fremmed parkering og pendlertrafik, herunder særligt i hverdagene. Parkeringerne er så tætte, at det skaber farlige situationer ved ind- og udkørsel fra ejendommene. Oversigtsforholdene er så dårlige, at udkørsel må ske forsigtigt i blinde i håbet om, at der ikke sker et uheld. Det gør der så alligevel.  Den tætte parkering bevirker også, at cyklister bliver klemt af modkørende biler, og hvis der kommer en Christiania-cykel må fortorvet tages i brug. Den fri parkering på Carl Langes Vej (lige uden for eksisterende parkeringszone) betyder, at mange virksomheder benytter vejen som opbevaring for deres varevogne. Varevognenes størrelse er særlig problematisk i ovennævnte sammenhænge. Forslaget må forventes at medføre store forbedringer for såvel beboernes parkeringsmuligheder som færdselssikkerheden.
Læs høringssvar fra Jacob Brandt
Indsendt af:
Nadia
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
Umiddelbart fint tiltag med tidsbegrænsede parkeringszoner i de dele af Valby der ikke er omfattet af kommunens "gul parkeringszone". Dog oplever de omkringliggende områder en endnu større belastning, når der kun vælges udvalgte veje. Vi oplevede en markant stigning i parkerede biler i Vigerslev området, da de omkringliggende private veje valgte at indfører privat parkeringsordning. Det betyder at det oftest er umuligt at finde en parkeringsplads i nærheden af ens bopæl, når man kommer hjem fra arbejde.  Hvad er grunden til, at man ikke tager de resterende veje med, når det er områder hvor kommunens parkeringsvagter helt eller delvist har deres gang? 
Læs høringssvar fra Nadia
Indsendt af:
Dorte og Holger Bloch Olsen
Dato: 29. maj 2022
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Rigtig godt forslag, som vi kun kan støtte.  Vi bor på hjørnet af Panumsvej og Mansasvej og oplever hver eneste dag, at folk stiller deres firmabil eller private bil på vores små veje, hvorefter de transporterer sig selv videre på cykel, gåben eller løbehjul.  Håndværkere og chauffører fra forskellige firmaer parkerer deres varebiler og små busser, og vi ser også en del trailere, som står her i dagevis.  Vi opfordrer samtidig til, at I afsætter P vagtressourcer til at sikre, at forbuddene overholdes. Allerede i dag er det ulovligt at parkere busser, lastbiler, store varebiler og trailere om aftenen og i weekenden på vejene. Vi har aldrig oplevet, at der er skredet ind overfor denne praksis. Det kunne I sætte i værk allerede nu.   
Læs høringssvar fra Dorte og Holger Bloch Olsen
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander

Sider