Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet

16. september behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet og valgte at sende det i høring.

Høringsfrist:

30. oktober 2020
Indsendt af:
Dorthe Brandenborg Frederichsen
Dato: 30. oktober 2020
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Amager Fælled Skoles forældrebestyrelse.
By:
København S.
Postnr.:
2300
 Høringssvar til ”Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet” (2020-0071456).                      Udarbejdet af skolebestyrelsen på Amager Fælled Skole, oktober 2020.     Skolebestyrelsen på Amager Fælled Skole har følgende bemærkninger til forslaget fremsat på BUU-mødet 6. november 2019.   Ad.1: Vedrørende forretningsorden for skolebestyrelser:   Bestyrelsen er enig i de forelagte ændringsforlag af styrelsesvedtægten for folkeskolen i København, således at bilag 1, skabelon til forretningsorden, optages i denne.    Et udkast til forretningsorden kan tjene til inspiration til bestyrelsens arbejde og ligeledes overskueliggøre bestyrelsens opgaver. Endvidere kan en skabelon til forretningsorden sikre, at alle områder af en skolebestyrelses forpligtelser er tilgodeset på den enkelte skole.   Vi anbefaler ligeledes, at bestyrelser, der ikke har en fyldestgørende forretningsorden, bliver pålagt en sådan, således at paragraffer i Folkeskoleloven vedrørende skolebestyrelsens forpligtende opgaver opfyldes. I tilfælde af at en bestyrelse er i besiddelse af mangelfuld forretningsorden, kan der være en fare for, at styrelsesvedtægten for folkeskolen, altså lovgivning og rammer bag skolebestyrelsens arbejde, ikke overholdes. I sådanne tilfælde kan bilag 1 tjene til inspiration.   Ad.2: Ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen i København, således at forældrerepræsentanter til skolebestyrelser kan vælges ved elektroniske valg.   Vi er enige i anbefalingen om at muliggøre en åbning for elektronisk afstemning til skolebestyrelser. Dette af følgende årsager:  En mulig forøgelse af interessen for at stemme og dermed en forøgelse af stemmeprocenten Mulighed for en administrativ lettelse     Foruden kommentarer til selve høringspunkterne, -at 1+2, har vi følgende kommentarer:   Vedrørende punktet ”Samarbejdet i skolebestyrelsen, herunder medarbejderrepræsentanternes muligheder ”:   De medarbejdervalgte skolebestyrelsesmedlemmer udgør en vigtig aktørgruppe i den samlede skolebestyrelse. Hvor stor en rolle de to repræsentanter spiller reelt, varierer fra skole til skole og afhænger af baglandet.    Det er dog af yderst stor vigtighed i forhold til de demokratiske processer, at de medarbejdervalgte er beskyttet i deres ansættelse i de tilfælde, hvor der fx ses en professionel uenighed, og hvor medarbejderrepræsentanterne qua deres mandat fra deres kolleger udtrykker uenighed med enten forældre eller ledelse.    I og med at medarbejdernes beskyttelse ikke eksplicit er beskrevet i folkeskoleloven/styrelsesvedtægterne mener vi, at der vil være en reel risiko for, at der netop ikke ydes beskyttelse i tilfælde af tvist mellem medarbejder og ledelse. Derfor bakker vi op om, at der i arbejdes for mulighed for beskyttelse i lovgivningen       Vedrørende punktet ”Budget og Kvantum”:    Da indsigt i og godkendelse af skolens økonomi og budget er en vigtig del af skolebestyrelsens beføjelser, finder vi det vigtigt, at kommunens nye Kvantum-system giver mulighed for en større transparens. Som PSP- elementerne forlægges på nuværende tidspunkt, er det umulig for lægfolk at få et reelt indblik i posternes indhold. Dette faktum umuliggør skolebestyrelsens mulighed for at stille sig nysgerrig eller kritisk overfor skolens økonomiske dispositioner.     På bestyrelsens vegne, Dorthe Brandenborg Frederichsen.
Læs høringssvar fra Dorthe Brandenborg Frederichsen
Indsendt af:
Annette S. Andersen
Dato: 30. oktober 2020
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Husum Skole - Skolebestyrelsen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar – Husum skole og fritidsinstitution: Styrkelse af skolebestyrelsearbejde   Bestyrelsen i Husum skole og fritidsinstitution støtter generelt forslaget.   Vi vil dog fremhæve at forslaget omkring elektroniske valg vil være et stort fremskridt til også at få de ældre elevers forældre med til valget. I ikke-covid-19 tider har udskolingsforældre umiddelbart ikke nogen ærinder på skolen i samme stil som forældre til børn i indskolingen, og vi har selv tidligere set at det giver en skævvridning i forhold til afstemningen. Vi håber der med forslaget kommer vejledning fra forvaltningen til hvordan skolen kan sikre kendskabet til at gennemføre valget elektronisk (og dermed sikre høj valgdeltagelse).   Vedr. skolebestyrelsens arbejde med tilsyn af budget, er vi glade for at se at der er nedsat en arbejdsgruppe i forvaltningen der skal se på forbedring af rammerne hertil.  Mulighederne i dag er meget begrænset, og meget svært gennemskueligt. Specielt når vores administrative leder ikke længere sidder på skolen, men er samlet i et adm. Fællesskab. Kendskabet til daglig drift er dermed meget begrænset og vores evt. spørgsmål omkring skolens budget og opfølgning herpå meget begrænset.    Endelig mener vi, at skabelonen til en forretningsorden gør det lettere for bestyrelser der ikke allerede har en forretningsorden at få tænkt over og sat rammerne for bestyrelsens arbejde.   På vegne af skolebestyrelsen Annette Andersen Skolebestyrelsesformand, Husum skole og fritidsinstitution
Læs høringssvar fra Annette S. Andersen
Indsendt af:
Caroline Lillelund
Dato: 30. oktober 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen for Rådmandsgades Skole
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar vdr. Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet Skolebestyrelsen for Rådmandsgades Skole støtter overordnet Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling med følgende bemærkninger og indvendinger: Ad pkt. 1: Vi støtter forslaget om, at en standardiseret forretningsorden gøres gældende for alle skolebestyrelser, der ikke specifikt har udarbejdet deres egen. Ad pkt. 2: Vi støtter forslaget om, at det bliver muligt at holde elektroniske valg til skolebestyrelserne. Ad pkt. 3:  Vi er umiddelbart ikke begejstrede for ideen om, at portalen ’Bedst sammen’ udvides. Vi er bekymrede for, at portalen med tiden blot i endnu højere grad end i dag kommer til at flyde over med uopdaterede dokumenter og materialer fra forvaltningen og igen hurtigt mister sin relevans. Da skolebestyrelsesarbejdet for forældrerepræsentanter er frivilligt og ulønnet er det uhensigtsmæssigt at producere større mængder tekster og dokumenter, der ikke retter sig meget direkte mod de problemstillinger, som skolebestyrelserne pt. står over for og arbejder med eller aktuelt efterspørger. Organisationen Skole og Forældre stiller allerede et virkelige godt og overskueligt materiale til rådighed for skolebestyrelserne. I forhold til information med aktuel relevans for kommunens skolebestyrelser (det kunne fx være en orientering om kommunens forstærkede (?) rengøringsindsats på skolerne under Covid-19,) finder vi det mest hensigtsmæssigt med direkte kommunikation fra forvaltning og/eller politikere til skolebestyrelsernes medlemmer fx i form af et nyhedsbrev. Hvad der kunne være nyttigt, ville være online facilitering af samarbejde og erfaringsudveksling mellem skolebestyrelser i Københavns Kommune. Mange af skolerne står over for meget ens problemstillinger, og vi oplever et stort behov for et fælles rum for erfaringsudveksling og –opsamling. Opdaterede lister med kontaktoplysninger på de enkelte skolebestyrelsesformænd for kommunens skoler ville således være en stor hjælp i det daglige arbejde. Ad pkt. 4: Vi støtter, at skoleledere og personalerepræsentanter tilbydes kompetenceudvikling i forhold til skolebestyrelsesarbejdet, og at forvaltningen understøtter skolebestyrelsernes relevans for disse grupper. Vi undrer os dog over, at skolebestyrelsernes elevrepræsentanter slet ikke er nævnt i Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling, selvom de ligesom personalerepræsentanter er fuldgyldige medlemmer af skolebestyrelsen og har stemmeret. Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at styrke skolebestyrelserne som samarbejdsorganer, mener vi, at der er et stort potentiale i at arbejde særskilt med kompetenceudvikling for elevrepræsentanter og med at udvikle normer for elevdeltagelse i skolebestyrelsesarbejdet, der øger denne gruppes mulighed for deltagelse og engagement.
Læs høringssvar fra Caroline Lillelund
Indsendt af:
Bjarne Oppelstrup
Dato: 30. oktober 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kirkebjerg skole /skolebestyrelsen
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se vedlagte høringssvar fra skolebestyrelsen.
Læs høringssvar fra Bjarne Oppelstrup
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 29. oktober 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg til høring om styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Sørensen
Dato: 29. oktober 2020
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frb. C
Postnr.:
1809
Høringssvar fra Københavns Lærerforening Med venlig hilsen Lars Sørensen
Læs høringssvar fra Lars Sørensen
Indsendt af:
Sebastian Horst
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Lergravsparkens Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Skolebestyrelsen har drøftet indstillingen og kan støtte den. Vi har dog følgende bemærkninger: 1. Det skal tydeliggøres at standardforretningsordenen gælder ubetinget hvis den enkelte skolebestyrelse ikke selv har fastsat en forretningsorden, indtil de evt. selv fastsætter en forretningsorden.  2. Når der er påbegyndes at kunne afholde elektroniske valg til skolebestyrelsen, finder vi det vigtigt at der udarbejdes gode vejledninger i hvordan vi som skole kan sikre kendskab til hvordan man gennemfører valghandlinger elektronisk med høj valgdeltagelse. På vegne af skolebestyrelsen Sebastian Horst (formand)
Læs høringssvar fra Sebastian Horst
Indsendt af:
Sebastian Horst
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skole og Forældre København
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedlagte høringssvar fra Skole og Forældre København
Læs høringssvar fra Sebastian Horst
Indsendt af:
Caroline Norén Stevns
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolen i Sydhavnen
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vedhæftet finder i Høringssvar fra skolebestyrelsen på Skolen i Sydhavenen. 
Læs høringssvar fra Caroline Norén Stevns
Indsendt af:
Line Mark Rugholt
Dato: 25. oktober 2020
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Ørestad Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar i forbindelse med høring om Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet Skolebestyrelsen på Ørestad Skole har følgende kommentarer: Vi bifalder den overordnede idé om at styrke skolebestyrelsesarbejdet.  Først og fremmest synes vi at det er en rigtig god idé at kunne afholde digitale valg til skolebestyrelsen. I den nuværende situation er brugen af digitale værktøjer udbredt, og det vil give mening også i dette tilfælde. Ørestad Skole har brugt digital afsteming ved valg til Forældrerådet i KKFO og det har vi gode erfaringer med. Vi er også positive overfor at vedtægter, skabeloner og værktøjer stilles til rådighed. En bedre rapportering af og overblik over økonomien i Kvantum vil vi ser frem til, særligt hvis det betyder at skolens ledelse/administration kan få frigivet tid til at arbejde med skolens udvikling frem. Skolerne i Ørestad har allerede god dialog og arbejder sammen i mange sager. På den baggrund er det en god idé at ønske mere dialog skolerne imellem. Vi anser det dog for sandsynligt at der skal mere til end en gruppe på Aula. Vi vil også gerne kommentere på et helt andet forhold som vi mener kan styrke skolebestyrelserne og skoleudviklingen. Den nye skole på Hannemanns Allé har manglet et repræsentativt organ for forældrene. Heldigvis har forældrene været gode til at samle sig - både selv og sammen med de to andre skoler i Ørestad. Vi kunne godt ønske os at der er opmærksomhed på at en ny skole tidligt i processen får mulighed konstituere et repræsentativt organ - eller bliver repræsenteret i skolebestyrelsen ved den skole hvor den nye skole huses. Lige om lidt er står Vejlandskvarterets Skole i samme situation. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Ørestad Skole
Læs høringssvar fra Line Mark Rugholt
Indsendt af:
Annette Assentoft
Dato: 23. oktober 2020
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Sundbyøster skole
By:
København S
Postnr.:
2300
På vegne af Sundbyøster skole indsendes hermed høringssvar angående styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet.   Sundbyøster skole bakker både om om forslaget angående digitale skolebestyrelsesvalg samt en forretningsorden for skoler i KK, der er obligatorisk at bruge medmindre den enkelte skole selv har udarbejdet en. På vegne af Sundbyøster skole Annette Assentoft, Skolebestyrelsesformand 
Læs høringssvar fra Annette Assentoft
Indsendt af:
Nicolai Eilstrup
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er positivt, at man søger at styrke skolebestyrelsesarbejdet i Københavns Kommune. Man bør dog søge at styrke dette så tidligt som muligt. Her oplever jeg, at det er meget uheldigt, at man som forælder til elever på en af kommunens skoler med tidlig opstart (dvs. hvor skolen endnu ikke er bygget, fx Hannemanns Alle Skole og Skolen på Nordøstamager) ikke har mulighed for at deltage på lige demokratisk fod med de resterende borgere med børn på en kommunal folkeskole. Her tænker jeg på den lokale regel om, at der skal være tre årgange på en skole, før men opretter en skolebestyrelse. Jeg vil derfor opfordre til, at man overvejer at fjerne denne regel, så man allerede fra det første møde med folkeskolen har mulighed for at engagere sig i samarebjdet med skoleledelsen, kommunen mf. Som det er i dag er det ikke muligt at blive hørt eller søge informationer andet end som enkeltborger, der aktivt søger det, eller, hvis man er heldig, at blive inviteret ind i en dialog med den eksisterende skoles skolebestyrelse og -ledelse, hvor ens barn er tilknyttet frem til de tre årgange er en realitet. Det er nemlig heller ikke uligt, at stille op til skolebestyrelsesvalg eller deltage i valghandlingen som forælder til et barn på en skole med tidlig opstart. Jeg synes det er demokratisk betænkeligt, og noget man bør ændre sideløbende med dette arbejde med at styrke skolebestyrelsernes arbejde i øvrigt. Så giv nu alle forældre lige ret til at deltage i arbejdet for en bedre folkeskole. /Nicolai
Læs høringssvar fra Nicolai Eilstrup