Luftfoto af lokalplanområdet

Kulbanevej Øst - lokalplan 602 og kommuneplantillæg

Lokalplanen gør det muligt at udvikle et område ved Kulbanevej/Retortvej med bl.a. boliger og daginstitution med op til 45.000 m².

Høringsfrist:

26. november 2020
Indsendt af:
Claus Jensen
Dato: 26. november 2020
Svarnummer:
17
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar, Kulbanevej Øst - lokalplanforslag Jeg har med interesse læst lokalplanforslaget, der netop nu er i offentlig høring, og har i forlængelse heraf følgende bekymringspunkter, som jeg gerne ser sikret i det videre arbejde inden lokalplanens endelige vedtagelse: - at ny bebyggelse og støjskærm ikke medfører, at støj fra jernbanen kastes videre over i det tilstødende villakvarter (Grundejerforeningen Søndervang (herefter benævnt "villakvarteret")). - at de planlagte porte i bebyggelsen i delområde I ikke kommer til at fungere som lydsluser for støj fra jernbanen mod villakvarteret. - at eksisterende såvel som nye ventilationsanlæg og øvrige tekniske installationer overholder gældende støjgrænser i skel til villakvarteret. - at der under hensyntagen til indbliksmæssige gener i villakvarteret ikke tilføjes yderligere etager på bebyggelsen i delområde II. - at eksisterende bebyggelse i delområde II skærmes mest muligt med grøn beplantning af hensyn til naboerne i villakvarteret.  - at der som følge af det øgede parkeringspres (dels fra projektet præsenteret i lokalplanforslaget, dels fra udviklingen af Grønttorvet) gives tilladelse til at gennemføre private parkeringsordninger i villakvarteret.  Med venlig hilsen Claus Jensen     
Læs høringssvar fra Claus Jensen
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 26. november 2020
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet er høringssvar fra HOFOR A/S vedr. lokalplanudkast Kulbanevej Øst.
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Michel Steen-Hansen
Dato: 26. november 2020
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Søndervang
By:
Valby
Postnr.:
2500
HØRINGSSVAR KULBANEVEJ ØST FORSLAG TIL LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG I grundejerforeningen Søndervang, der er nabo til den nye udstykning, synes vi som udgangspunkt at udkast til lokalplan og en yderligere udbygning med boliger ser positivt ud. Dog synes vi at udbygningen er ret massiv bebyggelse og der kan skabes indsigtsproblemer med 3 etagers byggeri tæt på skel mod villakvartererne. Udstykningen er i forvejen markant hævet over de tilstødende matrikler, hvilket for os er skærpende i forhold til indsigtsproblematikken. Vi vil derfor gerne opfordre til at byggehøjden ikke bliver højere end 2 plan  og bliver uden tagterrasser. Tager man helhedsbilledet på Hornemansvænge/Kulbanevej med, så er bygningerne op mod vores villakvarter trukket længere væk, tilsvarende lavt (Max 2 plan), samt uden større vinduespartier i sydvendt retning.   Da grundejerne på Kongshaven i dag er fuldstændig fritaget for indkigsgener grundet den høje ”mur” og træerne i skellet vil enhver bebyggelse grænsende op til disse ejendomme per definition skabe væsentlige indbliksgener.   Derfor vil vi gerne opfordre til at der, som der åbnes op for i lokalplanen, opstilles et  ”3 m højt hegn, der skal begrønnes” på områdets grænse mod syd. Vi finder det er positivt, at der er indarbejdet en ny vejføring af Kulbanevej, så der kan etableres et lyskryds og en forbindelse til Grønttorvet ved Ingrid Marie Vej. Det vil på en gang løse problemet med det nuværende farlige kryds Kulbanevej/Retortvej, hvor der er meget dårligt udsyn, og give et regulært byggefelt mellem Ringstedbanen og den nye vejføring.   Men vil henlede opmærksomheden på de afledte problemer en så massiv udbygning som Grønttorvet og lokalplanområdet for Kulbanevej giver i forhold til trafikafvikling og parkering i de omkringliggende områder. Lige nu har den massive udbygning i området (Grønttorvet) givet uforholdsmæssige store udfordringer med parkering og trafikafvikling i området. Specielt i forhold til forskydningsparkering som giver fremkommelighedproblemer på Retortvej og i de omkringliggende Villakvarterer, hvor det endnu er gratis at parkere, mens det er dyrt at parkere på Grønttorvet.  Derfor skal man være opmærksom på at få etableret tilstrækkelig med parkeringspladser i lokalplanområdet, samt sikre at prisen ikke bliver for høj, samt få dimensioneret til- og frakørselsveje, som Kulbanevej og Retortvej rimeligt.   Derfor anbefaler vi at antallet af parkeringspladser udvides inden for lokalplanområdet, samt at der i de omkringliggende områder skabes parkeringsrestriktioner ellers gives tilladelse til private parkeringsordninger. Endvidere skal man være opmærksom på at få etableret sammenhængende trafikafvikling i hele området mellem Vigerslev Alle, Vigerslevvej og Folehaven, med henblik på stiforbindelser, som skaber et naturligt flow i områderne, specielt i forhold til at skabe naturlige cykelveje for skolebørnene. Mvh Michel Steen-Hansen Formand grundejerforeningen Søndervang, Valby
Læs høringssvar fra Michel Steen-Hansen
Indsendt af:
Marianne M. Waldorf
Dato: 25. november 2020
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Marianne Waldorf
By:
Valby
Postnr.:
2500
Den trafikale situation på Retortvej og tilstødende veje er problematisk. Det er en situation, der er opstået efter Grønttorvets øvrig boliger er blevet opført og taget i brug. Det drejer sig om, at beboerne på Grønttorvet fravælger Grønttorvets parkeringsmuligheder, hvor muligheden er at leje en parkeringsplads i kælderen til 900 pr. måned eller købe en parkeringsplads til 175.000 kr.  Konsekvensen er, at Retortvej og villakvarteret, der støder op til Kulbane Øst fyldes med parkerede biler og den tilhørende øgede trafik, hvor der endnu ikke er etableret parkeringszone. Den øgede trafik og parkeringsbelastning fører gener med sig for beboerne i kvarteret. Det er både i form af bilstøj, mindre sikre veje for områdets børn samt slid på privatfællesvej, som kommer beboer og grundejerforening til last. Derudover er det for villakvarterets beboeres gæster heller ikke muligt at finde en parkering.  I nogle tilfælde blokeres udkørsler fra husene og veje af parkerede biler, som ikke er fra beboerne i grundejerforeningen. Ligeledes blokeres der ofte for cykeltrafik fra Kongshaven til Retortvej, da der holder biler parkeret på begge sider af vejen og på begge sider af pullerterne. Det er en væsentlig kvalitetsforringelse af villakvarterets private fællesområder, hvor slitage, mindre sikre veje for områdets børn at færdes i og bilstøj må antages at fortsætte og forværres i forbindelse med opførsel af flere boliger på Kulbane Øst - såfremt den hidtidige rammesætning og adgang til parkeringspladser for beboerne fastholdes. Tung trafik kombineret med små børn på cykler Retortvej har – også som følge af byggeriet på Grønttorvet og vil antageligt også byggeri ved Kulbane Øst - fået en tung trafik med lastbiler, der kører døgnet rundt.  Både trafikmønsteret og beboersammensætningen i området har ændret sig - dels er der blevet opført flere boliger, hvor flere børnefamilier er kommet til, og dels er den tunge trafik spredt over hele døgnet fremfor det tidligere trafikmønster ved det gamle Grønttorv, hvor lastbiler kørte ved daggry og sen aften ad dedikerede veje. Nu er Retortvej samtidig også en indfaldsvej til folehaven. Kvarterets børn går i skole på enten Høfdingsvej eller Vigerslev Alle Skole og Lykkebo for at nævne nogle få. Daginstitutionstilbud ligger også enten efter Vigerslev Alle St eller ved at køre igennem Værkstedsvej. Dagligt kører børn helt fra 3-4 årsalderen på cykel på Retortvej, hvor lastbiler skal dreje ind på byggearealet. Området har samtidig udfordringer med udsyn for både bløde og hårde trafikanter grundet de førnævnte parkerede biler. Det er et spørgsmål om tid før, det går galt.  Med ovenstående situation in mente har nedenstående til formål at forbedre trafiksikkerheden på Retortvej og sikre, at den trafikale situation i det tilstødende villakvarter (Fra Kongshaven ned til folehaven) ikke forværres. 1. Hvilke planer og overvejelser ligger der for at skabe en sikker overgang på Retortvej for bløde trafikanter, samt bedre udsyn ved udkørsler i forbindelse med, at byggriet står på og når byggeriet står færdigt?  2. Hvordan er byggeriet og trafikale udfordringer ved Retortvej koordineret med byggeriet af Grøntorvet, der også vil pågå de næste år? 3. Hvordan vil Københavns Kommune sikre, at de omkringliggende områder ikke trafik- og parkeringsbelastes yderligere i forhold til den valgte model for parkeringsmuligheder i kulbanekvarteret? Er denne model skruet rigtigt sammen for dets beboer? Kan der f.eks. stilles krav om, at beboerne skal bruge de parkeringsforhold, der er tilknyttet deres adresse? 4. Er der sammentænkte planer for at skabe en mere sikker trafik omkring Retortvej (trafiksanering), som følge af stigning af antal beboer i Ny-valby-området (Grønttorv og Kulbane)? Dels som følge af gennemførte såvel som kommende byggerier. 5. I det fald, at Kulbanekvarteret får en uhensigtmæssig parkeringsbetalingsmodel for dets beboer, og at dette medfører flere biler og øget trafik det tilstødende villakvarter ved Kongshaven, følger der så en kompensation for øgede slitage og yderligere trafikgener, til Grundejerforeninger i dette område? Og hvis ja, hvor meget er dette? 6. Hvilke krav har Københavns Kommune stillet til emissionsfri byggeplads for at nedbringe partikel-forurening, som følge af byggeriets tunge dieseldrevet maskiner, der antageligvis vil blive brugt i flere år?  7. Hvordan sikrer Københavns Kommune, at lokalområdet ikke forringes miljømæssigt af byggeriet? Hvilke krav er der stillet til støjniveau for byggeriet, og i hvilke tidsrum må støjen overstige 58 Db? 8. Kan bygherre forpligtes til fx DGNB-certificering guld som plankrav, som eksempelvis set i By og Havn-byggerierne?
Læs høringssvar fra Marianne M. Waldorf
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 25. november 2020
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
København V
Postnr.:
1600
Hermed høringssvar fra BUF Mvh. Birgitte Clasen
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
Banedanmark, Jacob Krogh Keldsen
Dato: 24. november 2020
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København S
Postnr.:
2450
Banedanmark har følgende bemærkninger til det tilsendte forslag: I forbindelse med den planlagte beplantning gør vi opmærksom på at der kan være restriktioner herfor jvf. den tinglyste servitut om eldrift. Ved byggeri nær banen skal Banedanmark altid høres jvf. Jernbanelovens §24. Det anbefales at der tages kontakt til Banedanmark tidligt i processen omkring planlægningen af byggeriet som lokalplanen foreslår. Grundet nærheden til banen og banens forløb under terræn kan der være behov for særlige sikkerheds tiltag for at sikre jernbanesikkerheden.   Med venlig hilsen Jacob Krogh Keldsen Arealgeograf Cand. Scient Naturforvaltning Banedanmark Infrastruktur, Arealforvaltning Vasbygade 10 2450 København S banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark, Jacob Krogh Keldsen
Indsendt af:
Fam. Vitner Servé
Dato: 23. november 2020
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringsvar fra Kongshaven, et af de berørte huse op mod DXC-grunden. Vi er meget kede af det nye byggeri der er påtænkt i Kulbanekvarteret op mod vores boliger mod syd, vi vil med et slag alle få vendt op og ned på vores liv. Der må indtænkes en ægte respekt for de nuværende byggehøjder der er på den berørte linje af Kongshaven & Retortvej 10 – Vi kan jo heller ikke bare bygge som vi vil af respekt for vores naboer. Tænk over at vi nu har fuldstændigt ugenerede haver – som vil ændres til at blive til et udsyn af en kæmpe massiv høj mur af boliger med mennesker der vil kigge ind over og på os hele tiden & for evigt. Vi i den berørte linje mister vores privatliv fuldstændigt ved det nuværende byggeoplæg. Vores frirum og liv med vores børn, familie og venner i vores haver vil ikke blive private længere. Kan man bygge mindre massivt, mere dynamisk, længere væk fra skellet samt at højden på det ny byggeri kan passe med vores side af skellet (= 2 plan (ikke etager)) ville det ændre en hel del for vores fortsatte livskvalitet og glæde ved at bo her i kvarteret. Vi vil ligeledes gerne invitere jer ud, så i kan se hvor massivt og overvældende det nye byggeri kommer til at blive i sit nuværende oplæg for os der bor her. Vi håber på at der vil blive lyttet til os beboere, som bor syd for det ny byggeri. Vedr. Arkitektur: Højde: Det kan ikke forsvares at der bygges i mere end to plan mod syd og max 7 meter i højden, så det naturligt hænger sammen med de nuværende byggehøjder på boligerne (=Boliger på Kongshaven & Retortvej 10 der grænser op mod DXC grunden) Jf. lokalplanens §6. stk. 3 må bygninger langs grænsen mod syd (grænsende op mod Kongshaven) maksimalt være 2-3 etager og 10,5m i højde. Da byggegrunden (nuværende DXC) ligger 2m over grundplanen på de tilstødende naboejendomme og disse samtidig er maksimalt 2 plan (og ikke højere end 9m) – opfordres der jf. bygningsreglementets §195 til at der ikke bygges højere end maksimalt 7m. Dette gøres for at bevare helhedsindtrykket og sammenhængen med parcelhusområdet samt for at minimere indbliksgenerne for naboerne. Afstand: Jf. svar givet af arkitekten under borgermødet d. 27. oktober 2020, vil afstanden fra bygninger langs den sydlige grænse af byggefeltet have en afstand fra facade til skellet op mod Kongshaven på 7.5m. Denne afstand vil teoretisk set overholde bygningsreglementets §177 ved en maksimal bebyggelseshøjde på de angivne 10,5m. Men, grundet højdeforskellen på 2m mellem grundplan på DXC grunden og ejendommene på Kongshaven – vil denne afstand de facto ikke overholde bygningsreglementets §177, da den reelle højde af det nye byggeri vil være 12,5m over naboejendommen. Minimumsafstanden skal i dette tilfælde være 8,9m og ikke 7,5m for at være i overensstemmelse med kravene i §177. Grønt hegn: Ejendommene på Kongshaven er i dag fuldstændig fritaget for indkigsgener grundet den høje ”mur” i skellet. Dermed vil enhver bebyggelse grænsende op til disse ejendomme per definition skabe væsentlige indbliksgener. Der indstilles derfor til at der, som der åbnes op for jf. lokalplanens §8 stk. 3, opstilles et ”3 m højt hegn, der skal begrønnes” på områdets grænse mod syd, gerne højere. Vedr. anlægsfasen: Under anlægsfasen anmodes der om at der opsættes måleudstyr ved parcelhusene, som grænser op til byggeriets sydlige grænse. Dette gøres for at sikre at støj og vibrationerne fra byggeriet ikke overstiger grænseværdierne og dermed udgør en risiko for naboerne og deres ejendommene. Der anmodes desuden også om at det tiltænkes at ”muren” op imod Kongshaven bevares så langt ind i anlægsfasen som muligt. Alternativt, at det nye ”grønne hegn” opstilles som en del af den første fase af byggeprojektet. Dette skal gøres for at minimere generne for naboerne. Kan der redegøres for at rystelser ved fundering ikke giver sætteskader på huse på Kongshaven & Retortvej 10? Skybrudssikring:  Der ønskes en redegørelse for hvorledes det nye byggeri vil påvirke risiko ifm. skybrud og større regnmængder for de lavereliggende parcelhusgrunde mod byggeriets sydlige grænse (Kongshaven). Infrastruktur: Der ønskes en redegørelse for hvilke menneskelige hensyn der er taget ved at flytte en så befærdet vej som Kulbanevej midt ind i det nye område – I forvejen er der tung trafik på Retortvej fra den anden side – med dette løsningsforslag vil der være tung trafik fra motorvejen fra begge veje der ledes sammen midt i det nye område – dette vil øge både støj og forureningen betragteligt for beboerne i området syd for det ny byggeri (=Kongshaven & Retortvej 10). Hvordan kan dette forsvares miljø, støj og helbredsmæssigt fra Københavnskommune side overfor de nuværende beboere mod syd på Kongshaven & Retortvej 10? Den eneste tænkbare grund til at man leder vejene sammen er at bygherre så kan bygge flere boliger hvor Kulbanevej ligger nu, det er ikke rimeligt eller forsvarligt, for de nuværende beboere på Kongshaven at man tilfører så store mængder trafik og forurening tæt på de eksisterende boliger (bare for at kunne få så mange nye boliger ind som muligt). Den mest naturlige, fair og balancerede løsning ville være at forbinde Kulbanevej så tæt på som muligt, som den oprindeligt var og forbinde den med den lille stump af den gamle kulbanevej der er ved Genbrugstationen eller alternativt føre Kulbanevej helt tæt på jernbanen (den ny Ringbane), sådan at man ikke lukker en hel Karré inde mellem jernbane og vej, samt leder forurenende og støjende tung trafik midt ind i området, tæt på de eksisterende boliger på Kongshaven & Retortvej.
Læs høringssvar fra Fam. Vitner Servé
Indsendt af:
Mads Blaajberg Uhre & Vivian Dümer
Dato: 23. november 2020
Svarnummer:
10
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som ejer af Kongshaven 4B og dermed direkte nabo til den nye Kulbane Øst bebyggelse ønsker vi at blive hørt. Bebyggelsen er efter vores mening meget massiv og ikke i overensstemmelse med helhedsbilledet på Hornemansvænge/Kulbanevej hvor bygningerne op mod vores villakvarter er trukket længere væk, tilsvarende lavt (Max 2 etager), samt uden større vinduespartier i sydvendt retning.  Endvidere har vi specifikke bekymringer vedr. anlægsfasen samt vedr. risiko for fremtidige skybrud som vi ønsker klarlagt inden anlæggelsen påbegyndes. Vedr. Arkitektur: Højde: Det kan ikke forsvares at der bygges i mere end to plan mod syd og max 7 meter i højden, så det naturligt hænger sammen med de nuværende byggehøjder på boligerne (=Boliger på Kongshaven der grænser op mod DXC grunden) Jf. lokalplanens §6. stk. 3 må bygninger langs grænsen mod syd (grænsende op mod Kongshaven) maksimalt være 2-3 etager og 10,5m i højde. Da byggegrunden (nuværende DXC) ligger 2m over grundplanen på de tilstødende naboejendomme og disse samtidig er maksimalt 2 plan (og ikke højere end 9m) – opfordres der jf. bygningsreglementets §195 til at der ikke bygges højere end maksimalt 7m. Dette gøres for at bevare helhedsindtrykket og sammenhængen med parcelhusområdet samt for at minimere indbliksgenerne for naboerne. Afstand: Jf. svar givet af arkitekten under borgermødet d. 27. oktober 2020, vil afstanden fra bygninger langs den sydlige grænse af byggefeltet have en afstand fra facade til skellet op mod Kongshaven på 7.5m. Denne afstand vil teoretisk set overholde bygningsreglementets §177 ved en maksimal bebyggelseshøjde på de angivne 10,5m. Men, grundet højdeforskellen på op imod 2m mellem grundplan på DXC grunden og ejendommene på Kongshaven – vil denne afstand de facto ikke overholde bygningsreglementets §177, da den reelle højde af det nye byggeri vil være 12,5m over naboejendommen. Minimumsafstanden skal i dette tilfælde være 8,9m og ikke 7,5m for at være i overensstemmelse med kravene i §177. Yderligere pointeres det igen at de nuværende bebyggelser på Kulbanevej og Hornemansvænge ligger markant længere tilbagetrukket end oplægget for Kulbanevej Øst. Vi opfordrer derfor jf. §192 til at afstanden reevalueres. Facade: Alle sydvendte facader på de nuværende bygninger på Hornemansvænge og Kulbanevej er uden større vinduespartier hvilket sikrer at minimere indkigsgenerne for ejendommene på Kongshaven. Der indstilles derfor på det kraftigste til at andelen af glas i facaderne mod syd minimeres og holdes markant under 20%. Grønt hegn: Ejendommene på Kongshaven er idag fuldstændig fritaget for indkigsgener grundet den høje ”mur” i skellet. Dermed vil enhver bebyggelse grænsende op til disse ejendomme per definition skabe væsentlige indbliksgener. Der indstilles derfor til at der, som der åbnes op for jf. lokalplanens §8 stk. 3, opstilles et  ”3 m højt hegn, der skal begrønnes” på områdets grænse mod syd.   Vedr. anlægsfasen: - Under anlægsfasen anmodes der om at der opsættes måleudstyr ved parcelhusene, som grænser op til byggeriets sydlige grænse. Dette gøres for at sikre at støj og vibrationerne fra byggeriet ikke overstiger grænseværdierne og dermed udgør en risiko for naboerne og deres ejendommene. - Der anmodes desuden også om at det tiltænkes at ”muren” op imod Kongshaven bevares så langt ind i anlægsfasen som muligt. Alternativt, at det nye ”grønne hegn” opstilles som en del af den første fase af byggeprojektet. Dette skal gøres for at minimere generne for naboerne.   Skybrudssikring: Der ønskes en redegørelse for hvorledes det nye byggeri vil påvirke risiko ifm. skybrud og større regnmængder for de lavereliggende parcelhusgrunde mod byggeriets sydlige grænse (Kongshaven).
Læs høringssvar fra Mads Blaajberg Uhre & Vivian Dümer
Indsendt af:
Birgitte Stæhr/ Peter Bro Poulsen
Dato: 18. november 2020
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi bor på Kongshaven 20 - dvs lige bag DCX. Vi er meget glade for muren og beplantningen og specifikt de store platsntræer, der primært om sommeren modvirker indkig, og at vi ikke generes af lyset i bygningen, der er tændt det meste af døgnet. Da vi kan forstå, at der fortsat skal være en sikring af den nuværende bygning, håber vi meget, at man vil beholde mur, beplantning og træer. med venlig hilsen Peter Bro Poulsen og Birgitte Stæhr  
Læs høringssvar fra Birgitte Stæhr/ Peter Bro Poulsen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 18. november 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Peter Høiriis Nielsen Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkning til forslag til lokalplan 'Kulbanevej Øst'
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Michael Rasmussen
Dato: 17. november 2020
Svarnummer:
7
By:
VALBY
Postnr.:
2500
Efter at have deltaget i mødet på facebook, er vi blevet meget bekymrede, med hensyn til det nye byggeri på DXC grunden. Vi bor selv i en af de villaer, der ligger op til det foreslåede byggeri. Vi håbede inden mødet, at der var blevet tænkt på alle parter i området. Også villa ejerne. Men det kan vi se nu, at det desværre ikke er tilfældet. Det nye byggeri skal placeres stort set direkte i villa ejernes baghave (7,5 meter fra skellet), således at vi mister al vores privatliv. Både vores fristed i haven men også i selve huset. De nye beboere vil kunne kigge direkte ned i vores haver og ind i vores stuer. En af de væsentlige grunde til at vi i sin tid købte huset, var netop, at vi fik en dejlig ugenert baghave, hvor vi kunne slappe af i fred og ro, når vi kom hjem fra arbejde, i weekenderne og i vores ferie.  Hvis planerne om at bygge så tæt på vores have føres ud i livet, mister vi nu dette fristed. I en tid, hvor man taler meget om krænkelser, kan man vist roligt sige, at dette her er en kæmpekrænkelse af vores privatliv og vores personlige frihed. Vi føler ikke, at vi blev hørt på det møde, der foregik på facebook. Det var amatøragtigt sat op. Når taleren pegede på et sted på skærmen, så fokuserede kameraet på taleren eller zoomede ud, så man ikke kunne se, hvad der blev vist på skærmen. Desuden var der også nogle spørgsmål, som blev stillet i chatten, som ikke blev besvaret. I det hele taget, var det et forkert forum at holde mødet i. Det skulle have være holdt fysisk, så man kunne have fået en dialog i gang. Det burde have været muligt at gennemføre. Jeg ved at papir er taknemmeligt, og at arkitekttegningerne måske ser fine ud. Men jeg vil foreslå at de personer, som skal godkende det, kommer en tur forbi Kongshaven. Så vil vi gerne vise dem en tur rundt i vores baghave, så de med egne øjne kan se, hvor horribelt det ville være at placere det nye byggeri så tæt på. Vi mener at det bør være muligt at finde en anden løsning, som gør at byggeriet kan placeres længere væk fra skellet (mindst 15-20 meter), så der også bliver taget hensyn til os villa ejere. Jeg går ikke ud fra, at der ydes nogen kompensation for det værditab, vi kommer til at lide, både økonomisk, men mest af alt i form af væsentlig nedsat livskvalitet. Hvis det mod forventning ikke skulle være muligt at ændre det, så har vi følgende krav, som vi mener er det allermindste som der skal gøres for bare at kompensere lidt i forhold til det kæmpetab, som vi kommer til at lide:      * Det nye byggeri må max være på 2 etager på den del, som ligger ned mod villaerne i Kongshaven. * Der skal sættes et hegn (gerne grønt) eller stakit langs skellet mellem villaerne og DXC grunden. Hegnet skal være mindst 3 meter højt. * De træer, som nu står langs beton muren, skal ligeledes flyttes ned til skellet. De er lige nu cirka 7-10 meter i højden, og de ville kunne skærme lidt ned mod vores haver, så vi i det mindste i sommerperioden, kunne have det lidt ugenert i huset og haven. Vi håber meget at I vil tage det op til overvejelse igen, og se om det ikke skulle muligt at ændre i planerne, så vi også i fremtiden kan have et dejligt fristed i vores hus og have. I er meget velkomne til at komme forbi og se på forholdene, så I ikke bare træffer jeres afgørelse ud fra nogle planer, nedfældet på papir. 
Læs høringssvar fra Michael Rasmussen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 17. november 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 12. november 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Ronny Meyer-Holm Nielsen
Dato: 8. november 2020
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Retortvej 10
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi vil  meget gerne opfordre til, at afstanden og højden ind mod ejerforeningen Retortvej 10 ændres, specielt med hensyn til de forslåede 3 etagers bygninger, da dette ikke virker til at tage højde for, at det bygges op mod villakvarter. Specielt vores ejerforenings bygninger på Retortvej 10 ligger i forvejen tæt på skel, hvor et 3 etagers byggeri vil give betragtelige indbliksgener. Her ville 2 etager være at foretrække i helheden og samtidig ikke spærre os helt inde mellem høje bygninger. Vores ejerforening ligger i udkanten af grundejerforeningen Søndervang ud mod Retortvej, hvor vi i forbindelse med byggeriet på Grønttorvet allerede har fået høje bygningerne som naboer, vi forudser at det planlagte nye byggeri, med særligt 3 etager og kun 7,5 meter fra skel, vil drukne vores små huse.    Herudover syntes vi det er ærgeligt, at den grønne kile ind mod vores forening forsvinder, og vi ville elske at den kunne bevares. Denne skærmer mod indblik og er med til at give et indtryk af man rent faktisk bor i et villakvarter, selv med et kommende lejlighedsbyggeri på DXC-grunden.  Hvis/når denne grønnekile forsvinder, bliver der utroligt åbent og et 3 meters hegn i skel, gør ikke meget kontra det forslåede 3 etagers byggeri lige op til vores huse.     I skal være velkomne til at komme ud og se på forholdene omkring vores bolig, så i fysisk kan se, hvor overvældende og tæt et 3.etagers byggeri vil være.   På forhånd tak.    Venlig hilsen Ronny Meyer-Holm Nielsen På vegne af Ejerforeningen Retortvej 10.
Læs høringssvar fra Ronny Meyer-Holm Nielsen
Indsendt af:
Michael Rasmussen
Dato: 26. oktober 2020
Svarnummer:
3
By:
VALBY
Postnr.:
2500
Som beboere i Kongshaven er vi interesserede i at beholde den mur, samt den beplantning der findes (træer, buske med videre), som nu findes i skellet mellem DXC grunden og villakvarteret, da vi ellers vil føle os meget generede af etagebyggeriet tæt på vores baghave. Vi vil samtidig appelere til at den nye bebyggelse bliver placeret så langt væk som muligt fra villakvarteret, så vi ikke mister for meget lys.         
Læs høringssvar fra Michael Rasmussen
Indsendt af:
Sisse Sturesson
Dato: 16. oktober 2020
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
2450
Hvorfor fælles alle de flotte poppeltræer? Der burde godt kunne reddes 1 eller 2 af dem i den mest vestlige del af den nuværende Kulbanevej. 150 nye træer er fint, men det er de gamle træer som giver karakter og mange andre gode ting, ikke nyplantede træer.
Læs høringssvar fra Sisse Sturesson
Indsendt af:
Kirsten Kauffmann
Dato: 30. september 2020
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
 I området er der store trafikale problemer og parkeringsmæssige. Efter udbygningen af Grøntorvet parkerer biler tilhører beboere på Gørnttovet på alle mulige steder, og ikke på den tilknyttede betalingsparkering på Grøntorvet. Det bevirker ekstremt dårlige forhold for cyklister, gående og billister i hele området. Det er blot etsprøgsmål om tid før det koster liv eller førlighed. Derfor er det et absolut krav at der skal være gratis parkering til alle de nye biler det nye byggeri fører med sig. Det vil sige mindst to Parkerings pladser per lejemål. samt en forbedring af cykelstier og vejbaner i området, Der efter det meget byggeri på Grøntorvet er ødelagt også ned langs Vigerslev Alle.
Læs høringssvar fra Kirsten Kauffmann