Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen i høring.

Høringsfrist:

6. juni 2020
Indsendt af:
Skolebestyrelsen Katrinedals Skole
Dato: 6. juni 2020
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Katrinedals Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på Katrinedals Skole.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen Katrinedals Skole
Indsendt af:
Bestyrelsesformand Jens Rastrup Andersen
Dato: 6. juni 2020
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Den selvejende Fritidsinstitution ”Amagerhylden” v/ Amager Fælled Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. rammeaftale i forbindelse med overgang fra Fritidstilbud til KKFO Etableringen af KKFO´er giver en række muligheder, der vil styrke udviklingen af et sammenhængende tilbud for børnenes hverdag. Vi ser frem til den berigelse, som kan opstå i et tættere samspil mellem pædagoger og lærere. Skønt der allerede er et godt samarbejde faggrupperne imellem, er der plads til udvikling af den frugtbare samtænkning mellem de to fagligheder. Vi ser med positive øjne og forventninger på, at der i rammeaftalen benævnes at fritidspædagogikkens principper, rammer og pejlemærker fortsat vil gøre sig gældende ved overgangen til KKFO, Ligeledes bakker vi op om, at der via et ligeværdigt samspil mellem KKFO og Skole udarbejdes et fælles børnesyn, med det formål at skabe stærke inkluderende fællesskaber. Det benævnes i rammeaftalen, at det er skolebestyrelsen der udarbejder principperne for samarbejdet mellem KKFO og skole. Vi er af den opfattelse, at principperne bør udarbejdes i et ligeværdigt samarbejde mellem Forældreråd og Skolebestyrelse. Ligeledes tænker vi, at der i skolebestyrelsen bør sikres, at det er obligatorisk at KKFO lederen, en forældrerådsrepræsentant samt en medarbejder- repræsentant fra KKFO har en fast plads. Dette for at sikre, at KKFO’en bliver hørt og har reel indflydelse på beslutninger, der bliver taget om KKFO’en. Vi mener, at det vil bidrage afgørende til at sikre, at der bibeholdes rammer for de kvaliteter og den mangfoldighed, som fritidspædagogikken repræsenterer. I overensstemmelse med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg (jf. enstemmig beslutning om tilføjelse af 3. at-punkt a), ved møde 9. oktober 2019), ønsker vi at bibeholde et reelt ledelsesrum/ansvar med budgetansvar, selvstændig ledelse og bemyndigelse til at sikre og udvikle fritidspædagogikken under skolelederen. Derfor finder vi det altafgørende, at der lægges vægt på tredeling af budgettet, forstået således: • Skolen særskilt økonomi • KKFO særskilt økonomi, med KKFO leder som budget ansvarlig • Fælles økonomi til dækning af husleje mm. Det er vigtigt at samarbejdet mellem KKFO leder og Skoleleder bygger på et ligeværdigt grundlag. Venlig hilsen Forældrebestyrelsen, Ledelse og MED Udvalg på Den Selvejende Fritidsinstitution Amagerhylden
Læs høringssvar fra Bestyrelsesformand Jens Rastrup Andersen
Indsendt af:
Thomas Laigaard
Dato: 6. juni 2020
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældreråd og bestyrelser i BV Klynge 3, FI Katrinedal, FI Rødkilde Skole La Bella, Fritidshjem Præstkær og Saxoly Fritidshjem
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Thomas Laigaard
Indsendt af:
Kirsten Løth
Dato: 5. juni 2020
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger
By:
København Ø
Postnr.:
2100
LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger fremsender hermed høringssvar vedr. fritidspædagogisk rammeaftale.
Læs høringssvar fra Kirsten Løth
Indsendt af:
Søren Westergaard Jensen
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Skolen ved Sundet
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
  4. juni 2020   Høringssvar – Fritidspædaogisk rammeaftale for KKFO’erne Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet og bestyrelsen på Fritidsinstitutionen på Skolen ved Sundet ser positivt på rammeaftalen for KKFO’erne, herunder særligt de særskilte budgetter for KKFO og skole, samt det tætte og helhedsorienteret blik for det enkelte barn. Bestyrelserne udtrykker bekymring omkring den samlet ledelseskraft på KKFO-området, hvor den samlede ledelseskapacitet på KKFO’en på Skolen ved Sundet går fra 1 leder og 3 afdelingsledere til 1 KKFO-leder. KKFO’en på Skolen ved Sundet er en stor enhed med 5 matrikler, hvorfor vi tænker det er en lille ledelseskapacitet til så stor en enhed for at fastholde et højt fagligt pædagogisk niveau. Vi bemærker, at det bør revurderes at ændre den samlede ledelseskapacitet på KKFO-området og fastholde den nuværende kapacitet med 1 KKFO-leder 3 afdelingsleder.   Venlig hilsen Søren Westergaard Jensen                                                              Sussi Skovgaard-Holm Skolebestyrelsesformand, Skolen ved Sundet                          Bestyrelsesformand,                                                                                                                                                                                Fritidsinstitutionen på Skolen ved Sundet
Læs høringssvar fra Søren Westergaard Jensen
Indsendt af:
Julie Kyndesgaard
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Forældreorganisation
By:
København S
Postnr.:
2300
4/6-2020     Høringssvar til Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO’er Overordnet må vi sige, at omlægningen til KKFO’er ikke er sket med vores gode vilje. Vi begræder, at København lukker nogle af landets sidste fritidshjem, da de tilførte fritidsinstitutions området noget særligt.   Vi kender historikken og anerkender, at den politiske beslutning udspringer af det økonomiske pres, der er på kommunen. Omlægningen af fritidshjemmene sker for at sikre flere midler til området frem for at fortsætte af besparelsessporet. Essenssen er altså, at omlægningen iværksættes af nød og ikke, fordi det er den bedste løsning for børnene.   Det er vigtigt for os at gøre alle opmærksomme på, at konsekvensen af omlægningen er at fritidsinstitutionerne fremadrettet er underlagt skoleledelsen, og at selvstændige fritidsinstitutioner er en saga blot. Og at vi frygter, at dette er et kæmpeslag mod det frie rum til børnene og fritidspædagogikken, og at der går for meget skolefisering i den på bekostning af børnenes frie tid.   I forbindelse med den politiske behandling af omlægningen fra fritidshjem til KKFO’er blev der lovet selvstændige ledelser på alle matrikler og at det ville være ligeværdighed mellem KKFO leder og skoleleder, og det løfte indfries desværre ikke med den nuværende rammeaftale. Vi gentager udmeldingen fra følgegruppen og tilslutter os til fulde nedenstående udsagn: ”I forbindelse med den politiske behandling af omlægningen af fritidshjem til KKFO’er blev det understreget at tilbuddene vil have samme indhold for børnene og fortsat have selvstændigt budget og ledelse (fra BUU d. 9.10.2019). Følgegruppen gør opmærksom på, at det ikke gør sig gældende, når det gælder ledelse, idet der fremover kun vil være en leder af samtlige matrikler i KKFO’en. Der er således skabt en forventning, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden”.   Til det kan vi tilføje, at den selvstændige ledelse udfordres yderligere af, at KKFO-lederen er underlagt skoleledelsen. Sådan er loven og med denne rammeaftale er hegnspælene mellem frit og skole hevet op, og vi er ekstremt afhængig af gode viljer fra kommende lokalpolitikere, forvaltning, skoleledere og så videre fremover.   At foregive andet er ikke rimeligt.   Vi mener, at rammeaftalen kan styrkes ved indførelsen af følgende kommentarer 1.     Øget ligeværdighed mellem skolebestyrelse og forældreråd 2.     Bekymring for KKFO-lederens ledelsesrummet 3.     Bekymring for økonomien på trods af 3 delrammer 4.     Sikre at det pædagogiske tilsyn ikke blot følger lov om dagtilbud, men Københavns Kommunes tilsynsprotokol. 1.     Øget ligeværdighed mellem skolebestyrelse og forældreråd Det er tydeligt, at der er blevet lyttet til følgegruppen i forholde til at sikre en styrket forældreindflydelse i KKFO’erne. Forældreindflydelsen er steget markant i forhold til udgangspunktet. Det er vi utrolig glade for, for et stærkt forældresamarbejde er vigtigt.   Vi ser imidlertid gerne en større grad af ligeværdighed mellem skolebestyrelse og forældreråd. Vi ved, at organiseringen skyldes, at fritidsinstitutionerne er underlagt skolen. Vi har dog et konkret ændringsforslag til styrelsesvedtægten for folkeskole. I fremsendte høringsmateriale under punktet ’Styrket forældreindflydelse i KKFO’er’ står der følgende:    ”Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for samarbejdet mellem skole og KKFO”.         Vi foreslår at dette ændres til: ”Skolebestyrelsen skal i samarbejde med KKFOens forældreråd udarbejde principper for samarbejdet mellem skole og KKFO”   2.     Bekymring for KKFO-lederens ledelsesrummet Selvom intentionerne er gode, er vi som nævnt i indledning bekymrede for KKFO-lederens reelle ledelsesrum. Vi mener, at det logiskvis, må være indskrænket og per definition altid vil være underlagt skoleledelsen i sidste ende, fordi KKFO hører under skoleledelsen. Sammenholder vi det indskrænkede ledelsesrum med risikoen for, at budgettet til KKFO’ens virksomhed bliver anvendt til skolens virksomhed eller ufordelelige fællesudgifter. Vi anbefaler derfor, en tydeliggørelse af de håndtag, KKFO-lederen kan anvende, hvis der opstår uenigheder. Det skyldes, at KFO ikke vurderer, at det er politikernes hensigt, at der systematisk overføres midler fra KKFO-rammen til andre formål end KKFO. Vi påtager os endvidere retten til løbende at gøre opmærksom på, at der er bør for løbende politiske opfølgning på denne problematik.     3.     Bekymring for økonomien på trods af 3 delrammer På trods af de 3 delrammer er vi bekymrede for, at der vil ske en dræning af KKFO’ernes økonomi til fordel for skolens. Vi opfordrer derfor på det kraftigste BUU til at følge op på dette punkt og holde øje med hvilke poster, der hører til de udelelige, og hvilket flow der er mellem fritidsinstitutionerne og skolerne. I materialet lægges der op til, at en sådan opfølgning sker på ledelses- og netværksmøder. Vi opfordrer BUU til at få en årlig evaluering og beskrivelse af budgetfordeling og flow. Vi anbefaler, at BUU får kvartals eller halvårlige opdateringer på budgetfordeling og flow for at sikre, at der reelt er vandtætte skotter mellem budgetterne og at eksempelvis skoledriften ikke bliver prioriteret over et kvalitetstilbud i KKFO’en. Vi påtager os endvidere retten til løbende at gøre opmærksom på, at der bør følges op på budgetfordeling og flow   4.     Styrkelse af tilsynet Vi anbefaler en præcisering af tilsynet i KKFO’erne. I den nuværende rammeaftale i bilag 4 står der: ”Tilsynet med KKFO’er gennemføres efter bestemmelserne i dagtilbudsloven”. Vi anbefaler at tilsynet i KKFO’erne følger de nye styrkede retningslinjer for tilsyn, som Børne- og ungeudvalget ved tog i juni 2019. Vi anbefaler således en præcisering om at tilsynet følger gængse regler for tilsyn i København     Vi uddyber naturligvis gerne vores synspunkter, hvis der er behov for det.   Med venlig hilsen   Julie Kyndesgaard, formand på vegne af Bestyrelsen i Københavns Forældreorganisation  
Læs høringssvar fra Julie Kyndesgaard
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg 
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar fra Valby Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Skolebestyrelsen Strandvejsskolen
Dato: 4. juni 2020
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Strandvejsskolen
By:
København
Postnr.:
2100
Se vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen Strandvejsskolen
Indsendt af:
Lars Sørensen
Dato: 3. juni 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1809
Se vedlagte fil
Læs høringssvar fra Lars Sørensen
Indsendt af:
Signe Rekve
Dato: 3. juni 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fobu
By:
København V
Postnr.:
1674
Høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Signe Rekve
Indsendt af:
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2400
Bispebjerg Lokaludvalg har indsendt høringssvar i vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar.   
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se vedlagte høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 28. maj 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1420
Se det vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Else Marie Nygaard
Dato: 27. maj 2020
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen ved Damhusengens Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar i forlængelse af fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO´er Etableringen af KKFO´er giver en række muligheder, der vil styrke udviklingen af et sammenhængende tilbud for børnenes hverdag. Vi ser frem til den berigelse, som kan opstå i et tættere samspil mellem pædagoger og lærere. Skønt der allerede er et samarbejde mellem de to fagligheder, er der plads til udvikling af den frugtbare samtænkning mellem de to fagligheder. I forbindelse med den fritidspædagogiske rammeaftale savner vi et implementeringsperspektiv. På Damhusengens Skole, som i forvejen er i en sammenlægningsproces, skal vi udvide medarbejdergruppen med omkring 50 personer fra tidligere FI, og i vores ledelsesgruppe, skal vi udvide med to afdelingsledere i en gruppe, som i dag tæller skoleleder, viceskoleleder og tre afdelingsledere. Det er selv sagt en stor forandring. De seneste år arbejde med sammenlægning af to skoler, har med al tydelighed vist os, at der skal handles bevidst og aktivt på at skabe et fælles vi. Med overgangen til KKFO får vores ledelse en vigtig opgave, som består i at udvikle sprog og forståelse for det børnesyn, som skal være det bærende i Damhusengens Skole som helhed herunder KKFO´en. Det er vores opgave lokalt, men det er også opgaven på de andre skoler, som står over for en tilsvarende overgang. I den forbindelse skal der henstilles til, at man fra forvaltningens side opstiller rammer for og afsætter midler til, at der kan afholdes fælles læringsdage i såvel ledelses- som i personalegruppen. Rammeaftalen varsler et vigtigt nybrud. Men skal det blive et gennembrud til gavn for byens børn, må der være struktur og ressourcer til at sikre en gennemtænkt implementering. Damhusengens Skoles bestyrelse
Læs høringssvar fra Else Marie Nygaard
Indsendt af:
Torben Højman Jensen
Dato: 27. maj 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Fælled Skole
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Hermed sendes høringsvar fra MED-udvalg og Skolebestyrelsen på Amager Fælled Skole
Læs høringssvar fra Torben Højman Jensen
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 22. maj 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Er vedhæftet
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvlag
Dato: 18. maj 2020
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1550
Se det vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvlag