Luftfoto af lokalplanområdet Kobbelvænget

Kobbelvænget - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet.

Høringsfrist:

10. september 2020
Indsendt af:
Alina
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
13
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det skal bygges mere, men det bliver mindre antal parkeringspladser. Mange borgerne fra Brønshøj arbejder uden for København og har brug for en bil og især en del håndværkere og specielle servicemedarbejder bor Kobbelvænget, hvor bilen er meget nødvendigt for deres arbejde. Hvorfor må privat aktør ikke bygge en stor parkeringskælder, hvor det er muligt at pladsere flere biler fra de nuværende parkeringspladser og gemme dem i kælderen?
Læs høringssvar fra Alina
Indsendt af:
Københavns Stiftsøvrighed
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 2
By:
København K
Postnr.:
1165
Se vedlagte
Læs høringssvar fra Københavns Stiftsøvrighed
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har modtaget høringsmaterialet om lokalplanforslaget ’Kobbelvænget’, og forslaget har været behandlet i lokaludvalgets Byudviklingsudvalg og Forretningsudvalg. Dette høringssvar indsendes under forudsætning af endelig godkendelse i Brønshøj-Husum Lokaludvalg den 17. september 2020. Lokaludvalget har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt et offentligt borgermøde den 25. august 2020 om lokalplanforslaget, hvor omkring 20 borgere deltog, foruden repræsentanter fra lokaludvalget. Kommentarer og input fra borgermødet har indgået i lokaludvalgets behandling af forslaget. Som udgangspunkt er lokaludvalget positive overfor en lokalplan, som vil betyde fornyelse af et område, der i dag fremstår med delvist nedslidte og forladte erhvervsbygninger. Lokaludvalget er positive overfor forslagets blanding af boliger, erhverv og publikumsrettede serviceerhverv. Lokaludvalget har derudover nedenstående bemærkninger og forslag. 1. Bebyggelsens placering, udformning og byrum Det planlægges, at den opførte randbebyggelse langs Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadeland skal danne støjværn. Dette har sin relevans langs Frederikssundsvej, som har en massiv trafik, men langs Kobbelvænget og Gadeland finder lokaludvalget det langt mere hensigtsmæssigt, at bebyggelsen åbnes mod lokalområdet og inviterer ind til de grønne byrum, så området gøres attraktivt også for andre beboere. Bebyggelsen bør åbnes for gennemgang med cykel- og gangstier flere steder end planlagt med, så bebyggelsens kompakte udtryk brydes, og så der skabes større adgang til legepladser og rekreative grønne områder. Bebyggelsen er planlagt med forskellig højde og materialevalg. Dette finder vi positivt. Derudover kunne der være en større variation i byggelinjen, så bygningerne i randbebyggelsen forskydes mere end der lægges op til. Dette ville også give mulighed for flere (gang)stier ind i området. For at gøre området ekstra attraktivt foreslås, at træer og plæner suppleres med mulighed for blomsterbede og højbede. For at give bebyggelsen et mere grønt udtryk kan der også etableres haver og andre kreative indretninger – fx legepladser på de lavtliggende tage (se eksempelvis Bygården i Tingbjerg). Lokaludvalget finder det således vigtigt, at byggeriet er inviterende udadtil – også som handelsstrøg mod Frederikssundsvej. Butikker og erhverv i byggeriet skal indtænkes i det eksisterende handelsliv i bydelen. 2. Trafikale forhold Lokaludvalget har i sit interne høringssvar, fremsendt den 2.9.2019, påpeget, at etableringen af nye butikker og boliger som beskrevet i forslaget vil øge de trafikale problemer, der allerede findes i Husum. Sammen med forventningen om en kommende lokalplan for Bystævneparken og gennemførelse af udviklingsplanerne i Tingbjerg, vil lokalplanen medføre massive trafikale problemer i bydelen. Derfor må en vedtagelse af lokalplanforslaget kunne fremskynde, at der snarest muligt udarbejdes en samlet trafikplan for Husum. Lokaludvalget mener, at en vedtagelse af denne lokalplan må forudsætte, at der sker en konkret samtænkning med den række af trafikale vedtag, som er besluttet for området, men desværre endnu ikke igangsat. Som også nævnt i den interne høring tænkes her på:  - Etablering af cykelsti på Gadelandet.  - Sikker krydsning af Gadelandet, bl.a. ved Kobbelvænget, men også andre steder på Gadelandet. Lokaludvalget foreslår etablering af lyskryds.  - Fartdæmpende foranstaltninger og fredeliggørelse af Gadelandet.  - Etablering af den del af Husumforbindelsen, der ligger på Kobbelvænget. 3. Variation i bebyggelsens anvendelse Lokalplanen er fleksibel i forhold til områdets anvendelse. Erhverv skal udgøre mindst 25% og boliger 40-75%. Lokaludvalget har tidligere peget på, at der er mangel på praktiserende læger i bydelen og vil derfor pege på, at der i byggeriet bør bygges faciliteter, som er egnede til og kan anvendes som et læge- eller sundhedshus. Lokaludvalget har stor forståelse for, at byen som sådan mangler egnede ungdomsboliger, men vil også igen pege på, at der mangler velegnet byggeri til etablering af seniorbofællesskab. Dette behov bør tilgodeses i byggeriet. Lokaludvalget undrer sig over, om behovet for ungdomsboliger i bydelen er så stort som det antal ungdomsboliger, der skal bygges med lokalplanen, og er derudover bekymret for, om ungdomsboligerne reelt kommer de unge og studerende til gode. Vi ønsker, at der i højere grad bliver belyst, hvad behovet for ungdomsboliger i bydelen er. 4. Miljø, bæredygtigt materialevalg og klimatilpasning Dele af området er omfattet af jordforurening, som gør, at det ikke er muligt at nedsive regnvand. Lokaludvalget finder det derfor vigtigt, at der vil blive fokuseret på bæredygtig planlægning af bebyggelsen, herunder ved håndtering af regnvand. Alt regnvand fra grunden skal håndteres jf. de lokale LAR-planer for håndtering af skybrud. Byggeriet bør ligeledes indeholde planer for genanvendelse af regnvand. Lokaludvalget støtter fuldt ud, at byggeriet skal leve op til Københavns Kommunens miljøkrav vedr. nybyggeri, og der bør stilles krav om, at der ved valg af byggemetode og materialer skal indgå en målsætning om mindst muligt CO2-udslip, ligesom den efterfølgende udnyttelse også skal være så neutral som mulig. 5. Parkering Slutteligt er det uklart for os, hvordan lokalplanen vil kunne håndtere den parkering, som vil komme med det nye byggeri. Lokaludvalget finder det vigtigt, at byggeriet ikke må belaste de øvrige eksisterende parkeringspladser i lokalområdet, og at de kommende beboere og virksomheders behov for parkering skal kunne holdes inden for lokalplanområdet. Det bekymrer os fx, at det store antal af ungdomsboliger ikke udløser særlig mange parkeringspladser. Vi ønsker derfor, at det belyses bedre, hvordan lokalplanen imødekommer det kommende parkeringsbehov indenfor lokalplanområdet Mvh Hans S. Christensen, Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Palle S. Lolk, Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Byudviklingsudvalg
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Vedr. forslag til lokalplan ”Kobbelvænget” Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. Det ville være hjælpsomt, hvis der havde været et kort, hvor de bygninger, der forslås nedrevet, var markeret. Museet har lavet en kort beskrivelse af de bygninger, der forslås nedrevet. Gadelandet 20: Fabriksbygningen er opført i 1948 for Brd. Rasmussen Papirindustri og tegnet af arkitekt Bertel Hansen. Bygningen rummede fabrikshal, spiserum for henholdsvis mænd og kvinder og endda en solterrasse for arbejderne. Bygningen langs Gadelandet med den halvcirkelrunde gavl blev kaldt “Posegården”. I 1963 opførte fabrikken en tilbygning længst tilbage i gården. I 1965 har Dansk Siemens overtaget bygningen. Sidst i 1990’erne har Aktieselskabet M.B. Packaging til huse i bygningen, men kun for en kort periode, da Post Danmark overtager og indretter postdistributionscenter i 2004. Kobbelvænget 72: Brønshøj Industrigård opfører i 1956 en større fabriksbygning på hjørnet af Gadelandet og Kobbelvænget, tegnet af arkitekterne A. & F. Thilo. Bygningen i to etager havde omklædning til henholdsvis mænd og kvinder i kælderen, kantine og særskilt spiserum for funktionærer i stueetagen, mens førstesalen indeholdt kontorer og arbejdsrum. I den lange fabriksbygning med gavl mod Gadelandet var kranhal, værkstedshal, smedje, maskinværksted, lager mm. Fabriksbebyggelsen har shedtag, der sikrede et ensartet ovenlys dagen i gennem. I begyndelsen af 1960’erne overtager Dansk Siemens A/S, der udbygger fabriksbygningen mod syd. I begyndelsen af 1990’erne lå et datasupermarked i bygningen, men bebyggelsen har siden haft skiftende ejere. I forhold til det arkæologiske ansvarsområde, skal museet gøre opmærksom på, at projektområdet er beliggende ganske tæt på den gamle middelalderby Husum. Byen nævnes allerede i 1186, hvor Absalon fik borgen ved Havn samt en række navngivende landsbyer bl.a. Husum. Det er dog ikke usandsynligt, at dateringen for bebyggelse går længere tilbage. I 1658 blev landsbyen ødelagt i forbindelse med Anden Karl-Gustav-krig. Da svenskerne trak sig tilbage i 1660, blev bygninger og skanser nedlagt og materialet genbrugt til genopførelsen af landsbyen. I 1782 blev landsbyen stjernudskiftet, og denne struktur er bevaret i det nuværende gadenet. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
claus ringborg
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
9
By:
brønshøj
Postnr.:
2700
Den planlagte trafikø skaber et trygt og børnevenligt byrum med mange muligheder for passage gennem området for gående og cykler. Det er meget positivt. Byggeriets facader mod Kobbelvænget og Gadelandet virker massive og dominerende ifht de omkring liggende bygninger. Så man kan bestemt sige, at det er lykkedes at give det nye byggeri sin egen egenart. Lokalplanen bør sikre, at der etableres passende vejforhindringer på de mindre veje og stier, så bygherres intention om, at der ikke kan laves gennemkørsel af personbiler i lokalplanområdet, kan opfyldes. Der er allerede en stor trafikintensitet og lange bilkøer på Gadelandet og Frederikssundsvej især i myldretiden. Der er for mange år siden blevet etableret trafikdossering på Husum Torv. Det har ikke fået trafikmængden til at falde, og færdselsproblemerne er ikke blevet mindre. Lokalplanens turrate tal ses ifht en måling fra 2018 hvor tallene ikke er fremskrevet til 2021 og med udgangspunkt i en anden lokalplan end den der er sendt til høring. Jeg foreslår derfor, at trafik ind og ud fra lokalplansområdet til bydelsvejen Gadelandet skal sammentænkes med den kommende trafikplan for Husumområdet. Jeg anbefaler Borgerepræsentationen, at dette gøres, inden byggeriet godkendes til ibrugtagning og inden det kommende valg til Borgeræprentationen i 2021. Lokalplanen bør sikre, at bilparkering fra lokalplanområdets beboere ikke sker i området uden for lokalplanområdet. Jeg tror dette bliver svært med en norm på 1 bil pr 214 m2 familiebolig. Jeg finder det ikke rimeligt, at et i forvejen meget belastet område skal tage parkeringstrykket fra et nyt boligområde. Der bor og arbejder mange i området som ikke kan komme frem og tilbage til hjem og arbejde uden brug af bil. Jeg tror ikke at dette forhold vil ændre sig, før der er etableret attraktive alternativer i den kollektive trafik. Indtil alternativerne er etableret, bør der planlægges efter dette faktum ved, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser i parkerings kælderen. Jeg anbefaler endvidere, at der etableres en lyskurve ved ind- og udkørslen til Gadelandet. Vores grundvand er en knap resurce. Byggeriet skal derfor og ikke bør indeholde planer for genanvendelse af regnvand. Regnvand der ikke kommer fra grønne tage skal anvendes til toiletskyl. Det giver Planloven mulighed for at kræve i §15 stk2 pkt29. Hvis der er forurening, så der ikke kan nedsives regnvand, skal forureningen fjernes. Der skal da ikke bygges nye familieboliger ovenpå forurenet grund. jeg foreslår mindst et krav om, at regnvand opsamles og nedsives og/eller bruges kreativt i området. Der bør i lokalplanen lægges mere vægt på, at de grønne arealer fremmer biodiversiteten f.eks med ’vild med vilje’ områder og planter særligt til bier og sommerfugle.
Læs høringssvar fra claus ringborg
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 4. september 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedlagt er høringssvar fra HOFOR A/S.  
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Berit Rasmussen
Dato: 3. september 2020
Svarnummer:
7
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Fint med noget nybyggeri og oprydning i det gamle industrikvarter. Og ja tak til blandede bebyggelser. MEN de projekterede bygninger virker unødigt bastante og tillukkede. Randbebyggelse mod Frederikssundsvej og Kobbelvænget er forståeligt, og inddrager flere af de eksisterende bygninger fint. Men mod Gadelandet fremstår bygningen kompakt, lukket og unødig uindbydende. Det er en meget brat og hård afslutning henimod en ellers grøn og åben nabo og det fortsætter rundt om hjørnet mod nordvest på samme måde. Selve ”byrummene” er ikke til at vurdere udfra tegningerne, men umiddelbart er der megen skygge og mange krinkelkroge. Det plejer ikke at fremme trygheden lokalt.  Portene gennem karreen indbyder ikke til at man kigger indenfor eller går igennem og kommer man indenfor, ser det ikke ud til, at der er nogen udsigtslinjer af betydning. Det er svært at se, at det kan blive tiltalende udearealer for den tætbebyggede grund. Men opgaven er også meget bundet af, at man bevarer alt for mange uinteressante industribygninger. Især er det svært at se, hvad Frederikssundsvej 276 (Den gamle Babysam) bidrager med. Det er en usædvanlig grim bygning, der tidligere er ombygget til døde og samtidig blokerer et stort grundareal. Men nu bevares den mhp senere udnyttelse til hvad? I stedet for at frigive byggeplads og luft. Det er glædeligt, at man har undgået cortenstål og sortebrune mursten, men det er svært at se, hvordan man har ellers indpasset sig til den omliggende arkitektur. Tværtimod er klodser skulder ved skulder og med flade tage vel nærmest den eneste bygningsform, der ikke er repræsenteret lokalt. Det er umuligt at se det store arkitektoniske kvartersløft, som Lokalplanen postulerer. Snarere åndløs og skånselsløs udnyttelse af kvadratmetrene. Københavns kommune burde stile højere. Og uanset hvad der er angivet i den ofte refererede Parkeringsnorm for biler i Kommuneplan 2019 (som vel er en minimumsnorm) virker parkeringskapaciteten meget underdimensioneret. Også for cykler.
Læs høringssvar fra Berit Rasmussen
Indsendt af:
Sonay Danismaz
Dato: 26. august 2020
Svarnummer:
6
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Uanset hvad der bliver bygget på Kobbelvænget/Gadelandet, er der akut brug for et lyssignal og cykelsti ved krydset mellem Gadelandet/Kobbelvænget nærmere betegnet krydset mellem Lidl og Energicentret. Det er simpelthen så farligt for både bilister - da udsynet er nærmest ikke-eksisterende pga. lovligt parkerede (vare)biler - men også for fodgængere og ikke mindst cyklister, da der som bekendt ikke er nogen cykelsti. 
Læs høringssvar fra Sonay Danismaz
Indsendt af:
Helle Gadeberg
Dato: 26. august 2020
Svarnummer:
5
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Der er idag en stor trafikbelastning på Gadelandet, via Åkandevej og Pilesvinget til motorvejen eller som aflastning for Frederikssundsvej. Hvordan har man tænkt sig at sikre at Pilesvinget og Åkandevej ikke bliver yderligere belastet som følge af dette store nye boligområde?
Læs høringssvar fra Helle Gadeberg
Indsendt af:
Jonas H.
Dato: 19. august 2020
Svarnummer:
4
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
I betragtning af trafikmængden i området er forbindelsen til Vanløse metrolinjen utroligt ringe. Bus 20 (husumvej) kører et par gange i timen med lav kapacitet. Den lave frekvens betyder, at bussen i realiteten er uanvendelig. Måske man kunne flytte bare 1 5a til rute 20 i stedet. Planen ser umiddelbart fornuftig ud, men jeg håber, at man tænker i at tiltrække erhverv/butikker, der bidrager til områdets gademiljø, så der ikke kommer 3 nye Matas butikker, 4 frisører og 3 VVS forretninger. Det er alt sammen fine erhverv, men de skaber ikke diversitet (da Frederikssundsvej er spækket med frisører) og skaber ikke grobund for møde mellem borgerne.  
Læs høringssvar fra Jonas H.
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 10. juli 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Købehavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9713901 for "Kobbelvænget". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Niels C. Jensen
Dato: 17. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Lokalplansforslaget for opførelse af ny boligbebyggelse i et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet er godt nyt for Husum og resten af Brønshøj. I dag er området delvist forladt, delvist forfaldne erhversbygninger. Nye private boliger kan hjælpe Husum med at blive et mere sammensat område, hvor flere ressourcestærker vælger at bosætte sig, samtidig er der indtænkt plads til studieboliger. Altsammen positivt set ud fra mit synspunkt. Der er dog et par ting, som jeg synes, der er vigtige at huske ift. lokalplanen og selve byggeriet. - Er byggeriet attraktivt nok? Eller bygger man faktisk for tæt? - Sørger man for at bygge bæredygtigt ift. klima og miljø, så det lever op til morgendagens krav?  - Gør man området til en god nabo, og et attraktivt område også for andre beboere i lokalområdet? Man kunne f.eks. gøre lidt mere for at åbne ift. genenmgang og ophold på f.eks. grønne områder og legepladser. Herunder et par konkrete ideer til inspiration: Man kunne endda udnytte og begrønne tagene på de nye bygninger? Her kunne f.eks. indrettes taghaver ala dem på Østerbro (Østergro), offentlig adgang på Nørrebro (Nordbro-tårnet) og ikke mindst legepladsr for børn og voksne i Nordhavn (Århusgadekvarteret). Det vil givetvis blive en rekreativ værdi for såvel beboere som naboer til området. Både ift. taghaver og udsigt ud over kolonihaveforeninger, Husumvold kirke og Utterslev mose i baggrunden. Mvh. Niels C. Jensen  
Læs høringssvar fra Niels C. Jensen