Høringssvar vedrørende Kobbelvænget - lokalplanforslag

Oprettet: 9. september 2020
Svarnummer:
10

Indsendt af

Stefanie Høy Brink

Virksomhed / organisation

Københavns Museum

Postnr.

1555

By

København V

Høringssvar

Vedr. forslag til lokalplan ”Kobbelvænget” Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.

Det ville være hjælpsomt, hvis der havde været et kort, hvor de bygninger, der forslås nedrevet, var markeret. Museet har lavet en kort beskrivelse af de bygninger, der forslås nedrevet.

Gadelandet 20: Fabriksbygningen er opført i 1948 for Brd. Rasmussen Papirindustri og tegnet af arkitekt Bertel Hansen. Bygningen rummede fabrikshal, spiserum for henholdsvis mænd og kvinder og endda en solterrasse for arbejderne. Bygningen langs Gadelandet med den halvcirkelrunde gavl blev kaldt “Posegården”. I 1963 opførte fabrikken en tilbygning længst tilbage i gården. I 1965 har Dansk Siemens overtaget bygningen. Sidst i 1990’erne har Aktieselskabet M.B. Packaging til huse i bygningen, men kun for en kort periode, da Post Danmark overtager og indretter postdistributionscenter i 2004.

Kobbelvænget 72: Brønshøj Industrigård opfører i 1956 en større fabriksbygning på hjørnet af Gadelandet og Kobbelvænget, tegnet af arkitekterne A. & F. Thilo. Bygningen i to etager havde omklædning til henholdsvis mænd og kvinder i kælderen, kantine og særskilt spiserum for funktionærer i stueetagen, mens førstesalen indeholdt kontorer og arbejdsrum. I den lange fabriksbygning med gavl mod Gadelandet var kranhal, værkstedshal, smedje, maskinværksted, lager mm. Fabriksbebyggelsen har shedtag, der sikrede et ensartet ovenlys dagen i gennem. I begyndelsen af 1960’erne overtager Dansk Siemens A/S, der udbygger fabriksbygningen mod syd. I begyndelsen af 1990’erne lå et datasupermarked i bygningen, men bebyggelsen har siden haft skiftende ejere.

I forhold til det arkæologiske ansvarsområde, skal museet gøre opmærksom på, at projektområdet er beliggende ganske tæt på den gamle middelalderby Husum. Byen nævnes allerede i 1186, hvor Absalon fik borgen ved Havn samt en række navngivende landsbyer bl.a. Husum. Det er dog ikke usandsynligt, at dateringen for bebyggelse går længere tilbage. I 1658 blev landsbyen ødelagt i forbindelse med Anden Karl-Gustav-krig. Da svenskerne trak sig tilbage i 1660, blev bygninger og skanser nedlagt og materialet genbrugt til genopførelsen af landsbyen. I 1782 blev landsbyen stjernudskiftet, og denne struktur er bevaret i det nuværende gadenet. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.

Få nyt om høringer

Abonnér