Høringssvar vedrørende Kobbelvænget - lokalplanforslag

Oprettet: 9. september 2020
Svarnummer:
9

Indsendt af

claus ringborg

Postnr.

2700

By

brønshøj

Høringssvar

Den planlagte trafikø skaber et trygt og børnevenligt byrum med mange muligheder for passage gennem området for gående og cykler. Det er meget positivt. Byggeriets facader mod Kobbelvænget og Gadelandet virker massive og dominerende ifht de omkring liggende bygninger. Så man kan bestemt sige, at det er lykkedes at give det nye byggeri sin egen egenart. Lokalplanen bør sikre, at der etableres passende vejforhindringer på de mindre veje og stier, så bygherres intention om, at der ikke kan laves gennemkørsel af personbiler i lokalplanområdet, kan opfyldes. Der er allerede en stor trafikintensitet og lange bilkøer på Gadelandet og Frederikssundsvej især i myldretiden. Der er for mange år siden blevet etableret trafikdossering på Husum Torv. Det har ikke fået trafikmængden til at falde, og færdselsproblemerne er ikke blevet mindre. Lokalplanens turrate tal ses ifht en måling fra 2018 hvor tallene ikke er fremskrevet til 2021 og med udgangspunkt i en anden lokalplan end den der er sendt til høring. Jeg foreslår derfor, at trafik ind og ud fra lokalplansområdet til bydelsvejen Gadelandet skal sammentænkes med den kommende trafikplan for Husumområdet. Jeg anbefaler Borgerepræsentationen, at dette gøres, inden byggeriet godkendes til ibrugtagning og inden det kommende valg til Borgeræprentationen i 2021. Lokalplanen bør sikre, at bilparkering fra lokalplanområdets beboere ikke sker i området uden for lokalplanområdet. Jeg tror dette bliver svært med en norm på 1 bil pr 214 m2 familiebolig. Jeg finder det ikke rimeligt, at et i forvejen meget belastet område skal tage parkeringstrykket fra et nyt boligområde. Der bor og arbejder mange i området som ikke kan komme frem og tilbage til hjem og arbejde uden brug af bil. Jeg tror ikke at dette forhold vil ændre sig, før der er etableret attraktive alternativer i den kollektive trafik. Indtil alternativerne er etableret, bør der planlægges efter dette faktum ved, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser i parkerings kælderen. Jeg anbefaler endvidere, at der etableres en lyskurve ved ind- og udkørslen til Gadelandet. Vores grundvand er en knap resurce. Byggeriet skal derfor og ikke bør indeholde planer for genanvendelse af regnvand. Regnvand der ikke kommer fra grønne tage skal anvendes til toiletskyl. Det giver Planloven mulighed for at kræve i §15 stk2 pkt29. Hvis der er forurening, så der ikke kan nedsives regnvand, skal forureningen fjernes. Der skal da ikke bygges nye familieboliger ovenpå forurenet grund. jeg foreslår mindst et krav om, at regnvand opsamles og nedsives og/eller bruges kreativt i området. Der bør i lokalplanen lægges mere vægt på, at de grønne arealer fremmer biodiversiteten f.eks med ’vild med vilje’ områder og planter særligt til bier og sommerfugle.

Få nyt om høringer

Abonnér