Luftfoto af lokalplanområdet

Apollovej III - lokalplan nr. 531

Lokalplanen blev bekendtgjort den 6. juli 2018

Høringsfrist:

14. december 2015
Indsendt af:
laila echammari
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
38
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Bebyggelsen er efter min mening alt for høj, mangler tilpasning til eksisterende nabobebyggelser samt det bebyggelsesmønsker som kendetegner området og Vanløse. hvis man fastholder de maksimale bygningshøjder som fremgår af lokalplanforslaget, bør der efter min opfattelse indføres en bestemmelse om, at de øverste etager skal udføres som penthouseetege med en tilbagerykning på mindst 1 meter fra facadelinen i de enkelte "bolig"-byggefelter. Det virker også som om der ikke er tænkt på sikring af mindsteafstande og højdegrænseplan mellem boligbygningerne. nogle af bygningerne vil komme til at stå virkelig tæt. Er der tænkt på at sikre gode boligforhold for beboerne i de nederste etager i boligbebyggelsen mht. lys og afsand til naboer? Det bør holdes fast i, at tekniske anlæg og installationer placeres inden for bygningens volumen, så bebyggelsen ikke skæmmes af teknik på tage. Byggefeltet med mulighed for placering af kølekondensatorer og lignende i forbindelse med cykelparkeringen bør ikke suppleres med 6 x 74 meter (og over 3 meter høj) bygning langs banen som Tetris ønsker i deres høringssvar. En sådan bygning vil virke skæmmende for området og vil efter min mening ødelægge mulighederne for i fremtiden at etablere en attraktiv gang- og cykelforbindelse fra centeret til Flintholm station. Tak for de supplerende skyggediagrammer som er lagt på hjemmesiden i løbet af høringen. Desværre illustrerer de ikke de maksimale skyggevirkninger svarende til de byggemuligheder som er muliggjort i § 5 samt tilhørende tegning nr. 4 i lokalplanen. I lokalplanens bestemmelse om § 4 stk. 7 bl.a. om træbeplantning efter principper vist på tegning nr. 5 holder ikke. Den viste træallé ligge ruden for lokalplanområdets afgrænsning jf. § 2 stk 1 og tegning nr. 1. Tilsvarende ligger fortov som nævnes i § 4 stk 6 samt vises på tegning nr. 7a udenfor lokalplanområdets afgrænsning.
Læs høringssvar fra laila echammari
Indsendt af:
Jan Skou
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
37
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det nye byggeri bliver bliver meget kompakt ud mod Apollovej og Jupitervej. Der bliver bygget meget tæt på skel, og det sammenholdt med den store højde, vil være til stor gene for de nærmest boende.
Læs høringssvar fra Jan Skou
Indsendt af:
Margrethe Holmberg og Søren Nielsen
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
36
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Indsigelse til Lokalplan Apollovej III - en ny karre til Vanløses Bymidte og Katrinedalskvarteret. Vanløse Torv Vanløse Torv er det mest vellykkede byrum, der er skabt i bydelen indenfor de seneste 15 år. Torvet er blevet til gennem et aktivt engagement fra mange borgere, som har lagt deres kræfter i brugergruppemøder, borgermøder, underskriftindsamlinger samt møder om skulpturen mv. Vanløse Torv var en lille folkelig og livlig plads, som vi alle i Vanløse har taget til os med juletræ, loppemarkeder og en hverdag med åbenhed, lys, træer og en rigtig fint placeret skulptur. Det mest vellykkede arkitektur, der er givet til Vanløse bymidte i de seneste 15 år er “Asia House”. Bygningen, hvor den kinesiske restaurant Asia House lå, var moderne og enkel, samtidig med at den med sine tre etager passede fint ind i Vanløses lokale lave bebyggelse og dannede rum omkring i Vanløse Torv. Alt dette bliver nu tilsidesat! - I et uforståeligt spild af god arkitektur og ressourcer bliver “Asia House-bygningen” revet ned. Vanløse Torv bliver i stedet lagt i skygge af en bygning på 6 etager, som også tager vigtige m2 fra pladsen, hvis lokalplanen Apollovej III realiseres til fulde. Cykelparkeringen Når Vanløse Torv var et vellykket byrum, skyldes det primært, at pladsen, til forskel fra Frode Jacobsens Plads, var helt fri for cykelparkering, hvilket Vanløses Borgere også tidligere har kæmpet for. Nu ser det ud til, at der med lokalplanen er åbnet for mulighed for at parkere cykler på torvet (jf. § 7 st. 1) og at der ikke er sikret en stor cykelparkeringsplads tæt på Vanløse Station ( § 8 stk. 4), sådan som der tidligere har været. Vanløses værdier I bydelsatlas Vanløse beskrives Katrinedalskvarteret som en slags storkarré, hvor etagehusene ligger som en bymæssig ramme omkring villakvarteret, som udgør det indre grønne rum. Det er en harmonisk helhed, hvor karreerne med sine 3-4 etager skærmer villakvarteret uden at skæmme. Denne fine bystruktur har historisk og arkitektonisk værdi for bydelen. Bebyggelsen, som er beskrevet i lokalplanen Apollovej III vil med sine 6 etager blive voldsom og ude af sammenhæng med den historiske bybygning i kvarteret. Den vil fremstå prangende og byggeriet vil kunne ses fra rigtig mange villahaver i Katrinedalskvarteret, som i dag har udsigt til himmel og træer. Konklusion Vi vil anbefale, at bebyggelsens højde reduceres til de 2-3-4 etager, som karakteriserer bydelen, når lokalplan Apollovej III vedtages. Vi vil også anbefale, at Vanløse Torv fastholdes i sin nuværende størrelse og at der sikres den nødvendige cykelparkeringsplads helt tæt på Vanløse Station, så Vanløse Torv igen kan blive det vitale og centrale samlingssted for Vanløses Borgere.
Læs høringssvar fra Margrethe Holmberg og Søren Nielsen
Indsendt af:
Uffe Mentzel
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
35
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Der er ingen tvivl om, at der er behov for flere boliger i Københavns Kommunes. Særligt den stationsnære beliggenhed er meget attraktiv for boligbyggeri, hvorfor jeg kun kan bakke op om ønsket om at den nye lokalplan giver mulighed for at inkludere boliger i byggeriet. Som nærmeste nabo er jeg meget optaget af at det nye byggeri bliver godt integreret i vores by, så det bliver en del af byen, og ikke et fremmedlegeme. Desværre synes jeg at projektet, som det foreligger i sin nuværende form har mange udfordringer, som skal løses. Ved borgermøder i Vanløse har repræsentanter fra Københavns Kommune i stærke vendinger givet udtryk for, at det ligger dem meget på sinde, at det nye byggeri skal integreres med den eksisterende by. Det skal være et åbent byggeri, der byder folk velkommen, og hvor der er lys og luft. Jeg har meget svært ved at forstå hvordan Københavns Kommune kan være tilfreds med indholdet i den foreslåede lokalplan. Der er på ingen måde tale om et åbent byggeri, der bliver integreret i den eksisterende by. Der er derimod tale om et meget lukket, massivt og ekstremt højt byggeri, der vil kaste lange skygger i Vanløse. Kommunen er blevet gjort opmærksom på, at de skyggediagrammer, der indgår i lokalplansforslaget, ikke er korrekte og har derfor lagt opdaterede skyggediagrammer frem. Det er selvfølgelig meget positivt at få de rigtige diagrammer frem i lyset. Det fremgår af de nye diagrammer, at skyggerne vil falde meget tungere over de nærmeste naboer end det fremgik af de oprindelige diagrammer. Det er bemærkelsesværdigt, at det er de fejlagtige diagrammer, som har ligget til grund for Københavns Kommunes vurdering af lokalplansforslaget. Københavns Kommune bør kigge på de nye skyggediagrammer med helt nye øjne, og genoverveje om de finder det acceptabelt for de nærmeste naboer, at solen vil forsvinde fuldstændigt bag ”bjerglandsbyen” før kl. 18 på sankthansaften? Og at der ikke bliver nogen eftermiddagssol i forårs- og efterårsmånederne? Der er heldigvis en række muligheder for at justere på lokalplanen, således at det kan lade sig gøre at bygge de nye boliger, under langt større hensynstagen til naboer og lokalområde. En helt oplagt mulighed er at lægge de højeste bygninger mod banen, og lade bygningerne blive gradvist lavere mod nord og øst. Det vil løse en del af problemet med angående skygge, og det vil også få byggeriet til at virke knap så massivt, hvis der ikke er 4-6 etager ude ved kanten mod det lavt bebyggede område. Som en sidegevinst vil arkitekternes drøm om at bygge en bjerglandsby blive langt mere synlig, når man står på gaden og kigger på byggeriet, idet man vil kunne fornemme at byggeriet bliver højere ind mod midten. Som planen er i dag, vil dette ikke kunne ses fra gadeniveau, hvorfra man blot vil se en massiv mur af sten og stål. Tankerne omkring at bygge lavere mod villakvarteret i øst er allerede delvist indarbejde i projektet, som det ligger i dag, men der er ingen tvivl om, at det med fordel kan gøres i langt større udstrækning. Det vil give et byggeri, der kan integreres langt bedre i den eksisterende by. Hvis de højeste bygninger lægges mod banen, vil det naturligvis medføre mere skygge for beboerne i de lavere dele af det nye byggeri. Imidlertid har arkitekterne allerede taget hensyn til dette med placeringen af bygningerne, så gavlene vender mod øst/vest, så der er plads til aftensolen mellem bygningerne. Dette fremgår af det opdaterede skyggediagram (21. juni kl. 19). Herudover vil generne for disse beboere i nybyggeriet være langt mindre end de meget lange skygger, der vil ramme villakvarteret mod øst, hvis den nuværende plan gennemføres. En anden mulighed, der vil hjælpe på de lange skygger og få byggeriet til at fremstå mindre massivt vil være at flytte boligerne et stykke ind på taget af centret, således at de ikke ligger helt ud til kanten. Da der bygges på et tag (og ikke på en bar mark) er der nogle byggetekniske udfordringer i forhold til placeringen af bygningerne på taget, da der skal tages hensyn til ovenlys, bæreevne og meget andet. Derfor kan bygningerne ikke lægges fuldstændigt som man måtte ønske det, men der bør arbejdes for at rykke bygningerne så langt som muligt ind på taget. Dette gælder særligt for bygningerne mod øst, som kaster skygge direkte på de nærliggende villaer. Når man kigger på snittegningen på side 5 i lokalplanforslaget kan man se, at der allerede er taget hensyn til dette, idet bygningen på taget ser ud til at være rykket 6-8 meter væk fra kanten. Dette er selvfølgelig meget glædeligt, men tegningen er imidlertid ikke målfast, så det fremgår ikke hvor langt bygningen rent faktisk er rykket ind. Ydermere, når man kigger på oversigten over byggefelter i lokalplansforslaget (tegning nr. 4, side 23) kan man se at byggefeltet går helt ud til kanten. Københavns Kommune opfordres kraftigt at gøre klart overfor bygherre, at der ikke må bygges helt ud til kanten, men at den afstand der er indikeret på snittegningen (ca. 6-8 meter) skal overholdes. Hvis bygningerne ikke kan rykkes tilstrækkeligt langt ind på taget, må man erkende at de boliger der ligger ud mod kanten skal være markant lavere. Jeg håber, at Københavns Kommune lytter til de mange protester over det alt for høje byggeri, og i samarbejde med bygherre formår at justere planen, således at vi kan få nyt center og boliger i Vanløse, som vi alle kan blive glade for. Der er et kæmpe potentiale for at gøre projektet til en succes! Håber det lykkes.
Læs høringssvar fra Uffe Mentzel
Indsendt af:
Tomas Jandorf
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Tetris A/S
By:
København NV
Postnr.:
2400
På vegne af bygherren Apollovej ApS foreslås det, at det i lokalplanforslaget angivne byggefelt til cykelparkering på tangen flyttes, så det ikke kolliderer med vejudlæg, og at der indføres et nyt byggefelt til teknikbygning langs skel til Metro. Bygningen skal huse kølefaciliteter til centeret. Teknikbygningen vil selvfølgelig overholde Miljøstyrelsens regler for støj. Se vedhæftede skitser, som viser placering og udformning af de to bygninger.
Læs høringssvar fra Tomas Jandorf
Indsendt af:
Tomas Jandorf
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
33
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Tetris A/S
By:
København NV
Postnr.:
2400
På vegne af bygherren Apollovej ApS ønskes mulighed for, maksimal bygningshøjde på 22 m i byggefelt mod jernbanen med bygning udset til fitness aktiviteter tillades opført i 24 m. Bygningen har to etager samt en åben tekniketage på toppen, som huser ventilationsanlæg for centeret. Se vedhæftede skitser, som gør rede for højderne.
Læs høringssvar fra Tomas Jandorf
Indsendt af:
Jesper Schaffer
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
32
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg vil meget kraftigt anbefale et fartbump ved Apollovej/kilholmvej evt. med tilhørende fodgængerfelt, da der her er mange krydsende fodgængere og cyklister fra Flintholm og busstoppestederne. Ofte bliver der kørt meget stærkt på vejen, hvilket naturligvis er meget, meget farligt! Når centeret er færdigt, vil trafikken næppe blive mindre. Jeg vil pointere, at det er et fartbump, som jeg foreslår, da det er det eneste, som med sikkerhed kan holde farten nede. Et skilt garanterer ikke, at hastigheden bliver holdt.
Læs høringssvar fra Jesper Schaffer
Indsendt af:
Svend Poulsen
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
31
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringsvar vedr Apollovej III Jeg mener at højden på byggeriet er det store problem i forhold til de gener det vil betyde for naboerne. Det er en stor gene for de nærmeste naboer at aftensolen vil forsvinde tidligt på grund af skygge. Det er vil formentlig også blive en stor gene at der fra altanerne i det høje byggeri vil være frit udsyn til de fleste naboer og deres haver. I den tidligere lokalplan var der også givet tilladelse til at bygge højt, men der var tale om kontorbyggeri.
Læs høringssvar fra Svend Poulsen
Indsendt af:
Pedersen
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Pedersen
Indsendt af:
Signe Hastrup Holst
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar vedlagt dokumenter.
Læs høringssvar fra Signe Hastrup Holst
Indsendt af:
Heinrich Andreasen
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
28
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Med lokalplanforslag Apollovej III tages der meget lidt hensyn til Vanløses bymæssige særpræg med randbebyggelse på 3-4 etager langs de større veje samt parcelhuse. Ligeledes tages der meget lidt hensyn til Vanløses befolkning. Den øgede bebyggelsesgrad og den store højde på byggeriet samt den forsvundne grønne forbindelse til Flintholm Station er blot 2 eksempler herpå. Så, nej til projektet i sin nuværende form.
Læs høringssvar fra Heinrich Andreasen
Indsendt af:
Svenn Albrecht
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
27
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Indsigelse vedr. Apollovej III- lokalplanforslag. Man har i lokalplanen lovet at villabebyggelsen mod øst vil få mindst mulig gene af byggeriet ved at vise et skyggediagram der er totalt misvisende. Der er vist skyggediagram hvor afstanden til de nærmeste naboer mod øst er forøget med mindst 50%. Derudover er diagrammet angivet til at være den 21. september kl. 17:00 men er i virkeligheden som skyggen er den 21. juni. Kl. 17:00. Idet at solhøjden den 21. september kl. 17:00 i virkeligheden er ca. 15 grader over horisont vil de nærmeste villahaver mod øst ligge i skygge. Jeg vil derfor anbefale, at boligbebyggelsen oven på centret bliver omgrupperet således at generne for nærmeste naboer bliver mindst mulig. Med venlig hilsen Svenn Albrecht
Læs høringssvar fra Svenn Albrecht
Indsendt af:
Vanløse lokaludvalg
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2720
Høringssvar vedlagt som bilag.
Læs høringssvar fra Vanløse lokaludvalg
Indsendt af:
Casadepax
Dato: 14. december 2015
Svarnummer:
25
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Historien siger, at Fenger ikke kunne finde lejere til de 20.000 m2. Vanløses borgere siger, at højden for byggeriet er voldsom. Kommunen siger, at der skal bygges flere boliger. Så jeg håber, at vi skriver historien således, at indkøbscenteret udvikles på ét niveau, så hele byggeriets højde kan sænkes med ca. 6 meter uden at ændre på den planlagte boligmasse på taget.
Læs høringssvar fra Casadepax
Indsendt af:
Hervé og Lene Casadepax
Dato: 13. december 2015
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
By:
2720
Postnr.:
2720
1. Højden: Som tæt nabo til det kommende byggeri er vi meget bekymret for højden i lokalplan Apollovej III, hvor taget fra indkøbscenteret omdannes til boliger. Vi forstår behovet for boliger i Københavns Kommune (mere end behovet for et indkøbscenter). Men det er også et vigtigt hensyn, at det færdige byggeri skal blive en del af området, og højden er alt for voldsom i forhold til det lavt bebyggede område, som er Vanløses kendetegn. I lokalplan 291 fra 1997, Apollovej I, måtte bebyggelsesprocenten ikke overstige 110 - mod Apollovej måtte der højst opføres 3 etager med en gesimshøjde på ca. 11,5 og bebyggelsen skulle ”være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter”. Lokalplan Apollovej II fra 2009 ændrede væsentlig på dette, men dog med en gesimshøjde på 11 meter med karnapper, hvis højeste punkt varierede mellem 17-19 meter, med en enkelt uheldig placeret karnap mod Jupitervej, samt et ”uheldigt” tårn på 40 meter. Nu har man mulighed for at rette op på dette og vi henstiller til, at Apollovej III reduceres i højden. 1.a. Skygge: Såfremt Apollovej III bliver vedtaget i sin eksisterende form vil det betyde en massiv mørk mur ud mod det lavt bebyggede område - såvel villakvarteret mod øst som etageejendommene mod nord. Efter kritik blev skyggediagrammerne revideret og forringelsen for os naboer er tydelig. Hvis der bygges 4 etager, opdelt i 2 meget høje etager på 12,5 meter til indkøbscenteret og 2 almindelige boligetager på i alt 6,5 meter vil det betyde en ca. 19 meter høj mur, der gradvist øges til 26 meter og dermed kaste mørke skygger ud over villaerne tæt på byggeriet på Jupitervej, for ikke at tale om resten af kvarteret, der ligeledes vil opleve det, som en voldsom mur der rejser sig og betyde langt mindre lys og sol. 1.b. Indblik: En stor bekymring er ligeledes de indbliksgener højden af byggeriet vil medføre, og den manglende angivelse af, hvor mange meter inde på taget lejlighederne skal opføres. Dette har stor betydning for såvel skygge som indbliksgener. I den tidligere lokalplan skulle der være sundhedshus ud mod Jupitervej, og dermed var der ikke tale om indbliksgener i samme omfang. 2. Forslag Som direkte nabo til byggeriet mener vi, at der bør indarbejdes en mere åben facade mod øst, at højden reduceres og at der generelt tages hensyn til områdets karakter. Dette kan gøres ved at: 1) nedsætte bebyggelsesprocenten 2) reducere antallet af etager og dermed sænke højden, så den passer naturligt ind i området, og ikke fremstår som en ”skyskraber”. Alternativt ved at indskrænke indkøbscenterets base til at kun at bestå af én etage, således boliger bygges helt eller delvist fra 1. sal. 3) boligerne ud mod villaområdet i øst trækkes så langt ind på taget så muligt for at reducere indbliksgener og skygge. 4) planlægge de højeste bygninger (efter de er reduceret til færre etager) langs jernbanen 5) at sætte krav om en lysere facade end den meget mørke facade, der ikke kan betegnes som ”varm”, hvilket den blev beskrevet som i Apollovej II. 3. Trafik I forbindelse med den øgede trafik, nu ikke kun til centeret, men også fra de nye beboere, er vi meget bekymret for stigningen af støj og forureningsniveauet. Vi er i forvejen belastet af jernbanen, og der bør derfor laves en VVM redegørelse. Med den stigende tunge og larmende trafik på Apollovej skal der stilles krav om, at vareindlevering sker inden for fastsatte tidsrum, man bør lægge støjdæmpende asfalt i forbindelse med den kommende renovering af vejen, og indsætte el-busser på buslinjerne. Kommunen bør generelt bestræbe sig på, at indføre initiativer der reducerer støj og forureningsgenerne for nybyggeri tæt på jernbaner. 4. Flere grønne fælles områder I forhold til fællesarealet herunder legepladsen på ”taget” (side 7) håber vi, at det bliver andet end en sandkasse, men en rigtig legeplads, hvor alle Vanløses børn kan mødes og lege. Der mangler en legeplads og et mødested for børn og forældre i denne del af Vanløse. Man kunne passende stille krav til Bygherre om at inddrage arealet langs jernbanen mellem Vanløse og Flintholm til et rekreativt område (som også var en del af Apollovej II), som ses mange steder i byen, blandt andet på Nørrebro. For eksempel kunne man etablere en legeplads, et boldbur og petanquebaner, sideløbende med en sti. Området er badet i sol. Det vil være synd ikke at udnytte dette område. Der henstilles til flere grønne fællesarealer.
Læs høringssvar fra Hervé og Lene Casadepax
Indsendt af:
Lene Holst
Dato: 13. december 2015
Svarnummer:
23
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Galleri A virker som et stort bastant byggeri, alt for stort alt for højt alt for skyggefyldt. Der er sået tvivl om skyggediagrammerne passer de? Ifølge Banedanmark bliver der også sået tvivl om støj målinger fra tog, og fra trafikken fra Apollovej på de udearealer der er i byggeriet.. Den manglende lokalplan for resten af grunden, den lange tarm der løber langs metrobanen til Grøndalsparkvej kan godt give os der har haver ud mod området bange anelser, hvad skal det bruges til? Leg håber ikke at det almene boligområde på de 4000 kvadratmeter har haft indflydelse for kommunes accept af dette byggeri.
Læs høringssvar fra Lene Holst
Indsendt af:
S. Jensen
Dato: 13. december 2015
Svarnummer:
22
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse er en grøn bydel overvejende præget af villabebyggelse og langs enkelte større veje er der opført etagehuse i 3 – 4 etager som randbebyggelse. Det er der mange borgere i Vanløse, som ønsker at bydelen fortsat skal fremstå som. Det fremlagte lokalplanforslag med bebyggelse af indkøbscenter og opførelse af boligområde på 15000 kvm i op til 4 etager bygget oven på centerets 2 etager, viser imidlertid en markant ændring af Vanløse by. Man kan ikke sige byggeprojektet afspejler de reelle bygningshøjder i området. Med de angivne kvadratmeter i 4 etager oven på centret der totalt bliver 26 meter højt, kommer bebyggelsen med dens højde og arkitektur rent visuelt til at fremstå som en kæmpe mastodont midt i Vanløse. Bebyggelsens højde, som rent faktisk bliver højere end Føtextårnet på 25 meter, vil i givet fald udløse en effekt af mørke og skygger i omgivelserne, som indtil nu har været et lyst område i bybilledet. Desuden er der stor sandsynlighed for at bebyggelsens udformning og højde også genererer vindstrømme i form af turbulens hen over bydelen. En løsning på nævnte problemstilling vil være at reducere bebyggelsens højde, så den maximale højde bliver på niveau med de 4 etagers husblokke, der ligger i området. Det er ikke skyskraberlignende tilstande med en ”skyline” Vanløse by har behov for, og kommunen må derfor genoverveje og se på projektet igen med meget kritiske øjne og lytte til Vanløses borgere.
Læs høringssvar fra S. Jensen
Indsendt af:
Lisbeth Ræbild & Morten Kjul
Dato: 13. december 2015
Svarnummer:
21
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som udgangspunkt hilser vi det meget velkomment, at den henliggende byggegrund nu ser ud til at blive gjort anvendelig og tilføre værdi til Vanløse i form af øget handelsliv og flere boliger. Men ligesom øvrige beboere i lokalområdet har vi også betænkeligheder angående bebyggelsens udformning og dennes indvirken på de omkringliggende boliger. Især pga. byggeriets højde. For det bliver højt! Og meget aparte i kombination med den øvrige bebyggelse i nærområdet. En del af Vanløses kendetegn er tæt, lav bebyggelse, og skønt nybygninger i Vanløses bymidte har budt på uvante højder, lægges der med Apollovej III-lokalplanen op til højder, der vil både skæmme og forringe herligheden ved allerede eksisterende bolig- og byrum. Her tænkes ikke mindst på de omkringliggende boligområder/villakvarterer ved Apollovej og Jupitervej. Det ville være velkomment, hvis man arbejdede med endnu mere højde-differentiering, end der er lagt op til i forslaget og således byggede højt op mod stationen og lavt op boligkvartererne og dermed tog mere hensyn til de allerede eksisterende boligområders lysindfald.
Læs høringssvar fra Lisbeth Ræbild & Morten Kjul
Indsendt af:
Margit Velsing Groth og Henrik Nielsen
Dato: 12. december 2015
Svarnummer:
20
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
12-12-2015 Lokalplan forslag Apollovej III Bemærkninger til lokalplanforslag fra lokale beboere i Katrinedalskvarteret: • Trafik: Lokalplanen tillader boligbebyggelse og et stort butikscenter. Der er planlagt parkeringskælder, men der er ikke taget højde for mertrafik, herunder lastbiltrafik, i lokalområdet og langs Apollovej. Apollovej og Rebildvej har et meget højt støjniveau op til 70-75 dB. Der er mange busser og et problematisk 5-benet kryds ved Rebildvej/C.F. Richsvej/Grøndalsparkvej/Randbølvej. Der mangler en samlet trafikplan for Katrinedalskvarteret. • Grønne/rekreative områder: Hvor er de grønne områder som nye beboere skal have glæde af? I de 30 år vi har boet i Vanløse har man gradvist fjernet grønne områder uden at nye er kommet til. Senest er det meste af udearealerne på Katrinedal skole blevet erstattet af byggeri. Samtidig er der en målsætning om, at Vanløse skal være grøn. Hvor ligger de grønne nærarealer, som de kommende beboere og vi andre skal have glæde af? • Byggeriets udformning: Det planlagte byggeri passer dårlig sammen med den eksisterende bygningskultur i Vanløse, især højden på bygningerne skæmmer Vanløse bymidte, såvel som de udtryksløse facader. Bebyggelsestætheden er for høj. En nedsat højde vil også give mindre skygge for beboere på nordsiden af byggeriet. • Et levende byrum?: Der er netop blevet efterlyst en god plads i Vanløse bymidte, en plads som ikke eksisterer i øjeblikket. Ifølge arkitekt Jan Gehl vil det være højst usandsynligt, at man kan skabe en plads med liv i 1.sals højde (”Metrotorvet”), som det er planlagt i dette byggeri. Hvor og hvordan skal de offentlige rum indrettes? Er der sat midler af hertil? • Daginstitutioner: Der mangler pladser i daginstitutionerne og kommunen ejer ikke egnede grunde. Hvor skal de kommende beboeres børn passes? Med venlig hilsen Margit Velsing Groth og Henrik Nielsen, Åbakkevej 8, 2720 Vanløse
Læs høringssvar fra Margit Velsing Groth og Henrik Nielsen
Indsendt af:
Hanne Lorenzen
Dato: 12. december 2015
Svarnummer:
19
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg må desværre konkludere, at Apollovej III er en "ommer" Nu har jeg de sidste par år set på "ruinen" og hvad får vi så i stedet for? en skyskraber i By Midten? Vanløse er ikke Ørestad eller New York. Hvor er visionerne henne????
Læs høringssvar fra Hanne Lorenzen
Indsendt af:
Helle Winther
Dato: 11. december 2015
Svarnummer:
18
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Med lokalplanen Apollovej III er de gode intentioner fra lokalplanen Apollovej II forsvundet. Og det er ærgerligt for Vanløses borgere. I den tidligere lokalplan var tanken, at centeret skulle bidrage med kulturelle og rekreative tilbud til Vanløse borgerne, eksempelvis børneteater. Og her skulle skift i facaderne give indtryk af et bymiljø og ikke af én stor bebyggelse. Hvor er visionerne henne? Tilbage er nu kun et butikscenter med boliger ovenpå, og på 24 meter i højden, som giver indtryk af én stor sammenhængende bebyggelse, fordi der er for lidt afstand mellem bygningerne. Det hjælper ikke at flytte de højeste bygninger ud mod banen, det vil bare genere andre beboere i Vanløse midte. De alt for høje bygninger vil skæmme og skygge for himlen, uanset hvor de bliver placeret. Byggeriet styrker ikke Vanløses særlige karakter eller kvaliteter, for det taler slet ikke sammen med de bygninger, det bliver placeret midt i. Tværtimod får vi nu et højhusbyggeri, som ville passe bedre i Ørestad, der i forvejen er en soveby, eller Flintholm, som har en total mangel på bymiljø. Hvis det er det bymiljø, vi ønsker, så boede vi nok der, og ikke i Vanløse. Med projektet er Vanløses bymiljø reduceret til indkøb, privatliv og centercafeer. Hvor er visionerne?
Læs høringssvar fra Helle Winther
Indsendt af:
Helle Winther
Dato: 11. december 2015
Svarnummer:
17
By:
Vanløse
Postnr.:
2710
Med lokalplanen Apollovej III er de gode intentioner fra lokalplanen Apollovej II forsvundet. Og det er ærgerligt for Vanløses borgere. I den tidligere lokalplan var tanken, at centeret skulle bidrage med kulturelle og rekreative tilbud til Vanløse borgerne, eksempelvis børneteater. Og her skulle skift i facaderne give indtryk af et bymiljø og ikke af én stor bebyggelse. Hvor er visionerne henne? Tilbage er nu kun et butikscenter med boliger ovenpå, og på 24 meter i højden, som giver indtryk af én stor sammenhængende bebyggelse, fordi der er for lidt afstand mellem bygningerne. Det hjælper ikke at flytte de højeste bygninger ud mod banen, det vil bare genere andre beboere i midten af Vanløse. De alt for høje bygninger vil skæmme og skygge for himlen, uanset hvor de bliver placeret. Byggeriet styrker ikke Vanløses særlige karakter eller kvaliteter, for det taler slet ikke sammen med de bygninger, det bliver placeret midt i. Tværtimod får vi nu et højhusbyggeri, som ville passe bedre i Ørestad, der i forvejen er en soveby, eller Flintholm, som har en total mangel på bymiljø. Hvis det er det bymiljø, vi ønsker, så boede vi nok der, og ikke i Vanløse. Med projektet er Vanløses bymiljø reduceret til indkøb, privatliv og centercafeer. Hvor er visionerne?
Læs høringssvar fra Helle Winther
Indsendt af:
Jette Hill Ludvigsen
Dato: 10. december 2015
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
Livsstil
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Ang. centerbyggeriet i Vanløse. Jeg mener at alle kræfter skal sættes ind på at få stoppet et SÅ højt byggeri - det skæmmer i den grad. Byggeriet er på ingen måde kønt, og vil stå som en stor grim kolos, det burde ikke være tilladt at bygge så højt i det område - det er ødelæggende for Vanløse med så grimt og til og med højt byggeri.
Læs høringssvar fra Jette Hill Ludvigsen
Indsendt af:
Dorte Christiansen
Dato: 10. december 2015
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København V
Postnr.:
1577
Det fremgår ikke af lokalplanen, at den private fællesvej til bl.a. Banedanmarks omformer samt de tinglyste stærkstrømskabler til omformeren er respekteret i bebyggelsesplanlægningen. Såvel i Redegørelsen side 6 som på tegning nr. 3 nævnes en mulighed for en sti til Flintholm Station. Vi vil allerede nu nævne, at det kan være vanskeligt at få plads til denne sti mellem Jupitervej 9 og Grøndals Parkvej. § 10 Forureningsgener: Det nævnes i stk. 1 at bebyggelse og friarealer skal sikres mod støj mv. fra vejtrafik. Det bør tilføjes, at dette også gælder støj fra jernbaner. Det bør ligeledes tilføjes, at udendørs opholdsarealer også skal beskyttes mod støj fra jernbanetrafik, parallelt med den i stk. 2 nævnte beskyttelse mod støj fra vejtrafik. Redegørelsen side 10 har et afsnit og et kort vedrørende Trafikstøj, men kort og tekst passer ikke helt sammen.
Læs høringssvar fra Dorte Christiansen
Indsendt af:
kristian kirkebjerg
Dato: 9. december 2015
Svarnummer:
14
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Jeg er glad for at få Vanløse opgraderet som bydel! Jeg er dog meget bekymret over hvordan trafikken til den store bydel skal blive afviklet. Jeg synes der bør være flere indgangsveje til området. Det vil hjælpe meget at der laves en trafikregulering på Apollovej. Gaden kan ikke umiddelbart klare den store ekstra trafik fra de mange nye kunder og beboere. Mvh Kristian kirkebjerg
Læs høringssvar fra kristian kirkebjerg
Indsendt af:
Steen Lorenzen
Dato: 6. december 2015
Svarnummer:
13
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Grundejerforeningen Vanløse Stationsby finder det overvejende positivt at omdanne taget på centerbyggeriet til boliger. Der er behov for boliger i Københavns Kommune, og med beliggenheden giver det god mening at udnytte arealet. Men når dette er sagt, er det også vigtigt, at byggeriet bliver integreret i Vanløse Bymidte, og at der bliver taget hensyn til det omkringliggende eksisterende byrum, ellers risikerer vi afvikling frem for udvikling af Vanløse Bymidte. I lokalplan nr. 439 ”Apollovej II” (i det følgende lokalplan II), samt i forslag til en ny lokalplan af 8. oktober 2015 ”Apollovej III” (i det følgende lokalplan III), er Vanløse beskrevet som en grøn bydel overvejende præget af villabebyggelse og urbane byrum afgrænset af randbebyggelser i 3-4 etager med butikker mv. I lokalplan II udgjorde basen af butikscenteret, 2 ”høje” etager med en gesimshøjde på 11 meter. Denne base skulle brydes af karnapper hele vejen omkring byggeriet med højder på mellem 17 og 19 meter. Disse glaskarnapper, der var udformet som en vifte, skulle give en variation i højden og bryde med den mørke base. I den nu foreslåede lokalplan III er flere forhold væsentlige forværret for de omkringliggende naboer. Basen for butikscentret er blevet højere med sine 12,5 m. ifølge tegningen på side 5. Derudover er byggeriet med det nye boligområde forhøjet med mindst 2 ekstra etager, og de fleste steder med op til 4 ekstra etager over basen. Højden fra tårnet i lokalplan II er blevet ”fordelt” over butikscenteret og denne ”fordeling” forringer væsentligt forholdene for det lavt bebyggede villaområde, hvad angår lysforhold og særligt de nærmeste naboer, hvad angår en ”mur, der rejser sig” i deres baghaver. Lokalplan III skaber i høj grad en bagside mod villakvarteret i øst, hvor den høje og mørke base ikke brydes, og sammen med de nye boligbygninger vil virke endnu mere massivt og bombastisk i forhold til de lavtliggende villaer. Dette står i skarp kontrast til kravet til byggeriet fra Københavns Kommune om tilgængelighed samt princippet om at byggeriet ikke skal have nogen bagsider, så det integreres bedst muligt i den eksisterende bebyggelse. Nogle af byggefelterne i lokalplan III, med en højde på op til 25 m mod øst, er i sig selv en væsentlig ændring og forringelse for beboerne mod øst, og man kan derfor undre sig over, at det påstås, at disse nye forhold er uden betydning for de nærmeste naboer mod øst. ”Tårnet” i lokalplan II var ikke til gene for området mod øst, da den var placeret mod torvet og i en væsentlig afstand. Derudover har arkitekten til borgermødet afholdt d. 4. november 2015 oplyst, at skyggediagrammerne ikke er korrekte i den nye lokalplan III. Samtidig er afstanden mellem byggeriet og nabobygningerne større i diagrammerne end i virkeligheden, idet skyggediagrammerne ikke er angivet i de korrekte mål. Derfor er disse diagrammer misvisende, og højden af det foreslåede byggeri vil afskære sollys for det lavtliggende byggeri i betydelig større omfang end det, der fremgår af lokalplan III, med en væsentlig livs- og herlighedsforringelse for det lavtliggende byggeri til følge. Særligt i forår- og efterårsmånederne vil byggeriet kaste massiv skygge over de nærmeste boliger om eftermiddagen. Kommunen anmodes kraftigt om at fremskaffe korrekte skyggediagrammer, således at en eventuel tilladelse til at bygge i den foreslåede højde kan baseres på et sagligt grundlag. Grundejerforeningen Vanløse Stationsby finder, at byggeriet skal være lavere end det, der er lagt op til. Der skal indarbejdes en mere åben og varieret facade mod øst ved enten at rokere på nogle af bygningerne, således at de høje bygninger ud mod den østlige side ”flyttes” så de ligger langs jernbanen, hvor de ikke skygger for nogen eller ved at trække bygningerne længere ind på ”grunden”. Kommunen opfordres til at arbejde for en løsning, hvor de højeste bygninger ligger mod banen og torvet, og byggeriet gradvist bliver lavere mod nord og øst. Grundejerforeningen er ligeledes optaget af parkeringssituationen i nærområdet, og mener at det er bydende nødvendigt, at der indtænkes fornuftige løsninger på parkeringspresset for såvel biler som cykler, så de private villaveje ikke bliver overbelastet. Dertil bør tilkørsel til centeret af tung trafik begrænses til faste tidpunkter, ligesom det er tilfældet for Føtex i Vanløse, hvor leverancer ikke må finde sted før kl. 06. Som konsekvens af den stigende tunge og larmende trafik på Apollovej, bør man lægge støjdæmpende asfalt i forbindelse med den kommende renovering af vejen. Med venlig hilsen Steen Lorenzen, Formand for Grundejerforeningen Vanløse Stationsby
Læs høringssvar fra Steen Lorenzen
Indsendt af:
Klaus Ipsen
Dato: 2. december 2015
Svarnummer:
12
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Efter at have studeret tegninger, billeder og skyggediagrammer og tæt nabo boende for enden af Jupitervej. Der vil bygningerne tårne op for enden af vejen og skygge for solen når den gå ned. Den vil frem stå som en mørk massiv klods, der vil ændre karakteren fuldstændig af vores villakvarter. For at reducere generne af bygningerne vil jeg foreslå følgende. Reducere højden af bygningerne der vender ud mod jupitervej, og placere dem langs banen. Vælge lysere og varmere farver til bygningerne, vinduer og andre elementer Reducere gener fra den øgede trafik ved at lukke jupitervej ud mod Apollovej, således at der ikke kommer gennemkørende trafik. Lægge støjdæmpende asfalt. Overdække nedkørsel til parkeringskælder helt ud til Apollovej og etablere beplantning ovenpå og på mure. Sætte hastighedsbegræsningen på Apollovej og andre veje ned til 40 Km/t. Faste tidspunkter for levering af varer til centret, så det generer mindst muligt. Og ingen varetransport på de omkringliggende villavej. Alt i alt er vi dog glade for byggeriet, især hvis de nævnte ændringer udføres.
Læs høringssvar fra Klaus Ipsen
Indsendt af:
Jesper Cramer
Dato: 26. november 2015
Svarnummer:
11
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Apollovej III-projektet er fuldstændig forskelligt fra GaleriA-projektet – både arkitektonisk og hvad angår bebyggelsesgrad, men allermest pga. de langt højere bygninger, som dels vil skygge voldsomt for de nærmeste naboer og dels gøre Vanløses centrum til en massiv bygningsmasse. Jeg vil opfordre til, at de højeste boligblokke på taget af centeret placeres nærmest stationen, mens bygningerne ud mod Vanløse Alle/Apollovej/Jupitervej bliver flere etager lavere. Det vil mindske skyggevirkningen på naboejendommene og samtidig skabe et roligt rum uden støj fra tog/metro for de grønne områder mellem boligblokkene. Lokalplanen nævner maksimale bygningshøjder på 18,8-25,5 m. Er disse højder inkl. evt. elevatortårne, bygninger til ventilation og andre tekniske installationer, som er på moderne bygninger? Lokalplanens tegninger af byggeriet viser ikke disse tekniske installationer. Jeg vil derfor opfordre til, at Københavns Kommune meddeler/offentliggører, om lokalplanen viser bygningerne i deres fulde højde inkl. tekniske installationer. I modsat fald bør alle tegninger af byggeriet, de maksimale bygningshøjder, etc. revideres, så de afspejler de reelle bygningshøjder. Derudover skal skygge diagrammer etc. revideres, så de giver et retvisende billede med de fulde bygningshøjder. Endelig er det meget vigtigt, at man sørger for rigelige muligheder for cykelparkering. København Kommunes glimrende planer om at blive en grøn by med meget lavt CO2 ”footprint” betyder, at flere og flere flytter deres transport fra bil til cykel. Vi har ingen bil og handler alle dagligvare lokalt på cykel. Hvis Kommunens plan om færre biler og flere cykler skal lykkes, er det vigtigt, at man ikke bare løser de nuværende, akutte udfordringer med cykelparkering i Vanløse centrum, men at man tænker langsigtet og indregner rigelige og velplacerede muligheder for parkering af cykler. Løsninger, hvor man tænker i ”flow”, dvs. hvor det skal være let for cyklisterne at parkere cyklen uden at skulle gå meget langt eller en omvej for at kunne handle eller tage tog/metro. Cykelparkeringen ved Nørreport Station er et fantastisk eksempel på, hvor flot det kan gøres.
Læs høringssvar fra Jesper Cramer
Indsendt af:
Helena-Maria Bastrup
Dato: 25. november 2015
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Beboerne Eskjærvej 1A - 1F (38 lejemål)
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Helena-Maria Bastrup
Indsendt af:
Birgitte Mandøe
Dato: 25. november 2015
Svarnummer:
9
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det er med stor bekymring, jeg læser forslaget om at bygge virkelig højt i området omkring stationen i Vanløse. Vanløse er en mindre by i byen med en passende blanding af beboelsesejendomme i passende højde og parcelhuse. Et byggeri af den projekterede højde vil helt ødelægge bydelens særpræg og i den grad forringe forholdene for både livet på torvet og de omkringboende, hvis beboelser vil komme til at henligge i skygge. Ja til at få gjort noget ved det skrækkelige halvfærdige projekt, men så absolut nej til at bygge så højt som planlagt.
Læs høringssvar fra Birgitte Mandøe

Sider