”Lev stærkt hele livet”

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt ældreliv med høj livskvalitet længst muligt.

Høringsfrist:

17. februar 2015
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 17. februar 2015
Svarnummer:
13
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvaret er under forudsætning af Lokaludvalgets godkendelse den 26. februar: Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan overordnet tilslutte sig forslag til kommunens ældrepolitik 2015-2018, herunder de formulerede mål for de ni reformspor. Dog finder vi, at der burde have været opstillet flere konkrete mål/handlinger. Det er Lokaludvalgets opfattelse, at kommunens aktiviteter på alle områder skal være præget af kvalitet og service i relation til borgerne. Også overfor ældre er det vigtigt at pege på at skabe rammer, der giver borgerne tryghed og muligheder. De ældre skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv og i så stor udstrækning som muligt kunne fortsætte med at yde bidrag til samfundet, både for de ældres egen skyld og for samfundets skyld. Lokaludvalget foreslår konkret, at der i kommunens ældrepolitik indgår initiativer omkring etablering af seniorboliger, evt. i form af seniorboligfællesskaber for borgere over fx 55 år, der ønsker fællesskab med andre samt en mere praktisk/overkommelig boligform. Erik Fisker Formand
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 17. februar 2015
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Lars Christensen
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 16. februar 2015
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Bilagte høringssvar fremsendes med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse på dets møde den 26.2 2015
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Pia Lykke Pedersen
Dato: 13. februar 2015
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København K
Postnr.:
1401
Læs høringssvar fra Pia Lykke Pedersen
Indsendt af:
L. Smith
Dato: 9. februar 2015
Svarnummer:
9
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Som en, der ikke er født i Danmark og har været voksen, da jeg kom til landet for snart 40 år siden, så gryer jeg for at skulle blive indlagt på hospital i længere tid eller skulle en dag på plejehjem, på grund af, at jeg ikke spiser traditionelt dansk mad. Helt klart er min holdning, at kunne holde mig rask og kunne lave mit eget mad og bo i min lejlighed så længe som muligt. Når man spiser mad med mange krydderier og friske grøntsager, så føler man ikke, at man overhovedet får næring af kødstykker med kartoffler og tyk sovs. Jeg tror at der er behov for, at man giver ældre, der har lyst til det og som bor på institution, mulighed for at lave deres eget mad, fremfor at spise færdiglavet retter fra et centralkøkken eller vacuum pakket mader med pålæg. Jeg ved ikke, hvordan man kan finde ud af det. Som sagt, så håber jeg at kunne klare mig selv indtil den dag,hvor jeg stiller træskoene. Jeg har på et tidspunkt arbejdet på en institution for udviklingshæmmede og kunne sletikke forstå, at de mennsker kunne holde ud at spise den mad, der blev serveret. Når jeg har besøgt folk, der bor på plejehjem eller været indlagt på hospital, har jeg haft virkelig svært med at spise den institutionsmad, der blev serveret. Bare fordi man er gammel eller syg, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan skelne mellem lækker og ulækker mad. Hvis man skal kunne leve godt og holde sig stærkt, så skal man have både rene sengetøj og ordentligt mad - og så en smule omsorg af de, der får løn for at passe en. Det er mig magtpåliggende at få sagt disse ting, da jeg ikke har pårørende til at tale min sag. Og mange af mine venner, der er vokset op i Danmark, bliver også alene den dag vi bliver gammel. Det kan være, at de har det nemmere med, at spise tyk sovs og kartoffler, end jeg har, men der er ingen af os, der spiser den form for usunde mad. Vi spiser salat og friske grøntsager og det bliver ikke anderledes den dag vi er 85 og kommer på plejehjem.
Læs høringssvar fra L. Smith
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 3. februar 2015
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Christianshavns Lokaludvalg har læst udkastet med stor interesse, et udkast, hvor visionen er: Frihed, Tryghed og Medborgerskab. En fortsættelse/videreførelse af reformprogrammet ’Aktiv & tryg hele livet’. Lokaludvalget skal her fremkomme med nogle bemærkninger, som der bør tages i betragtning, når politikken skal udmøntes i mere konkrete handleplaner. Lokaludvalget finder det positivt, at ældre borgere i København fortsat skal kunne leve det liv, man ønsker og gøre de ting, der betyder noget – også selvom man har brug for hjælp. Her er udgangspunktet, at Københavns Kommune tilbyder støtte og træning til at klare flest mulige af hverdagens gøremål selv. Når det er sagt, så kan lokal¬udvalget fortsat være betænkelig ved, hvor mange opgaver, der lægges over på ægtefælle/pårørende samt de frivillige foreninger. Derudover står det ikke helt klart, hvornår en borger tilhører kategorien ’allersvageste’. Borgere på Christianshavn har fået mulighed for at benytte forebyggelsescentret på Amager frem for at skulle på Østerbro, hvilket er meget positivt. Derudover er det fortsat sådan, at såfremt der skal benyttes aktivitetscenter, sygeplejeklinik og/eller genoptræning, så er det stadig på Østerbro. Det er stadig et ønske at få disse tilbud tættere på lokalområdet. Yderligere har Christianshavns Lokaludvalg med glæde noteret sig, at borgerne vil modtage hjælp og støtte af en fast kreds af medarbejdere og at borgere i plejebolig kan vælge en læge, som er fast tilknyttet centret. Derudover har lokaludvalget følgende bemærkninger: • Ved borgere med varige skader skal der sikres en vedligeholdende træning, som ikke hele tiden skal revurderes og ændres. • Der skal sikres en tilfredsstillende befordring til og fra behandlingssteder. At bruge flere timer på ventetid og transport på at komme nogen få kilometer er ikke tilfredsstillende og det er meget belastende for borgerne. • Lange og komplicerede ansøgningsprocedurer med lang ekspeditionstid er dræbende for i forvejen svage borgere. • Omkring hjemmeplejen er det vigtigt, at den sker uden for meget udskiftning af personalet (har noteret, at der satses på ’en fast kreds af medarbejdere’), og at der anvendes kvalificeret personale til at sikre f.eks. bedre sårbehandling, at dehydrering undgås og i det hele taget løbende vurdere helhedstilstanden hos borgeren, hvor borgeren ikke selv har ressourcerne til det. Selv om besøget f.eks. drejer sig om et sårplejeskift på foden, må hjemme-/sygeplejen også godt holde et øje på andre forhold hos borgeren f.eks. dehydrering, ernærings-tilstand, feber m.m. så ekstreme situationer omkring omsorgs- og plejesvigt undgås. • Selv om fremtidens sygeplejeklinikker skal opprioriteres, skal det fortsat være muligt at modtage behandling, herunder sårpleje og fysioterapi i eget hjem, hvor borgerens helbredsstilstand og mobilitet tilskriver det. • Lokaludvalget vil se med meget stor velvilje på indretning af sundhedshus med praktiserende læger, sygeplejeklinik, forebyggelsesklinik og lignende i nærområdet, hvor der sikres fuld tilgængelighed. • Højere faglighed betyder efter lokaludvalgets opfattelse, at der skal benyttes personale, hvis uddannelse matcher opgaven, f.eks. er der nogle opgaver, der er af en sådan art, at det som minimum kræves udført af sygeplejersker. • Det skal sikres, at sagsbehandlere, praktiserende læger, hospitalet m.fl. har kendskab til de forskellige behandlingsmuligheder og tilbud der findes. • Det skal være lettere at komme rundt i byen, selv om man bruger hjælpemidler. Her vil mindre busser være at foretrække, f.eks. omkring Voldboligerne på Christianshavn. • Det skal sikres, at fornuftige fritidstilbud fortsat eksisterer, så vi ikke ser flere eksempler som voldsom forhøjelse af kontingent til svømmehaller for pensionister. Det skal dog anføres, at Christianshavns Lokaludvalg finder hørings¬fristen meget kort. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Åse Munk Mortensen
Dato: 2. februar 2015
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Ergoterapeutforeningen Region Øst
By:
København K
Postnr.:
1358
Ergoterapeutforeningens Høringssvar til Ældrepolitikken 2015-2018 - Lev Stærkt –Hele Livet Som repræsentanter for mange af kommunens medarbejderne vil vi hermed bidrage til en gennemgående inspirerende og dynamisk ældrepolitik. Ergoterapeutforeningen sætter aktuelt fokus på de faktorer i hverdagen, der giver vores liv kvalitet og indhold. Vi har lanceret TRIV, som et nyt banebrydende koncept. Bogstaverne står for Tilgængelighed, Roller & Relationer, Interesser samt Vilje og Vaner. Vi vil gerne drøfte med Sundheds- og Omsorgsudvalget om TRIV skal tydeliggøres i Ældrepolitikkens visioner og reformspor. http://www.etf.dk/video-triv-2015 . Vi håber, at I har tid og lyst. Vi bakker op om intensionerne i de formulerede visioner og de afledede reformspor. Vi ser frem til, at også ergoterapeuter sættes fri til at udfolde deres faglige og menneskelige kompetencer, så de i endnu højere grad får lejlighed til at tilpasse deres indsats til den ældres aktuelle ønsker og behov (s. 2, 3.afsn.). Vi har i en årrække savnet muligheden for, at træne københavnerne med hjælpemidler, så de igen selv kan foretage indkøb; et ønske som vi desværre har måtte skuffe mange med, at der ikke var rammer til. Forordet (s.3 linje5) slutter med: ” – så vi sikrer, at alle vores ældre medborgere- også de svageste- få adgang til pleje og omsorg af høj kvalitet”. Dette foreslår vi ændret til: ”så vi sikrer, at vores ældre medborgere- også de svageste- har adgang til pleje, omsorg og rehabilitering, herunder træning, af høj kvalitet”. Heldigvis er det ikke alle ældre der har brug for denne adgang. På s. 4, 8. sidste linje formuleres det ”… skal Kbh. Kommune som udgangspunkt tilbyde de ældre støtte og træning i at klare flest mulige af hverdagens gøremål selv, hvis de får behov for hjælp. De der……. 70 eller 90”. Vi vil fortrække, at der står: ”Kommunens medarbejdere skal træne, inspirere og samarbejde med de ældre, der oplever svigtende mulighed for at klare hverdagen selv”. Svigtende formåen, nedsatte kræfter og øget udtrætning kan nødvendiggøre nye vaner, hjælpemidler og træning for at genvinde mistede færdigheder. I det efterfølgende reformspor (s. 5 midt) fremtræder begreberne støtte og motivation flere gange. Det er vigtigt at støtte og tilbyde træning- ingen tvivl om det. Men motivationen må medarbejderne udforske og finde i den ældres værdier, interesser og egne ønsker og behov for indhold i tilværelsen. Vi bifalder, at mentale og psykosociale begrænsninger har lige så stor opmærksomhed som fysiske funktionstab. Vi håber, at kommunen er opmærksom på, at hospitalernes genoptræningsplaner, med afsæt i den gældende lovgivning og den manglende ergoterapeutiske involvering i udarbejdelse af genoptræningsplanerne, medvirker til et ensidigt fokus på åbenlyse fysiske genoptræningsmål. Vedr. velfærdsteknologi (s.5 sidste dot) er det vigtigt, at borgeren har mulighed for kompetent rådgivning og konkret afprøvning samt mulighed for efterfølgende instruktion som led i systematisk opfølgning. Dette er en forudsætning for, at give borgeren den fornødne tryghed og selvhjulpenhed. Reformspor 3 (s 8 øverst) har en vældig vigtig og godt formuleret pointe, netop, at et godt samarbejde mellem borger og medarbejder er en positiv cirkel. I reformspor 4 savner vi myndighedsfunktionen på lokalområdekontorene, da dette er et vigtigt led i, at skabe et sammenhængende forløb mellem de sundheds- og socialfaglige aktører. I opremsningen i linje 5 ser vi gerne disse indføjet sammen med træningscentre og forebyggende medarbejdere. I dot 3 længere nede side 9 vil vi ønske, at kommunen giver udtryk for en smidig håndtering af midlertidige behov for hjælpemidler, så borgeren ikke oplever en gråzone mellem region og kommune. Vores sidste bemærkninger knytter sig til den 3. vision om ”Medborgerskab hele livet. ”Vi er meget enige i, at de ældre har mange ressourcer, som de kan tilbyde det omgivende samfund. Dette vil vi meget gerne understøtte. Mange københavnere har haft et arbejdsliv, som har givet identitet, relationer og struktur i hverdagen. Derfor kan exit fra arbejdsmarkedet medføre mange tab. Ensomhed kan være en af konsekvenserne heraf. Derfor kan det være en løsning for mange, at bidrage som frivillig. Vi ser frem til en afklaring af hvorledes frivillige, i alle situationer, kan være omfattet af forsikringsdækning vedr. skader og ulykker svarende til lønnede medarbejdere. Vi ser frem til den videre dialog med Sundheds- og Omsorgsudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om udviklingen af samarbejdet mellem kommunens medarbejdere, herunder ergoterapeuterne og de ældre borgere i København På Ergoterapeutforeningens vegne Åse Munk Mortensen Regionsformand Ergoterapeutforeningen Region Øst
Læs høringssvar fra Åse Munk Mortensen
Indsendt af:
jens tommerup
Dato: 28. januar 2015
Svarnummer:
6
By:
københavn
Postnr.:
1253
tilsend mig venligst oplægget som vedhæftet fil kan ikke åbnes
Læs høringssvar fra jens tommerup
Indsendt af:
Merete Nielsen
Dato: 26. januar 2015
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Sundhedshus - jeg mener, at der er hårdt behov for et sundhedshus her i Kongens Enghave, som er et område med mange sociale problemer! Det er ikke godt nok med Sundhedshuset på Vesterbrogade - det er vigtigt med et tilbud i selve lokalområdet - et sted, som er nemt tilgængeligt, med mulighed for at inddrage de mange gode lokale kræfter i arbejdet, kræfter som fortjener bedre opbakning og tilførsel af faglig ekspertise - for eksempel i forhold til alkoholmisbrug og sundhed mere generelt. Specielt i forhold til ældre er der også flere her i området end på Vesterbro! Konklusion: Flyt sundhedshuset til Kongens Enghave!
Læs høringssvar fra Merete Nielsen
Indsendt af:
Nette Aslaug Svensson
Dato: 26. januar 2015
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Fantastisk at se et godt program kørt ind med træningsøvelser i fitness center og om en foredragsrække om kostvejlning for overvægtige. Jeg ville ønske jeg kunne vælge at være med, men var ikke i målgruppen pga nogle få kilo for let og hjerte- problemer. Så opret mindre hold til denne målgruppe: Vi har jo også brug for vejledning selv om vi har et handicap -eller især netop derfor.
Læs høringssvar fra Nette Aslaug Svensson
Indsendt af:
Palle Skov
Dato: 25. januar 2015
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2300
LEV STÆRKT – HELE LIVET Denne umiddelbart positive programerklæring efterlader mig med to spørgsmål. 1) Er målgruppen i virkeligheden de unge, der har livet foran sig, og først om føje år bliver ældrepolitikkens direkte målgruppe? Jeg, der nærmer mig de 70 og således nærmer mig målgruppen, har levet og lever mit liv, som jeg nu har gjort det / gør det – og jeg føler ingen umiddelbar anledning til at overveje at leve det mere stærkt, end andre måtte mene det kunne leves! 2) LEV STÆRKT, DØ UNG er titlen på en roman af Willam Motley fra 1947. Altså fra en tid hvor, vi der nu er ældrepolitikkens målgruppe, var unge og friske. Bogens titel indgår i et berømt citat fra bogen: ”Lev stærkt, dø ung … … og bliv et smukt lig”. Måske ikke lige den allerbedste association til en ældrepolitik, der skal udmøntes i nu- og fremtidens spare- og effektiviseringstider! Derfor spørger jeg hvordan ældrepolitikkens overordnede budskab: LEV STÆRKT – HELE LIVET skal forstås? Forord/indledning med udvalgets underskrift I udkastet til forordet henvises til reformprogrammet ”Aktiv & Tryg – Hele Livet” fra 2011. Ved læsningen af dette meget velskrevne reformprogram åbenbares en række særdeles forpligtende mål og målsætninger for hvad kommunen vil nå i 2015. Jeg henviser i særdeleshed til programmets oversigt på side 28. Det undrer mig, at forslaget til Ældrepolitik 2015 – 2018 ikke helt konkret fortsætter dette reformprogram og derfor følger op på og opstiller konkrete mål og målsætninger i 2018 – samt naturligvis tilpasser mål og målsætninger til det forhold at der er gået 5 år siden reformprogrammet blev udviklet. Det mindste jeg ville have forventet var en opfølgning på hvor langt man nåede i 2014 i forhold til de konkrete mål! Reformprogrammet er godt, konkret og uden luftige ”selvfede” floskler som f.eks. ukastets henvisning til at København skulle være verdens bedste by at leve i. Hvis det ikke er ment luftigt, ikke er ment ”selvfedt” ville jeg forvente, at ”verdens bedste by at leve i” har ”verdens bedste ældreservice”! Intet mindre. Fremtiden – udfordringer og muligheder Der skrives, at ”Ældrepolitikken skal imødegå fremtidens udfordringer på ældreområdet”. Jeg og rigtig mange andre forstår ordet ”imødegå” som det stik modsatte af at ”imødekomme”. Når jeg imødegår noget, søger jeg at hindre noget i at ske, eller jeg gør indvending imod f.eks. en påstand, et udsagn, en kritik eller andet! Jeg forstår af sammenhængen, at meningen med udkastet til ny ældrepolitik er, at den ikke vil forhindre den beskrevne fremtidige udvikling i både antal, sygdomme, men at den tværtimod vil finde gode tidssvarende løsninger på denne udvikling. Dette kan synes en bagatel, men jeg lægger stor vægt på, at en politik fremstår klart og tydeligt – også fordi den jo skal oversættes til mange københavneres modersmål som f.eks. Engelsk, Somali, Urdu, Mandarin, Tyrkisk og Arabisk. (Jeg har for øvrigt søgt høringsforslaget på et af disse sprog – uden held !) Om sprog og formuleringer er klare og entydige kan f.eks. afprøves ved at lade en tolk oversætte teksten til f.eks. arabisk og så lade en anden tolk oversætte den arabiske oversættelse tilbage til dansk. Hvis de to danske tekster ikke i al væsentlighed ikke siger det samme, er der basis for at arbejde mere med den oprindelige tekst. Reformspor 5 Der skrives, at københavnerne skal opleve at få indbydende, nærende og økologisk mad i hjemmepleje og plejeboliger, som matcher ens behov. Dette kan jeg tilslutte mig, men vil forslå at ordet velsmagende indskrives og fremhæves i listen af forpligtende plusord, og ligeledes at det fremgår, at man i sine tilbud respekterer københavnernes forskellige kulturelle og religiøse ståsteder. Reformspor 7 Der skrives, at københavnerne skal opleve at pårørende får nemmere ved at koordinere sin hjælp med hjemmeplejen eller plejecenteret. I reformprogrammet fra 2010/11 er kommunen langt mere konkret. Her står ”Pårørende - inddragelse og dialog Pårørende har mange forskellige behov, som skal kortlægges. Centrale spørgsmål er: ■ Hvordan oplever pårørende i dag deres rolle i forbindelse med den pleje og omsorg, som Københavns Kommune yder til pårørende? ■ Hvilken rolle ønsker pårørende at spille i forbindelse med plejen? Hvor vil de gerne selv tage ansvar? Og hvor vil de gerne have, at kommunen i højere grad tager over? En analyse skal klæde kommunen på til at indrette indsatsen på en måde, som bedst muligt tager højde for pårørendes ønsker og behov. Herunder også københavnere, der står med særlige udfordringer, f.eks. voksne børn af ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Københavns Kommune vil: ■ Iværksætte en analyse af det behov pårørende har for information og inddragelse. ■ Etablere en demensskole i samarbejde mellem byens demenscentre og sundhedshuse.” Jeg savner i udkastet til ny ældrepolitik en omtale af, at udkastets tekst i dette afsnit er baseret på analysen af de pårørendes behov og jeg savner en henvisning til erfaringerne med demensskolen. Afslutningsvis ønsker jeg kommunen og udvalget held og lykke med det fortsatte arbejde, og glæder mig til at læse den færdige politik og de til politikken hørende handleplaner for indsatsen i de kommende år. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Palle Skov
Indsendt af:
Svend Erik Povelsen
Dato: 24. januar 2015
Svarnummer:
2
By:
København K
Postnr.:
1437
Kommunens plan for ældreområdet er en gang øregas og varm luft skrevet i politikerfloksler og akademikerssprog. Ingen konkrete eller praktiske forslag, men en lang række floskler, som ikke betyder en døjt. Støt dog de frivillige organisationer med økonomisk støtte som i praksis tager sig af eller afholder initiativer for de ældre borgere i København. Fx. ÆldreSagen, Frelsens Hær, Kirkens Korshær mfl. med deres besøgstjeneste, vågetjeneste, motion, arrangementer for ældre osv. Danske Seniorer med deres berigende foredrag, udflugter osv Lav dog en handlingsplan med økonomi i - i stedet for al det luftige vrøvl som " Lev stærk hele livet" omfatter, med mange ord uden indhold. Fra en 65-årig akademiker.
Læs høringssvar fra Svend Erik Povelsen
Indsendt af:
ole Rasmussen
Dato: 23. januar 2015
Svarnummer:
1
By:
København K
Postnr.:
1429
Kommentar til kommuneplanen. Nu er det omsonst at læse 18 siders propaganda fra kommunens skribenter. Jeg er i dag 67 år, og der eksisterer i København ikke nogen aktivitets anvisninger for ældre. Jeg taler personligt ikke med en sjæl i løbet af dagen, har ikke gjort det i 15 år, har intet netværk, og nu kommer der så en plan som vi igen skal betale til. Jeg må konstatere, at jeg går dårligt, og min fysik er på retur. Det er en kommunal magtdemonstration på linje med "forsvar ikke terrorisme", for brokker du dig som ældre tager vi din frihed, som kommunen har gang i. Det gjorde de på min mors plejehjem og sådan er slutningen i livet. Du bliver fuppet af uvidenheden.
Læs høringssvar fra ole Rasmussen