Vejlands Kvarter - lokalplan 599, kommuneplantillæg nr. 4 og miljørapporter

  • Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Planerne skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

27. august 2020 til 22. oktober 2020

Sagsnummer

2019-0020165

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. oktober 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 599 Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg nr. 4 som PDF (13 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. februar 2021 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, udbygningsaftale, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter med tilhørende kommuneplantillæg, referat af borgermøde, miljøkonsekvensrapport, VVM-tilladelse, notat om henvendelser vedr. miljøkonsekvensrapport modtaget i høringsperioden, mulig alternativ løsning for byggefelt til plejecenter i Vejlands Kvarter, zoner for placering af cykelparkering, udpegning af byggefelter til alment boligbyggeri, henvendelse modtaget i den supplerende høring, notat om henvendelser modtaget i den supplerende høring, justering af byggefelter og byrum som følge af større vendepladser, svar på politikerspørgsmål fra Klaus Mygind til lokalplan Vejlands Kvarter, svar på politikerspørgsmål fra Gorm A. Gunnarsen til lokalplan Vejlands Kvarter, notat om supplerende høring efter behandling af indstilling i Teknik- og Miljøudvalget, svar på politikerspørgsmål vedr. lokalplanerne for hhv. Vejlands Kvarter og Stejlepladsen med kommuneplan-tillæg og miljørapporter og rettelsesblad.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplan er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 27. august 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. februar 2021.

Klagemulighed

Indtil den 11. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 599 Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg nr. 4. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport (VVM)

Hent lokalplanforslag Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg som PDF (13 mb)

Hent Miljørapport for Vejlands Kvarter som PDF (17 mb)

Hent Miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter som PDF (10 mb)

Hent udkast til VVM-tilladelse som PDF (1 mb)

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet, mulighed for at stille krav om almene boliger, ophævelse af lokalplan nr. 540 Campingplads på Amager Fælled, borgerinddragelse, miljøkonsekvensrapport, udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold, udkast til VVM tilladelse og rettelsesblad vedr. bilag 2.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. august 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 23. september 2020

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Amager, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. november 2020 startredegørelse for Vejlandskvarteret. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer i lokalplanområdet, konkurrenceprogram, intern høring af Amager Vest Lokaludvalg

Hent startredegørelse for Vejlandskvarteret som PDF

Kontakt