Slotsherrensvej Vest - lokalplanforslag

  • Luftfoto, der viser lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

29. september 2023 til 24. november 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. november 2023

Høring ikke åben

Lokalplanforslag i fornyet høring

Se fornyet høring af forslag til lokalplan Slotsherrensvej Vest.

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Slotsherrensvej Vest og kommuneplantillæg som PDF (5 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. september 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Forslag til lokalplan, Faktaark, Mulighed for at stille krav om almene boliger, Træer, Bevaringsværdier, Bæredygtighed, Indledende høring Vanløse Lokaludvalg, Startredegørelse, Notat om mulighed for at stille krav om specifikke arter af træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 29. september 2023.

Borgermøde

Find information om borgermødet tirsdag den 7. november 2023

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 27. oktober 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. marts 2023 startredegørelse for Slotsherrensvej Vest. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Oversigt over den politiske behandling, Startredegørelse, Faktaark, Bevaringsværdige bygninger, Almene boliger, Træer, Lokaudvalgets høringssvar, Rettelsesblad til Startredegørelse Slotsherrensvej Vest.

Hent startredegørelse for Slotsherrensvej Vest som PDF.

Kontakt