Nuuks Plads Metrostationsplads tillæg 1 - lokalplan 489-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen vil udpege to bygninger som bevaringsværdige og muliggøre nybyggeri.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

7. december 2020 til 8. februar 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. februar 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostationsplads og kommuneplantillæg nr. 15 som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 1. december 2022 vedtaget lokalplanen og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2019. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Forslag til tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostation, Faktaark, Træer i lokalplanområdet, Almene boliger, Referat af borgermøde, Henvendelser modtaget i høringsperioden, Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, Supplerende høring af forslag til ændringer, Henvendelser modtaget i supplerende høring, Notat om henvendelser - supplerende høring, Forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads, Henvendelser modtaget i høringsperioden til kommuneplantillægget, Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden til kommuneplantillægget, Ny supplerende høring, Henvendelser modtaget i ny supplerende høring, Notat om henvendelser modtaget i ny supplerende høring juni 2022, Foreslåede ændringer efter den offentlige høring og supplerende høringer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 7. december 2020.

Lokalplanen blev bekendtgjort på Plandata.dk den 19. december 2022.

Klagemulighed

Indtil 4 uger fra bekendtgørelse kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostationsplads og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Ny supplerende høring

Lokalplanforslaget er i ny supplerende høring fra den 9. juni til den 30. juni 2022.

Se ny supplerende høring af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads

Supplerende høring

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 2. juni til den 23. juni 2021.

Se supplerende høring af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads

Lokalplanforslag

Der er den 14. december 2020 foretaget en mindre justering i planforslaget, hvorfor høringen er forlænget til den 8. februar 2021.
Planforslaget er opdateret med Tegning – Støjskærme, der ved en fejl ikke var kommet med i det den 7. december 2020 offentliggjorte forslag. Nu fremgår støjskærmen både af bestemmelsen og af tegningen. Endvidere er Tegning 4 – Cykelparkering opdateret, da der på tegningen ved en fejl er vist en parkeringsplads på terræn. Denne plads er fjernet, så tegningen er i overensstemmelse med bestemmelsen om parkering. 

Hent lokalplanforslag Nuuks Plads tillæg 1 som PDF (11 mb)

Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkeringsnotat, træer i lokalplanområdet, almene boliger, bevaringsværdige bygninger, startredegørelse, notat om råderum til politisk at vedtage anden parkeringsnorm, rettelsesblad samt svar på spørgsmål fra Fanny Broholm (Å) om flere illustrationer af muliggjort byggeri.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 7. december 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 14. januar 2021

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4. januar 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2020 startredegørelse for Nuuks Plads tillæg 1. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer i lokalplanområdet, bevaringsværdige bygninger, bygherres løsning med trekant, notat om normerne for parkering i Kommuneplan 2019, svar på spørgsmål om mulighed for nedsættelse af parkeringsnorm, rettelsesblad, svar på spørgsmål af Fanny Broholm (Å) om aflæsning, jf. parkeringsnorm i Kommuneplan 2019.

Hent startredegørelse for Nuuks Plads tillæg 1 som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt