Bragesgade tillæg 1 - lokalplan 258-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Formålet med lokalplanen er at muliggøre et boligbyggeri, at udpege bevaringsværdige bygninger og at muliggøre en anvendelsesændring.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

13. juli 2021 til 26. september 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 258 Bragesgade med tillæg 1 som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 16. december 2021 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, bevaringsværdige bygninger.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 13. juli 2021.

Lokalplantillægget blev offentliggjort på Plandata.dk den 22. december 2021.

Klagemulighed

Indtil den 19. januar 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 258 Bragesgade. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Se supplerende høring af Bragesgade tillæg 1

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Bragesgade tillæg 1 som PDF (6 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 13. juli 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. august 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt