Luftfoto af lokalplanområdet

Bragesgade tillæg 1 - lokalplan 258-1

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et boligbyggeri, at udpege bevaringsværdige bygninger og at muliggøre en anvendelsesændring.

Høringsfrist:

26. september 2021
Indsendt af:
August Lund (Grundejer)
Dato: 26. september 2021
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bragesgade 8 ApS
By:
København N
Postnr.:
2200
INDSIGELSE TIL LOKALPLANFORSLAG 258, TILLÆG 1   Kære politikere og forvaltning, Det er nu godt to år siden, at denne sag startede med os som grundejere i Bragesgade 8-10. Det er et ganske langt tidsrum at medvirke både fagligt og økonomisk, når man ser tilbage på det foreliggende resultat.   På grundejers vegne skal jeg anmode om, at såvel forvaltning som politikere ikke blot screener denne indsigelse eller kører den over på rutinen og konventionel visdom. I så fald vil man ikke kunne følge sagsargumentationen og dermed vises borgere og andre interessenter i sagen ikke den respekt og lydhørhed, som sagen rettelig kræver ved en offentlig, lovbestemt høring.   Vi sætter vores tillid til, at formatet ”BLIV HØRT” lever op til sit navn. L O K A L P L A N P R O C E S S E N Almindeligvis vil en lokalplans bestemmelser være det centrale. Hér står færdselsreglerne, som byen skal tage form efter. Men af og til kan selve processen med at frembringe den planregulerende substans blive så forviklet, at det sluttelig går ud over indholdet, hvad der desværre er alt for tydeligt i denne sag. Sagen i en nøddeskal I august 2019 fraflytter biblioteket i Bragesgade 8 sine lokaler. Udlejer må – pinligt nok for kommunen – sætte advokat på sagen for at indkræve et berettiget opretningsbeløb, der blot nogenlunde dækker bibliotekets 20-årige misligeholdelse af lokalerne. En lidet god start for et samarbejde.   På henvendelse (sept. 2019) fra udlejer oplyser TMF, at de tomme bibliotekslokaler fremover kun må benyttes til boligformål, sociale og kulturelle faciliteter (jfr. lokalplan) samt bibliotek (jfr. hidtidige anvendelse).   Udlejer ryster let på hovedet og spørger højlydt sig selv: ”Har kommunen overhovedet set ejendommen eller været på stedet?”   Udlejer må konstatere, at der er en afgrundsdyb mangel på konsistens mellem den gældende lokalplan fra 1996 og de næsten 100 år gamle fabriksbygninger. Det iagttog man ikke dengang for 20 år siden og i samtlige efterfølgende 3-4 kommuneplanrevisioner har det fortsat unddraget sig forvaltningens opmærksomhed (note 1). Lokalplanen har helt overset, at bebyggelsesmønster, arealanvendelse og bygningsmassens sammensætning overhovedet ikke spiller sammen med lokalplanens bestemmelser.   Udlejer må nødtvungent sætte sig til modværge med en yderst bastant henvendelse til TMF-borgmesteren (efteråret 2019). To dage efter rykker forvaltningen ud og på et godt møde erkender de, at der ikke er sammenhæng mellem plan og virkelighed.    I december 2019 inviterer TMF udlejer/grundejer med i en ny lokalplan for bl.a. at rette op på dette forhold. Planen skal også rumme ejendomme i Baldersgade. Udlejer er positivt indstillet, men efter ca. 4-5 måneders forhandling oplever udlejer en utvetydig ”damptromlepolitik”, hvor magtforholdet myndighed/grundejer skævvrides, qua den selvopfattelse, at KK er den stærkeste og har planloven på sin side. Her bør man erindre sig, at det er TMF, der inviterer grundejer til et samspil, i en situation, hvor kommunen klart ser sine fordele i et fælles plangrundlag, men hvor samme kommune også skal håndtere sin rolle som planmyndighed og ejendomsejer. Det kræver en mere varsom tilgang.   Omkring nytår 2019/20 ændres anvendelsesbestemmelsen i kommuneplanens retningslinjer for de to ejendomme i Bragesgade 8 og 10 – helt efter udlejers indsigelse.   Grundejeren/udlejer har ingen specielle fordele i at indlede et nyt plansamarbejde, da de formelle regler nu er afklaret i kommuneplanen. Resten kan/kunne håndteres ved dispensation og ny lokalplan, som TMF må stå for. Alligevel indgår grundejer i et samarbejde og præsenterer sine ønsker, primært en mindre forøgelse af grundens uudnyttede byggeret. Desuden bemærker vi, at hele lokalplanområdet burde komme under en ganske anden kærlig behandling, lige nu, hvor muligheden er til stede (foråret 2020). Men kommunen har forlovet sig til anden side med et stangbyggeri i Baldersgade.   For Bragesgades vedkommende fokuserer TMF kun på en fra 1996 indført stiforbindelse i lokalplanen. Den er blevet et mantra for sagsmedarbejderne, uagtet at den aldrig har været udført og er af tvivlsom betydning i forhold til de standende problemer området har med kriminalitet, trusler mod udlejer, smadret inventar, indbrud, graffiti og affald overalt.   For at fortsætte samarbejdet om den fælles plan gør TMF det klart: At grundejer fortsat leverer alt planmateriale til lokalplanen for eget område At grundejer skal acceptere et offentligt stiudlæg på 3-4 m bredde i skel mellem ejendommene 8 og 10. Samlet stiudlæg ca. 140 m2 At grundejer skal anlægge dette stiareal, når stien realiseres At grundejer ren- og vedligeholder stiarealet til enhver tid At grundejer accepterer, at arealet fragår ejendommens faktiske friareal At grundejer afskæres fra at samordne og udnytte de to ejendomme under ét At grundejer for egen regning skal nedrive et velfungerende bygningsareal af samme størrelse som stianlægget, når/hvis dette måtte blive aktuelt At grundejer accepterer stiudlæggets begrænsende effekt på den eksisterende byggeret At grundejer må acceptere nogle ikke ubetydelige, fordyrende byggeomkostninger grundet stianlæggets placering.   Ovenstående vil i en prissætning hurtigt runde et mindre tocifret millionbeløb. På sigt kunne dette måske forsvares, hvis forhandlingssituationen havde åbnet for en modydelse fra kommunens side, således at der kom lidt mere balance i regnskabet? Det kom ikke på tale.   Hermed lukkede TMF lidet elegant for en gylden mulighed til at bringe samling på et større planområde, et nyt arkitektonisk løft til et betrængt bykvarter, bedre sti- og færdselsforhold, mere boligorientering, begrønning af gader og friarealer …. Kort sagt: mere levende byrum, mere berlinerstemning til erstatning for de forstenede karre-former på ydre Nørrebro. Det var grundejerens ambitioner! Den mulighed synes nu forspildt. Derfor trak grundejer sig ud af det fælles planarbejde, men fastholdt som udgangsreplik følgende (note 2): Løbende at blive informeret om planens fremdrift Forud for offentliggørelse at få planen til udtalelse At sikre, at de to ejendomme alene fik den ændrede arealanvendelse, resten måtte over tid suppleres via en ny lokalplan.   Lokalplanforslagets offentliggørelse var tidsbestemt til marts 2021.   Primo juli kontakter grundejer TMF for at høre til sagen. Få dage efter meddeler forvaltningen af planen offentliggøres snart derefter.   Som det fremgår, blev tidsplanen ikke overholdt og grundejer var hverken undervejs eller ved offentliggørelsen blevet underrettet. Ingen af aftalepunkterne blev respekteret.   Ved et af grundejer fremtvungent møde med forvaltning den 14. september kommer det bag på forvaltningen, at vi ikke er blevet inddraget undervejs (bl.a. om bygningsbevaring). Og til vort spørgsmål om selve offentliggørelse svarede TMF, ”at den kunne vi jo selv følge med i via hjemmesiden”. Er det en måde at svare på, når vi har en anden aftale?   Således er status på den del af forløbet.      Tiden går – og bygninger passer jo ikke sig selv! Trods denne udvikling i lokalplansforløbet, kan bygningerne jo ikke stå tomme og passe sig selv, mens vi andre blot venter på, om kommunens vil/ikke vil svare på vore henvendelser.   Både grundejer selv og via advokat har vi flere gange henvendt os til kommunens afdelinger og omkringliggende grundejere. Det drejer sig om ejendommene 3, 5-7 og 9 i Baldersgade.   Kommunens andel heri er, at sagsbehandlingen om ikke lovmedholdelig terrænregulering efter byggelovens §13 ikke har været taget i agt. Kommunens socialforvaltning er ligeledes impliceret i sagen som langtidslejer af den ene grund.   Hverken private ejere eller kommunen ønsker at tage diskussionen op. Imens står vores bygninger og forfalder og den istandsættelse vi allerede har udført for 2-3 år siden har lidt skade.   Og i hovedhuset i nr. 10 skal et erhvervslejemål konverteres til boligformål efter ønske fra kommunen og i overensstemmelse med plangrundlaget. Men sagsbehandlingen for det ene lejemål har trukket ud i nu 7-8 mdr. og medio juli blev sagen sat i bero med henvisning til planlovens §17. (Men dette er ikke planlovens krav, men alene kommunens forvaltning af praksis, hvilket langt fra er det samme. Også her må vi indgive en klage med krav om erstatning for uberettiget sagsforsinkelse.   Dette er kun et par eksempler på, hvordan kommunen er i stand til at trænere selv små sager, som burde glide glat.   Samlet set må vi i denne sag konstatere:   At vi fortsat mangler svar på flere af vore henvendelser At vor aftale om lokalplanens fremdrift og offentliggørelsestidspunkt hverken er respekteret eller at vi undervejs er holdt underrettet At kommunen selv, ved mødet den 14. sept. forholder sig undrende til, at vi ikke er blevet informeret undervejs At det ligger helt uden for aftalegrundlaget, at kommunen inddrager alle vore bygninger som bevaringsværdige At vor tidlige kritik af de indledende planskitser til planarbejdet i Baldersgade 5-7 på ingen måde er kommenteret eller taget i agt i TMF’s planproces, trods den tidlige udmelding fra os At vi ikke er blevet forhåndsorienteret om lokalplanens offentliggørelse, før vi selv kontakter kommunen primo juli! At sagsudskydelsen af vor sag om erhverv/bolig-konvertering er en klar overfortolkning af planlovens §17. At den kommunale sagsbehandling vedr. terrænregulering på grundene i Baldersgade har været utilstrækkelig og ikke er i overensstemmelse med byggelovens §13 - og stadig savner svar Vi har en berettiget fornemmelse af, hvorfor KK er placeret så dybt på listen over kommuner med god service, nyligt udkommet.
Læs høringssvar fra August Lund (Grundejer)
Indsendt af:
Kira Harder
Dato: 25. september 2021
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
AB Valhalla
By:
København N
Postnr.:
2200
På vegne af bestyrelsen i AB Valhalla andelsforening. Vi har læst lokalplansforslaget og mener ikke at skyggediagrammene i forslaget tager højde for foreningens gård og baghus. Bygningen som er placeret tættest på gården og baghuset er væsentligt højere, hvilket vi mener vil resultere i at baghuset og gården vil blive mørklagt. Vi opfordrer kraftigt til, at højden på den nærliggende bygning til vores gård bliver reduceret med mindst to etager .
Læs høringssvar fra Kira Harder
Indsendt af:
tnt arkitekter
Dato: 24. september 2021
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
tnt arkitekter
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar vedhæftet
Læs høringssvar fra tnt arkitekter
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 23. september 2021
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 23. september 2021
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Alexander Sjöberg
Dato: 15. september 2021
Svarnummer:
4
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er fornuftigt at bygge flere boliger i København og på Nørrebro. Vi mangler plads til flere mennesker, og København er Danmarks bedste by. Men det er vigtigt, at der bliver bygget både alment, at der er fokus på familieboliger, og at de er til at betale. Alt for mange boliger, både eje, men i allerhøjeste grad også leje, er for dyre. Så dyre, at almindelige mennesker ikke kan bo i byen.  Min familie og jeg ser os selv som Nørrebro/Nordvest-beboere, men vi står snart overfor at måtte flytte fra vores netværk og institutioner, fordi det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre at finde et sted at bo. Vi har ellers både (gode) og relativt vellønnede faste jobs som hhv. journalist og lydtekniker, vi kan låne flere millioner i banken, samt lægge et pænt beløb hver måned i leje. Men det er ikke nok. Det er efterhånden en illusion, at København er for alle, og jeg bliver stadig mere desperat over, hvad i alverden vi skal stille op, fordi vi ikke nåede med på en forældrekøbsbølge eller satsede, da markedet var mere overkommeligt for 4-5 år siden. Jeg føler mig dum og som en andenrangsborger, og det er ikke rimeligt, når min familie både bruger byen og arbejder i og for den.  Så gør noget aktivt for, at disse nye boliger på Bragesgade samt andre boliger bliver til at betale. Det er helt normalt at se nye boliger ende på 15.000 kr/md i leje. Og vi snakker ikke prangende byggerier, men ganske almindelige boliger. Det bør ikke være en normalpris. Det er ganske enkelt for meget. Hvordan skal sygeplejersker, politifolk, kommunalt ansatte og andre "almindelige" mennesker følge med? Det er løbet løbsk. Tak for jeres tid,  Vh Alexander 
Læs høringssvar fra Alexander Sjöberg
Indsendt af:
inge schmidt
Dato: 15. august 2021
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Så meget grønt som muligt, renovering af eksisterende byggeri (lav bebyggelse), ikke flere boligblokke, plads til biler/P og fortsat adkomst med bil. I takt med at byen vokser eksplosivt nedlægges P og veje lukkes. Det hænger ikke sammen. Det er hårdt at være småbørnsfamilie uden bil, det er hårdt at være bedsteforældre uden adgang til afhentning i bil.
Læs høringssvar fra inge schmidt
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. juli 2021
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Seva Grigoraki Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 258 'Bragesgade'.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Anders Zanchetta Kock
Dato: 13. juli 2021
Svarnummer:
1
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg mener det igen er skuffende at Københavns kommune, ikke vil følge deres grønne mål for kommunen.  Der er igen ikke indtænke ladestandere til elbiler i lokalplanen for mit nærområde.
Læs høringssvar fra Anders Zanchetta Kock