Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II

Wesselsgade II - supplerende høring

Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringsfrist:

2. februar 2023
Indsendt af:
Bjarne Johnsen
Dato: 23. januar 2023
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Advokat
By:
København K
Postnr.:
1151
Kære Teknik- og Miljøforvaltning Som administrator for ejendommen Baggesensgade 1 skal jeg hermed efter aftale med ejerne fremkomme med nedenstående indsigelse, som det hedder, når man har bemærkninger mv. til supplering af et lokalplanforslag. Når vi først reagerer nu, og ikke på den første høring, er årsagen alene en kommunikationsfejl, hvilket vi kun kan beklage. Vi er derfor særdeles glade for den supplerende høring. Først vil vi takke for et godt og gennemarbejdet lokalplanforslag, der er mange gode tanker og betragtninger i forslaget. Dernæst har vi forslag til en mindre udvidelse af teksten omkring Baggesensgade 1, som vi mener er blevet lidt for begrænset i angivelsen af anvendelsen af kælderen og stueetagen, idet den efter forslaget kun må anvendes til institution og kulturelle formål. Vores bekymring går på den situation, hvor den private selvejende vuggestue ikke længere ønsker at være i lokalerne. Vi er meget glade for at huse vuggestuen, der har været i huset i ca. 40 år, men selv indre Nørrebro kan jo med tiden blive et sølvbryllupskvarter, eller på anden måde udvikle sig, så der ikke længere er børn til en vuggestue på den placering, eller at der kun er brug for de kommunale vuggestuer i området. Før vuggestuen kom til, blev lokalerne anvendt til salg af møbler, og før det har lokalerne haft en lang og glorværdig anvendelse som cafe og frokostrestaurant, dels den dengang kendte Cafe du Pont, men også den ligeledes kendte Cafe du Lac. Andre cafeer har gennem tiden også holdt til i lokalerne. Udbygningen af huset ud i haven er netop etableret på grund af restaurationsdriften. Bådudlejningen på Peblingesøen hørte også i mange år til husets erhvervsaktiviteter, men er nu overgået til Kaffesalonen i nabokarreen. De tidligere aktiviteter i lokalerne kan man finde adskillige fotos af på kbhbilleder.dk. Cafeerne har gennem tiden svinget i stil, som man kan se, men det ser ud til, at cafeerne mest har haft et lidt kolonihaveagtigt præg, hvilket stedet da også indbyder til. I gamle dage var der langt mere butiksliv også i Wesselsgade og Baggesensgade, i mange huse er der nu kun butiksvinduerne tilbage. At beholde mulighederne for at få lidt af det liv tilbage, eller at give det mulighed for at udvikle sig igen, må være en fordel for hele kvarteret.  Vi foreslår derfor, at anvendelsen af ejendommen Baggesensgade 1 tilføjes, at kælderen og stueetagen i Baggesensgade 1 også må anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv.  Derved bliver anvendelsen af kælderen og stueetagen den samme, som gælder for resten af Baggesensgade og desuden for Wesselsgade, som huset jo også ligger ud til. Med venlig hilsen Bjarne Johnsen Advokat Valkendorfsgade 5 1151 København K
Læs høringssvar fra Bjarne Johnsen
Indsendt af:
Jon Mark Pejtersen
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
A/B Blågårdsgade 19
By:
København N
Postnr.:
2200
På vegne af bestyrelsen for andelsforeningen A/B Blågårdsgade 19 fremsender jeg hermed høringssvar til ’Wesselsgade II - supplerende høring’. Vi stiller os i bestyrelsen uforstående og kritiske overfor formuleringen af formålsfastlæggelsen i forslaget til lokalplanen: § 3. Stk. 4. ”Publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen (1. etage) eller kælderetagen mod Blågårdsgade.” Vi foreslår at formålsfastlæggelsen ændres til en mere alsidig og bredtfavnende formulering, såsom: ”Publikumsorienterede serviceerhverv eller liberale erhverv såsom klinikker, frisører, kontorfællesskaber, samt til udadvendte/fælles funktioner af social, kulturel eller fritidspræget karakter, såsom klub-, udstillings-og beboerlokaler i stueetagen (1. etage) eller kælderetagen mod Blågårdsgade.” Følgende forhold ligger til grund for vores ændringsforslag: - Vi undrer os over ønsket om den ensretning af erhvervslivet i  gaden, som det nuværende forslag ville have til følge. Hvorfor ikke have muligheden for variation blandt erhvervsdrivende, udbud og kundesammensætning? - I tider med megen internethandel har mange små handelsdrivende svært ved at overleve i længere tid. Dette giver stor udskiftning af lejere, hvilket ved hver udskiftning medfører meromkostninger for os i andelsforeningen i kælderlejemålet som vi udlejer - både i forhold til tid, økonomi og relationsdannelser. Et eksempel herpå er, at vi i vores forening har oplevet at vores tidligere lejer, en økologisk købmand, gik konkurs. Dette kostede os flere måneders tab af lejeindtægt, tabt depositum, udgifter til mæglerbureau, for at finde ny lejer. Det er store omkostninger for en lille andelsforening. Vi frygter at den i lokalplanen foreslåede formålsfastlæggelse i forhold til erhvervsdrift til dels ville betyde hyppigere lejerskift og yderligere ville besværliggøre fremtidig lejerskift for os og andre udlejere, da formålsfastlæggelsen indsnævrer feltet af mulige lejere.    - Vores forenings lokale til udlejning er et kælderlokale - det har endnu sværere vilkår som butik eller restaurant i forhold til at tiltrække kunder. Grundet et tidligere stort svampeangreb i kælderen er der mange begrænsninger for, hvad man må placere op ad væggene i lokalet, og det egner sig ikke til et køkken. - De svære vilkår for handelsdrivende generelt medfører at mange udlejere vælger lejere fra restaurationsbranchen. Det fører til yderligere ensretning af Blågårdsgade, hvor der efterhånden er rigtig mange barer og restauranter. Som nævnt, en uhensigtsmæssig ensretning, i vores optik. Derudover medfører disse lejere et stødt stigende antal gener for gadens beboere, som eksempelvis mados, støj, aftenåbningstider, mange parkerede cykler i gågaden og foran indgange til døre og porte, berusede mennesker og fortsat fest når beværtninger lukker. Det er dejligt med liv i gaden - det er vi bestemt glade for -  men det er de færreste beboere der ønsker at hele Blågårdsgade omdannes til en decideret party-zone.     - Der er gode erfaringer i Blågårdsgade med kontorfællesskaber som lejere. Kontorfællesskaberne udgøres ofte af kreative erhverv, såsom grafikere, webdesignere, tekstforfattere, a/v-producenter, og lignende. Kontorfællesskaberne er stabile og rolige lejere, samtidig med at de tiltrækker liv i dagtimerne, og ligeledes støtter lokalmiljøet ved eksempelvis at spise frokost fra restauranter og caféer i nærområdet. Med håb om at vores ændringsforslag tages op og implementeres i lokalplanforslaget, og med venlig hilsen, Jon Mark Pejtersen Bestyrelsesmedlem A/B Blågårdsgade 19
Læs høringssvar fra Jon Mark Pejtersen
Indsendt af:
Helle Jonassen
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
AB Blågårdsgade 31-31C
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
København den 19. januar 2023 Høringssvar til supplerende høring til Lokalplanforslag Wesselsgade II Sagsnummer 2022-0351170 Fra AB Blågårdsgade 31-31C   Tak for det tilsendte supplerende forslag til lokalplanen.   Vi er naturligvis glade for, at det nu er muligt at opsætte altaner på vores ejendom Blågårdsgade 31-31C Dog gør vi indsigelse mod den del af lokalplanforslaget der indskrænker muligheden for fornuftige altaner.   Det fremgår af § 5, stk. 3, under ’Altaner og tagterrasser’ at ”Altaner må maksimalt dække ét eksisterende vindue. Bredden på murhuller må ikke ændres.” Dette er en betydelig stramning af kommunens tidligere regler, som vi har udarbejdet et projekt efter. Vinduerne i vores ejendom sidder tæt, og med et indvendigt hjørne hvor den oplagte stue er placeret grundet lejlighedernes eksisterende planløsning, vil vinduet her være den eneste oplagte udgang til en altan. Dette vil i praksis betyde, at en altan højst kan blive ca 140 cm bred, hvor dørhullet udgør ca 120 cm. Desuden vil altanen så komme til at rage ud foran de øvrige vinduer. En løsning vi kan frygte ville blive afvist af kommunens byggesagsafdeling pga det disharmoniske udseende udefra. Vi er desuden vi uforstående overfor at man kan få en større og bedre altan hvis man vælger et andet vindue end det vindue der er i den oplagte stue i lejligheden, for eksempel fra soveværelset, som ikke vil være optimalt i de fleste familier, eller fra køkkenet eller badeværelset som udgør et væsentligt bygningsmæssigt problem grundet rørføring, afløb mm. Vi ser desuden en lignende altanløsning i gården med altaner på et indvendigt hjørne med altan forbi hjørne med vindue samt et eksisterende vindue.   Endvidere fremgår det af § 5, stk. 3, under ’Altaner og tagterrasser’ at ”Altaner i tagetager og kvistaltaner må ikke have fremspring fra facaden. Tagaltaner skal udføres indeliggende.” Vi vil gøre indsigelse mod dette, da en indeliggende altan vil optage en uforholdsmæssigt stor del af selve boligarealet på lejligheder, der i forvejen er pladsbegrænsede af skrå vægge. Desuden mener vi ikke at udliggende altaner på kvisten vil genere blikket eller det æstetiske, arkitektoniske udtryk på nogen måde, da det er højt oppe og ud mod gården og især da denne løsning vil få altanen til at flugte med altaner neden under. De bygningsmæssige konsekvenser ved en indeliggende altan er desuden betragtelige i forhold til isolering mod underboen med videre. Ligeledes her er der andre altaner i gården på denne måde. Som tidligere skrevet har vi det sidste 1,5 år arbejdet på et altanprojekt, med udgangspunkt i Københavns Kommunes ”Retningslinjer for altaner og tagterrasser” 2018 og 1.juli 2021, hvor kommunen opfordrer til etablering af altaner med det formål at der kommer lys og luft til alle, bedre indeklima, forebyggelse af skimmelsvamp samt at livet på altanerne kan bidrage til et trygt og levende bymiljø. De to stramningsforslag vil nok i praksis betyde, at det ikke er muligt for os at etablere de omtalte altaner, hvilket vil være meget ærgerligt for beboerne, også fordi vi bor i et hjørne af Blågårds Plads, som ofte er konfliktramt og til tider utrygt. Som tidligere nævnt har vi de seneste par år været plaget af en stor gruppe unge mænd, som har taget ophold i vores lille gård og portrum med støj og affald til følge samt stor gene for alle beboere i denne del af gården, og vi mener at altanliv er en del af løsningen.   Med håb om at I ændrer § 5 stk. 3 jævnfør ovennævnte.   Med venlig hilsen Helle Jonassen Formand AB Blågårdsgade 31-31C  
Læs høringssvar fra Helle Jonassen
Indsendt af:
AB2211
Dato: 11. januar 2023
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforening
By:
Kbh.
Postnr.:
2200
Til Teknik og Miljø, Kbh. Kommune Angående fremsendt supplerende høringssvar til Wesselsgade plan fra 21. dec. 2022  Vedr. §5 stk. 1,  For god ordens skyld gøres opmærksom på, at nuværende vinduer, karnap Peblinge Dossering 22 A, er identiske med de oprindelige, fra bygningens opførelse, ca. 1899 (Peblinge Dossering 22 blev opført 1888-92). "Vinduer i karnapper på Peblinge Dossering 22 A skal have opsprosning  som de øvrige vinduer" vil altså - såfremt de udskiftes -  udgøre en betydelig ændring i facade detaljen.    Med venlig hilsen AB2211, bestyrelsen      
Læs høringssvar fra AB2211
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 9. januar 2023
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Mikkel Meyer Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til supplerende høring af forslag til lokalplan Wesselsgade II.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S