Bådehavnsgade Vest

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

28. november 2022
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedlagt i fil.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Marianne Nanna
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
10
By:
København. SV
Postnr.:
2450
  Hvordan kan der gives tillades til  At bebygge bådehavnsgade vest i helt op til 30 meters højde  Et sted der ligger klods op ad natur - fredet natur  Et område alle er enige om er unikt  Kaldt Sårbart  og ønskes bevaret  Så er det bare hvad der menes med at bevare  - Som et plus til en salg pris  - Eller fordi man virkelig mener at et unikt miljø skal bevares  Et lille miljø  - en lille havn i København  omgivet af natur der er vokset af sig selv med vandet omkring  Altsammen nødvendigt og til glæde for mennesker dyr fugle og fisk  Men denne pris er umulig at fast sætte - for den findes ikke og kan ikke betales  Men at bebygge stedet  tårn højt i 30 meters højde kan omsættes til penge  Og det er hurtigt    Det gamle sydhavn har en højste bebyggelse på 5 etager  Disse bygninger på 5 etager  liger alle efter Mozarts plads  på borgbjergsvej og kun på øst siden  Allerede på vest siden er de nede på 4 etager  Ligesom alle husene i resten af bydelen op mod Valbyparken haveforeningerne og nyttehaverne kun er på Max 3-4 etager     I forlængelse af det eksisterende 5 etagers  huse på borgbejrgvej  er der hved at blive bygget i 5 etager - og kun i 5 etager  På borgmester Christiansens gade og ud til sydhavnsgade  Denne trekant  - Stedet her kan tage en højde på 5 etager Og Jeg bliver glad når jeg ser der er noget der forholder sig omgivelserne   Alt dette for at fortælle vi er en bydel med meget lav bebyggelse  Her i fiskerhavnen på den anden side af Bådehavnsgade vest er de højste huse omkring 8 meters højde og de fleste huse er på et plan Med masser af grønt og vand  Vi er mange hvor denne bydel er vores hjem gennem mange år og gennem generationer      At bygge Bådehavnsgade langt over 5 etager vil fuldstændigt forandre  Fiskerhavnen  og den gamle bydel i Sydhavnen  Vores bydel  For der er og har altid været en forbindelse mellem havnen og den gamle bydel  For Folk bruger havnen  og folk arbejder her  Eller har arbejdet i havnen  Og bor oppe i Sydhavnen    Hvis man er i tvivl om noget med højder  Kan man tage en tur ud i Fiskerhavnen  Og se et byggeri der er hved at blive opført i 8 etager  lige på den anden side af jernbanen  En bygning der tårner sig op i havnen  En bygning der tager hele himmelrummet hvor det står  Et hus der ikke har tænkt sig at give noget som helst til stedet  Et hus hvor der ikke er tænkt på omgivelser    En havn er som havet forbundet med himlen  Og vi ser fuglene der flyver over himlen  og vi ser foråret når de kommer  Og efteråret når de flyver væk  Hvordan skal vi se og opleve dem  hvor skal de flyve  Hvordan se årets skiften  uden fugle  Hen over den store himmel    Det er ikke at tilpasse at bebygge højt og stort  det er at ødelægge  Det er ikke at være nænsom at bygge højt et sted hvor lavt er normen  Det er at tjene penge  Det er Boliger der bliver solgt på alt det unikke  Alt det unikke som holder op med at eksistere så snart de første huse er bygget    Bygget og solgt  På noget der aldrig kan etableres igen    Og Sæt højden ned til Max 5 etager  Og kom og oplev stedet himlen og sammenhængen     
Læs høringssvar fra Marianne Nanna
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Akademiraadet
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Akademiraadet
By:
København K
Postnr.:
1050
Høringssvar vedrørende Bådehavnsgade Vest Københavns Kommune har indkaldt til forudgående offentlighed i forbindelse med ændring af kommuneplanens rammer for området Bådehavnsgade Vest. Akademiraadet anbefaler, at kommunen lader en stor en del af det eksisterende erhvervsbyggeri indgå i planerne - gerne i form af nytænkende transformation, som kan være med til at fastholde stedets ånd. Naboskabet til Tippen er grundens store attraktion, og overgangen hertil skal behandles med indlevelse og fornemmelse for skalamæssig overgang. Fordi området vil være stationsnært i forhold til den kommende metrostation Sluseholmen, fordrer kommuneplanen en tæt bebyggelse på stedet. Akademiraadet ønsker at anfægte den præmis. De antagelser, der udgjorde grundlaget for ideen om fortætning ved alle stationer, har vist sig at være forkerte. Det er karakteristisk for mange af de byudviklingsprojekter, der er iværksat i Københavns Kommune siden 1990’erne, at der ikke kan etableres adgangsveje, der svarer til det behov, bebyggelsestætheden skaber. Ofte er der kun én eller to smalle veje eller gader, der leder ind til store områder, hvor der planlægges høje og tætte bebyggelser. Dette gælder også den planlagte udvikling af Bådehavnsgade Vest, hvor Akademiraadet allerede i høringssvaret om Stejlepladsen (19. oktober 2020) bemærkede, at Bådehavnsgade ikke kan bære den øgede trafik. For ti år siden kunne man måske have argumenteret med, at de nye bydele skulle være “cykel-bydele” og baseret på offentlig transport. Men virkeligheden har vist sig at være en anden. Der er flere biler i København end nogensinde, og selvom et flertal måske bruger cykel eller offentlig transport, så er befolkningstilvæksten så stor, at der alligevel bliver for mange biler på de smalle gader. Tilmed betyder den teknologiske og politiske udvikling, at vi bevæger os væk fra benzin og dieselbiler og frem mod en fuldstændig elektrificering, hvor det måske vil være mindre indlysende, hvorfor man skal vælge bilen fra som beboer i et område, der vil opleves at ligge langt fra resten af byen. Akademiraadet opfordrer Københavns Borgerrepræsentation til at tage en principiel diskussion om byens udvikling set i forhold til den infrastruktur, der findes eller kan etableres. Den planlagte udvikling vil skabe triste, isolerede byområder, hvor den arkitektoniske og bymæssige kvalitet er ringe og ikke kan opvejes af, at adressen er i København. Nu står vi i et vadested, hvor vi som samfund skal tænke bæredygtighed i alle vore beslutninger. Akademiraadet vil gerne advare Københavns Kommune mod at træffe beslutninger, der vil forekomme håbløst ugennemtænkte i fremtiden. Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for en uddybende dialog, såfremt det skulle ønskes.   Venlig hilsen AKADEMIRAADET
Læs høringssvar fra Akademiraadet
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Lokaldemokrati
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se vedlagte høringssvar fra Kgs. Enghave
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Hanne Andersen
Dato: 28. november 2022
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2300
hvis ambitionen og målet er at passe på vores by og natur, så er der meget langt igen. Byen bliver ensformig og kedelig, når Amager ligner Ørestad ind til broerne og nu også over. Kunne ønske mig en helt anden byplanlægning hvor det ikke gælder om at sælge grundene så dyrt som muligt, men hvor nybyggeri tilpasses omgivelserne. Lad nu alt det nye øst for Sjællandsbroen, være den sidste fejltagelse. Eller en af dem. 
Læs høringssvar fra Hanne Andersen
Indsendt af:
Mette Bundvad
Dato: 27. november 2022
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
Der lægges op til at bygge i 30 meters højde. Bygges så højt, vil det nye byggeri reelt tage livet af det unikke havnemiljø i Bådehavnsgade, som er det sidste af sin slags i København. Et lavere byggeri vil derimod i højere grad kunne indgå i sammenhæng med det nuværende miljø omkring Fiskerhavnen til gavn for både beboerne omkring havnen og de kommende beboere i det nye byggeri. Der opfordres derfor til at nytænke byggeriets højde, så både havnemiljø og det grønne område på Tippen kan skærmes og vedblive med at være et tilgængeligt og attraktivt miljø for områdets beboere og et brugbart rekreativt område for resten af København.
Læs høringssvar fra Mette Bundvad
Indsendt af:
Margit Mørck
Dato: 27. november 2022
Svarnummer:
4
By:
København Sv
Postnr.:
2450
Ikke mere byggeri i Sydhavnen.  
Læs høringssvar fra Margit Mørck
Indsendt af:
Gitte Eltzholtz
Dato: 27. november 2022
Svarnummer:
3
By:
Hobro
Postnr.:
9500
Udgangspunktet undrer mig, nemlig at der overhovedet skal bygges og op til 30m.  Stedet der nu skal plastres til med bebyggelser er en perle et originalt fristed, lad os dog bevare de få steder der er i Danmark.  Jeg kan ikke komme med andre forslag end lad dog være.  Der anføres i oplægget at selve havnen skal bevares netop pga den store kulturelle funktion der er på stedet.  jeg kan ikke se denne funktion bevaret, når den ville blive indhegnet af boliger og især høje boliger på mere end 2 etager. 
Læs høringssvar fra Gitte Eltzholtz
Indsendt af:
J. Wood og S. Eidsmo
Dato: 16. november 2022
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
For at kunne rumme eksisterende virksomheder og det antal nye beboere samt handlende, som der lægges op til i kommuneplantillægget, er der behov for at forbedre de trafikale forhold ved krydset Bådehavnsgade og Sydhavnsgade/Sjællandsbroen. Som beboere i området oplever vi dagligt, at der allerede under de nuværende forhold er bilkødannelse på Bådehavnsgade (mod Sydhavnsgade) samt ved venstresvingsbanen fra Sjællandsbroen mod Bådehavnsgade. Krydset er også farligt for cyklende og gående på grund af mange store lastbiler, som betjener Stark, skrothandlerne og genbrugscentret i Bådehavnsgade. Der er desuden behov for at skabe parkeringspladser ifm. med det nye byggeri enten ved gadeparkering inde i det nye område eller endnu bedre i et parkeringshus på området. Pt. er gadeparkeringen på Bådehavnsgade godt belagt døgnet rundt og sidegaderne (Vej 5 til Vej 10 ejet af By&Havn) ved Fiskerhavnen er tæt på 100 % belagt døgnet rundt. Da det planlagte byggeri på Stejlepladsen (900 boliger) IKKE anlægger 1 parkeringsplads per 120 kvm bolig, er der stærkt behov for, at kommende byggeri ved Bådehavnsgade Vest overholder gængse regler vedr. antal parkeringspladser per antal boligkvadratmeter samt per erhvervskvadratmeter. Kommuneplantillægget lægger op til en byggehøjde på helt op til 30 meter, hvilket vil betyde, at det nye byggeri reelt vil tage livet af det unikke havnemiljø i Bådehavnsgade, som er det sidste af sin slags i København. Med byggeri i den højde vil bygningsmassen totalt dominere området fysisk, og de mange nye beboere vil med deres aktiviteter og færden uvægerligt overtage området og inden for kort tid udslette det eksisterende havnemiljø. Skrækscenariet findes allerede i dag og kan beses i Tømmergraven ved Havneholmen. Her ligger der en symbolsk stribe kaj med skibe helt omgivet af højhuse. Det var engang et hyggeligt og autentisk sted, som kunne forundre og inspirere forbipasserende. Det er det ikke mere. Selv 24-meters bygninger vil kaste lange skygger over Tippen om morgenen og over Fiskerhaven om eftermiddagen. Brugere af Tippen og Fiskerhavnen vil opleve, at det nye byggeri tårner sig op som en mur mod solen og månen. En maksimal bygningshøjde på 10-12 meter derimod vil bidrage til, at der skabes en harmonisk overgang mellem Tippens naturværdier og havnens kulturværdier. Det handler om at vise respekt og samhørighed med det bestående byggeri og det bestående miljø. Bygningsfacaderne må gerne bugte sig med forskellige højder mod Bådehavnsgade og mod Tippen. Facaderne må også gerne brydes med veje eller stier ind til det nye område for at undgå, at det virker for lukket og bastant. Det eksisterende havneområde er med sine små veje letgennemtrængeligt, og det bør det nye byggeri også være.     Det ville være fint med et supermarked ved Bådehavnsgade Vest. Et supermarked her vil være indenfor gå-/cykelafstand for beboere ved Fiskerhaven, Stejlepladsen, Sydporten (Molestien 7) og Borgmester Christiansens Gade og Sydhavnsgade. Planen om etablering af en svømmehal i kommuneplantillægget er god. Svømmehallen på Vesterbro er overbelastet til hverdag fra 07:00-9:00 og 15:30-18:00, og der er lange vestelister til svømmeundervisning for børn overalt i byen. Valby Vandkulturhus egner sig ikke til svømmetræning, da bassinerne er små. Pt. har København kun et 50-meter bassin ved Bellahøj. Der er et stort opland af potentielle bruger til et 50-meter bassin lokalt pga. nybyggeri ved Sluseholmen, Teglholmen, Engholmen, Borgmester Christiansens Gade, Sydporten (Molestien 7) og Sydhavnsgade. Et svømmebassin ved Bådehavnsgade Vest vil også være i gåafstand fra metrostationerne Mozarts Plads og Sluseholmen, og vil dermed vil det være tilgængeligt for børn og unge fra hele byen.  
Læs høringssvar fra J. Wood og S. Eidsmo
Indsendt af:
Larsen
Dato: 3. november 2022
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2200
Var det ikke en fantastisk idé, om man flyttede hele "Stejlepladskvarteret" til Bådehavnsgade Vest ??? 50 000 Københavnere har skrevet under på at vi selvfølgelig ønsker at bevare dette grønne åndehul, som huser firben, isfugle m.m. og som fiskerne fra Fiskerhavnen bruger til at tørre deres fiskenet. Det er en skandale at dette område er blevet ofret for at redde strandengen, som skulle bebygges fordi Københavns kommune skal betale metrogæld. Nu vil man i stedet bebygge Stejlepladsen, som INTET har at gøre med Amager Fælled og den ofring. At betale metrogæld med fredet natur er en skandale i sig selv. Lige meget om det er på Fælleden eller i Sydhavn. At overhøre 50 000 underskrifter fra Københavnere endnu mere skandaløst, men så længe grunden ikke er bebygget, så kan den fortsat reddes. Hermed en appel om dette. Og så synes jeg man skal bygge billige boliger som matcher den befolkningsgruppe, som bor I Sydhavn i forvejen og deres budget. Det er os der kender, bruger elsker, og frem for alt RESPEKTERER området og den særegne natur og kulturarv, som findes i Fiskerhavnen og på Stejlepladsen. Så flyt Stejlepladskvarteret over på Bådehavnsgade Vest, og lad os få fred i Fiskerhavnen og på Stejlepladsen og bevare det grønne åndehul, som de nye beboere på Bådehavnsgade Vest jo også skal have glæde af. Det har hele tiden været en ommer at ofre en fredet Natureng (Stejlepladsen) bestående af slåen, mirabeller, røn, tjørn, brombær, æbletræer m.m. samt vildtvoksende græs og naturlige planter for et tæt bebygget område. Det er der INGEN i området der ønsker, så stop jer selv på målstregen og flyt Stejlepladskvarteret over på Bådehavnsgade Vest siden. TAK ! 
Læs høringssvar fra Larsen