Luftfoto af Ryvangs Allé og Svanemøllevej

Vejændringer Ryvangs Allé og Svanemøllevej

Københavns Kommune og Staten i dialog om et projekt for vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej

Høringsfrist:

19. januar 2021
Indsendt af:
Michael Hansen
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
-
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
Københavns kommune har udsendt Offentlig høring om forslag til ændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej den 10. december 2020, dvs. 2 dage efter høringsperiodens start. Indledningsvis skal anføres, at den planlagte udvidelse af kaserne med bl.a. tiltag i relation til vejinfrastrukturen samt udvidelse af helikopter aktiviteter er et betydeligt indgreb med voldsomme konsekvenser - endda i et af brokvartererne i København, dvs. den nordlige del af Østerbro - for beboelserne i området. Høringsmaterialet er gennemgået, og nærværende høringssvar koncentreres om de mest centrale elementer, idet det samtidig noteres, at dele af de kommende aktiviteter tilknyttet kaserneområdet (f.s.v.a. flyvninger/støj - tomme bokse) ikke fremgår af høringsmaterialet, hvorfor det selvsagt ikke er muligt at komme med et fyldestgørende høringssvar. Det, der som beboer i området gennem 3 årtier, særligt springer i øjnene vedrørende høringsmaterialet, og de følgevirkninger de planlagte tiltag måtte have, er følgende: 1) De senere år har der på kaserneområdet været helikopteraktiviteter dels i dagtimerne, dels om aftenen, sågar om natten og i de tidlige morgentimer. Det har medført betydelige støjgener - og betydelige er i denne sammenhæng lig med stærkt generende - som lejlighedsvis endda har medført, at man forstyrres i sin nattesøvn, fordi helikopterne i meget lav flyvehøjde overflyver beboelsesejendommene i kvarteret. Hertil kommer, at når helikopterne står på tarmac inden flyvning, bruger de en betydelig tid med megen støj til følge på at varme op. Alt sammen stærkt generende. Og denne stærkt generende aktivitet står nu til at skulle udvides, idet det synes at fremgå af høringsmaterialet, at der vil ske en betragtelig stigning i flyveaktiviteterne med helikopter - med endnu større gener til følge for et ellers fredeligt beboelseskvarter. 2) Af støjrapporten fremgår, at man opererer med en vægtet støj fordelt på døgn. Der er også anført max støjgrænser. Hertil er der to bemærkninger - for det første giver det ingen mening at arbejde med vægtet støj spredt ud over en tidsperiode i relation til helikoptertrafik (det er sådan en myndighedsfidus til at bilde folk ind, at det er altså ikke så slemt, men det er det - 5-10 helikopterflyvninger spredt ud over et døgn som vægtet støj giver et fuldstændig fortegnet og forkert lavt støjbillede i forhold til det folk oplever, nemlig en øresønderrivende overflyvningsstøj i en kortere periode). Det giver god mening at anvende den vægtede metode i relation til vejtrafik og til dels banetrafik, hvor der er en lind strøm af transportmidler, der suser forbi fordelt over en given tidsperiode. Med helikoptertrafik og helikopterstøj forholder det sig imidlertid markant anderledes. Helikopterstøj er ved overflyvning så voldsom og så indgribende, at blot en enkelt helikopterflyvning f.eks. i døgnets ydertimer, især mellem 22 og 7 ganske enkelt kan rive folk ud af deres søvn og gøre det svært at falde til ro igen. Det er stærkt skadeligt, navnlig hvis det fremover bliver en hyppigere aktivitet, hvor beboerne i området aldrig kan vide sig sikre på, om de nu også kan få en hel nats uforstyrret søvn. Hertil kommer, at det flere steder fremgår, at man vil tilstræbe at holde sig inden for støjgrænserne. Det åbner for en ladeport af overtrædelser. Der burde naturligvis stå, at det skal sikres, at man holder sig inden for grænserne. Konklusionen er, at der skal ikke herske den mindste tvivl om, at vi i vores familie - som beboere i det berørte område - finder det forkasteligt med helikopteraktiviteter i et beboelsesområde uden for nogenlunde normal arbejdstid.  3) T-kryds ved broen over banen til kasernen. Hvis trafikken bliver så voldsom, at det ligefrem er nødvendigt med et trafiklys, ville en dygtig planlægger måske have foreslået en løsning med en rampe eller to til Nordhavnsvej - smart, enkelt, og formentlig en miljømæssigt langt bedre løsning? 4) Lukning af Svanemøllevej - Det har vi sukket efter i mange år, så det er et forslag, der kan støttes. Til gengæld er vi meget lidt begejstrede for planerne om at bevare parkeringspladserne. Siden Københavns Kommune indførte begrænsninger i bilparkering i naboområderne, er den første del af Svanemøllevej blevet et urimeligt belastet område med aktivitet i rigtig mange af døgnets timer. Københavns Kommunes tiltag ved at gøre området til den parkeringslosseplads, hvor folk kunne køre hen og dumpe deres biler, var gennemført dårlig trafikpolitik (i fagsprog - en ikke-pareto-optimal tilstand). Det var en dejlig nem løsning, men dårligt gennemtænkt. Det korte af det lange er, at vi, der bor i området, gerne ser parkeringsmulighederne begrænset mest muligt. Det virker heller ikke rimeligt, hvis folk, der fremover har ærinder på kasernen, og som kører i bil, ikke kan parkere inde på kaserneområdet (dagens tip: byg en parkeringskælder på kaserneområdet).  Afslutningsvis konkluderes, at der hersker en meget stærk bekymring vedrørende de planlagte tiltag knyttet til helikopterflyvning. Det er støjen, der volder problemerne, hovedsagligt den støj, der vil være i døgnets aften-, natte- og tidlige morgentimer. Tiltag knyttet til biltrafik, herunder trafiklys og parkering er væsentlige problemer, men ikke af helt samme vitale interesse som støjproblematikken. Det er vores håb, at Københavns Kommune vil udvise forståelse for ovenstående og gøre sit yderste for, at der fremkommer balancerede løsninger, dvs. løsninger hvor ikke kun statslige myndigheders ønsker er tilgodeset, men i høj grad også ønsker fra områdets beboere - det er trods alt os, der skal leve med de problemer, der uundgåeligt skabes. Mvh.  Michael Hansen
Læs høringssvar fra Michael Hansen
Indsendt af:
Flemming Møller
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokalråd
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokalråd (trafikudvalget) finder det angivne skitseforslag til ændring af vejudformningen i forbindelse med ny signalregulering på Ryvangs Allé over for indkørslen til Svanemølle Kaserne som en uheldig løsning - både for cyklister, der skal nordud ad Ryvangs Allé og cyklister, der kommer nordfra ad Svanemøllevej.  Den skitserede vejændring for cyklister som følge af lukning af Svanemøllevej, udgør en nedsættelse af cykel-fremkommeligheden i begge retninger, hvad enten man kommer sydfra ad Ryvangs Allé eller nordfra ad Svanemøllevej, der ellers er et meget fredsommeligt alternativ til både Ryvangs Allé og Strandvejen. Vores forslag til en bedre udformning er dels, at nordpå kørende cyklister i Ryvangs Allé ikke skal holdes tilbage af signalreguleringen, dels at sydpå kørende cyklister i Svanemøllevej får lov til at krydse over til den sydøstgående cykelsti i Ryvangs Allé, på samme måde, som de allerede gør i dag.
Læs høringssvar fra Flemming Møller
Indsendt af:
Ryvangs Kvarterets Grundejerlag
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
v/Søren Brunak
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Høringssvar, Vejændringer Ryvangs Allé og Svanemøllevej Den 18. januar 2021 Ryvangskvarterets Grundejerlag er en forening for villaejere i det kvarter i Københavns Kommune, der er afgrænset af Ryvangs Alle, Strandvejen og Tuborgvej. Grundejerlagets område og bestemmelser om dets benyttelse er beskrevet i lokalplan 251, ”Ryvangskvarteret”, Ydre Østerbro. Grundejerforeningens bestyrelse deltog i mødet den 3. december 2020 med tre repræsentanter og har følgende kommentarer og indsigelser vedr. projektets hensyntagen til biltrafikken og cyklister i Ryvangskvarteret: 1. Der er stor bekymring i grundejerforeningen om at området Svanemøllevej /Ryvangs Alle ender som en "død lomme", da projektet helt aflukker forbindelsen mellem Svanemøllevej/ Ryvangs Alle. Svanemøllevej er hovedåren i kvarteret, og området er ud over boliger og institutioner kendetegnet ved mange ambassader og erhverv og at der i dag afvikles daglig trafik fra såvel private, erhverv som patruljering af politi og udrykningskøretøjer. 2. Såfremt der lukkes permanent for forbindelsen Ryvangs Alle/Svanemøllevej medfører dette en meget hård belastning af alle øvrige veje i kvarteret og Svanemøllevejen’s aflastning af hele området fra Ryvangs Alle til Tuborgvej minimeres. 3. Grundejerforeningen indstiller derfor at Svanemøllevej holdes åben for indkørsel for højresving – (venstresving dog ej tilladt) fra Ryvangs Alle. Udkørsel fra Svanemøllevej mod Ryvangs Alle lukkes helt (evt. mindre eller smallere end den gode indkørsel der er i dag), så man på den måde sikrer adgang til området for boligejere, erhverv, politi, udrykning osv.   Vi håber at man vil lytte til disse argumenter således at det beskrevne projekt ændres.     Med venlig hilsen,     Søren Brunak, Formand for Ryvangskvarterets Grundejerlag  
Læs høringssvar fra Ryvangs Kvarterets Grundejerlag
Indsendt af:
Bo T. Sannung
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
EF/ Strandvejen 61
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi er blevet meddelt de trafikale ændringer i forbindelse med lukning af svanemøllevej og lysregulering ved kasernen. Vi er meget utilfredse med dette af 2 grunde:  A: Der vil bliver nedlagt parkeringspladser, som er en stor mangelvare og vil skabe problemer hvis der ikke etableres et tilsvarende antal som der nedlægges. B: Det må forventes at der kommer øget støj som følge af lysregulering med start stop af motorkøretøjer samt gener ved trafiklys som vil lyse ind af vores vinduer om aftenen.  Både A men i særdeleshed B skaber en værdiforringelse af vores lejligheder som er helt urimelig.  Vi vil derfor benytte vores indsigelsesret inden den 19. januar til at gøre indsigelser og håber på projektet ikke bliver til virkelighed.  Med venlighilsen EF Strandvejen 61 v/ Formand Bo T. Sannung
Læs høringssvar fra Bo T. Sannung
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 15. januar 2021
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Signe Dragenberg
Dato: 13. januar 2021
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Kvalitet, Parker, Kirkegårde og Renhold, TMF
By:
København S
Postnr.:
2300
Hvis bunkeren nedlægges, og arealet bliver planeret, kan man med fordel flytte fortovet hen langs cykelstien. Det vil være en fordel for driften af stierne samt være den korteste vej for fodgængerne, der skal fra Svanemøllevej og Nordpå ad Ryvangs allé. Flytning af fortovet giver et mere samlet og reelt grønt areal.   Fortovet langs den vestlige side Svanemøllevej, der møder Ryvangs allé mellem de to grønne områder, skal ikke gå vinkelret på Ryvangs allé, men i stedet løbe lige ud i Ryvangs allé. Mennesker går altid den lige og korteste vej fra A til B. Resultatet af at lade fortovet mede Ryvangsallé vinelret, vil blive at man skærer hjørnet af fortovet af og i stedet går ind over det grønne hjørne, der bliver et mudderhul.   På skitseforslaget er der ikke registreret alle de store træer der i dag er på bunkeranlægget. Der er ligeledes lagt en del blomsterløg på bunkeranlægget de senere år.   Når man fjerner bunkeranlægget, skal der udarbejdes en samlet beplantningsplan for dette området, så man sikrer at der igen bliver plantet store træer.      
Læs høringssvar fra Signe Dragenberg
Indsendt af:
Jørgen Bjerre
Dato: 6. januar 2021
Svarnummer:
12
By:
Ø
Postnr.:
2100
Trafikken på Rosbæksvej mod Strandvejen må forventes at blive øget med lukningen af Svanemøllevej. Jeg foreslår at der males en hvid strag ved udkørslen fra Rosbæksvej og at venstresving forbydes. Jørgen Bjerre
Læs høringssvar fra Jørgen Bjerre
Indsendt af:
Mette Krag
Dato: 3. januar 2021
Svarnummer:
11
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Det lyder meget velkomment at lukke Svanemøllevej af mod Ryvangsallé. Vi har gennem årene haft det tiltagende vanskeligt med parkering i nærheden af egen bopæl. Der holder en del håndværkerbiler her fast, hvis ejere cykler til og fra deres bolig andetsteds, da parkeringen her er gratis. I ferieperioder mv. parkeres en del biler her i længere tid (dage, uger), hvorefter ejerne drager med kufferter til Svanemøllen station. Under ombygningen af klosteret og ifbm. øvrige større nærliggende anlægsarbejder, var der så mange håndværkere i området i flere år at der regulært ingen pladser var hele dagen, fra tidlig morgen. Jeg advokerer for beboerlicens således at beboerne i området er sikret parkerings mulighed.  
Læs høringssvar fra Mette Krag
Indsendt af:
Kristine Vang
Dato: 24. december 2020
Svarnummer:
10
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi støtter IKKE forslaget om lukning af Svanemøllevej. Vi kæmper med øget trafik på Vangehusvej, og ved lukning af Svanemøllevejen, vil Vangehusvej bliver endnu mere belastet. Det samme gælder P pladser. Vi håber, at der bliver P pladser på kaserne området til de mange ansatte. Vi kæmper i forvejen med at finde en P Plads i området. Et lys regulering ved kasernen er fint.
Læs høringssvar fra Kristine Vang
Indsendt af:
Kenneth Johansen
Dato: 17. december 2020
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
kenneth@northsecurity.dk
By:
København Ø
Postnr.:
2100
En lukning af Svanemøllevej ved Ryvangs allé vil bidrage til en højere kriminalitet i området. I forvejen kæmper vi i kvarteret med dette da det er et ambasade kvarter med meget lidt færdsel udenfor ambassadernes åbningstid. Ligeledes bidrager den nye "gratis" betalingszone på svanemøllevej til stigende kriminalitet da der bliver handlet i området om aftenen i ly af de mange pendlerbiler som holder øde hen.  
Læs høringssvar fra Kenneth Johansen
Indsendt af:
Sabina Rother Breyen
Dato: 16. december 2020
Svarnummer:
8
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi er som udgangspunkt meget imødekommende over for at fjerne gennemfartsmuligheden imellem Svanemøllevej og Ryvangs Allé samt lysregulering ved indgangen til kasernen. Dog skal der findes en løsning, således den øgede trafik ikke bare flyttes til Vangehusvej i stedet - især fordi man må formode, at folk ønsker at undgå lysreguleringen. Det kunne være ved ligeledes at fjerne gennemkørsel imellem Vangehusvej og Ryvangs Allé, så flere benytter Strandvejen eller Ryvangs Allé. Desuden anmoder vi på det kraftigste om, at der findes en løsning på den uundgåelige yderligere belastning af området som parkeringsplads for folk uden ærinde her, da parkering pt. er gratis og ubetinget. Vi har de seneste år oplevet en kraftig forværring af trafik og parkerede biler samt skrald og affald herfra, der virkelig belaster området og dets beboere. En mulig løsning kunne være tidsbegrænset parkering og beboerlicens og/eller en tilstrækkelig stor ny parkeringsplads.      samt føre til flere probleme
Læs høringssvar fra Sabina Rother Breyen
Indsendt af:
Claus Maron
Dato: 15. december 2020
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Coltrane
By:
København Ø
Postnr.:
2100
I forbindelse med dette er det stort set givet at Vangehusvej bliver ny gennemkørselsvej/smutvej for morgen og eftermiddagstrafikken på ryvangsalle. Det er sidste vej nordfra før nyt lyskryds så mit forslag er helt at lukke indkørsel fra ryvangsalle for at undgå gennemgående massetrafik på en villavej som i forvejen er hårdt belastet af pendleres dagsparkering.    som minimum bør etableres bump på vangehusvej men optimalt altså aflukning fra ryvangsalle. 
Læs høringssvar fra Claus Maron
Indsendt af:
Søren Sneholt
Dato: 15. december 2020
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2100
Vi har været hårdt belastet, først med et langvarigt tunnelbyggeri, og nu de sidste par år med parkering der fuldstændig er kørt af sporet. Der er parkeret biler alle vegne, selv foran vores indkørsler. Bycykler og løbehjul  smides i vores hække, eller også er de " faldet " ind i vores biler - med buler til følge. Det er fint at lukke Svanemøllevej, det vil dæmpe trafikken i området, men langt bedre ville være at indføre 2 timers begrænset parkering på Sølundsvej og enden af Svanemøllevej. Kasernebyggeri - Fint, parkeringsplads for København City - Nej tak.
Læs høringssvar fra  Søren Sneholt
Indsendt af:
Jørgen Rostgaard
Dato: 13. december 2020
Svarnummer:
5
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Kan fint støtte planen med lukning af Svanemøllevej ved Ryvangs Allé. Parkeringssituationen på Svanemøllevej er tiltagende problematisk for beboerne grundet muligheden for gratis parkering. Svanemøllevej fyldes således af biler fra naboområder hvor der er betalingszone, herunder et stort antal håndværkerbiler der placeres i aften- nattetimerne. Med en planlagt stor arbejdsplads på kaserneområdet anbefales ændring af den fri parkeringsmulighed og indførelse af P-restriktioner på selve Svanemøllevej (beboerlicens?) samt etablering af tilstrækkelig antal P-pladser på den kommende store arbejdsplads.
Læs høringssvar fra Jørgen Rostgaard
Indsendt af:
dorthe lykke hansen
Dato: 12. december 2020
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg støtter forslaget, da jeg herved forventer mindre gennemkørende trafik på Svanemøllevej. Jeg håber også at det nye lyskryds vil reducere farten hos bilisterne på Ryvangs Alle, hvor der ofte køres langt over fartgrænsen. Måske kunne der i samme ombæring overvejes at gøre noget ved dette?
Læs høringssvar fra dorthe lykke hansen
Indsendt af:
Mimi Thyregod
Dato: 12. december 2020
Svarnummer:
3
By:
København ø
Postnr.:
2100
Jeg støtter forslaget, da man derved må forvente at den gennemkørende trafik på Svanemøllevej reduceres.
Læs høringssvar fra Mimi Thyregod
Indsendt af:
Laue Traberg Smidt
Dato: 12. december 2020
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Advokatfirmaet Legalis
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er endog meget positiv over for forslaget idet jeg forventer at den gennemkørende biltrafik på Svanemøllevej reduceres
Læs høringssvar fra Laue Traberg Smidt
Indsendt af:
Daniel Golan
Dato: 12. december 2020
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg støtter forslaget
Læs høringssvar fra Daniel Golan