Foto over lokalplanområdet Drejervej

Drejervej - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af erhvervsbygninger og opførelse af boliger og serviceerhverv og sikre bevaringsværdige kulturmiljøer.

Høringsfrist:

28. september 2020
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
København Ø
Postnr.:
2100
DN skal opfordre til at der sker en revision af lokalplanforslagets grønne struktur så om-rådet kommer til at fungere som ”en grøn trædesten” mellem Emaljehave Parken og Mimer-sparken og, at der etableres sammenhæng internt mellem lokalplanområdets forskellige grønne rum.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Lars Kongshøj
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
13
By:
København NV
Postnr.:
2400
Ja, der er behov for en lokalplan for udvikling af området, og især er der behov for en plan for Lygten. Lokalplanen skal løse de trafikproblemer der er i området. Lokalplanen skal løse de behov, der er for byudvikling, der er lokalt og i forhold til kommunen set som helhed. Trafikproblemer Der er trafikproblemer i området. Der er ikke plads til øget biltrafik i området. Dette både i forhold til trængsel i de smalle gader, der reelt kun har ét spor de fleste steder, pga. parkerede biler. Udkørsel i bil til Lygten fra Drejervej og Rebslagervej er vanskelig. Det er også besværligt at komme over Lygten for fodgængere og cyklister. Der bør etableres et lyskryds ved Rebslagervej. Og Drejervej og sydenden af Rebslagervej bør ensrettes så der kan køres ind fra Lygten og ud til Rentemestervej, hhv. Frederiksborgvej. Eller evt. ensretning den modsatte vej. Indkørsel til parkeringskælder under blokken Drejervej/Rebslagervej/Gørtlervej/Lygten må etableres på Lygten (i stedet Rebslagervej) for undgå yderligere trafik i området. Dette vil fint kunne indpasses i en nytænkning af trafikforløbet på Lygten i forbindelse med et nyt lyskryds ved Rebslagervej. Der foreligger alt for høje målinger af trafikstøj fra biltrafikken på Lygten. Det er mig ukendt om der foreligger sådanne for luftforurening, herunder partikelforurening. Sådanne målinger må tilvejebringes. Og der må foretages beregninger af, hvordan et fremtidigt byggeri vil ændre luftstrømmene, som fører forureningen rundt i området. Problemerne med støj- og luftforurening må løses, inden der gives tilladelse til nyt boligbyggeri i området I dagtimerne er alle ikke-private bilparkeringspladser optaget. Muligvis fordi det giver gratis parkeringsmulighed for folk, der skal videre ind mod Nørrebro og Indre By, der benytter de gode kollektive transportmuligheder ved Nørrebro Station. Dette giver problemer for beboere, der skal have besøg i dagtimerne, eller andre folk, der har et kortvarigt ærinde. Der bør indføres betalt parkering i området. Jeg tænker også at der må etableres en cykelsti ad Drejervej, dels på grund af skolen i kulturcenteret, dels på grund af de smalle gader. Der bør tænkes på en løsning af trafikproblemerne, der også omfatter lyskrydset Lygten/Frederikssundsvej/Fasanvej, og en evt. kommende letbane ad Frederikssundsvej. Det nytter ikke at lave løsninger, der ikke er fremtidssikrede og ikke ser på helheden. For mig at se modarbejder lokalplanforslaget kommunenplanens intentioner om at begrænse biltrafikken. Til slut vil jeg nævne at det ville være en mere visonær langtidsløsning at tænke på en tunnellægning af den ikke-lokale trafik på Lygten og at tænke en på at få den underliggende "å" op til overfladen, i lighed med tankerne for Ladegårdsåen. Og få regnvandssikring tænkt med ind i løsningerne. Det er for dyrt kun at tænke på kortsigtede løsninger. Boligudvikling Jeg mener at der skal opføres flere betalelige boliger i København. Dette lægger lokalplansforslaget som jeg læser det kun i alt for begrænset omfang op til. Som jeg forstår det vil forslaget betyde nogle boliger med målgruppen studerende, men til en pris, der ikke er råd til at betale af en SU. Hvis der skal bygges boliger til studerende, må det også være boliger, der kan betales af en SU, ikke boliger til en vilkårligt høj markedsleje. Jeg ser intet behov for "hotellejligheder" og lignende i området. Jeg kan ikke se noget relevant boligpolitisk formål med dem, formålet er udelukkende at skaffe penge til ejerne. Med hensyn til et budgethotel, findes der allerede et på Lygten 2C, det må være rigeligt. Grønne områder Det er fint at der er tænkt en lille have med offentlig adgang ind i et af byggeprojekterne. Men der mangler grønne områder i den indre del af Nordvest. Det vil være en oplagt mulighed at udvide Emaljehaven med et mere tilvokset område mod syd. Det er ikke en naturlov at enhver kvadrater af Københavns Kommune skal være bebygget. Mht. Gørtlervej: Der foreslås etableret en vendeplads. Det virker lidt overflødigt, da vejen alligevel kun bruges som parkeringsplads. I stedet skulle man måske tænke vejen om til en eller anden form for grøn plads/minipark, der kunne indgå i områdets udvikling. Opummering Der må laves en lokalplan, der tager udgangspunkt i at få løst eksisteret de eksisterende trafikproblemer, og i at sikre en byudvikling, som kommunens borgere ønsker. Den foreslåede lokalplan tager kun udgangspunkt i bygherrers ønsker om at tjene penge på området. Lars Kongshøj
Læs høringssvar fra Lars Kongshøj
Indsendt af:
Christian Fode Birgitte Thunbo Christensen
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
ApS Matr. 6 DT Utterslev
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar til Forslag til lokalplan Drejervej.                                              28-09-2020   Vi finder intentionerne i lokalplanen gode.  Vi har dog følgende bemærkninger og forslag til ændringer.   Generelle ændringer for hele lokalplanen: Trafikken på Drejervej er svært fremkommelig og vejen er smal. Vi ønsker parkering forbudt på hele vejen. Vejen ville også med fordel kunne ensrettes så der evt bliver plads til en cykelsti. Det skal dog stadig være muligt for skraldebiler og lastbiler med anhængere at komme igennem.     Specifikke ændringer for Drejervej 25, Matr. 6dt. Utterslev: Drejervej 25 Bliver ikke kun udlagt til serviceerhverv, men til serviceerhverv og boliger som beskrevet i Kommuneplan 2019.   De to huse på Drejervej 25 bliver ikke erklæret som bevaringsværdigt kulturmiljø. Saveværdierne er på 7 for begge ejendomme. Bygningerne er væsentligt forandrede/transformerede igennem tiderne og er i dårlig stand.   Subsidiært bliver hovedbygningen fastlagt som bevaringsværdigt kulturmiljø, men man fastlægger et udvidet byggefelt med ret til bygning af boliger så byggevolumen kan realiseres som i resten af lokalplanens områder. Dette for at forhindre at skulle bede om nedrivning og overtagelse mod erstatning. Jf. Planlovens § 49.   Et kulturmiljø afhænger kun meget lidt af rammerne men meget af de mennesker der er en del af miljøet. Det forekommer os ikke hensigtsmæssigt at en enkelt bygning kan være bevaringsværdigt kulturmiljø. Bliver bygningerne f.eks lejet ud til motorcykelklubber, klublokaler e.lign er det ikke sikkert at de fleste synes det er en miljø, der skal bevares.   For at sikre at man bevarer hovedbygningen som et vidnesbyrd om det gamle NV, er det vigtigt at lokalplanen sikrer gode rammer for en istandsættelse og forsat vedligeholdelse af hovedbygningen, så den ikke forfalder. Dette kan sikres ved at hovedbygning indgår som en spændende del af et boligbyggeri og på denne måde fastholder et unikt miljø   Med venlig hilsen Chr. Fode / Birgitte Thunbo Christensen. Matr. 6.dt Utteslev ApS Drejervej 25 2400 København NV    
Læs høringssvar fra Christian Fode Birgitte Thunbo Christensen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
København Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Vedr. forslag til lokalplan ”Drejervej” Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.    Det er glædeligt at se, at både kulturmiljøet på Drejervej 25 samt den lignende ældre erhvervsbebyggelse, lige om hjørnet ved Gørtlervej 2-4 og Lygten 29, begge udpeges som bevaringsværdige. Hertil er det meget positivt, at lokalplanens formål er at bebyggelsesstrukturen forholder sig til stedets egenart, og at det samlede lokalplanområde udnyttes optimalt i forhold til de anvendelser, der ønskes indpasset i området, og at eksisterende kulturmiljøer udvikles under hensyntagen til de kulturhistoriske bevaringsværdier samt at nybyggeri og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes, så de passer til Københavns og stedets egenart (side 23). Den egenart der lægges vægt på, er baseret på de mange levn fra værksteder og småindustri, samt på den selvgroede og sammensatte karakter der præger området. Alligevel åbnes der op for, at der ved de ældste bygninger på Drejervej fra 1879 kan fjernes tilbygninger uden bevaringsværdi og foretage ændringer, der bringer bygningerne mere i overensstemmelse med det oprindelige udtryk, mens værkstedsbygningen fra 1950 kan erstattes af en ny bygning med samme fodaftryk og volumen (side 14).  Fra et kulturhistorisk synspunkt er det problematisk at ændre på bygningernes udformning, herunder at fjerne senere tilbygninger, da de mange ændringer er med til at skildre den udvikling, området har gennemgået. Det er vigtigt at understrege, at der ikke blot skal lægges vægt på æstetiske kvaliteter, men at det som har kulturhistorisk værdi, ikke nødvendigvis er ”pænt”. Den sammensatte karakter er bærende for kulturmiljøet, og den fortælling området skildrer. Hvis bygningerne forfines og bringes nærmere deres oprindelige udtryk, vil en del af fortællingen derfor gå tabt. Området udgør et afgrænset industrielt kulturmiljø, der med bygningernes forskelligartede karakter og variation i skala og sine klart definerede interne byrum, skildrer den type småindustri, der har været kendetegnende for området. Derfor bør alle bygningerne i de omtalte kulturmiljøer udpeges som bevaringsværdige. Umiddelbart virker det til, at kun er de ældre bygninger, der vurderes interessante, men det er netop også den nyere udvikling, der kendetegner området. Såvel Drejervej 2 og 6 har middel bevaringsværdi. Førstnævnte er fra 1960 og 1988, mens nr. 6 er lidt ældre fra 1942. Det er vigtigt, at denne del af områdets historie også medtænkes i områdets udvikling. Det er dog positivt, at lokalplanforslaget bevarer de vigtige kulturmiljøer i området, og samtidig lægger stor vægt på, at omkringliggende nybyggeri skal tage udgangspunkt i områdets særlige karakter, og opføres med referencer til eksisterende bygningers udtryk og materialeholdning. Projektetområdet er historiske beliggende øst for Lygte Å. Mod vest og syd er projektområdet afgrænset af ældre vejforløb. Området er generelt arkæologisk underbelyst, men med en beliggenhed tæt på åløb, er der mulighed for at påtræffe aktivitet helt tilbage til stenalder. Museet vil på den baggrund, gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftet
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Winnie Berndtson
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Kirkens Korshær Storkøbenhavn og Bornholm
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar lokalplan Drejervej – september 2020   Repræsentanter for Kirkens Korshær, regionschef og leder af Kirkens Korshærs sociale tilbud på Drejervej 6, deltog i møde om lokalplan Drejervej. Lokalplanen giver mulighed for store ændringer af det område vores sociale tilbud har ligget i siden 1942. Kirkens Korshær Drejervej har både varmestue og familiestøttende arbejde på stedet -  https://kbh.kirkenskorshaer.dk/sted/drejervej/   På mødet var vi naturligvis interesseret i, hvilken betydning det har for vores daglige brugere, at der bygges så massivt i området. Vi er klar over at lokalplanen ikke udløser en handlepligt, men vi vil også gerne kunne udvikle – og vel at mærke udvikle socialt arbejde i et lokalområde, hvor mange borgere har brug for det.   Vi ser frem til den overordnede planløsning med bla. andet den brede sti mellem vores grund på nr. 6 og det nye boligområde mod Vest. Det synes vi tilfører området kvalitet. I dag har vi genbrugs ladesalg og opbevaring i garageandel, der står op ad mur på nabogrunden. Vi tror ikke det kan løses i lokalplanen, men håber der kan findes en løsning, når der kommer konkrete byggeplaner.   På mødet fik vi indtryk af – ja, faktisk at vide, at vi kunne fortsætte og også udvide eksisterende anvendelse. Men har senere fået denne præcisering af byplanarkitekt Randi Dürr Harpøth: Du spurgte, om I ved nybyggeri ville blive stillet overfor krav om at opføre boliger. Jeg fik ikke svaret ordentlig på dit spørgsmål. Det kan oplyses, at jeres ejendom Drejervej 6, er omfattet af anvendelsesbestemmelser for delområde V, hvor anvendelsen fastlægges til boliger og serviceerhverv. Boligandelen skal udgøre mellem 40 og 75 % af bruttoetagearealet på den enkelte ejendom. Stueetagen fastlægges til serviceerhverv, men de øvrige etager fastlægges til boliger og serviceerhverv. Der kan opføres byggeri i 4 etager. Det vil sige, at fx de to nederste etager kan være erhverv, mens der er boliger i de øverste etager.   Anvendelsesbestemmelse for område V i lokalplanen Stk. 2. Boligandel, herunder kollegie- og ungdomsboligandel Område III, V og VII Boligandelen skal udgøre mellem 40 og 75 % af bruttoetagearealet. Fordelingen skal beregnes for hver matrikel for sig. Teknik- og Miljøudvalget kan dispensere til, at boligandelen kan beregnes for flere matrikler under et, under forudsætning af, at boligandelen fortsat overholdes. Ved om- og tilbygning af eksisterende bygninger kan Teknik- og Miljøudvalget dispensere til en anden boligandel, hvis særlige bygnings- eller ejendomsmæssige forhold forhindrer opfyldelse af kravene.   Det vil reelt betyde, at hvis vi bygger mere på grunden fx. erstatter ”skurene” i gården med byggeri, så er vi forpligtet til at opfører mindst 40% som boliger. Det har vi meget svært ved at se, hvordan det kan fungere sammen med de sociale aktiviteter. Vi ønsker derfor, at den ene lille grund i området reserveres til sociale formål, så vi ikke begrænses i at udvikle, men tværtom får mulighed for at udvikle også sociale tilbud. Vi har tidligere oplevet, hvordan vi har måttet nedlægge et kvindenødherberg fordi det nærmest er umuligt at få lokaler til formålet i København. Og det er ikke kun pris, der sætter hindringer i vejen, det er også lokalplaners anvendelsesbestemmelser.   Også Rådet for Socialt Udsatte i København har vendt denne problematik. Vi synes, Københavns Kommune bør understøtte, også med fysisk planlægning, at de mange sociale tilbud drevet af private organisationer kan blive i byen i takt med den vokser. Mange københavnere er hver dag gæster hos de sociale organisationer, der løser mange og tunge opgaver selv eller i samarbejde med kommunen.   Vi håber, at Borgerrepræsentationen vil vedtage en lokalplan, der rummer mulighed for at også civilsamfundets tilbud til udsatte i byen fortsat kan eksistere.
Læs høringssvar fra Winnie Berndtson
Indsendt af:
Emil Glibstrup
Dato: 27. september 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Emaljehavens bestyrelse
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar til lokalplanforslag ”Drejervej”. På vegne af Emaljehavens 187 lejligheder, matrikel nr. 1547 Utterslev, København, fremsendes hermed høringssvar til lokalplanforslag ”Drejervej”. Generelle bemærkninger: I Emaljehaven er vi generelt glade for, at der udvikles og investeres i Nordvest og er derfor også glade for, at der laves lokalplaner, der giver muligheder for dette. Vi har dog dybe bekymringer over en række dele af lokalplansforslaget: - Der lægges op til en væsentlig fortætning og forøgelse af højden på byggeriet i området, hvor de nuværende 1-2 etagers byggerier erstattes med nybyggeri i 4-6 etagers højde, og der tillades en fordobling af højden på bygningerne i delområde VII. - Der stilles betænkeligt lave krav til grønne områder, områdets lave grad af bevoksning taget i betragtning. - De foreslåede byggerier ser ikke ud til at leve op til de opstillede krav til facadebeklædning og udseende.   - Trafikproblematikken er slet ikke belyst, men affejes med en ”vurdering”. Bekymringer og bemærkninger til lokalplansforslaget er uddybet i det vedhæftede:
Læs høringssvar fra Emil Glibstrup
Indsendt af:
C.W. Obel Ejendomme A/S
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
C.W. Obel Ejendomme A/S
By:
København K
Postnr.:
1456
På vegne af ejer af Lygten 37, Gørtlervej 3 og Rentemestervej 22 på matrikel nr. 372 Utterslev, København, fremsendes hermed følgende supplerende bemærkninger til lokalplanforslaget ”Drejervej”.   Lokalplanforslaget tilskønner åbne forbindelser (ex portåbninger), hvilket også blev fremhævet på borgermødet den 16. september om lokalplanforslaget.   Imidlertid betyder beregningsreglerne i BR18, at man “straffes” for dette, da portåbninger og lignende forhøjer etagearealet og dermed bebyggelsesprocenten.   Det foreslås derfor, at man udover bebyggelsesprocenten kan etablerer et ekstra areal, svarende til arealer der udgør portåbninger. Bestemmelsen kunne eventuelt formuleres på følgende måde under bebyggelsens omfang (inspireret af bestemmelse i lokalplan 477):   Etagearealer (bebyggelsesprocenten) kan overskrides med det tagetageareal der anvendes til åbne forbindelser, såfremt disse er begrundet i arkitektoniske hensyn og et tilstræbt ønske om åbne forbindelser i bebyggelsen. 
Læs høringssvar fra C.W. Obel Ejendomme A/S
Indsendt af:
Over Byen Arkitekter for C.W. Obel Ejendomme A/S
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
C.W. Obel Ejendomme A/S
By:
København K
Postnr.:
1456
Høringssvar oplagt som pdf dokument Venlig hilsen   Anders Grimm Arkitekt MAA   T: +45 33930730 M: ag@overbyen.dk   Over Byen Arkitekter ApS Uplandsgade 56, 2 sal. DK 2300 - København S. W: www.overbyen.dk
Læs høringssvar fra Over Byen Arkitekter for C.W. Obel Ejendomme A/S
Indsendt af:
Birthe Mørck
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2400
Vi vil gerne støtte det uddybende høringssvar med indvendinger til det foreslåede, som det fremgår af brev fra Vera Bøje og Michael Krag fra Emaliehaven. Vi ønsker også større fokus på grønne områder, opmærksomhed på den skygge høje bygninger skaber og ødelægger rekreative områder, samt den alt for høje bebyggelsesgrad. Dette skal også sammenholdet med den nye plan for bebyggelse på den anden side af Lygten, der er til høring: Lygten II. Vi mangler i øvrigt hverken dagligvarebutikker eller cafeer i området. venlig hilsen Michael Müller og Birthe Mørck
Læs høringssvar fra Birthe Mørck
Indsendt af:
Vera Bøje & Michael Krag
Dato: 25. august 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi ønsker hermed rettidigt at gøre indsigelse mod lokalplan "Drejervej" - sagsnr. 2018-0236302. Den er vedhæftet i pdf-format. Med venlig hilsen Vera Bøje
Læs høringssvar fra Vera Bøje & Michael Krag
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. juli 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Christian Primdahl
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
2
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg vil forslå at der til entreprenører der skal udfører byggearbejdet stilles krav om at trafik med køretøjer over 3500 kg. til og fra byggeplads skal foregår direkte fra Frederiksborgvej eller Lygten til Drejervej. Det vil sige at Rebslagervej ikke skal benyttes til gennemkørselsvej af entreprenørlastbiler i byggeperiode. Rebslagervej er i forvejen meget smal og ikke egnet til al den lastbiltrafik. Den benyttes af mange børn, unge og cykelister samt er en skolevej. 
Læs høringssvar fra Christian Primdahl
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 7. juli 2020
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 10050457 for "Drejervej". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark