Forside af tillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

Høring af forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018

Høringsfrist:

20. februar 2020
Indsendt af:
Ruth von Sperling
Dato: 20. februar 2020
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
    Ingen tvivl om at vandmiløjet skal besykttes og  at kolonihavehusenes spildevand håndteres forsvarligt. Det er et ansvar, som kolonihaverne naturligvis også skal være med til at løfte.  Men der er i HF/ Strandlyst en udbredt frygt for, at Teknik-og Miljøforvaltningens nuværende spildevandplan med krav om , at regnvand skal kloakeres for sig, vil betyde en så dramatisk fordyrelse af helt projektet, at en ikke uvsæntlig del af kolonihaveejere - fx folkepensionisterne - ikke har råd til at beholde deres kolonihave.    Kravet om et tostrenget system, der indebærer at foreningen både skal rørføre for spildevand og for regnvand, er en urimelig økonomisk belastning, da ansvaret for forureningen ikke ligger hos foreningens medlemmer, men skyldes at området i fordums tid blev brugt som losseplads af kommunen.                                                                                                                                                                                                                                             Projektet har for nuværende en klar social slagside. Den vil betyde, at det er nogle af byens mindst bemidlede, der ender med at skulle samle regningen op for kommunens historiske miljøforurening af området. Derfor bør kommunen tage sin del af ansvaret på sig og finansiere den ene del af rørføringen der indebærer regnvand. Det er både ansvarligt og rimeligt.     
Læs høringssvar fra Ruth von Sperling
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 20. februar 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Københavns S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Jørgen Ullman
Dato: 20. februar 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kolonihaveforbundet, Kreds 1 (Hovedstaden Syd)
By:
kastrup
Postnr.:
2770
Vedr. Høring af “Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018” I høringsmaterialet til ovennævnte projekttillæg indgår spildevandsplan for HF Strandlyst, som ligger på forurenet jord og skal kloakeres efter eget ønske og initiativ og efter aftale med Økonomiforvaltningen. Den del af kloakeringen, der ligger inden for matrikelgrænsen, finansieres og betales derfor af foreningen selv. Af “Spildevandsplan 2018” side 23 fremgår: ”Separatkloakering udbredes som en ny metode til håndtering af regnvand hvor regnvandet frakobles husspildevandet og ledes gennem et separat rør til søer, vandløb og hav. Mange steder vil det kræves at vandet renses inden udledning til recipient. Metoden skal supplere det igangværende arbejde med at skabe grønne overfladeløsninger til tilbageholdelse og nedsivning af regnvand”. HF Strandlyst skal ifølge planen separatkloakeres. På side 11 af høringsmaterialet fremgår: “Grundejer udleder regnvandet fra det nordlige opland (4,81 ha) til Stadsgraven via 4 nye regnvandsudløb IH-U447, IH-U448, IH-U449 og IH-U450. Regnvand fra det sydlige opland (3,8 ha) ledes til stik etableret af HOFOR og udledes via UØ119”. Med andre ord lægges der ikke op til, at vandet skal renses før udledning. Størstedelen af haveforeningen er ubefæstede arealer, og der er os bekendt ikke problemer med vandlidende jorder. Dermed er nedsivning mulig. Der er ikke kortlagt drikkevandsmagasiner i nærheden af foreningen. Således giver separatkloakering ingen mening hverken ift. generel afledning af vand fra ubefæstede arealer eller for at hindre spredning af forurening. Såfremt man alligevel er bekymret for udvaskning og spredning af forurening, foreslår vi at analysere denne nærmere for at dokumentere, om det er en type forurening, der rent faktisk udvaskes af regnvand, frem for blot blindt at separatkloakere. Perspektiverne er bekymrende: Ifølge Københavnerkortet skal 55% af de kommunale kolonihaver separatkloakeres (V2-kortlægning). Fastholder Københavns Kommune separatkloakering af kolonihaver på lejet jord, uden hensyntagen til de faktiske forhold, vil det medføre en væsentlig forøgelse af de i forvejen høje anlægsudgifter på anslået 71% set i forhold til kloakering af spildevand alene (jf. COWI’s rapport “Kloakering af kolonihaver, overslag over anlægsudgifter, august 2017”). Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at der betales fuld leje af de forurenede arealer. Vi finder ikke, at en så omfattende principiel beslutning uden hensyntagen til de faktiske forhold har en økonomisk proportionalitet med den ønskede miljømæssige målsætning i spildevandsplanen og kreds 1 indstiller derfor, at foreningerne alene spildevandskloakeres med mindre lokale forhold efter en konkret vurdering på oplyst grundlag taler imod.    
Læs høringssvar fra Jørgen Ullman
Indsendt af:
Haveforeningen Strandlyst
Dato: 19. februar 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
På vegne af 175 haver beliggende i Haveforeningen Strandlyst fremsendes høringssvar med anmodning om principiel tilladelse til at foretage samlet tilslutning af spildevand og tagvand til den eksisterende fælleskloakledning.
Læs høringssvar fra Haveforeningen Strandlyst
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 18. februar 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2400
se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B
Dato: 17. februar 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Frederiksberg C.
Postnr.:
1900
Se venligst vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B
Indsendt af:
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B, 1900 Frederiksberg C.
Dato: 16. februar 2020
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1900
Se venligst vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B, 1900 Frederiksberg C.