Oprettet: 20. februar 2020
Svarnummer:
5

Indsendt af

Jørgen Ullman

Virksomhed / organisation

Kolonihaveforbundet, Kreds 1 (Hovedstaden Syd)

Postnr.

2770

By

kastrup

Høringssvar

Vedr. Høring af “Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018”

I høringsmaterialet til ovennævnte projekttillæg indgår spildevandsplan for HF Strandlyst, som ligger på forurenet jord og skal kloakeres efter eget ønske og initiativ og efter aftale med Økonomiforvaltningen. Den del af kloakeringen, der ligger inden for matrikelgrænsen, finansieres og betales derfor af foreningen selv.

Af “Spildevandsplan 2018” side 23 fremgår: ”Separatkloakering udbredes som en ny metode til håndtering af regnvand hvor regnvandet frakobles husspildevandet og ledes gennem et separat rør til søer, vandløb og hav. Mange steder vil det kræves at vandet renses inden udledning til recipient. Metoden skal supplere det igangværende arbejde med at skabe grønne overfladeløsninger til tilbageholdelse og nedsivning af regnvand”.

HF Strandlyst skal ifølge planen separatkloakeres.

På side 11 af høringsmaterialet fremgår: “Grundejer udleder regnvandet fra det nordlige opland (4,81 ha) til Stadsgraven via 4 nye regnvandsudløb IH-U447, IH-U448, IH-U449 og IH-U450. Regnvand fra det sydlige opland (3,8 ha) ledes til stik etableret af HOFOR og udledes via UØ119”. Med andre ord lægges der ikke op til, at vandet skal renses før udledning.

Størstedelen af haveforeningen er ubefæstede arealer, og der er os bekendt ikke problemer med vandlidende jorder. Dermed er nedsivning mulig.

Der er ikke kortlagt drikkevandsmagasiner i nærheden af foreningen.

Således giver separatkloakering ingen mening hverken ift. generel afledning af vand fra ubefæstede arealer eller for at hindre spredning af forurening. Såfremt man alligevel er bekymret for udvaskning og spredning af forurening, foreslår vi at analysere denne nærmere for at dokumentere, om det er en type forurening, der rent faktisk udvaskes af regnvand, frem for blot blindt at separatkloakere.

Perspektiverne er bekymrende: Ifølge Københavnerkortet skal 55% af de kommunale kolonihaver separatkloakeres (V2-kortlægning). Fastholder Københavns Kommune separatkloakering af kolonihaver på lejet jord, uden hensyntagen til de faktiske forhold, vil det medføre en væsentlig forøgelse af de i forvejen høje anlægsudgifter på anslået 71% set i forhold til kloakering af spildevand alene (jf. COWI’s rapport “Kloakering af kolonihaver, overslag over anlægsudgifter, august 2017”). Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at der betales fuld leje af de forurenede arealer.

Vi finder ikke, at en så omfattende principiel beslutning uden hensyntagen til de faktiske forhold har en økonomisk proportionalitet med den ønskede miljømæssige målsætning i spildevandsplanen og kreds 1 indstiller derfor, at foreningerne alene spildevandskloakeres med mindre lokale forhold efter en konkret vurdering på oplyst grundlag taler imod.


 

 

Få nyt om høringer

Abonnér