Lindholmsvej 18 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til en eksisterende bevaringsværdig bygning på Lindholmsvej 18.

Høringsfrist:

18. november 2019
Indsendt af:
Dan Skou Hansen
Dato: 18. november 2019
Svarnummer:
43
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Quinto
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
På baggrund af offentlig høring omhandlende forslag til lokalplan Lindholmsvej 18, ønsker vi i Grundejerforeningen Quinto hermed at fremkomme med vores høringssvar. Grundejerforeningen Quinto omfatter 179 grundejere, som alle er beliggende på Havdrupvej, Hvalsøvej, Sonnerupvej, Højstrupvej, Edelsmindevej, Lilliendalsvej, Tårnholmsvej og Lindholmsvej. Grundejerforeningen (vejlaug) varetager grundejernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af fortove og veje i området. På vegne af områdets grundejere er vi bekymret ved den planlagte udvidelse af Lilleskolen, i særdeleshed i relation til de trafikale konsekvenser udvidelsen medfører. Der er ikke etableret tilhørende parkeringsmuligheder for Lilleskolen, ligesom der ikke er kollektiv trafik i umiddelbar nærhed af Lilleskolen, hvilket i praksis betyder at der opleves stor biltrafik til- og fra Lilleskolen om morgenen og om eftermiddagen. Vi anfægter således lokalplanens udsagn om, at trafikken afvikles uproblematisk. Der er ikke cykelstier på lokalvejene i området, ligesom de omkringliggende veje ikke i udstrakt grad understøtter en sikker skolevej for eleverne på cykel. Endvidere blev vejbelysningen reduceret i forbindelse med Københavns Kommunes seneste fornyelse af gadebelysningen, hvilket bl.a. har gjort krydset ved Højstrupvej og Lindholmsvej mindre oplyst i de tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer, hvilket – sammenholdt med de trafikale spidsbelastninger i disse tidsperioder – har gjort særligt førnævnte kryds farligt. Vi er således bekymret ved de trafikale konsekvenser af den påtænkte udvidelse af Lilleskolen og opfordrer til, at der tages højde for den øgede bil-, gå- og cykeltrafik i området, herunder at der tænkes løsninger ind i lokalplanen omhandlende bedre afvikling af skoletrafikken samt belysning og skiltning ift. at skabe en betryggende skolevej. Slutteligt opfordrer vi til – såfremt lokalplanen vedtages – at der i byggeplanlægningen tages særlige hensyn til områdets mange børn og skoleelever ift. kørselsveje af lastbiler, byggemaskiner m.v. På vegne af Grundejerforeningen Quinto
Læs høringssvar fra Dan Skou Hansen
Indsendt af:
Karin Eriksen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
42
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
På Lilleskolens hjemmeside opgives, dags dato, det samlede elevtal til 135, i bilag 5 til Lokalplanforslag forventes elevtallet at stige til 152.
Læs høringssvar fra Karin Eriksen
Indsendt af:
Martin
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
41
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg stiller tvivl ved trafiktællingens kvalitet og korrekthed, som man omnævner i forslaget til lokalplan lindholmsvej 18 på side 6, da det ikke er angivet hvornår den er foretaget (dato, tidspunkt) og hvor mange trafiktællinger der er foretaget (antal). Derved er trafikanalysen i værste fald ubrugelig og giver forkerte og utroværdige konklusioner af den sæsonmæssige udvikling i trafikken fra sommer-efterår-vinter-forår og forandringen i trafikken hhv. hårde trafikanter og bløde trafikanter hhv. lastbiler, biler, motorcykler, knallerter, cyklister, løbehjul mm. henover skoleåret, fra august til juni. I bedste fald giver trafikanalysen et kort øjebliksbillede! Hvis trafiktællingen er foretaget om sommeren, hvor folk i større grad anvender cykler fremfor biler, giver den ikke et retvisende billede af problemerne i vintermånederne og de utrygge situationer og trafiksikkerheden der opstår pga. dårlige udsigtsforhold v. de mange afsætninger i bil og folk der ikke kan se om der kommer trafik når de skal ud af indkørslen. Yderligere vil den lille skole i københavn øge antallet af elever fra 140 - 152. Dvs. flere biler og cyklister, men I trafiktællingen vurderes det at et øget elevtal på 12 elever (bilag 5 parkeringsnotat) kun giver 3-4 ekstra afsætninger (3=25% og 4=33% ud af 12). Dette tal virker urealistisk og voldsomt undervurderet, når mange beboere i uagtet at skolens elever er for Brønshøj borgere i nærområdet. Men faktum er langt flere familier end 25-33% har biler, og anvender det hver eneste dag, da man som medarbejder skal kunne besøge kunder, leverandører eller andet og som forældre efterfølgende skal skynde sig til arbejde og hente børnene for at bringe dem videre til diverse fritidsaktiviteter som fodbold, svømning, ridning, osv. Så faktum er, at jeg ikke tror på forudsætningerne eller konklusionerne af trafiktællingen/analysen. Yderligere hvad angår trafiktællingens konklusioner, er jeg sikker på at man med fordel kan drage paralleler til Købehavns Kommunes godkendelse af Brønshøj Skoles mangeårige udvidelse, byggeri og renovation. Hvis man foretager en trafiktælling/analyse v. denne skole, spørger naboer og lokalområdet, om der er problemer om morgenen med trafikken vil de alle svare ja. Jeg ved det da jeg dagligt afleverer min datter på Brønshøj skole, og jeg oplever store trafikale problemer med trafiksikkerheden og trygheden ifm. afsætning om morgenen pga. dårlige parkeringsforhold, snævre veje, mange bløde trafikanter, dårligt udsyn, mange forskellige veje til samme skole osv. Der kan stilles stor tvivl om analysernes værdi heriblandt konklusionen i Trafikoptællingen. Beboere i området (højstrupvej, Tårnholmsvej og Lindholmsvej) er ikke enige i konklusionen om "der ikke opstår problemer, når elever afleveres i bil. De oplever at de ikke kan komme ud af deres indkørsel pga. dårligt udsyn fra biler der er parkeret, at biler parkeres ulovligt, med stor gene for cyklister samt at de parkere på kantsten og fortove med stor gene for fodgængere og hundeluftere. Et anden bemærkning er, at den gældende byplan nr. 45 fra 1966 fastlægger at ejendommen (lindholmsvej 18) til boligformål (ikke grundskole). Dvs. at man har i så mange hår har drevet skole i et boligområde uden evt. tilladelse! Men nu vil man efter så mange år gøre ret ved at lave en ændring i lokalplanen, som negliere alle de års manglende tilladelse! Jeg forstår ikke hvordan man kan foreslå og evt. godkende at bygge en bygning som ikke er i samme udformning, farve eller materialer som den bevaringsværdige hovedbygning, og derfor ikke skabe en sammenhængende helhed til lokalområdet og byggestillen i kvarteret. Vi stiller tvivl ved kvaliteten og korrektheden af skyggediagrammerne, da man via hjemmesiden www.dingeo.dk kan se at skyggediagrammerne som er angivet i materialet som er sendt i høring jf. lokalplanen s. 11 og 12 er meget mindre (undervurderet) end de skygger som man kan simulere på www.dingeo.dk når man angiver samme dato og tidspunkt som angivet i høringsmaterialet. https://www.dingeo.dk/adresse/2700-br%C3%B8nsh%C3%B8j/lindholmsvej-18/sol/. Vi kan konstateret at materialet sendt i høring af fejlagtigt pba. af skyggesimuleringer foretaget på samme tidspunkter og datoer på www.dingeo.dk, som klart visualisere at der er skyggepåvirkning af solen fra den eksisterende bevaringsværdige på matriklerne 11bi, 11bk og 11ag jf. forskellige tidspunkter hhv. 21.marts 2019, 21. juni 2019. Da vi kan konstatere mangler i høringsmaterialets skyggepåvirkning jf. s. 11 og 12 ift. den bevaringsværdige bygning, må vi med rette konkludere at der er fejl i skyggerne angivet i høringsmaterialet hvad angår den nye tilbygning. Dette kan vi af logiske grunde ikke efterteste på www.dingeo.dk da den kun tager højde for allerede etablerede bygninger på grunden! Hvis kommunen godkender at etablere en bygning hvor det er nødvendigt at installere vinduer, som er over hegn/hæk med indblik i naboers/genboers haver og ikke er ovenlys vinduer i taget med udsyn til himlen. Så opfordre jeg til at Lindholmsvej 18 planter høje grønne træer på egen grund (Lindholmsvej 18), som kan spærre for udsynet af bygningen og vinduerne, så indbliksgener elimineres til naboerne/genboerne. Vi har på egen hånd mærket hvordan skolen ikke respektere sine naboer. Et eksempel herpå er, at skolen i sommers ønskede at udskiftede vores fælles hegn uden dialog med os. Med 1-dags varsel arrangede de og gennemførte udskiftning af fælles hegn i en weekend. Yderligere blev naboer ikke hørt Lilleskolen købte Højstrupvej 68 (Fru Schrøders Hus, som det bliver kaldt i lokalområdet), og anvender huset som fritidsinstitution. Dette er udvidelse af skolens område og virke og åbningstid, som har påvirket naboerne markant i området. Til sidst mener jeg også at som forudsætning for købet af højstrupvej 68, at udseendet på huset og grunden skal være i stil med nabolaget og som et normalt hus når man ser på det fra højstrupvej. I den forbindelse bør der vel også være servitutter som er gældende for etablering af hegn mellem matriklerne 11bg (lindholmsvej 18) og 3053 (højstrupvej 68).
Læs høringssvar fra Martin
Indsendt af:
Karin Olsen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
40
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indsigelse. Som genbo til Lilleskolen har vi gennem årene levet med de smågener, der er fulgt med i form af larm, parkeringsvanskeligheder og senest udsyn til et større container-kontor direkte ud mod vejen. Men vi vil ikke acceptere, at generne vokser, og at der tilføjes nye. Flere elever, offentlig adgang efter skolens åbningstid og en 8-meter høj tagterrasse er ikke foreneligt med et gammelt og roligt villakvarter. Flere elever vil øge skolens aftryk over en bred kam i form af mere larm og mere trafik. Kombinationen af at gøre udenomsarealerne offentlige samtidig med, at der bygges i højden er kritisabelt og vil betyde øget indkig, utryghed og mere larm. Generelt vil tilbygningen forstærke den fortætning, der også er i gang flere andre steder i kvarteret, hvor huse rives ned og erstattes af to eller flere boliger på samme grund. Det er ikke nogen gevinst og klæder ikke et gammelt villaområde. Lilleskolen ligger i en flot gammel villa – bevar den. Hvis Lilleskolen skal vokse til en Storskole, bør den ligge et helt andet sted, hvor der er den fornødne plads.
Læs høringssvar fra Karin Olsen
Indsendt af:
Benedikte
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
39
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi kan kun tilslutte os de øvrige høringssvar og dertilhørende kritikpunkter af den nye bygning samt det åbne byrum og de dertilhørende bekymringer. Som direkte nabo til skolen kan vi kun se et negativt outcome for os naboer, genboer og det øvrige nabolag. Det nye bygning vil være en øjebæ og en skændsel for kvarterer som slet ikke matcher den flotte bevaringsværdige bygning. Den giver voldsomme indbliks- og skyggegener for naboerne. Det åbne byrum samt tagterrassen kan kun give øget støjniveau og problemer for nabolaget ift. støjgener, fester, samlingspunkt for unge, affald mm. Alt i alt vil lilleskolens planer virkelig forringe naboer og genboernes livskvalitet. Det er forkasteligt hvis lilleskolen kan trumle et helt nabolag ned ene og alene for egen vindings skyld. Det er skræmmende hvis lokalplanen godkendes og lilleskolen kan fortsætte deres vokseværk. Hvad bliver næste skridt så? Det undre os meget at det umiddelbart kun er os direkte naboer til “Lilleskolen”, der har modtaget “Post vedrørende forslag til lokalplan Lindholmsvej 18” fra Københavns kommune. Det er for dårligt at en større radius om skolen ikke har fået samme brev - Især da der er forslag om offentlig skolegård, hvilket har betydning for meget mere af nabolaget. Grundejerforeningen var heller ikke informeret, som ellers vedligeholder vejen. Det virker som om taktikken har været at så få som muligt var informeret og derved havde mulighed for at gøre indsigelser. Jeg er derfor glad for at se, at der alligevel er kommet så mange høringssvar og protester. Nu håber vi de alle tages til efterretning, så vores dejlige nabolag ikke ødelægges. Vi opfordre til at skolen forbliver “Lilleskolen” og ikke godkendes til udbygning eller at de finder en anden beliggenhed (fx rigspolitiets gamle bygninger på Slotsherrensvej 113)
Læs høringssvar fra Benedikte
Indsendt af:
Elo Tolstrup
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
38
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som genbo til Den lille skole, vil vi på det kraftigste protestere mod udvidelse af denne. Vores bekymring er den øgede trafik der vil blive til og fra skolen, som det er lige nu , er det et inferno med biler og cykler som skaber farlige situationer for os som skal ud og ind af vores indkørsler. Efter der er blevet udvidet af flere gange er støj niveauet fra skolen steget markant. Det eneste frirum vi har tilbage er, efter skolen/sfo lukker i hverdagene, weekender og skolens ferie. Der lægges op til, at der skal være offentlig adgang til skolens område efter lukketid. dette vil være et stort tab og helt uacceptabelt, hvis denne ro forsvandt fra vores haver. Tagterrasse med langt kig over kvarteret mange haver og boliger vil fratag folk privatliv og virker meget urimeligt. Vi håber, at blive hørt denne gang inden Den lille skole blive til Den stort skole i Brønshøj.
Læs høringssvar fra Elo Tolstrup
Indsendt af:
Per Hansen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
37
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Lokalplanforslaget er, efter min opfattelse, ikke acceptabelt af følgende årsager. • En udvidelse af skolen med flere elever vil medføre en stigning i trafikmængden og større parkerings problemer på de omkringliggende veje. Skolen bør etablere P-pladser på eget område. • Flere elever vil give øget larm. • At åbne for offentlig adgang uden for skoletiden giver øget støjgener på tidspunkter, hvor der i dag er stille. En sådan adgang kan også tiltrække kedelige elementer om aftenen og natten. • En tilbygning i den påtænkte højde og anvendelse, vil give de omkringboende naboer store gener i form af indkig til huse og haver. • Det er ikke rimeligt at udvide Lilleskolen, til en ”storskole”, i et villakvarter.
Læs høringssvar fra Per Hansen
Indsendt af:
René Jensen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
36
By:
Brøndhøj
Postnr.:
2700
Kan desværre kun finde negative argumenter i forhold til udvidelse af Brønshøj Lilleskole. Da den ligger langt inde i et villakvarter er den allerede idag alt for høj. Der er rigtig meget støj alle hverdage fra udeområderne. Der er for mange biler på småvejene omkring og der bliver kørt alt for hurtigt. Skolen fylder en stor del af parcellen omkring hjørnet af Lindholmsvej og Højstrupvej. Hvis der er behov for så stor en skole må der findes et passende område, og IKKE midt i et villakvarter. For nogle år tilbage lukkedes der en hel del skoler i nærområdet. Forslag herfra: find et mere egnet område, især trafik- og infrastruktur venligt. Vh René Jensen
Læs høringssvar fra René Jensen
Indsendt af:
Rene jensen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
35
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj Lilleskole ligger i et villakvarter og fylder allerede omtrent det halve af parcellen langs hjørnerne af Lindholmsvej og Højstrupvej. Den eksisterende bygning idag er allerede meget høj i forhold til området. Trafik i forbindelse med skolen er meget voldsom i forhold til stillevejene omkring. Og mange af bilerne skyder genvej ned af bl.a. Tårnholmsvej med for høj hastighed. Så allerede nu er infrastruktur og område ikke gearet til skole, og slet ikke til en udvidelse. vh René Jensen
Læs høringssvar fra Rene jensen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
34
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
33
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
32
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
31
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
30
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
29
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
28
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
27
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
26
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 17. november 2019
Svarnummer:
25
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil på det kraftigste protestere mod udvidelsen af Brønshøj Lilleskole. Min bekymring går især på den øgede trafik der vil blive til og fra skolen. Som det er nu, er der et inferno med biler , der sætter børn af om morgenen og ofte er farten høj ned af vores vej( Tårnholmsvej) Endvidere vil det være til stor gene for de nærmeste naboer, at man vil kunne se lige ned i deres haver også efter skolens lukketid, da der tit er aftenmøder på skolen. Endvidere vil forslaget om åbent areal efter endt skoledag, medføre øget støj i vores dejlige villakvarter. Lad skolen være som den er nu eller byg en ny skole et andet sted.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Jørgen M
Dato: 16. november 2019
Svarnummer:
24
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som næsten nabo og medlem af grundejerforeningen Quinto's bestyrelse har jeg følgende bemærkninger: Lokalplanen indeholder en trafikanalyse ? Vi de nærmeste naboer til skolen har ikke været inddraget. Grundejerforeningen Quinto ( vejlaug ) er blevet opmærksom på at skolens matrikler er gået fra 3 til 2. Altså færre midler til vedligeholdelse af vejen ( vejvedligeholdelse betales pr matrikel ) og nu vil man forøge antallet af elever og forældre dvs flere brugere af vejen - det forekommer ikke rimeligt eller logisk. I forb.m. at man fornyede vejbelysningen anbragte man 1 stk gadelampe mindre hvilket gjorde krydset Højstrupvej/Lindholmsvej mørkere - krydset er meget trafikeret om morgenen og er specielt farligt i den mørke tid - og nu endnu flere elever og forældre - jeg undre mig over trafik- analysen ( den er vist lavet ved et skrivebord ) Forslag : 1. Bedre belysning i krydset Højstrupvej / Lindholmsvej 2. Inddrag det areal som Kbh's Kommune har haft liggende i mere end 50 år til et stoppested for en sporvognsrute som aldrig kom ( Kbh's kommune har i øvrigt svært ved at vedligeholde området ) Mvh JBM
Læs høringssvar fra Jørgen M
Indsendt af:
Lise
Dato: 16. november 2019
Svarnummer:
23
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Ja, vi vil gerne høres og benytter her vores demokratiske mulighed for at protestere mod Lille skolens udvidelsesplan. Vi har boet nær Lille Skolen (i “anden række) i 26 år. De første mange år var skolen en reel lille skole, med under 100 elever, et spor med 15-16 i hver klasse, til og med 5. Klasse. De fleste villa ejere i kvarteret levede OK med dette niveau af elever, mange forældre cyklede eller gik med deres børn til skolen, og vores vartegn for området var den smukke historiske bygning. Sådan havde det “altid” været. Det var et niveau, og en bygning, som passede til vores gamle villakvarter fra 30erne. Dette ændrede sig, da de opkøbte nabogrunden, med en lille bungalow. De måtte ikke ændre på grund og bygning, den skulle fortsat fremstå, som en del af kvarterets karakter. Men bag huset satte de et kæmpestort cykelstativ op med tag og med meget stærk lyssætning. Da, fik vi meget ondt af de nærmeste naboer, de havde direkte udsyn til dette. Ofte har der lydt rygter om, at skolen ville flytte for at kunne udvide. Byggegrunde har været fundet, beslutninger blev ikke taget, desværre. Det skulle de have gjort. Bliver dette projekt til virkelighed vil beboerne i området, hverken føle sig hørt eller ordentligt behandlet. Vi har købt hus og have med en forventning om at bo i et fredeligt villakvarter og har i de senere år oplevet stærk øget bilisme og trafik. Elevtallet er over årerne forøget med 50%. Forældre kører i dag i langt højere grad deres børn i skole og når poderne er sat af glemmes ofte den max 30 Kms fartgrænse i kvarteret. I forhold til tilbygningen er vi oprigtigt chokerede over, at skolen hellere vil lave en meget høj tilbygning og derved skæmme kvarteret og genere naboerne end få besluttet sig for at gøre det mere oplagte, at finde sig en anden, større grund et sted, der kan rumme og tilgodese en skoles fysiske bygninger og børnenes behov for udeplads.
Læs høringssvar fra Lise
Indsendt af:
Preben Hansen
Dato: 15. november 2019
Svarnummer:
22
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indsigelse mod den planlagte tilbygning og udvidelse af Lilleskolens aktiviteter samt muligheden for offentlig tilgængelige udeareal efter skolens åbningstid, som skitseret i "Forslag til lokalplan Lindholmsvej 18" I et bevaringsværdigt villaområde i det gamle Brønshøj. Lilleskolen bør forblive at være ”lilleskole” i en bevaringsværdig flot bygning. Lilleskolen har for et par år siden udvidet skolens areal, ved opkøb af villa Højstrupvej. Vi er som beboer i området tæt på skolen og ikke interesseret i ”storskoledrift”, så tæt på vores bolig. Det vil tilføre mere støj og larm, flere biler der skal parkeres, hvor der i forvejen ikke er plads. Flere cykler og børn på veje, hvor der køres med stor fart. Parkeret biler alle vegne. Støjgenerne fra skolen i dag er rigelige og en tilbygning som den planlagte kan gøre det værre, dels pga. tilbygningens udformning, og dels pga. en forventet forøgelse af elevtallet fra det nuværende 140 til 152. Et ”offentligt tilgængelige Byrum” en ny lokalplan for Lindholmsvej 18 med ”pejlemærker for en levende by med kant” lyder flot men ikke placeret i et gammelt villakvarter. Og at skolens arealer skal være åben adgang for alle, til fri benyttelse uden for skolens åbningstid. En så tæt bebyggelse op til nabogrundene, der støder op til skolen er på ingen måde hensigtsmæssig. Der tages her ikke hensyn til de boliger, de vil nærmest få skolen ind i haven. Udkig fra påtænkte etablering af højt tårn og terrasser. Et område som det vil tiltrække mennesker hele døgnet. Hvem skal tage ansvaret for vedligehold, oprydning og erstatning af forvoldte skader, i området omkring skolen. Ødelæggelser foretaget af bruger af arealet, i og uden for skolens åbningstid? Der skal fældes træer og plantes nye, men kun 5 træer og det er ikke nok. Der burde netop plantes flere træer omkring skolen, grønt miljø der afskærmer og er lyddæmpende. Nej, planen for Lindholmsvej 18, med tilbygning af højt tårn med udkig og glasterrasser, fældning af træer og mere støj, og offentlig tilgængelighed. Der er på ingen måde indarbejdet ønske om at bevare villakvarteret med fokus på de eksisterende kvaliteter, i den plan.
Læs høringssvar fra Preben Hansen
Indsendt af:
Lars Andersen
Dato: 15. november 2019
Svarnummer:
21
Virksomhed / Organisation :
L.a-Total
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi mener ikke det er ok P.g.a der er i forvejen store trafikale problemer Bla. Andet er det sjældent muligt at parkere ved egen bopæl, specielt morgen og eftermiddag
Læs høringssvar fra Lars Andersen
Indsendt af:
jarl Korremann
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
20
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Lokalplanforslaget er efter min opfattelse ikke acceptabelt af følgende årsager: Dette er en privat virksomhed, i dette tilfælde undervisning, der vil minimere enhedsomkostningerne ved at ekspandere, og dette skal ske i et ældre villaområde. Effekten af dette vil være dette negativt for lokalområdet indenfor mange områder. Trafik: Mere biltrafik i området. Det er ikke angivet hvor meget elevtallet vil stige med, men da målet er at få økonomien i balance, må det være betydeligt. Støj: På grund af flere elever kan der imødeses tiltagende støj, i visse frikvarterer er støj niveauet allerede i dag meget højt(hyl). Rekreativt område: Der lægges op til, at der skal være offentlig adgang efter skolens åbningstid, dette vil medføre store gener (bl.a. støj) for områdets nuværende beboere. Jeg anser denne offentlige adgang efter skolens åbningstid for totalt uacceptabelt. Lokalplanen lægger op til en ændring af arealet status fra at være en skole i dagtimer til at være et rekreativt areal i alle døgnets timer. Udformning af bygning: Tagterrasse med langt kig over kvarteret og uhindret kig til mange haver er totalt uacceptabelt. Hvis bygning senere skal bruges til noget andet, efter at skolen engang er fraflytter, er designet uhensigtsmæssigt. Skolens tilknytning til lokalområdet: Lilleskolen hidtidige tilknytning til områdets beboede vil ændres fra accept til modvilje med de foreslåede udvidelser. Lilleskolen vil blive til København’s Storskole.
Læs høringssvar fra jarl Korremann
Indsendt af:
Henriette
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
19
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg synes det vil være så uhensigtsmæssigt at putte så moderne en bygning på en ellers utrolig historisk og flot ejendom. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan tilbygge i bygningens nuværende stilart, og derved bevare det flotte klassiske udtryk ejendommen har i området. Jeg kan ikke forstå alt skal være så over moderne, hver gang der bygges nyt og København gang på gang smadrer alt historisk udtryk. Den nye tilbygning vil skæmme helt enormt i området ikke mindst grundet den massive højde. Surt for omkringliggende naboer, at alle fra tagterrassen kan glo direkte ned i deres haver. Det virker som en skønt forslag for skolen, men som altid når der bygges i Københavns kommune, så er der ikke tænkt på naboer, bevare respekten for den nuværende bygnings udtryk samt bygningens påvirkning af det omkringliggende område.
Læs høringssvar fra Henriette
Indsendt af:
Inger Wiene
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Hermed Københavns Museums svar vedhæftet.
Læs høringssvar fra Inger Wiene
Indsendt af:
Lene Bruhn
Dato: 14. november 2019
Svarnummer:
17
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil gerne protestere mod lokalplanforslaget af følgende årsager: 1) Der lægges op til, at der skal være offentlig adgang efter skolens åbningstid, hvilket med hensyn til skolens placering midt i et ældre villakvarter ikke er optimalt. Skolen er beliggende på en større villaparcel direkte op til og midt blandt andre villaparceller i et meget tætbebygget kvarter med smalle veje, og det planlagte projekt vil påføre hele kvarteret uacceptable gener i form af støj, trafik, ophold etc på tidspunkter, som ikke hører til i et villakvarter. Jeg bor skråt bag ved skolen og er ikke direkte nabo, men støj og trafik er generende nok i skolens nuværende åbningstid, så en åbning af arealerne uden for skolens åbningstid er højst uvelkommen, da det vil føre til støjgener for alle omkringboende i en stor radius også om aftenen og i weekender, hvor man kan forudse, at unge vil benytte arealet til "fester". 2) Den forudsatte udbygning vil medføre direkte indkig i nabohaverne - det kan jeg slet ikke forstå, at man overhovedet overvejer i forhold til gældende lovgivning. Københavns Kommune er ellers nok på tæerne, hvis vi borgere skulle forsøge noget lignende. 3) Udvidelse af antallet af elever vil være særligt problematisk i forhold til en øgning af trafikken om morgenen og om eftermiddagen, hvor der i de senere år er sket en markant forøgelse af biltrafikken ved skolen med parkering lovligt og ulovligt rundt omkring hjørnet, hvor skolen ligger (alle mener åbenbart, at det er en ret at parkere lige uden for lågen). Man skulle måske overveje helt at flytte skolen fra et ældre villakvarter med i meget tætliggende huse på smalle veje i stedet for at udbygge den.
Læs høringssvar fra Lene Bruhn
Indsendt af:
Anne Mårtensen
Dato: 12. november 2019
Svarnummer:
16
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Først og fremmest er jeg noget uforstående at vi slet ikke har hørt om dette forslag til lokalplanen, men at man skal få informationen af en af mine naboer på Tårnholmvej som omdeler et nabobrev. Det er på ingen måde rimeligt. Er den eneste indsigelse man kan komme med her i et høringssvar? Jeg har talt med flere ejendomsmæglere der har fortalt mig at de omkring liggende huse omkring skolen vil falde særdeles i pris ved opførelse af en tilbygning som denne. Den er grim arkitektonisk og passer på ingen måde til en af Brønshøjs smukkeste ejendomme. Der vil være væsentlig mere støj fra børn og i det hele taget gener med mere indkig i haver m.m. Der vil være væsentlig mere trafik fra forældre der skal hente og bringe børn som på ingen måde passer ind i de ellers rolige omgivelser. Offentlig adgang vil helt sikkert høre stedet til et samlingssted for unge mennesker der drikker alkohol og hænger ud sent om aftenen som kan bringe utryghed for mange af de omkringliggende beboere. Nej tak til denne store grimme tilbygning og alt hvad der dertil følger.
Læs høringssvar fra Anne Mårtensen
Indsendt af:
Flemming Schiller
Dato: 11. november 2019
Svarnummer:
15
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Lokalplanforslaget er efter min opfattelse ikke acceptabelt af følgende årsager: 1) Der lægges op til, at der skal være offentlig adgang efter skolens åbningstid. Det harmonerer på ingen måde med skolens placering midt i et ældre villakvarter. Der er tale om et kvarter, som ikke er - og aldrig har været - planlagt til nogen form for offentligt tilgængelig bygning, hverken af den nuværende størrelse, eller med den forudsatte udvidelse. Skolen er jo beliggende på en større villaparcel direkte op til og midt blandt andre villaparceller, og det vil påføre hele kvarteret uacceptable gener i form af støj, trafik, ophold etc på tidspunkter, som ikke hører til i et villakvarter. Det synes som om der helt er set bort fra, at der jo ikke, som det ofte kan være tilfældet for skoler, er væsentlige udenomsarealer omkring den nuværende skole. Den ligger i en have klods op af de øvrige beboeres have. 2) Den forudsatte bygning med arealer i højden, som medfører direkte indkig og forøgelse af støjgener til en lang række haver i kvarteret. I kombination med det under punkt 1 anførte om offentlig adgang uden for skolens åbningstid er dette yderligere kritisabelt og helt uforeneligt med villakvarterets karakter. 3) Udvidelse af antallet af elever. Det vil øge skolens “aftryk” i kvarteret væsentligt. Det er særligt problematisk i forhold til trafikken om morgenen og om eftermiddagen, hvor der i de senere år er sket en markant forøgelse af biltrafikken og af udefra kommende parkering. Sammenfattende bør projektet derfor retænkes med en helt anderledes respekt og hensyntagen til skolens placering i en villa midt i et ældre villakvarter med tætliggende villaer på mindre villaveje.
Læs høringssvar fra Flemming Schiller
Indsendt af:
Solveig Kristiansen
Dato: 11. november 2019
Svarnummer:
14
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som een af de nærmeste naboer til Den lille Skole, Lindholmsvej 18, vil vi på det kraftigste protestere over forslaget med en tilbygning på op til 10 meter. Vi har været nabo siden skolens start og har været meget generet af elevernes støj og larm gennem årene. Om sommeren er det helt umuligt, at sidde og nyde det i haven. Eleverne ødelægger også raftehegn og smider mange ting ind i haven. Larmen fra eleverne har udviklet sig med årene, og er blevet endnu værre efter, at fritidshjemmet er kommet til, uden vores samtykke. Hvis området så samtidig skal være offentlig tilgængelig hele døgnet, ja så er der da slet ikke noget fred og ro, og virker også meget utrygt, da man ikke ved, hvilke typer, det vil tiltrække. I forbindelse med tilbygningen skal der også være udsigt over områdets haver og huse, det ødelægger da privatlivets fred, og er også utrygt. En frygt vil også være, at husenes værdi vil falde. En så stor skole, som det udvikler sig til, passer slet ikke ind i området.
Læs høringssvar fra Solveig Kristiansen

Sider