Skråfoto der viser reguleringsplanens område

Ophævelse af reguleringsplan Skelbækgade

Forslag til ophævelse af reguleringsplan fra 1947

Høringsfrist:

5. juni 2019
Indsendt af:
Jimmi Holst
Dato: 5. juni 2019
Svarnummer:
24
By:
København V
Postnr.:
1700
Kære medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen, I forbindelse med beslutningen om en eventuel ophævelse af reguleringsplanen er det mit håb, at flere forhold kan tages med i betragtning. Disse forhold drejer sig ikke om en standsning af fremskridt og erhverv i form af hotelvirksomhed, men i højere grad om, at man prøver at anlægge en menneskelig og miljømæssig betragtning, og derved eventuelt tager hensyn til borgerne i nærområdet. De borgere, naboer, som skal forholde sig til et eventuelt hotel eller anden virksomhed hver eneste dag. Jeg er en af dem, men vil trods alt alligevel prøve, at se dette ud fra hensyn, der ikke kun er mine egne. Som beboer, og nabo til det nybyggede Scandic Hotel, har jeg oplevet en markant stigning i trafikken på Skelbækgade. En stigning der mildest talt ikke er særlig miljøvenlig, hverken når det kommer til almindelig udledning af udstødningsgasser, men heller ikke i forhold til almindelige støjgener i form af åbning og lukning af bildøre og motorstøj ved start og stop. Hertil kommer den øgede mængde trafik i form af hyrevogne, last- og skraldebiler, som naturligvis imødekommer et moderne hotels behov hver eneste dag. Når der drives erhverv, kan denne trafik foregå døgnet rundt, som det i forvejen opleves ved anden erhvervsvirksomhed i nærområdet. Det må groft set kunne antages, at der sker en fordobling af de ovennævnte miljø-og støjmæssige gener ved etablering af yderligere et hotel uden at skele til størrelsen. Det er der ingen beboere, som hverken kan eller bør være tjent med, selvom de bor i byen, hvor et vist støjniveau naturligvis må forventes. Noget af det der særligt kendetegner Københavns brokvarterer er den helt særlige tilstand af, at der kan falde ro over byen. Det gælder i høj grad også Vesterbro. Der er plads til, at mennesker kan være mennesker. Der er grønne områder, som folk benytter til at mødes i og på, kæledyr kan luftes i, og hvor folk generelt finder plads til hinanden. Fra Københavns Kommune har man helt korrekt for længe siden erkendt, at folk har behov for steder til at slappe af og mødes. Det ses bla. på den meget populære Sønder Boulevard, der er tæt befolket på en varm dag, men generelt er bruges året rundt. I brokvartererne bor og lever man og gør plads til hinanden på en måde, som kun beboere gør. Den store forskel på gæster og beboere er, at gæsterne er der for at opleve, imens beboerne er der for at leve. Et andet eksempel på at der “leves” i området, er etableringen af den nye skole i Kødbyen som erstatning for Gasværkvejens Skole. I forbindelse med etableringen af denne er blandt andet Skelbækgade udlagt som “sikker skolevej”. Adskillige børn og ansatte til skolen vil netop anvende Skelbækgade på vej til skole, herunder krydse den. I forbindelse med høringen (2018-0002179) omhandlende lokalplan “Den Hvide Kødby” blev det i et høringssvar til Vesterbro Lokaludvalg fra Teknik- og Miljøforvaltningen fastslået, at kundetrafik til den kommende IKEA og Fisketorvet ikke ville påvirke skolebørnene henset til butikkernes åbningstider. Da et hotel har åbent hele døgnet har denne forudsætning ændret sig. Det er blandt andet fordi, Skelbækgade ligger på den anden side af Dybbølsbro end de nævnte butiksområder og dermed samme side som skolen. Det blev i samme ombæring vurderet, at den nuværende mængde Skelbækgadetrafik på 5000 biler pr. hverdagsdøgn ville stige til blot 5100. Denne forudsætning må ligeledes antages at være ændret henset til en stor hotelvirksomheds gæster, ansatte og handlende i forbindelse med driften af hotellet. Derfor er der ikke alene en trafikmæssig risiko overfor børnene og beboerne generelt, men i høj grad også en miljømæssig i forhold til den forventeligt øgede trafikmængde. Flyttes dele af denne trafik til om natten, vil det formentlig igen gå ud over beboerne i form af støjgener som tidligere nævnt. Alene fordi forudsætningerne for vedtagelsen af de forskellige lokalplaner og høringer hænger sammen, og dermed er indbyrdes afhængige, bør man vedtage en samlet plan for området. Når enkeltforudsætninger ændrer sig, men som har været afgørende tidligere, bør man se på den samlede plan igen for at undgå fejl. Skulle man tænke i helt andre alternativer, kunne man udlægge den nordlige del af Skelbækgade ned mod Sønder Boulevard til rekreativt område i sammenhæng med boulevarden således, at et eventuel hotel kun kan nås til fods eller på cykel (det drejer sig måske om 50-100 meters gang). Det ville i det mindste være med til at sende et signal om en grøn by med omtanke for borgerne og mindske risikoen for børn og ansatte. Da den sydlige del af gaden formentlig skal anvendes som til- og afgangsvej til skolen og Kødbyen generelt, kan dette forventeligt ikke gøres for hele Skelbækgade, omend det såfremt muligt ville skabe plads til udearealer i form af populære boldbure o.lign., som det også kendes fra andre dele af byen. Til slut skal det nævnes, at en eventuel ophævelse af reguleringsplanen bør afføde krav om en ny lokalplan, når man ikke kender til omfanget af et eventuelt hotelprojekt eller andre projekter for den sags skyld. Bygningens ydre fremtoning bør eksempelvis passe ind i lokalområdet og der bør være krav om, at der ikke kan bygges højere end nuværende. Små ting som trods alt har stor betydning de omkringliggende ejendomme. Jeg håber med dette indlæg, at I husker naboerne, Københavnerne fra Vesterbro, når I træffer en god, menneskelig og miljømæssig beslutning.
Læs høringssvar fra Jimmi Holst
Indsendt af:
Merete Graakjær Sørensen
Dato: 4. juni 2019
Svarnummer:
23
By:
København V
Postnr.:
1718
Andelsforeningen Sommerstedgade 6-8, som jeg er en del af, har allerede indgivet et høringssvar, som jeg tilslutter mig. Essensen af dette høringssvar er, at vi ikke bakker op om, at man skal kunne bygge hotel i karréen Skelbækgade/Sommerstedgade. Når jeg skriver et separat svar, så er det fordi, at en sådan mulig ændring vil få stor betydning for min og mine naboers hverdag. Efter at Søndre Boulevard er blevet reetableret, så tiltrækker området allerede rigtig mange mennesker - særligt turister. Det samme gør sig gældende med Kødbyen. Og så er der den årlige Distortion, hvor vi er nødt til at barrikadere vores kældertrapper for at undgå, at folk bruger dem som toiletter. Vi har to Værtshuse på hver hjørne, hvis kunder bidrager til rigtig meget støj og uroligheder ude på gaden. Så i forvejen bor vi i et område med meget støj, mange mennesker, meget trafik - OG de efterladenskaber, særligt skrald, som alt dette medfører. Jeg bliver urolig og ked af det ved tanken om, at et hotel på den anden side af gaden vil øge alle disse gener. I et høringssvar fra Politiet bliver der kommenteret på det nyopførte Scandic Hotel, som tilsyneladende ikke har medført f.eks. øget prostitution. Men der er også kun tale om ét hotel - som vel og mærke ikke har ligger der ret længe. Vi ved alle hvordan miljøet er ved hotellerne i nærheden af Hovedbanegården og Istedgade, hvor mange kriminelle og hjemløse holder til. Jeg mener, at man er nødt til at tage højde for den store risiko der er, for at vores gade ender på samme måde. Det er på ingen måde en urimelig antagelse, idet vi allerede mærker til det bare ved at bevæge os ud på Søndre Boulevard. Jeg er klar over, at man som byboer må forvente at være omgivet af mange mennesker og et vis portion støj. Men der er ingen grund til bevidst at stræbe mod det. Der må være andre muligheder, og de nuværende beboeres velbefindende burde vægte tungt på vægtskålen. Med venlig hilsen Merete Graakjær Sørensen
Læs høringssvar fra Merete Graakjær Sørensen
Indsendt af:
Lars Dahl Pedersen
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A/B Sønder Boulevard 37 - Sommerstedgade 1-3
By:
København V
Postnr.:
1718
Høringssvar til forslag om at ophæve Reguleringsplan Skelbækgade, Vesterbro/Kgs. Enghave, sagsnr. 2018-0311085. Ophævelse af reguleringsplan for Skelbækgade, for at forhindre etablering af let industri i et boligområde, er et fornuftigt tiltag. Ønsket om at benytte bygningen til hotel frem for boliger, rekreative faciliteter, børneinstitutioner eller andre offentlige formål er derimod ikke hensigtsmæssigt. Som anført i høringsskrivelsen, ligger bygningen omgivet af boligkarréer, og deler derfor også gårdrum med privat beboelse. Vi er, som mulige naboer til endnu et hotel, selvsagt meget bekymrede for de støjgener, dette kan medføre. Henset til interessekonflikten mellem erhverv/turisme og privatbolig, og det faktum at gården vil skulle deles imellem disse parter, kun adskilt af en 2 meter høj mur, anser vi det som en nødvendighed, at der udarbejdes en lokalplan for hotellet, de tilstødende matrikler 1425, 1426 og 1206 samt tilhørende gårdrum, til regulering af hensyn til det fremtidige naboskab og vores livskvalitet. I lokalplanen bør det fastsættes, at udeservering, ophold og lignende i gårdrummet skal tage hensyn til naboer og ikke kan ske uden for tidsrum, der kan accepteres af beboere i de omkringliggende boligkarréer. Det bør i lokalplanen endvidere indskærpes, at varelevering og anden støjgenerende transport i gårdrummet, eksempelvis afhentning af affald, ligeledes kun skal ske med hensyn til beboere i bygningerne. Vi er bevidste om, at hotellet er underlagt kravet om overholdelse af støjgrænser for erhverv i boligområder. Vi er dog bekymrede for impulsstøj fra glade hotelgæster på skæve tidspunkter af døgnet, og vil derfor anbefale, at der i lokalplanen stilles krav om, at vinduerne ud mod gårdrummet ikke kan åbnes. Ovenstående anbefalinger til ny lokalplan ser vi også komme eventuelle hotelgæster til gode, således er dette er i alle parters interesse. På vegne af A/B Sønder Boulevard 37 / Sommerstedgade 1-3 Lars Dahl Pedersen Bestyrelsesformand
Læs høringssvar fra Lars Dahl Pedersen
Indsendt af:
Ida Kinch
Dato: 31. maj 2019
Svarnummer:
21
By:
København V
Postnr.:
1718
Hej, jeg vil gerne tilslutte mig koret og sige nej tak til flere hoteller. Vesterbro er i forvejen et meget populært turistmål, hvilket man sagtens forstår, men uanset hvor godt det er for byen, landet og økonomien, så er det ærligt talt ved at være lidt anstrengende, at leve midt i. Jeg vil gerne have en by, der gør mere for beboerne end for turisterne. Måske kan bygningen lægges om til lejligheder? til institution? til kontorfællesskaber eller værksteder? Et eller andet, der kunne være til gavn for lokalmiljøet og beboerne? Jeg vil tusinde gange hellere have nye – permanente – naboer, fremfor turister der blæser ud og ind af området, så jeg håber, at forvaltningen vil tage til efterretning, at de godt må passe lidt på os, der bor her. Tak.
Læs høringssvar fra Ida Kinch
Indsendt af:
EF Sommerstedgade 5-7
Dato: 31. maj 2019
Svarnummer:
20
By:
København
Postnr.:
1718
Vedrørende reguleringsplan Skelbækgade. Kommunen skriver: ’’Delområdet udlagt til industri ligger hovedsageligt omgivet af boligkarréer, og egentlig produktion på ejendommene i området er derfor ikke hensigtsmæssigt. I omhandlede ejendom foregår der ingen lettere industri eller produktion, og det er mange år siden, det har været aktiviteten. I dag er der kontorer og butikker. Blandt andet har kommunen indtil fornyelig anvendt + 4.000 m2 i bygningen til borgerservice aktiviteter. Det oplyste er således faktuelt helt forkert. Forvaltningen er fuldt ud bekendt med, at det oplyste er helt forkert. Beslutning om uden videre og alene administrativt at fjerne reguleringsplan træffes således på et åbenlyst forkert grundlag. Drift af et stort hotel kan på ingen måde sammenlignes med nuværende funktion som kontor og offentlig service bygning. Alene derfor bør Reguleringsplan ikke fjernes, og sagen bør håndteres ved, at der udvikles en lokalplan. Kommunen skriver: ’Forvaltningen vurderer, at Reguleringsplan Skelbækgade bør ophæves, da den er utidssvarende. ’’ Hvis Reguleringsplan forhindrer opførelse af et stort hotelprojekt, så synes det irrelevant, at forvaltningen vurderer den utidssvarende. Tværtimod, så giver den politikerne mulighed for at reelt at styre udviklingen, fremfor at så afgørende ændringer i lokale miljøforhold afgøres af enkelte personer i forvaltningen. Opførelse / etablering af et stort hotel vil medføre meget store gener for såvel naboer, genboer og gårdnaboer samt området i sin helhed. Det vil medføre væsentlige miljøgener blandt andet i form af et højere larm niveau og forrykke larm fra dagstimer til aften og nattetimer. Det vil være meget træls at dele gårdrum med et stort 24/7 hotel. Leverance trafik vil i vid udstrækning belaste det fælles gård og gaderum, og det vil ske uden for normal arbejdstid. Forhold omkring hotellerne fx omkring Hovedbanen viser tydeligt, at mange hotelværelser skaber et helt andet nærmiljø end arbejdspladser og beboelse skaber. Et for de fleste lokale beboere - et meget ringere nærmiljø. Der er netop etableret hotel i Skelbækgade, og det medfører i dag gener for beboere. Specielt i forbindelse med trafik af større kundegrupper og leverancer på skæve tidspunkter. Yderligere rigtig mange hotelværelser med tilhørende aktiviteter endnu tættere på mange beboere vil belaste meget udover, hvad det er rimeligt, at kommunen vælger at påføre lokale beboere. Kommunen skriver: ’’interesse for at realisere et mindre, enkeltstående projekt, der ikke i sig selv giver tilstrækkeligt grundlag for at udarbejde en lokalplan for delområdet. Det er således forvaltningens vurdering, at planen skal ophæves uden at tilvejebringe en ny lokalplan. ’’ Et stort hotelprojekt har så store konsekvenser for naboer og område, at det givet skal ske via en ny lokalplan. Kommunen angiver, at det et ’mindre’ projekt. Rygter går på, at det er et omfattende projekt, der er planlagt. Såfremt det bliver et større projekt, taler forvaltningen således mod bedre vidende eller direkte usandt. Er det et mindre projekt med fx 20 hotelværelser – som kommunen giver udtryk for - stiller sagen sig helt anderledes for EF Sommerstedgade 5-7. Så har vi ingen indsigelse overfor forvaltningens ønsker, da så få gæster ikke vil kunne påvirke området afgørende. Hvordan sikrer forvaltningen sig mod, at ’mindre projekt’ ikke vokser, så snart begrænsninger er fjernet? Hvorfor fremkommer Forvaltningen ikke med reelle informationer om, hvad der reelt skal ske med ejendommen? Kommunen skriver: ’’Ophævelsen af reguleringsplanen vil ikke have betydning for eksisterende forhold.’’ Hvis det ingen betydning har, om der er reguleringsplan eller ej, og der uden videre som forhold er i dag kan etableres et stort hotel, er høringen vel irrelevant. Så lad Reguleringsplan bestå. Så ophævelse vil have stor betydning for eksisterende forhold. Ophævelse vil muliggøre helt anden anvendelse af bygning. Kommunens specielle formulering må også her vække forundring. Kommunen skriver: ’’Det er forvaltningens vurdering, at der med ophævelsen alene er tale om ophævelse af utidssvarende plangrundlag, og ikke nye anlægsprojekter.’’ Et hotel med mange værelser er et stort anlægsprojekt, med massive konsekvenser for området i såvel byggefase som efterfølgende drift. Kommunens forhåndsindstilling er således præget af en række i bedste fald uforståelige holdninger og set i lyset af et større hotelprojekts meget negative konsekvenser for nuværende Københavnere i området, vil det således være mest fair og korrekt overfor alle parter, at sagen bliver ordentligt belyst. Ved at områdets udvikling håndteres ordentligt og professionelt via etablering af ny lokalplan for området. At det er politikernes ansvar at træffe beslutningen om områdets fremtid på basis af reelle og korrekte informationer og ikke forvaltningens indeværende redegørelse. Uanset reguleringsplan efter forvaltningens opfattelse er forældet, er det fortsat et vigtigt redskab til at sikre en fornuftig udvikling af København. Også derfor skal den ikke fjernes uden reel og grundig behandling. At området har så meget mere brug for kontorer, arbejdspladser og sociale funktioner taler i sig selv for, at der ikke skal ske ændringer i anvendelse, uden det er politikernes eksplicitte valg. Er det reelt politikernes holdning, at det er et godt sted at placere et stort hotel. Så er det det, de er valgt til, men deres beslutningsgrundlag bør være væsentlig bedre og mere korrekt end det indeværende.
Læs høringssvar fra EF Sommerstedgade 5-7
Indsendt af:
EF Sommerstedgade 5-7
Dato: 31. maj 2019
Svarnummer:
19
By:
København
Postnr.:
1718
Vedrørende reguleringsplan Skelbækgade. Kommunen skriver: ’’Delområdet udlagt til industri ligger hovedsageligt omgivet af boligkarréer, og egentlig produktion på ejendommene i området er derfor ikke hensigtsmæssigt. I omhandlede ejendom foregår der ingen lettere industri eller produktion, og det er mange år siden, det har været aktiviteten. I dag er der kontorer og butikker. Blandt andet har kommunen indtil fornyelig anvendt + 4.000 m2 i bygningen til borgerservice aktiviteter. Det oplyste er således faktuelt helt forkert. Kommunen er fuldt ud bekendt med, at det oplyste er helt forkert. Beslutning om uden videre og alene administrativt at fjerne reguleringsplan træffes således på et åbenlyst forkert grundlag. Drift af et stort hotel kan på ingen måde sammenlignes med nuværende funktion som kontor og offentlig service bygning. Alene derfor bør Reguleringsplan ikke fjernes, og sagen bør håndteres ved, at der udvikles en lokalplan. Kommunen skriver: ’Forvaltningen vurderer, at Reguleringsplan Skelbækgade bør ophæves, da den er utidssvarende. ’’ Hvis Reguleringsplan forhindrer opførelse af et stort hotelprojekt, så synes det irrelevant, at forvaltningen vurderer den utidssvarende. Tværtimod, så giver den politikerne mulighed for at reelt at styre udviklingen, fremfor at så afgørende ændringer i lokale miljøforhold afgøres af enkelte personer i forvaltningen. Opførelse / etablering af et stort hotel vil medføre meget store gener for såvel naboer, genboere og gårdnaboer samt området i sin helhed. Det vil medføre væsentlige miljøgener blandt andet i form af et højere larm niveau og forrykke larm fra dagstimer til aften og nattetimer. Det vil være meget træls at dele gårdrum med et stort 24/7 hotel. Leverance trafik vil i vid udstrækning belaste det fælles gårdrum, og det vil ske uden for normal arbejdstid. Forhold omkring hotellerne fx omkring Hovedbanen viser tydeligt, at mange hotelværelser skaber et helt andet nærmiljø end arbejdspladser og beboelse skaber. Der er netop etableret hotel i Skelbækgade, og det medfører i dag gener for beboere. Specielt i forbindelse med trafik af større kundegrupper og leverancer på skæve tidspunkter. Yderligere rigtig mange hotelværelser med tilhørende aktiviteter endnu tættere på mange beboere vil belaste udover, hvad det er rimeligt, at kommunen vælger at påføre lokale beboere. Kommunen skriver: ’’interesse for at realisere et mindre, enkeltstående projekt, der ikke i sig selv giver tilstrækkeligt grundlag for at udarbejde en lokalplan for delområdet. Det er således forvaltningens vurdering, at planen skal ophæves uden at tilvejebringe en ny lokalplan. ’’ Et stort hotelprojekt har så store konsekvenser for naboer og område, at det givet skal ske via en ny lokalplan. Kommunen angiver, at det et ’mindre’ projekt. Rygter går på, at det er et omfattende projekt, der er planlagt. Såfremt det bliver et større projekt, taler forvaltningen således mod bedre vidende eller direkte usandt. Er det et mindre projekt med fx 20 hotelværelser – som kommunen giver udtryk for - stiller sagen sig helt anderledes for EF Sommerstedgade 5-7. Så har vi ingen indsigelse overfor kommunens plan, da så få gæster ikke vil kunne påvirke området afgørende. Hvordan sikrer forvaltningen sig mod, at ’mindre projekt’ ikke vokser, så snart begrænsninger er fjernet? Hvorfor fremkommer Forvaltningen ikke med reelle informationer om, hvad der reelt skal ske med ejendommen? Kommunen skriver: ’’Ophævelsen af reguleringsplanen vil ikke have betydning for eksisterende forhold.’’ Hvis det ingen betydning har, om der er reguleringsplan eller ej, og der uden videre som forhold er i dag kan etableres et stort hotel, er høringen irrelevant. Så ophævelse vil have stor betydning for eksisterende forhold. Ophævelse vil muliggøre helt anden anvendelse af bygning end politikerne har tiltænkt. Kommunens specielle formulering må også her vække forundring. Kommunen skriver: ’’Det er forvaltningens vurdering, at der med ophævelsen alene er tale om ophævelse af utidssvarende plangrundlag, og ikke nye anlægsprojekter.’’ Et hotel med mange værelser er et stort anlægsprojekt, med massive konsekvenser for området i såvel byggefase som efterfølgende drift. Kommunens forhåndsindstilling er således præget af en række i bedste fald uforståelige holdninger og set i lyset af et større hotelprojekts meget negative konsekvenser for nuværende Københavnere i området, vil det således være mest fair og korrekt overfor alle parter, at sagen bliver ordentligt håndteret. Ved at områdets udvikling håndteres ordentligt og professionelt via etablering af ny lokalplan for området. At det er politikernes ansvar at træffe beslutningen om områdets fremtid på basis af reelle og korrekte informationer og ikke forvaltningens indeværende redegørelse. Uanset reguleringsplan efter forvaltningens opfattelse er forældet, er det fortsat et vigtigt redskab til at sikre en fornuftig udvikling af København. Også derfor skal den ikke fjernes uden reel og grundig behandling. At området har så meget mere brug for kontorer, arbejdspladser og sociale funktioner taler i sig selv for, at der ikke skal ske ændringer i anvendelse uden det er politikernes eksplicitte valg. Er det reelt politikernes holdning, at det er et godt sted at placere et stort hotel. Så er det det, de er valgt til, men deres beslutningsgrundlag bør være væsentlig bedre og mere korrekt end det indeværende.
Læs høringssvar fra EF Sommerstedgade 5-7
Indsendt af:
Søren Hjortdal Sørensen
Dato: 28. maj 2019
Svarnummer:
18
By:
København V.
Postnr.:
1709
Jeg vil opfordre til ikke af ophæve reguleringsplanen for Skelbækgade for at bane vejen for endnu et hotel i området. 1. Vi har lige fået Scandic Hotel på Skelbækgade. Det giver mange, mange overnatninger i vores absolutte nærmiljø, og i horisonten aner vi CabInn, Villa og andre hoteller. Det er ikke en god idé at “fylde på” med endnu et hotel - bygningen må kunne bruges til noget mere konstruktivt, der tager hensyn til de nærmeste naboer. 2. Turisme er fint, men vi bevæger os i en retning, hvor der begynder at opstå problemer på Vesterbro. Turistgrupper på rundvisning gør vores gader til åbne museer, nattelivet tager endnu mere fart og skaber urimelige gener meget tæt på vores hjem. Endnu et hotel vil give denne udvikling mere kraft. 3. Hotellerne i området markedsfører sig med, at Vesterbro er et af de kvarterer i byen med mange oplevelser, og endnu et hotel vil sikkert gavne de erhvervsdrivende. Men det vil også medvirke til tivolificeringen af Kbh V, hvor almindelige borgere begynder at føle sig fremmedgjorte af de mennesker, som kun opholder sig kortvarigt og uden egentlig tilknytning i området - lige som det f.eks. ses i dele af indre by. 4. Jeg kan kun opfordre til, at kommunen respekterer de tilkendegivelser, som kommer fra AB Sommersteds beboere. Det er deres hjem, man påvirker.
Læs høringssvar fra Søren Hjortdal Sørensen
Indsendt af:
Vibeke Søderhamn
Dato: 27. maj 2019
Svarnummer:
17
By:
København V
Postnr.:
1653
Hvorfor ikke etablere boliger i ejendommen i stedet? Vesterbro mangler boliger og ikke flere turister. Så som stort set alle beboere, der har skrevet et høringssvar, er jeg imod ophævelse af reguleringsplanen.
Læs høringssvar fra Vibeke Søderhamn
Indsendt af:
Kirsten Follin
Dato: 26. maj 2019
Svarnummer:
16
By:
København V
Postnr.:
1709
At gøre det muligt at bygge flere hoteller på Vesterbro vil være ødelæggende for kvarteret. Vi er i forvejen udsat for en massiv tivolificering af området med invasion af folk med rullekufferter til følge, hvilket er en stor gene i hverdag for beboerne. Det er her, jeg bor og holder fri, så jeg kan arbejde og betale skat. Det ville være skønt, hvis kommunen ville honorere det med tiltag, der er til gavn og glæde for os beboere i stedet for turister, som sviner og larmer og gør hverdagen for beboerne uudholdelig. Kære politiker, i stedet for kun at bruge tid på spekulanter, så brug dog tid og energi på fx at forskønne vores kvarter - plant nogle træer, eller giv børnefamilierne en gratis is for den sags skyld. Hoteller har vi rigeligt af!!!
Læs høringssvar fra Kirsten Follin
Indsendt af:
Thomas Damgaard Hasselager
Dato: 25. maj 2019
Svarnummer:
15
By:
København V
Postnr.:
1725
Jeg må på det kraftigste opfordre til, at der ikke gives mulighed for at etablere endnu et hotel på en central placering på Vesterbro. Den kurs der er lagt for byudviklingen på Vesterbro tilgodeser turister frem for beboere. Det kan godt være, at der er en kæde af kaffebarer der kan åbne en ny filial fordi der kommer flere turister. Men det bliver altså mindre og mindre en by der er attraktiv at bo i. Det er en trist forsamling af folkevalgte vi har i København, hvis i ikke kan se at jeres fokus på økonomi og indtjening går ud over os der bor i byen.
Læs høringssvar fra Thomas Damgaard Hasselager
Indsendt af:
Camilla Runekær-Hansen
Dato: 24. maj 2019
Svarnummer:
14
By:
København V
Postnr.:
1718
Jeg er imod ophævelse af Reguleringsplan Skelbækgade. Lige som det ikke er optimalt at etablere lettere industri i området, er det efter min mening heller ikke optimalt at anlægge endnu et hotel. Vesterbro tiltrækker allerede mange turister og jeg mener ikke at området kan bære endnu et hotel, uden det går for hårdt ud over det nærmiljø jeg som beboer sætter pris på. Tværtimod ser jeg hellere at områdets nærmiljø styrkes ved f.eks. at anlægge billige lejeboliger, børnehave/vuggestue eller lignende til gavn for os, som bor her. Desuden finder jeg det højst besynderligt, at man ønsker at ophæve reguleringsplanen, fordi den er utidssvarende.
Læs høringssvar fra Camilla Runekær-Hansen
Indsendt af:
Maria Zennaro
Dato: 24. maj 2019
Svarnummer:
13
By:
København V
Postnr.:
1720
Jeg vil på det kraftigste opfordre til IKKE at ændre plangrundlaget for karreen med det sigte at tillade endnu et hotelbyggeri. København bevæger sig i disse år i en kedelig retning, hvor der bygges det ene hotel efter det andet fremfor at sikre billige boliger til byens indbyggere. Endnu et hotel på Vesterbro vil kun medvirke til tivoliseringen og intragrammificeringen af mit elskede Vesterbro. Så pænt "nej tak" til endnu et hotel herfra!
Læs høringssvar fra Maria Zennaro
Indsendt af:
Københavns Politi
Dato: 23. maj 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Politi
By:
København V
Postnr.:
1567
Hermed fremsendes høringssvar fra Københavns Politi vedrørende ophævelse af Reguleringsplan Skelbækgade.
Læs høringssvar fra Københavns Politi
Indsendt af:
Bodil Sieverts
Dato: 16. maj 2019
Svarnummer:
11
By:
København v
Postnr.:
1719
I skriver at høringssvarene tages med i behandlingen af reguleringsplanen. Jeg ser igen steder noget om høringssvarernes bekymring ved at lave hotel i området. Venlig hilsen Bodil Sieverts.
Læs høringssvar fra Bodil Sieverts
Indsendt af:
Uffe Ring-Petersen
Dato: 9. maj 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Sommerstedgade 6-8
By:
København V
Postnr.:
1718
AB Sommerstedgade 6-8 støtter ikke forslaget om at ophæve reguleringsplanen for at give tilladelse til at lave endnu et hotel.
Læs høringssvar fra Uffe Ring-Petersen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 8. maj 2019
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til København Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til ophævelse af reguleringsplan for "Skelbækgade". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Vibeke Nielsen
Dato: 20. april 2019
Svarnummer:
8
By:
København V
Postnr.:
1717
Reguleringsplan Skelbækgade Det lyder da fuldstændig vanvittigt at bygge et hotel. 1. Der er lige bygget et hotel i Skelbækgade hvad skal vi med et mere!!! 2. Vi vil få endnu mere trafik og støj i et område der i forvejen er stærkt plaget af begge dele!!! 3. Lav dog for en gang skyld noget der kommer de berørte beboere til gode. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Vibeke Nielsen
Indsendt af:
Sverre Riis Christensen
Dato: 16. april 2019
Svarnummer:
7
By:
København V
Postnr.:
1700
Hej, Det er da herligt, at I fjerner en bestemmelse om, at der skal etableres lettere industri i de gamle værksteder i Skelbækgade. Det ville da være helt forfærdeligt, hvis det skete. Et hotel er OK - MEN I SKAL HUSKE, AT VI I FORVEJEN HAR FOR FÅ PARKERINGSPLADSER PÅ BEBOERLICENS I GADEN, SÅ ET HOTEL SKAL PÅLÆGGES AT ETABLERE PLADSER TIL EGNE GÆSTER, SÅ DE IKKE HOLDER PÅ GADEN OG FYLDER OP FOR OS ANDRE!!!
Læs høringssvar fra Sverre Riis Christensen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 16. april 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Poul-Erik G. G.
Dato: 15. april 2019
Svarnummer:
5
By:
København V
Postnr.:
1718
Jeg er ikke med på idéen ! Dette er først og fremmest: Beboelse og let handel samt restauratons erhverv. så herfra nej fra nabo juryen!
Læs høringssvar fra Poul-Erik G. G.
Indsendt af:
Bodil Sieverts
Dato: 12. april 2019
Svarnummer:
4
By:
københavn
Postnr.:
1719
Tak for muligheden for at komme med svar. Jeg bliver vred, når jeg hører, at det er vigtigere at bygge boliger/hotelrum til folk, som ikke bor her. Der mangler gode billige boliger til københavnere. Jeg har lige været i Venedig. Der bor ikke så mange Venetianere længere, for boligerne er opkøbt, for at udleje til turister. I værste fald kan turisterne ende med at komme ned til en kulisse og møde hinanden. Skelbækgade, Sommerstedgade, Krusågade er boligområder med lys i lejlighederne om aftenen. Min hverdag her på Vesterbro er allerede forandret på grund af et større antal turister. Forleden måtte jeg spørge 3 mennesker, før jeg stødte på en dansker, som kunne oplyse mig, om bussen kørte den rute, jeg havde brug for. Jeg har intet mod turister, hjælper dem gerne med at finde vej m.m. Jeg har meget imod, at antallet af turister er stigende, så de selv ødelægger det, de kommer for. Feks at spise med danskerne i Absalon. Jeg er rigtig meget imod, at det bliver som i Venedig og lignende steder, at indbyggerne er ved at kvæles, og ingen almindelige mennesker/børn af Venetianere nogensinde mere får råd til at købe en bolig i deres egen by. Så jeg er altså imod, at der bliver ændret planerne for området, for at kunne lave hotel. Boliger ville være en god ide. Venlig hilsen Bodil Sieverts.
Læs høringssvar fra Bodil Sieverts
Indsendt af:
Nana Jensen
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
3
By:
KBH V
Postnr.:
1721
Jeg synes ikke, at der skal kunne opføres et hotel. Denne del af Vesterbro er lokal og nær man kan næsten røre ved naboskabet og den stærke sammenhængskraft. Det er netop det der gør bydelen så særlig. Den er er som en landsby, hvor bypulsen er lav og det er lidt som en oase. Stemningen med Hoteller længere inde ved hovedbanen har netop den hektiske stemning, jeg er bange for kunne komme ved, at der gives tilladelse til opførsel af hoteller og det synes jeg er synd. Vesterbro er så særlig og rolig til forskel fra andre bydele, og det synes jeg er vigtigt at bevare.
Læs høringssvar fra Nana Jensen
Indsendt af:
Ellen thorhauge
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
2
By:
København V
Postnr.:
1718
Synes man skal genoverveje dette, så vores by ikke drukner i turisme. Lav hellere noget, som er brugbart for os der bor i området. Og hvordan skal det ikke blive med parkering, hvis der skal til at flokkes med turister her? Det er i forvejen et mareridt, hvis man kommer hjem fra arbejde hen på aftenen
Læs høringssvar fra Ellen thorhauge
Indsendt af:
Peter Libonati Brock
Dato: 10. april 2019
Svarnummer:
1
By:
København V
Postnr.:
1719
Jeg er helt på linje med protokolbemærkningerne fra B, F, Ø og Å. Der skal ikke lefles mere for turismen i København. Turismen er en umættelig sektor, der bliver ved med at efterspørge kønsløse hoteller i en uendelighed. København skal ikke planlægges for turister, men for byens indbyggere. Byen og dens særkende dør, hvis dette hoteleventyr fortsætter. Posthusgrunden. Nordeas gamle hovedsæde. Cab Inn Kalvebod Brygge. Scandic i Kødbyen. Det bliver ved. Kig dog rundt i Europa og se, hvordan man begynder at planlægge imod og regulere turismen. Se bare Nyhavn og Strøget - der er jo ingen københavnere, der færdes her mere. Tænk nu langsigtet og nært i stedet. Byen vokser. Der er behov for daginstitutioner og rekreative faciliteter på denne del af Vesterbro. Ikke flere løbehjul, rullekufferter, Donkeycykler og - nå ja - hoteller. Nå. Det var bare det. Ha' det så godt.
Læs høringssvar fra Peter Libonati Brock