Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høringsfrist:

4. january 2019
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 4. january 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
Kbh. v
Postnr.:
1758
Vi har i Vesterbro Lokaludvalg drøftet høringsfasen vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapport Kalvebod brygge skybrudstunnel. Vi ser frem til at tunnellen bliver bygget og ser denne tunnel som et væsentligt bidrag til at afhjælpe de risici, der eksisterer for en gentagelse af den meget store oversvømmelse - specielt af området på Indre Vesterbro og krydset Istedgade/Gasværksvej. Byggeriet af tunnellen bør gennemføres med det nødvendige fokus på følgende: For det første er der under Kødbyen en meget væsentlig forurening fra det tidligere Vestre Gasværk. En forurening der både ligger stationær som opfyld og spredning i de øvre lag under asfalt og byggerier med mere, men også en forurening der i vid udstrækning har spredt sig til grundvandet, og som derfor vil være at finde i de jordlag, som der skal graves. En del af dette er Benzen-forurening, som må forventes at komme dels fra de tidligere tanke ved den tidligere benzintank på hjørnet af Skelbækgade/Sdr. boulevard. Men også, de i miljøundersøgelserne omtalte, olie-tanke i forbindelse med opvarmning af bygninger i den grå Kødby (Staldgade). For det andet bør man sikre inddragelse af de lokale beboere på Halmtorvet, hvor en væsentlig del af byggeriet skal foregå. Der er både et liv med mange socialt udsatte, der skal tages hensyn til, og et liv med mange besøgende i Kødbyen. Herunder den Hvide Kødby, med de mange tilbud også i nattelivet, der jo nok vil gøre brug af den under byggeriet åbnede Metrostation i Stampesgade. Der bør tages initiativ til en drøftelse med lokalpolitiet, lokale beboere, stofindtagelsesrummet H17 og de forskellige handlende i Kødbyen. Der bør i byggefasen indtænkes økonomiske midler, således at der kan planlægges tryghedsbelysning med mere under byggeriet. For det tredje bør man ved afslutningen sørge for, at der bliver rekreative muligheder ved havnen. Det var ved indgåelse af den politiske aftale for skybrudsløsninger en væsentlig del af aftalen (det man fra politisk side lovede borgerne), af de forskellige skybrudsløsninger også bidrog til at øge de rekreative muligheder i byen. Det bør der holdes fast i.
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Anne Mette Kristensen
Dato: 4. january 2019
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Metroselskabet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring: Det er ikke klart i hvilket omfang påvirkningen af materielle goder -mere specifikt tunnelerne til den nyanlagte Cityring - indgår i vurderingen. Metroselskabet skal foreslå, at dette emne medtages i afgrænsningen. Det er ved gennemlæsning ikke lykkedes at finde den tabel 1, som skulle rumme afgrænsningen af indholdet i den kommende miljøkonsekvensrapport. Metroselskabet antager, at oplysningerne fremgår af afsnit 2.2.1. Det fremgår ikke eksplicit om påvirkning af NATURA2000 områder kan udelukkes og om en sådan vurdering er foretaget som en del af screeningen eller vil indgå i miljøkonsekvensrapporten. For at undgå tvivl om en senere tilladelses gyldighed skal Metroselskabet anbefale, at der skabes klarhed om dette punkt. Her tænkes specifikt på spildevandsudledningens påvirkning af område 143 i driftsfasen.
Læs høringssvar fra Anne Mette Kristensen
Indsendt af:
Lars Arndt
Dato: 20. december 2018
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
inco København A/S
By:
København V
Postnr.:
1711
Efter en grundig gennemlæsning af materialet, kan vi se at Gasværksvej i en periode er planlagt til at være totalt lukket. Gasværksvej er vital for Kødbyen, og det medføre altid trafikalt kaos i området omkring Kødbyen når den lukkes. Vi vil derfor opfordre til at den holdes åben gennem hele byggeriet. Kan det ikke lade sig gøre, bør det som minimum koordineres således mellem de ansvarlige myndigheder, at det kommende skolebyggeri på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade ikke, i samme periode, også begrænser trafikken. Derudover kan afspærringen af Gasværksvej med fordel vente til Sønderboulevard igen er åben for trafik i begge retninger, ligesom der igen, i perioden, kan åbnes for trafik via Halmtorvet forbi Cafe Mandels, H15, H17 mm.
Læs høringssvar fra Lars Arndt
Indsendt af:
Christian G. Holm
Dato: 12. december 2018
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper
Læs høringssvar fra Christian G. Holm