Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd

Urbanplanen Syd - lokalplan nr. 557 med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggøre bebyggelse med 19.400 m² nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m² institution i den sydlige del af Urbanplanen

Høringsfrist:

10. oktober 2017
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 10. oktober 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1502
Se vedhæftede notat
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
f. Morten Boje, Mikkel Warming
Dato: 10. oktober 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Boligforeningen 3B
By:
København V
Postnr.:
1561
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Høringssvar vedr. forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” 9. oktober 2017 Boligforeningen 3B har den 8. august 2017 modtaget høring til forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” med kommuneplantillæg. 3B bakker op om den udviklingsplan for Urbanplanen, som denne lokalplan er en del af udmøntningen af. 3B kan derfor generelt bakke op om lokalplanen, herunder opførelsen af private boliger i Urbanplanen for at sikre en mere blandet beboer-sammensætning med følgende bemærkninger: 3B bemærker, at boligmarkedet i København har udviklet sig markant, siden udvik-lingsplanen blev udarbejdet. Boligmarkedet bliver i stigende grad lukket land – også for ressourcestærke mennesker med almindelige indkomster, som almene boliger kan bidrage til kan blive boende i byen. Det afspejler sig også i budgetaftalen for 2018, hvor det fremgår, at ”Parterne er enige om, at København skal være en blandet by med en blandet boligmasse, og at 25 pct.-reglen anvendes i alle de lokalplaner, hvor det er muligt” 3B konstaterer i den forbindelse, at Københavns Kommune ikke lægger op til at bruge planlovens mulighed for at stille krav om 25 pct. almene boliger i lokalplanom-rådet, hvilket er i modstrid med budgetaftale-teksten. Det bemærkes, at det i dette tilfælde endda er på en grund, som Københavns Kommune selv sælger. 3B vil derfor foreslå, at Københavns Kommune stiller krav om at der opføres mini-mum 25 pct. almene boliger i Urbanplanen Syd. Der kan i den forbindelse være tale om almene boliger, der er målrettet ressourcestærke beboere med almindelige ind-komster, som kan bidrage til at skabe et nyt blandet kvarter. Efter 3B’s opfattelse er det muligt at bygge almene boliger i Urbanplanen Syd. Sko-ledistriktet for Dyvekevænget, hvor lokalplanområdet må forventes at tilhøre, har pt 26 pct. almene boliger jf. kommunens egne opgørelser. Selv med det nybyggeri der er på vej i området, er der pænt under 30 pct. almene boliger. Det er efter 3B’s op-fattelse ikke diskvalificerende for at stille kravet om minimum 25 pct. almene boliger i den nye lokalplan. 3B har i øvrigt følgende bemærkninger til forslaget: § 4. Vej- og stiforhold samt parkering Stk. 5. Vejtype B, lokalvej 3B er bekymret for den stigende biltrafik , som nybyggeriet vil medføre i området, og de heraf følgende gener for beboerne i de eksisterende boliger. 3B anser det derfor som vigtigt, at adgangsvejene via Remisevej og Urmagerstien planlægges, så der tages mest muligt hensyn til de eksisterende boliger. § 4. Vej- og stiforhold samt parkering Stk. 11. Bilparkering Med ca. 170 nye familieboliger, samt et supermarked vil trafikken i området øges betragteligt. Boligforeningen 3B er bekymret for konsekvenserne for de fremtidige parkeringsmuligheder i området, når der dels bygges nye boliger og ikke mindst etableres et supermarked, som i høj grad er lagt på at betjene den gennemkørende trafik på Røde Mellemvej. Samtidig er det uklart hvor de fremtidige P-pladser etable-res i forhold til behovet fra såvel boliger samt ikke mindst supermarked. 3B vil derfor opfordre til at der i lokalområdet etableres tilstrækkelige og synlige p-pladser til butikker såvel som boliger. § 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 3. Bygningshøjde og etageantal I lokalplanens § 5, stk. 3 a) gives mulighed for at der i byggefelt A kan opføres byg-ninger i 4 etager mod nordvest. Nybyggeriet vil gå op i 3-4 etager mod nord, det vil sige tæt op mod de eksisterende boliger på Remisevej, og være flere etager højere end nu de nuværende 2 etagers rækkehuse. Der er blandt beboere bekymring for eventuelle skyggevirkninger på husene. Lige-som der er en udbredt bekymring for indsigtsgener. De yderste haver bliver blotlagt fra vinduerne og dermed for beboerne i det nye byggeri, hvilket som sagt skaber gener og giver bekymring. Boligforeningen 3B vil derfor opfordre Københavns kommune til at overveje, om byggeriet kan begynde i 2-3 etager mod Remisevej og stige i højden mod syd. Med venlig hilsen Morten Boje Adm. direktør Boligforeningen 3B
Læs høringssvar fra f. Morten Boje, Mikkel Warming
Indsendt af:
Københavns Stift
Dato: 10. oktober 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 2
By:
København K
Postnr.:
1165
Se venligst vedhæftede dokumenter. Med venlig hilsen Københavns Stift
Læs høringssvar fra Københavns Stift
Indsendt af:
TREDJE NATUR
Dato: 10. oktober 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
TREDJE NATUR
By:
København N
Postnr.:
2200
På vegne af Byggeri København fremsender TREDJE NATUR hermed høringssvar vedr. forslag til lokalplan Urbanplanen Syd med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Se tilføjede dokument.
Læs høringssvar fra TREDJE NATUR
Indsendt af:
Jørn Johansen, menighedsrådsformand
Dato: 9. oktober 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Solvang Kirke
By:
København S.
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes Solvang sogns menighedsråds høringssvar på lokalplanforslaget. Se venligst vedhæftede dokument. Med venlig hilsen Jørn Johansen Formand for Solvang sogns menighedsråd
Læs høringssvar fra Jørn Johansen, menighedsrådsformand
Indsendt af:
Sophie Korsgaard-Andersen (på vegne af Radius Elnet A/S)
Dato: 9. oktober 2017
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet A/S
By:
Fredericia
Postnr.:
7000
Undertegnede fremsender hermed på vegne af Radius Elnet A/S nærværende høringssvar vedr. Lokalplanen Urbanplanen Syd, idet nævnte lokalplan har givet anledning til følgende bemærkninger: Radius Elnet A/S ønsker således at gøre opmærksom på, at Radius Elnet A/S ejer en transformerstation, der står placeret på adressen Røde Mellemvej 80, 2300 Kbh. S (matr. 897, Sundby Overdrev, København). Dermed er transformerstationen placeret i umiddelbar nærhed til det område, som lokalplanen vedrører. Eftersom hensigten med lokalplanen er opførelse af boligbebyggelse ønsker Radius Elnet A/S at gøre Københavns Kommune opmærksom på, at der kan forekomme støj fra Radius Elnet A/S' transformerstation, hvilket givetvis kan udgøre en hindring for ønsket om opførelse af boliger. Såfremt Københavns Kommune ønsker at lade foretage en støjmåling, kan haheh@radiuselnet.dk fra Radius Elnet A/S kontaktes. Øvrige spørgsmål eller bemærkninger relateret til nærværende høringssvar kan rettes til undertegnde. Mail: sokan@radiuselnet.dk Tlf.: 99552186 Med venlig hilsen, Sophie Korsgaard-Andersen på vegne af Radius Elnet A/S
Læs høringssvar fra Sophie Korsgaard-Andersen (på vegne af Radius Elnet A/S)
Indsendt af:
Annette T. Petersen, på vegne af en kreds af beboere i Andelsforeningen Bastiansminde
Dato: 8. oktober 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Annette T. Petersen, på vegne af en kreds af beboere i Andelsforeningen Bastiansminde
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 27. september 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2300
Se det medsendte dokument
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 13. september 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede brev.
Læs høringssvar fra Metroselskabet