Oprettet: 10. oktober 2017
Svarnummer:
8

Indsendt af

f. Morten Boje, Mikkel Warming

Virksomhed / organisation

Boligforeningen 3B

Postnr.

1561

By

København V

Høringssvar

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Postboks 348
1503 København V

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” 9. oktober 2017

Boligforeningen 3B har den 8. august 2017 modtaget høring til forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” med kommuneplantillæg.

3B bakker op om den udviklingsplan for Urbanplanen, som denne lokalplan er en del af udmøntningen af. 3B kan derfor generelt bakke op om lokalplanen, herunder opførelsen af private boliger i Urbanplanen for at sikre en mere blandet beboer-sammensætning med følgende bemærkninger:

3B bemærker, at boligmarkedet i København har udviklet sig markant, siden udvik-lingsplanen blev udarbejdet. Boligmarkedet bliver i stigende grad lukket land – også for ressourcestærke mennesker med almindelige indkomster, som almene boliger kan bidrage til kan blive boende i byen.

Det afspejler sig også i budgetaftalen for 2018, hvor det fremgår, at ”Parterne er enige om, at København skal være en blandet by med en blandet boligmasse, og at 25 pct.-reglen anvendes i alle de lokalplaner, hvor det er muligt”

3B konstaterer i den forbindelse, at Københavns Kommune ikke lægger op til at bruge planlovens mulighed for at stille krav om 25 pct. almene boliger i lokalplanom-rådet, hvilket er i modstrid med budgetaftale-teksten. Det bemærkes, at det i dette tilfælde endda er på en grund, som Københavns Kommune selv sælger.

3B vil derfor foreslå, at Københavns Kommune stiller krav om at der opføres mini-mum 25 pct. almene boliger i Urbanplanen Syd. Der kan i den forbindelse være tale om almene boliger, der er målrettet ressourcestærke beboere med almindelige ind-komster, som kan bidrage til at skabe et nyt blandet kvarter.

Efter 3B’s opfattelse er det muligt at bygge almene boliger i Urbanplanen Syd. Sko-ledistriktet for Dyvekevænget, hvor lokalplanområdet må forventes at tilhøre, har pt 26 pct. almene boliger jf. kommunens egne opgørelser. Selv med det nybyggeri der er på vej i området, er der pænt under 30 pct. almene boliger. Det er efter 3B’s op-fattelse ikke diskvalificerende for at stille kravet om minimum 25 pct. almene boliger i den nye lokalplan.

3B har i øvrigt følgende bemærkninger til forslaget:

§ 4. Vej- og stiforhold samt parkering
Stk. 5. Vejtype B, lokalvej
3B er bekymret for den stigende biltrafik , som nybyggeriet vil medføre i området, og de heraf følgende gener for beboerne i de eksisterende boliger. 3B anser det derfor som vigtigt, at adgangsvejene via Remisevej og Urmagerstien planlægges, så der tages mest muligt hensyn til de eksisterende boliger.

§ 4. Vej- og stiforhold samt parkering
Stk. 11. Bilparkering
Med ca. 170 nye familieboliger, samt et supermarked vil trafikken i området øges betragteligt. Boligforeningen 3B er bekymret for konsekvenserne for de fremtidige parkeringsmuligheder i området, når der dels bygges nye boliger og ikke mindst etableres et supermarked, som i høj grad er lagt på at betjene den gennemkørende trafik på Røde Mellemvej. Samtidig er det uklart hvor de fremtidige P-pladser etable-res i forhold til behovet fra såvel boliger samt ikke mindst supermarked.
3B vil derfor opfordre til at der i lokalområdet etableres tilstrækkelige og synlige p-pladser til butikker såvel som boliger.

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering
Stk. 3. Bygningshøjde og etageantal
I lokalplanens § 5, stk. 3 a) gives mulighed for at der i byggefelt A kan opføres byg-ninger i 4 etager mod nordvest.

Nybyggeriet vil gå op i 3-4 etager mod nord, det vil sige tæt op mod de eksisterende boliger på Remisevej, og være flere etager højere end nu de nuværende 2 etagers rækkehuse.
Der er blandt beboere bekymring for eventuelle skyggevirkninger på husene. Lige-som der er en udbredt bekymring for indsigtsgener. De yderste haver bliver blotlagt fra vinduerne og dermed for beboerne i det nye byggeri, hvilket som sagt skaber gener og giver bekymring.

Boligforeningen 3B vil derfor opfordre Københavns kommune til at overveje, om byggeriet kan begynde i 2-3 etager mod Remisevej og stige i højden mod syd.

Med venlig hilsen

Morten Boje
Adm. direktør
Boligforeningen 3B

Få nyt om høringer

Abonnér