Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Høringsfrist:

27. april 2017
Indsendt af:
L Worm
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
19
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg vil gerne spørge borgerrepræsentationen, om man har regnet på, hvorvidt man kan opnå en langt større positiv effekt for miljø, forbrug af fossilt brændstof og CO2 udledningen, ved at gennemføre et eller flere af nedenstående tiltag i stedet for udsorteringen af bioaffald: 1. Borgerrepræsentationen dropper sine mange dyre og stærkt miljøforurenende flyrejser til udlandet med henblik at studere lokalforvaltning i andre hovedstæder. Disse rejser kan med lige så stor værdi foretages af 1-2 embedsmænd i kommunen. 2. Alle kommunale ejendomme og evt. også statslige ejendomme i København underkastes en grundig efterisolering. 3. Det aftales med de kommunalt ansatte i kommunen og evt. også de statsansatte at de – f.eks. mod en mindre lønkompensation - ikke bruger bil til og fra arbejde. De skal i stedet bruge cykel eller offentlige transportmidler. En sådan aftale vil have en betydelig positiv effekt på miljø og CO2 udledning, og desuden også have en positiv effekt på trafiktætheden og parkerings- situationen i København.
Læs høringssvar fra L Worm
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
18
By:
København V
Postnr.:
1758
Vesterbro Lokaludvalg takker for at blive hørt og er positive overfor ændringen af regulativ for husholdningsaffald. Lokaludvalget har ingen yderligere bemærkninger. Venlig hilsen Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Kirsten Jensen, formand
Dato: 25. april 2017
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Overejerforeningen Bolværket og Underforening UEF/3, Teglholmsgade 50-80, 2450 SV
By:
København SV
Postnr.:
2450
Svaret indsendes på vegne af Overejerforeningen Bolværket, Teglholmsgade 50-80, 2450 SV samt Underejerforeningen 3 på Bolværket, Teglholmsgade 64-70, 2450 SV. Indsenderen er medlem af bestyrelsen i Overejerforeningen Bolværket og formand for Underejerforening 3 Bolværket.
Læs høringssvar fra Kirsten Jensen, formand
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 25. april 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Erik Jønsson
Dato: 24. april 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejeren.dk
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Erik Jønsson
Indsendt af:
Niels Worm
Dato: 21. april 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Det lyder som en bedre molbohistorie at Københavns Kommunen nu vil igangsætte en udsortering af biologisk affald samtidig med at kommunen vil importere husholdningsaffald fra andre lande for at udnytte kapaciteten på det nye forbrændingsanstalt på Amager (Amager Bakke). Man kan sige sig selv, at det importerede husholdningsaffald vil være af meget ringe kvalitet og at der er risiko for at dette affald indeholder farlige stoffer som f.eks. kemikalier, asbest og batterier, som altså nu skal sendes ud i atmosfæren henover Københavnerne. Dertil kommer at den lange transportvej for det importerede affald betyder øget forbrug af fossile brændstoffer og hermed en øget CO2 forurening. 1. Opfordring til midlertidig udskydelse af affaldsordningen: For at undgå disse negative virkninger for miljøet skal man derfor opfordre Københavns Kommune til - evt. som en midlertidig ordning - at udsætte projektet med den biologiske affaldssortering indtil der er fundet en løsning for Amager Bakke som er tilfredsstillende både m.h.t. miljø og økonomi. Evt. kan udsættelsen tilrettelægges som en slags glidende overgang på den måde, at alt brændbart biologisk affald (papir, æggebakker, brød, pasta mv ) fortsat sendes til forbrænding, medens udsorteringen af bioaffald I første omgang kun skal omfatte affald med ringe brændværdi (meloner, agurker, tomater, kartoffelskræller mv ). På den måde vil man opnå en bedre udnyttelse af Amagerværket og samtidig større sikkerhed for varmeforsyningen. Det skal her bemærkes at afbrænding af bioaffald ikke forøger CO2 udledningen, idet denne forbrænding fuldt ud modsvares af nye afgrøder, der binder en tilsvarende mængde CO2. Der er tale om et naturligt kredsløb. Udskydelsen kan evt. kombineres med at en del af den nuværende affaldssortering tilbagerulles. 2. Kommentarer til udformningen af affaldssorteringen: Således som den planlagte affaldssortering er udformet skal samtlige borgere og grundejere, der frembringer dagrenovation, deltage i udsorteringen af bioaffald. Det gælder uden hensyn til om der er tale om store eller små husholdninger/lejligheder, om der er etableret affaldsfaciliteter som f.eks. affaldsskakt og udsugning og om der er pladsproblemer både i den enkelte lejlighed og hele ejendommen. Hermed er mange års udvikling med modernisering af boligforholdene for københavnerne med åbne køkkener, hyggelige gårdmiljøer med skjulte og lugtfri affaldscontainere og let adgang til bortskaffelse af affaldet (f.eks. ved affaldsskakter) skruet adskillige år tilbage. På længere sigt må man desuden påregne at de øgede krav til affaldssortering vil føre til krav om større lejligheder (f.eks. med stort køkken eller bryggers) og hermed et øget energiforbrug til opvarmning. Specielt for grupper af borgere med meget små husholdninger f.eks. enlige, pensionister og handicappede m.fl., der overvejende lever af færdigretter eller spiser ude på arbejdsplads eller kantiner, må man forvente at mængden af bioaffald er meget lille og at dette primært vil bestå af forholdsvist brændbart materiale i form af køkkenruller, kaffefiltre og tørt brød mv. For disse grupper vil den negative effekt for miljøet som følge af øget energiforbrug til hyppigere hjemmehjælp, brug af elevator, varmt vand til rengøring af affaldsspand og et større forbrug af plastikposer mv formentlig langt overstige den positive effekt ved affaldssorteringen. Man skal derfor opfordre Københavns Kommune til at undtage de pågældende grupper fra ordningen med udsortering af bioaffald. Også for større husholdninger og evt. hele ejendomme kan der være tale om at mængden af bioaffald er meget lille og at den samlede effekt for miljø og CO2 af en udsortering af bioaffaldet kan være negativt. For disse husholdninger/ejendomme bør det derfor på visse betingelser være frivilligt om man ønsker at deltage i sorteringen af bioaffald. Ordningen kan evt. tilrettelægges ud fra en konkret vurdering for den enkelte ejendom af mængden af bioaffald samt plads- og adgangsforholdene og tilstedeværelsen af affaldsskakt mv. For restauranter, cafeer, storkøkkener/kantiner, fødevareforretninger mv , hvor mængden af bioaffald formentligt er meget stort, bør ordningen naturligvis være obligatorisk. Ved en sådan mere intelligent udformning af affaldssorteringen vil man opnå en væsentlig større positiv effekt for miljøet og CO2 udledningen og en mere motiverende ordning end den foreslåede, som i alt for høj grad bærer præg af at være en suboptimeret løsning, der er udformet af nørdede entusiaster.
Læs høringssvar fra Niels Worm
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 19. april 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 6. april 2017
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Hanne Bengaard
Dato: 5. april 2017
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Borger
By:
København
Postnr.:
1620
Glimrende tiltag. Det er dog observationen, at mine naboer i dag har meget vanskeligt ved at finde ud af at sortere i de rette fraktioner. Der er fx stort set hele tiden mælkekartoner og pizzabakker i papcontaineren, selv om de ikke må være der. Med endnu to fraktioner er der behov for en større pædagogisk indsats, både i forhold til de allerede indførte affaldsfraktioner og i forhold til de nye. Det kunne fx være i form af plancher i affaldsskuret, der med fotos og billeder viser, hvad der må sorteres hvorhenne. Ellers er jeg bekymret for at dette nye tiltag mister sin værdi pga. fejlsorteringer.
Læs høringssvar fra Hanne Bengaard
Indsendt af:
Rasmus Jensen
Dato: 30. marts 2017
Svarnummer:
8
By:
Husum
Postnr.:
2700
Først og fremmest vil jeg takke for dette initiativ. Det er dejligt med mere og målrettet sortering. Det er svært at finde plads til ekstra sortering i en typisk ældre kbh lejlighed. Derfor vil jeg foreslå at i udarbejder en folder (Gerne digital) med gode og inspirerende forslag til indretning, spørg rundt om ikke der allerede er en del kbh'ere der vil deres fantastiske løsning. For det bliver sikkert et problem der stopper mange i at tage sorteringen i brug. Derudover vil jeg som hus-ejer påpege at tømmefrekvensen ikke er optimal. Der bør byttes om på bio og restaffalds raten, sådan at bio, der tiltrækker alverdens dyr og insekter tømmes hver uge og restaffald hver anden uge - vi har nu så mange sorteringsfraktioner (pap, plast, metal, bio og papir) at rest-affaldsmængden er så lille, at en ugentlig tømning ikke er nødvending. Jeg kan se at flere har efterspurgt sortering til blødplast, det vil jeg da også gerne lige så et slag for. Blød plast sortering som det næste, tak. Vh Rasmus Jensen
Læs høringssvar fra Rasmus Jensen
Indsendt af:
Anders Skou
Dato: 30. marts 2017
Svarnummer:
7
By:
København K
Postnr.:
1110
Jeg konstaterer, at der er nævnt enfamiliehuse og etageejendomme. Hvad med tofamiliehuse?
Læs høringssvar fra Anders Skou
Indsendt af:
Mette Buss
Dato: 30. marts 2017
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det er dejligt at kunne sortere sit affald. Desværre oplever vi at bioaffald er en lidt uhåndterlig størrelse. poserne er fine i størrelse, men beholderen, tømmes for sjældent (hver 14. dag), og det er et hygiejneproblem i sommer halvåret Jeg vil foreslå at systemet gentænkes, og at beholderne redesignes, og der tømmes oftere vh. Mette Buss
Læs høringssvar fra Mette Buss
Indsendt af:
David Neil Kristensen
Dato: 29. marts 2017
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
De fleste lejligheder i København er små og egner sig ikke til affaldssortering. Organisk affald i poser rådner og risikerer at ødelægge hele lejligheden. Kommunen vil formodentlig forsøge at tvinge folk til at sortere alt muligt affald, inklusive affald der rådner og ødelægger lejlighed eller hus. Må borgerne venligst være fri for disse udskejelser. Drop venligst også jeres planer om at bygge slum og elendighed alle mulige vegne. Byg venligst nogle store moderne villaer, hvor det kan lade sig gøre. Og send terroristerne hjem. På forhånd tak.
Læs høringssvar fra David Neil Kristensen
Indsendt af:
Oeresundsgruppen
Dato: 29. marts 2017
Svarnummer:
4
By:
Koebenhavn S
Postnr.:
2300
Fremfor beholdere, så boer vi anvende saekke til Bio og Non-Bio. Med beholdere som idag, så har INGEN nogen som helst motivation til at reducere deres INDIVIDUELLE maengde af affald, saerligt ikke i foreninger. Zurich har anvende ZurichSach i mange aar og denne har DRASTISK reduceret maengde af affald. Folk smider heller ikke noget ud i skoven, saa dette argument kan glemmes. Saekkene giver den enkelte borgere 100% motivation til at koebe mindre plastic emballage, genbruge mere selv (herunder naturligvis mad) og smide MEGET MINDRE ud. En CopenhagenPose vil vaere den stoerste innovation i Kobenhavn affald i årtider. Kom nu forvaltning, goer det... Toer I ?
Læs høringssvar fra Oeresundsgruppen
Indsendt af:
Freia Cecilie Krog
Dato: 29. marts 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1751
Jeg synes det er en rigtig god idé med sortering og genanvendelse af affald. Det er allerede udbredt i min gård, som er et byøkologisk pilotprojekt, og derfor fulgte der, allerede da jeg købte lejligheden for snart 10 år siden, en lille grøn spand med til bioaffald, hvilket jeg har læst kommunen nu har planer om at uddele til samtlige husstande i forbindelse med udbredelsen af sortering af bioaffald. Det er en sympatisk og imødekommende tanke, men i praksis er jeg sikker på at rigtig mange spande aldrig vil blive brugt (i hvert fald ikke til bioaffald!), og at det ikke vil få flere mennesker til at sortere deres affald: Det skal være nemt og praktisk og passe ind i ens køkken og rutiner, og det gør sådan en spand sjældent. Har I selv prøvet det? Hvor skal den stå, så den er lige så nem at komme til som den almindelige affaldspose? Og det at skulle have låg af og på hver gang - det er simpelthen ALT for besværligt og pladskrævende! Jeg har selv, i forbindelse med renovering af mit køkken, investeret i et affaldssorteringssystem, hvorfra jeg kan sortere pap, papir, plast, metal, pant, batterier, bio- og husholdningsaffald. Men selvom jeg var så heldig at finde det på tilbud, så er det en ret bekostelig affære. Til gengæld virker det smertefrit og det er nu lige så nemt at sortere som at lade være! Med spanden skete det aldrig rigtig, trods de bedste intentioner... Jeg mener derfor at pengene til spande til alle lejligheder er meget bedre givet ud som tilskud til det affaldssystem man hver især måtte ønske, og som passer til ens køkken og behov, fx. som refusion af beløb til en vis grænse mod forevisning af kvittering.
Læs høringssvar fra Freia Cecilie Krog
Indsendt af:
annette Rathje
Dato: 29. marts 2017
Svarnummer:
2
By:
København K
Postnr.:
1307
Dejligt at man kan sortere biologisk affald fra. Hvad med blød plast?
Læs høringssvar fra annette  Rathje
Indsendt af:
Helen Majew
Dato: 29. marts 2017
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2300 S
Det lyder godt, at husholdningsaffald kan blive til kompost, men jeg foreslår, at der også kommer en sorteringsfraktion, der omfatter blød plast Venlig hilsen fra Helen Majew
Læs høringssvar fra Helen Majew