Oprettet: 21. april 2017
Svarnummer:
12

Indsendt af

Niels Worm

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Det lyder som en bedre molbohistorie at Københavns Kommunen nu vil igangsætte en udsortering af biologisk affald samtidig med at kommunen vil importere husholdningsaffald fra andre lande for at udnytte kapaciteten på det nye forbrændingsanstalt på Amager (Amager Bakke). Man kan sige sig selv, at det importerede husholdningsaffald vil være af meget ringe kvalitet og at der er risiko for at dette affald indeholder farlige stoffer som f.eks. kemikalier, asbest og batterier, som altså nu skal sendes ud i atmosfæren henover Københavnerne. Dertil kommer at den lange transportvej for det importerede affald betyder øget forbrug af fossile brændstoffer og hermed en øget CO2 forurening.

1. Opfordring til midlertidig udskydelse af affaldsordningen:
For at undgå disse negative virkninger for miljøet skal man derfor opfordre Københavns Kommune til
- evt. som en midlertidig ordning - at udsætte projektet med den biologiske affaldssortering indtil der er fundet en løsning for Amager Bakke som er tilfredsstillende både m.h.t. miljø og økonomi. Evt. kan udsættelsen tilrettelægges som en slags glidende overgang på den måde, at alt brændbart biologisk affald (papir, æggebakker, brød, pasta mv ) fortsat sendes til forbrænding, medens udsorteringen af bioaffald I første omgang kun skal omfatte affald med ringe brændværdi (meloner, agurker, tomater, kartoffelskræller mv ). På den måde vil man opnå en bedre udnyttelse af Amagerværket og samtidig større sikkerhed for varmeforsyningen. Det skal her bemærkes at afbrænding af bioaffald ikke forøger CO2
udledningen, idet denne forbrænding fuldt ud modsvares af nye afgrøder, der binder en tilsvarende mængde CO2. Der er tale om et naturligt kredsløb.
Udskydelsen kan evt. kombineres med at en del af den nuværende affaldssortering tilbagerulles.

2. Kommentarer til udformningen af affaldssorteringen:
Således som den planlagte affaldssortering er udformet skal samtlige borgere og grundejere,
der frembringer dagrenovation, deltage i udsorteringen af bioaffald. Det gælder uden hensyn til om der er tale om store eller små husholdninger/lejligheder, om der er etableret affaldsfaciliteter som f.eks. affaldsskakt og udsugning og om der er pladsproblemer både i den enkelte lejlighed og hele ejendommen. Hermed er mange års udvikling med modernisering af boligforholdene for
københavnerne med åbne køkkener, hyggelige gårdmiljøer med skjulte og lugtfri affaldscontainere
og let adgang til bortskaffelse af affaldet (f.eks. ved affaldsskakter) skruet adskillige år tilbage. På længere sigt må man desuden påregne at de øgede krav til affaldssortering vil føre til krav om større lejligheder (f.eks. med stort køkken eller bryggers) og hermed et øget energiforbrug til opvarmning.

Specielt for grupper af borgere med meget små husholdninger f.eks. enlige, pensionister og handicappede m.fl., der overvejende lever af færdigretter eller spiser ude på arbejdsplads eller kantiner, må man forvente at mængden af bioaffald er meget lille og at dette primært vil bestå af forholdsvist brændbart materiale i form af køkkenruller, kaffefiltre og tørt brød mv. For disse grupper vil den negative effekt for miljøet som følge af øget energiforbrug til hyppigere hjemmehjælp, brug af elevator, varmt vand til
rengøring af affaldsspand og et større forbrug af plastikposer mv formentlig langt overstige den positive effekt ved affaldssorteringen. Man skal derfor opfordre Københavns Kommune til at undtage de pågældende grupper fra ordningen med udsortering af bioaffald.

Også for større husholdninger og evt. hele ejendomme kan der være tale om at mængden af bioaffald er meget lille og at den samlede effekt for miljø og CO2 af en udsortering af bioaffaldet kan være negativt.
For disse husholdninger/ejendomme bør det derfor på visse betingelser være frivilligt om man ønsker at deltage i sorteringen af bioaffald. Ordningen kan evt. tilrettelægges ud fra en konkret vurdering for den enkelte ejendom af mængden af bioaffald samt plads- og adgangsforholdene og tilstedeværelsen af affaldsskakt mv.

For restauranter, cafeer, storkøkkener/kantiner, fødevareforretninger mv , hvor mængden af bioaffald formentligt er meget stort, bør ordningen naturligvis være obligatorisk.

Ved en sådan mere intelligent udformning af affaldssorteringen vil man opnå en væsentlig større
positiv effekt for miljøet og CO2 udledningen og en mere motiverende ordning end den foreslåede, som i alt for høj grad bærer præg af at være en suboptimeret løsning, der er udformet af nørdede entusiaster.

Få nyt om høringer

Abonnér