Bygge- og anlægsforskrift

Høringsfrist:

13. september 2016
Indsendt af:
Louise Vogel Georgi
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
22
By:
København SV.
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Louise Vogel Georgi
Indsendt af:
Robert Nedergaard
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
21
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg anser forslaget om i visse tilfælde at fjerne grænseværdier for både støj og vibrationer for uigennemtænkt, utilstrækkeligt belyst og skadeligt for borgerne. Jeg skal venligst anmode om at sagen tages op til politisk behandling ikke bare i TMU men i Borgerrepræsentationen og hermed anmode alle politikere om at stemme imod, eller alternativt hertil at udsende en fornyet, gennemarbejdet høring omkring et forslag med en så vidtgående konsekvens. Mennesker bliver berørt på deres helbred. Erfaringerne med skønsregimet fra helbredsvurderinger inden for overførsesindkomster viser at afskaffelse af faste regler og grænser kun medfører forringelser, som ikke vil være anderledes i dette tilfælde. Jeg er lægmand men antager ud fra hvad jeg har erfaret om emnet at allerede en grænse på 70 dB er sundhedsskadelig i længden, at gå over dette er utilstedeligt. Forslaget er tydeligvis en spareøvelse og lempelse især i forhold til metrobyggeriet. Men spørgsmålet er hvor meget kommunen vil spare i forhold til potentielle sagsanlæg fra borgere vedrøende forringelser af sit helbred inden for rammen af de nye regler. Det samme kan siges vedr. sagsanlæg om bygninger der slår revner el. lign. Der foreligger ingen bilag og dermed ingen vurdering af hverken lægefaglige eller juridiske aspekter eller økonomiske følgevirkrninger uden for forvaltningen, eller for den sags skyld mijømæssige vurderinger i øvrigt, eller endda byggefaglige (herunder vibrationers påvirkning af byggeri). I øvrigt er det mod bedre vidende at påstå at det skåner borgerne at denne overskridelse af grænseværdier kun sker mellem 8-17. Her i Sydhavnen er der en overrepræsentation af mennesker uden for arbejdsmarkedet, og at ødelægge dagen for ældre mennesker, studerende der forsøger at læse m. fl., er simpelthen ikke i orden. Forslaget har således også social slagside, hvilket åbenbart heller ikke er blevet vurderet. På denne måde gør kommunen bl.a. klar til endnu værre tilstande i forbindelse med det kommende metrobyggeri hvor nogle allerede skulle tåle op til 70 dB i årevis uden at få kompensation for dette arbejde der netop er "stærkt støjende" . Med disse regler kan man kun forudse en skrue opad, som reelt tvinger de sidste fra hus og hjem - for de der har råd til at flytte altså.
Læs høringssvar fra Robert Nedergaard
Indsendt af:
claus hovmand
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
By:
copenhagen
Postnr.:
1720
Læs høringssvar fra claus hovmand
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et udkast til ændring af "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune" i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 13. september 2016. Borgerdialog Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om denne sag. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget stiller sig undrende over for forslaget, da vi ikke kan se en klar begrundelse for ændringen. Støj- og vibrationer under større byggearbejder opleves som en stor belastning for borgere og erhverv. Desuden udgør vibrationer en belastning for udsatte bygninger i nabolaget. Forskriften kan tillige ses som udtryk for, at kommunen vil begunstige byggeerhvervene på bekostning af andre erhverv, fx butikker i Indre By. Formålet med forskriften burde netop være at beskytte borgere og erhverv, ved at kommunen forpligtes til at tage stilling til konkrete ønsker om støj- og vibrationsoverskridelser og ved på forhånd at have kendskab til, hvornår bygherre vurderer, at der skal støjes eller vibreres i dagtimerne. Lokaludvalget beder derfor forvaltningen om at begrunde behovet for en ændret forskrift i indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. I udkastet til ændret forskrift bruger man – særligt i § 2 – formuleringer som "arbejder af kortere varighed", "kort periode" og "midlertidigt". Det er for løse formuleringer. Det skal præciseres i forskriften, hvad forvaltningen mener. Lokaludvalget beder derudover om, - at forskriften forpligter entreprenører til at begrænse brugen af dieseldrevne maskiner og køretøjer. - at forskriften forpligter entreprenører til at skilte tydeligt om varigheden af gravearbejder samt om kontaktoplysninger. - at forskriften forpligter entreprenører til at advisere naboer til gravearbejder i god tid inden gravearbejderne går i gang. Endelig beder lokaludvalget om, at tidsrummet for udførelse af stærkt støjende arbejde sikres overholdt med kontrol og uden mulighed for dispensation til at overskride tidsrummet. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Louise Panum Baastrup
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Carlsberg Byen P/S
By:
København V.
Postnr.:
1799
Læs høringssvar fra Louise Panum Baastrup
Indsendt af:
Jakob Lisbjerg
Dato: 13. september 2016
Svarnummer:
17
By:
København NV
Postnr.:
2400
En begrænsning af stærkt støjende arbejde til tidsrummet ml. 8 og 17 er rent praktisk ikke muligt. Som nabo til en del byggerier i NV oplever jeg dagligt, hvordan tidsrummet for støjende arbejde ikke overholdes. Dermed tror jeg heller ikke på, at et tidsrum for stærkt støjende arbejde vil blive overholdt. At skelne mellem de forskellige former for støjende arbejde er umuligt for borgerne, og da ændringen af bygge- og anlægsforskriften næppe medfører mere kontrol og dermed fare for at blive opdaget, vil borgerne ved en ændring blive udsat for mere støj. Stærkt støjende arbejde bør desuden forbydes om lørdagen.
Læs høringssvar fra Jakob Lisbjerg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 9. september 2016
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune" i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 13. september 2016. Christianshavns Lokaludvalg har følgende opklarende spørgsmål til forskriften, som vi beder om svar på: Generelt Hvordan vil kommunen i praksis håndhæve reglerne i forskriften? Om støj og vibrationer §3, stk. 2 kan med fordel suppleres med, efter bilag A, Men er omfattet af skærpede driftsvilkår jf. § 8. §§ 4 og 5 - hvordan sikres kommunens kontrol af støj og vibrationer og hvad menes med ”bestemte bygge- og anlægsarbejder”? Kan det uddybes? Hvordan sikrer kommunen, at kontrollen ikke bliver overladt til beboere i byen og dermed et klagesystem? Om dispensation og naboinformation §11 - Lokaludvalget er klar over, at der er undtagelser, eller bygge- og anlægsarbejder, som er nødvendige, men som vanskeligt, jf. bygherre eller entreprenør, kan holdes indenfor de fremlagte paragraffer, og derfor ansøges der om dispensation. Men hvordan sikrer kommunen, at så mange midlertidige bygge- og anlægsarbejder tilnærmes at holde sig inden for forskriftens krav til driftstider, støj, støv og vibrationer, frem for dispensationer? Igen set i forhold til at undgå gener i perioder, som påvirker mange mennesker i aftentimer og weekender. Der er mange støjende aktiviteter på Christianshavn. Og rammer og regler for tilladelser og dispensationer håndteres af mange myndigheder i kommunen. Hvordan sikrer kommunen, at summen af alle de støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ikke belaster bestemte boligområder unødigt? Altså, hvordan sikrer kommunen en koordinering mellem alle tilladelser og aktiviteter, som skal overholde støjkrav mv.? Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 8. september 2016
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg anbefaler, at støjgrænseværdien for stærkt støjende arbejde bevares. Tilsvarende ønsker lokaludvalget, at grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for toner og impulser, ikke fjernes. Ved fastholdelse af forslaget ønsker vi, at nedenstående synspunkt tages i betragtning. Vanløse Lokaludvalg har med stor interesse læst kommunens udkast til ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune”. Lokaludvalget anser det for positivt, at kommunen har udarbejdet en sådan forskrift til gavn for borgere og miljøet. Lokaludvalget har dog følgende forslag og bemærkninger: Partikler Der bør tilføjes et afsnit om dieselpartikler. Dieselpartikler er kræftfremkaldende på højeste niveau ligesom asbest og rygning. Dieselpartikler kan fjernes i lukkede partikelfiltre (wall-flow filtre), der kan eftermonteres. Fra 2018 bør stilles krav om at alle dieselmaskiner (> 75 kW) har lukkede partikelfiltre. Fra 2020 bør stilles krav om at alle dieselmaskiner har lukkede partikelfiltre. Forslag til §10 I første linje ændres ”affald ” til ”affald, jord, grus m.v.” I fjerde linje ændres ”affaldets” til ”materialets” Forslag til §12 Bydelens lokaludvalg skal ligeledes orienteres ved dispensation eller væsentlige ændringer. Forslag til §15 Der bør tilføjes ”3) Overskrider andre bestemmelser i denne forskrift.” Det bør til sidst tilføjes, at ”afgiften for at overtræde forskriften bør have en størrelse, der motiverer til at overholde forskriften. I udmåling af afgiftens størrelse bør medregnes, at risikoen for at overskridelser bliver opdaget, er begrænset.” Ligeledes bør det overvejes om ”Gentagne overskridelse kan udelukke virksomheder for at få opgaver for Københavns Kommune.”
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 8. september 2016
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokaludvalget stiller sig undrende over for forslaget, da der ikke synes at være en tydelig begrundelse for ændringerne fx vedr. fjernelsen af støjgrænseværdi for stærkt støjende arbejde. Da støj- og vibrationer under større byggearbejder opleves som en stor belastning for borgerne, mener Amager Vest Lokaludvalg, at støj-, vibrationsaktiviteter skal begrænses i det omfang at det er muligt, så generne for borgerne begrænses. Lokaludvalget kan derfor kun støtte de ændringer i forskriftet, der begrænser borgernes gener, så som ændringsforslaget om at tidsrummet for stærkt støjende arbejde begrænses med to timer til kl. 8-17 på hverdage i stedet for i dag fra kl. 8-19. Lokaludvalget stiller spørgsmålstegn ved, hvordan borgerne skal kunne skånes mod støjgener, når det nu foreslås, at stærkt støjende arbejde kan udføres uden først at søge dispensation. Med venlig hilsen Lars Rimfalk Jensen Formand for Amager Vest Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 5. september 2016
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar til udkast til ændring af forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune. Vesterbro Lokaludvalg stiller sig undrende overfor, at Københavns Kommune vil sætte sig ud over WHOs anbefalinger og den danske miljølovgivnings regler, når det gælder støjende og generende aktiviteter i forbindelse med byggeri og anlæg. Derfor gør Lokaludvalget indsigelse mod forslaget til forskrift. Med venlig hilsen Thomas Warburg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Mogens Petersen
Dato: 5. september 2016
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Mogens Petersen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 26. august 2016
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 15. august 2016
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Joachim Hansen
Dato: 29. juli 2016
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Joachim Hansen
Indsendt af:
Ib Kok Hansen
Dato: 29. juli 2016
Svarnummer:
8
By:
København SV
Postnr.:
2450
Allerede med de nuværende støjgrænser er det utåligt at opholde sig i området, når der arbejdes på byggerierne. Det er uforsvarligt at ophæve støjgrænserne, idet støjniveauet så vil lunne overstige et sundhedsskadeligt niveau. Med den følge, at beboerne i området i meget lange perioder ikke kan opholde sig i deres lejilgheder, og derfor må søge ophold et andet sted. Alt i alt - et helt urimeligt indgreb i borgernes hverdag.
Læs høringssvar fra Ib Kok Hansen
Indsendt af:
Erik Abitz
Dato: 28. juli 2016
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
arkitekt MAA
By:
København S
Postnr.:
2300
Okay til de påtænkte ændringer, Som nabo til byggeri på Enghave Brygge opleves især spunsning utåleligt støjende. Ændringerne er et lille, tiltrængt og imødekommende tiltag overfor os i forvejen og i årevis af gener fra byggeri overbelastede naboer.
Læs høringssvar fra Erik Abitz
Indsendt af:
Stine Rasmussen
Dato: 28. juli 2016
Svarnummer:
6
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg finder det helt vanvittigt at man ønsker at lade bygherre forvalte sig selv med deres egen samvittighed. Jeg bor selv tæt ved nuværende store projekter og finder de nuværende grænser meget fornuftige - men at sige de kan bore og banke som de har lyst døgnet rundt er jo helt kukkuk. Som projektleder kan jeg oplyse om at hvis det her drejer sig om at forvaltningen ikke magter alle de ansøgninger, så kunne man vende den om og lave 'støjuger' hvor man kan søge om at få lov at larme lidt ekstra. Så ved vi beboere at i uge XX der er der stor risiko for det larmer mere - men så er det ALLE projekter omkring en (for der er MANGE forskellige for tiden) der larmer elstra i samme periode. På den måde eliminerer i den 'daglige fryg' man som nabo tiæ byggepladser har for om man mon kan slappe af i sit eget hjem i dag,
Læs høringssvar fra Stine Rasmussen
Indsendt af:
Rasmus Rasmussen
Dato: 17. juli 2016
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
§ 12 i bygge- og anlægsforskriften bør definere helt præcist, hvad det vil sige at "give information". Hidtil har entreprænører blot tapet et opslag om støjende byggeri op på opgangsdøren, men det er ikke tilfredsstillende. Entreprænøren skal omdele eller sende en skriftlig meddelelse om støjende arbejde, således informeringen af en række beboere ikke afhænger af, at det ikke regner den dag, hvor opslaget bliver hængt op på opgangsdøren.
Læs høringssvar fra Rasmus Rasmussen
Indsendt af:
Kristian Mørk
Dato: 15. juli 2016
Svarnummer:
4
By:
Copenhagen V.
Postnr.:
1760
Forslaget om at fjerne støjgrænser er en betragtelig lempelse for bygherre og en stor forringelse for beboerne i byen. Derfor bør udelukkende gælder Man-Fre mellem 8 og 17. Lørdag og Søndag bør der være forbud mod at udføre nogen form for støjende arbejde overhedet. Det vil jeg mener er en mere rimelig fordeling, der ikke kun tilgodeser bygherres behov og administrationens behov for mindre arbejde med godkendelser, men som samtidig også tilgodeser de mange indbyggere i byen. Hilsen Kristian
Læs høringssvar fra Kristian Mørk
Indsendt af:
Kjeld Keller
Dato: 15. juli 2016
Svarnummer:
3
By:
København sv
Postnr.:
2450
Det er mit indtryk at det som sendes til høring er en skinmanøvre idet forslagene oftes er godkendt og det kun i sjældne tilfælde betyder en minimal ændring som ikke generer bygherrer. Derfor undlad at sende dett til høring som allerede er godkendt, det vil spare kommunens medarbejdere en masse unødig tid og ikke sætte blår i øjnene på deltagerne i dette panel. Hvis jeg tager helt fejl så venligst oplys panelet om hvor mange høringssvar der har afstedkommet væsentlige ændringer i høringerne.
Læs høringssvar fra Kjeld Keller
Indsendt af:
Søren Nylin
Dato: 15. juli 2016
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Foreslået ændring lader til at være tænkt til at reducere forvaltningens arbejde og forringe borgerne/skatteyders livskvalitet. I stedet for at håndhæve de allerede lempede regler ønsker forvaltningen nu at slippe for at tage konkretstilling fra sag til sag, og i stedet overlader udførelses metoder og støjgrænser til entreprenøren, uden hensyntagen til borgerne i København.
Læs høringssvar fra Søren Nylin
Indsendt af:
Kirsten V Andersen
Dato: 14. juli 2016
Svarnummer:
1
By:
København K
Postnr.:
1424
Det lyder meget ubehageligt, at man som borger kan risikere at opleve støj på 70 db hele dagen. Bilag A, punkt 1, max 70 db i perioderne: ma-fr kl. 7-19 lø kl. 8-17 Mit forslag er, at man i hele perioden dagligt kræver, at der holdes en støj-pause på 10 minutter i hver time. Det vil gavne både arbejdere og borgere.
Læs høringssvar fra Kirsten V Andersen